Tuesday, December 23, 2014

ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ ဆိုသည္မွာ- မ်ဳိးသန္႔

ထင္ရွားေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို လက္ခံက်င့္သံုး ခဲ့သူ တခ်ဳိ႕


(၂၀) ရာစုအေစာပိုင္းကာလ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြား ခဲ့ခ်ိန္ေလာက္က ဥေရာပတိုက္တြင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒ စတင္ေပၚေပါက္လာ ခဲ့တယ္။  အမ်ဳိးသားေရးကို အေျခခံေသာ လႈပ္ရွားမႈေတြက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာ ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီတလီ၊ စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံေတြ ဆီသို႕ ျပန္႕ႏွံ႕သြား ခဲ့တယ္။ ၎အမ်ဳိးသားေရးကို အေျခခံ၍ ဖက္ဆစ္၀ါဒအျဖစ္ အီတလီႏိုင္ငံမွာ စတင္လာ ခဲ့ေလတယ္။


အာရွအေရွ႔ဖ်ားမွာတင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္စစ္တပ္ေၾကာင့္ (၁၉၃၇) ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) မွ စတင္၍ (၃) ပတ္အတြင္းမွာ ယေန႕ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အာဏာ မရမွီ တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ နန္ကင္းရွိ တရုတ္လူမ်ဳိး (၃) သိန္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းမွာ ဥေရာပရွိ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္ (၆) သန္းဟာ ဖက္ဆစ္ေတြ၏ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒဟာ အင္မတန္ ရက္စက္ၿပီး၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚမွာ တရိစၦာန္ေတြလိုမ်ဳိး၊ ႀကီးႏိုင္ ငယ္ညႇဥ္းလုပ္ ၾကေတာ့၊ တေန႕မွာ သူတို႕ထက္ ႀကီးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႔မွ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြ ခံခဲ့ရေတာ့တယ္။

ထင္ရွားေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို လက္ခံက်င့္သံုး ခဲ့သူ တခ်ဳိ႕

ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြက ႏုိင္ငံကို ကဲြျပားမသြားရေအာင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ားစု လူမ်ဳိးႏွင့္ ၎လူမ်ားစု လူမ်ဳိးတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကို အေျချပဳတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူမ်ားကို ခ်မွတ္ၿပီး၊ အမ်ဴိးသားေရး တာ၀န္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္မာေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို တည္ရွိေစတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္မႈကို ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြက အဓမၼ ရယူထား တတ္တယ္။

ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႕၏ အလံ တခ်ဳိ႕ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႕၏ အလံ တခ်ဳိ႕ဖက္ဆစ္ပါတီေတြ၏ အမွတ္တံဆိပ္ တခ်ဳိ႕ဖက္ဆစ္ပါတီေတြ၏ အမွတ္တံဆိပ္ တခ်ဳိ႕

ဖက္ဆစ္၀ါဒဟာ အမိန္႕အာဏာကို အေျခခံေသာ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ စရိုက္လကၡဏာေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတတ္တယ္။သို႕ေသာ္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ ဖက္ဆစ္စနစ္ တြင္ မဆို- တူညီခ်က္ (၄) ခ်က္ႏွင့္ စရိုက္လကၡဏာ (၁၄) ခုတို႕ကို  အၾကမ္းဖ်င္းေတြ႕ ရွိႏိိုင္တယ္။

(၁) စစ္ေရး၀ါဒ။ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြက စစ္၀ါဒကိုသာ အၿမဲ အားေပးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ စာပဲြ၀ိုင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးထက္ လမ္းမေတြေပၚမွာသာ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ စစ္ေျမျပင္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိကၡနည္းမ်ားကို သံုးျခင္း စသည္တို႕ ရွိျခင္း။

(၂) အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ။ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြ၏ အျမင္က ႏိုင္ငံတခုဟာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ တည္ရွိလာေသာ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ မိမိစစ္အင္အားကို အေျခခံၿပီး၊ မိမိလူမ်ဳိး တမ်ဳိးတည္းကို အေျခတည္း ဖဲြ႕စည္း ရမယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိဘာသာ သာသနာမွ လဲြ၍ အျခားလူမ်ဳိး၊ အျခားဘာသာ သာသနာတို႕ကုိ လက္မခံဘဲ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ထားျခင္း။

(၃) မိမိႏွင့္ အက်ဳိးတူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္း။ ဖက္ဆစ္၀ါဒက မိမိႏွင့္ တူေသာ ဘာသာ သာသနာ၊ မိမိႏွင့္တူေသာ လူမ်ဳိး၊ မိမိႏွင့္ အက်ဳိးတူေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးကို အေျခခံသည့္ လူမႈ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေဖၚထုတ္ထားျခင္း။

(၄) အာဏာရွင္စနစ္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြ၏ အယူအဆက အာဏာရွင္စနစ္ကို အေျခခံၿပီး၊တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တျခားလူမ်ဳိးမ်ား၊ တျခားဘာသာ သာသနာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိဘာသာ သာသနာ၊ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိအက်ဳိးကို အေျခခံေသာ အစိုရတရပ္ ျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားျခင္း။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား မ်ား၏ ေန႕စဥ္ဘ၀ေတြ အေပၚ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၿပီး၊ အရာရာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈတို႕ကို ၎တို႔မွ လဲြ၍ အျခားသူမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ ေဖၚထုတ္ခြင့္၊ သံုးစဲြခြင့္ မရွိေအာင္ ဖိႏွိပ္ထားျခင္း။

ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြ အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖဲြ႔ ထားၿပီး၊ ၎တို႔၏ အုပ္စု၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုဆက္သြယ္ေရးစနစ္၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်၍ လူျမင္ကြင္းမွာ ၎တို႔ကိုယ္ ၎တို႕ဟာ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာ သာသနာေရးတို႕ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ား အျဖစ္ ထင္ျမင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပျခင္း။

ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြက စစ္၀ါဒ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ၊ မိမိႏွင့္ မိမိအက်ဳိးတူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္ျခင္းႏွင့္အတူ အာဏာရွင္စနစ္တို႕အေျခခံၿပီး၊ ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚ အယူအဆ မ်ားက ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ားစု၏ လူမ်ဳိး၊ လူမ်ားစု ဘာသာကို အေျခခံျပဳထား သေယာင္ျဖင့္၊ အရာရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ဆိုၿပီး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ အားလံုးကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဗဟိုျပဳ  ဦးစီး ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာ တည္ၿမဲေနေအာင္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး လုပ္တယ္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအေျခခံထားေတာ့၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကတယ္။အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအေျခခံထားေတာ့၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကတယ္။

ထိုေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႕သည္-
(၁) အၿမဲတမ္း အမ်ဳိးသားေရးကို ဘန္းျပျခင္း
(၂) လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို မလိုတမ်ဳိး လိုတမ်ဳိး လုပ္ျခင္း
(၃) သူတပါးကို အၿမဲ အပစ္ရွာ ရန္လုပ္ျခင္း
(၄) စစ္တပ္တခု တည္းကသာ ႏိုင္ငံကို မၿပိဳမကဲြေအာင္ စုစည္းထားႏိုင္တယ္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အထင္ေသးျခင္း
(၅) အမ်ဳိးသားမ်ားကိုသာ အေရးႀကီးေသာ ေနရာေပးၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေနရာ မေပးသည့္ အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည္အထိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိျခင္း
(၆) လူထုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) အသံုးခ်ျခင္း
(၇) အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပ၍ အတိုက္အခံမ်ားကို အမ်ဳိးသားသစၥာေဖါက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း
(၈) အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ထိန္းသူမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ကာ အတိုက္အခံမ်ားကို အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကို မေစာင့္ထိန္းသူမ်ားအျဖစ္ အၿမဲတမ္း အပစ္တင္ေနျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးမတူ ဘာသာမတူ စကားမတူေသာ သူေတြကို မေလးစား ရန္လို မုန္းထား တိုက္ခိုက္ျခင္း
(၉) ေနရာတကာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ဆိုၿပီး၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္သာ မက စီးပြားေရး နယ္ပယ္ ထဲမွာပါ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္း
(၁၀) အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားစေသာ လူထုလူတန္းမ်ား၏ အင္အားကို အားနည္းေအာင္ လုပ္ျခင္း
(၁၁) ပညာတတ္ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကုိ မလိုတမ်ဳိး လို တမ်ဳိးလုပ္ၿပီး၊ ဖိႏွိပ္ထားျခင္း (သို႕မဟုတ္) ၎တို႕အက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္လ်င္ အခြင့္အေရးေပးျခင္း
(၁၂) ႏိုင္ငံေရးသဘာထား ကဲြလဲြသူမ်ားကို ရာဇာ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ အေရးယူ အပစ္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) အခြင့္အေရးေပး စည္းရုံးျခင္း
(၁၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္ ထဲတြင္ ခရိုနီ (ေခၚ) အခြင့္ထူးခံ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ အရင္းရွင္မ်ား အျဖစ္ ရွိေနၿပီး၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွိျခင္း
(၁၄) ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ မဲခို မဲလိမ္ျခင္းႏွင့္ အျခား မသမာမႈမ်ားသည္ တနည္းတဖံုျဖင့္ တည္ရွိေနျခင္း စသျဖင့္ ရွိတယ္။

အခ်ဴပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ဖက္ဆစ္၀ါဒက အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ တည္ရွိေနေတာ့၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒီေတြက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္မခံႏိုင္ေပ။ ဖက္ဆစ္အစိုးရေတြက ႏိုင္ငံအတြင္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူတန္းစားေရး၊ ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီးၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးကို ထိန္းထားတတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး၊ မိမိႏွင့္ အက်ဴိးစီးပြားတူမ်ား၊ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ားျဖင့္ အမ်ဴိးသားေရးအတြက္ ေသြးစည္းမႈယူကာ၊ လူနည္းစု၀င္ လူမ်ဳိးမ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ရန္လုပ္ အႏၱရာယ္ေပးကာ အေျဖရွာတတ္ၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ အာဏာတည္ၿမဲေရးကို အၿမဲေရွ႔ရႈတတ္တယ္။

ဖတ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္လွ်က္- မ်ဳိးသန္႔

အခ်ိန္ ရလ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရုန္းကန္ၾက - အမွတ္စဥ္ (၁၂) ၏ ဖက္ဆစ္ေတြ အေၾကာင္းတခ်ဳိ႕ကို ဖတ္လို႔ ရေအာင္ လင့္ (ခ္) လုပ္ထားေပး ထားတယ္။

https://www.facebook.com/notes/myo-thant/ဒီမိုကေရစီအတြက္ရုန္းကန္ၾက-အမွတ္စဥ္(၁၂)မ်ိဳးသန္႕/10152652111539302

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...