Monday, December 29, 2014

တရားဝင္ လုုယက္ျခင္း (၁)

လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး NLD ဘက္က သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ရာမွာ အစိုုးရဟာ ယမန္ႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တိုုင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ စံုုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုု လိုုက္နာမႈ အားနည္းတယ္လိုု႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ သည္ေနရာမွာ က်ေနာ္ဟာ တရားဥပေဒ ရူေဒါင့္က သံုုးသပ္ပါ့မယ္။ အစိုုးရ (သိုု႔) မ်က္ႏွာၾကီးလူတန္းစား တရပ္ဟာ “ႏိုုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း” တခုုကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔အတြက္ မ်က္ႏွာမဲ့ ျပည္သူျပည္သားတေယာက္ဆီက ပိုုင္ဆိုုင္တဲ့ ေျမယာကိုု မိမိတိုု႔ လိုုရင္လိုုသလိုု တရားဥပေဒ က ခြင့္ျပဳထားတယ္ဆိုုျပီး သိမ္းပိုုင္ခြင့္ ရွိပါသလား။
‘ျပည္ေထာင္စုု ဗမာႏိုုင္ငံေတာ္သည္ ဗမာတျပည္လံုုးက ေျမယာအားလံုုးကိုု ပိုုင္ဆိုုင္သည္’ ဆိုုတဲ့ လက္ရွိ စိုုးမိုုးေနတဲ့ဥပေဒဟာ “တရားဥပေဒ” အျဖစ္ ေခၚဆိုုသတ္မွတ္ဖိုု႔ အမွန္တကယ္ ထိုုက္တန္ပါသလား။
အကယ္၍ သည္ႏွစ္ခ်က္စလံုုးဟာ အေျခခံမွာကိုုက အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေသာ တရားဥပေဒတိုု႔ အျဖစ္ တရားဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ရင္ စံုုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က စီမံကိန္းအတြက္ စစ္ေဆးအၾကံျပဳျခင္းကိုု ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈသည္ တရားမဝင္ေသာ တရားဥပေဒဆိုုးမ်ားကိုု လိုုက္လံသေဘာတူ၊ ေထာက္ခံအတည္ျပဳသလိုု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ေလာဘဖံုုးလႊမ္းေနေသာ လူတန္းစားအုုပ္စုုတအုုပ္စုုက ဥပေဒဆိုုးမ်ား၏ အကာအကြယ္ကိုု ရယူ၍ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူတိုု အေပၚ မတရားမႈမ်ား၊ အႏိုုင္က်င့္မႈမ်ား တဖက္သတ္ က်ဴးလြန္ေနသည္ကိုု ပံ့ပိုုးကူညီေပးေနသလိုု ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
တရားဥပေဒ ဆိုုတာ ဘာကိုု ေခၚတာလဲ။ ႏိုုင္ငံေတာ္သည္ ေရနက္စီမံကိန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္း၊ ေၾကးနီစီမံကိန္း စသည္…စသည္…တိုု႔ကိုု တရားဝင္ စီမံခန္႔ခြဲ လုုပ္ကိုုင္ပိုုင္ခြင့္ ရွိသည္ ဆိုုျပီး အတည္ျပဳျပဌာန္း ေပးထားတာဟာ “တရားဥပေဒ” လား။ က်ေနာ့္ “ဘာလဲဟဲ့ ဘက္စံုု ဒီမုုိကေရစီ” မွာ “ဒီမုုိကေရစီ”ကိုု ဖြင့္ဆိုုခဲ့တဲ့ သေဘာတရားကိုုပဲ က်ေနာ္ ျပန္ေႏြးလိုုက္ပါရေစ။ ဥပေဒတခုုကိုု အေပါင္းသတ္မွတ္ခ်က္တိုု႔ႏွင့္ တရားဥပေဒဟုု ဘယ္လိုုနည္းနဲ႔မွ မေခၚႏိုုင္ပါ။ တရားဥပေဒ အျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံရဖိုု႔ အတြက္ဆိုု ၄င္းဟာ “မတရားမႈ” ရယ္လိုု႔ “အလွ်င္းလံုုးဝ” မရွိရမွာ ျဖစ္ျပီး ၄င္း အနဳတ္သက္ေသ မတရားမႈ မရွိျခင္း ျဖင့္သာ တရားဥပေဒ တကယ္ဟုုတ္မဟုုတ္ က်ေနာ္တိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (negative evidence)
လူ႔ေဘာင္တိုုင္းဟာ တရားဥပေဒကိုု အေျချပဳျပီးေတာ့သာ ဖြဲ႔စည္းထားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သည္ေနရာမွာ အလြန္တရာ ေရာေထြးသြားႏိုုင္တဲ့ သိမ္ေမြ႔တဲ့ အခ်က္တခုုဟာ ရွိပါတယ္ ၊ “အစိုုးရတရပ္သည္ လူ႔ေဘာင္ကိုု တရားဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းစီမံ အကြက္ခ်ႏိုုင္သည္” ဆိုုတဲ့ ယေန႔ ဗမာ စစ္အာဏာပိုုင္ အစိုုးရ ႏွင့္တကြ အတိုုက္အခံျဖစ္တဲ့ ဆိုုရွယ္ဒီမိုုကရက္တိုု႔ကပါ မွားယြင္း မွတ္ယူထားတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ Rule of Law (တရားဥပေဒ စိုုးမုုိးေရး) ဟုု ဆိုုလွ်င္ ဥပေဒဆိုုတာ အစိုုးရက လူ႔ေဘာင္ကိုု ၄င္းတိုု႔ “ပညာရွိ”လွ်င္ ရွိသလိုု အကြက္ခ်စီမံရာတြင္ သံုုးစြဲဖိုု႔ မဟုုတ္။ထိုုအစား ဥပေဒဆိုုတာဟာ ျပည္သူျပည္သား “တဦးခ်င္း” ကိုု တပါးသူတိုု႔က မတရားမႈမ်ား လာေရာက္ မေစာ္ကား မက်ဳးလြန္ ႏိုုင္ေစရန္ အကာအကြယ္ ေပးဖိုု႔ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္ နဲ႔တကြ အခြင့္အာဏာကိုု အစိုုးရအေပၚ ျပည္သူက ခ်မွတ္ ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ဥပေဒဆိုုသည္မွာ ျပည္သူတဦးခ်င္းဟာ တဦးခ်င္းဆိုု လာေရာက္က်ဳးေက်ာ္ေသာ မတရားမႈကိုု ခုုခံတိုုက္ဖ်က္ဖိုု႔ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ “စုုေပါင္းအား” ျဖင့္ အစိုုးရကိုု လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ အာဏာကိုု ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (collective force) ။ ေနာက္တနည္းမွာလည္း လႊမ္းမိုုးႏိုုင္ေသာအား တခုုကိုု ျပည္သူက အစိုုးရကိုု ထည့္ေပးလိုုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ (dominant force) ။ သည္လိုု ျပည္သူက ခြင့္ျပဳတည္ေထာင္ေပးလိုုက္ သျဖင့္ လႊမ္းမိုုးႏိုုင္ေသာ အားၾကီး တခုုကိုု တရားဝင္ အသံုုးခ်လာႏိုုင္သျဖင့္ အစိုုးရဟုု ေခၚပါသည္ (govern by organized force) ။ သည္တြင္ ျဖစ္လာသည္္မွာ ထိုုသိုု႔ မတရားမႈကိုု ကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လႊမ္းမိုုးႏိုုင္ေသာ အားၾကီးတခုုကိုု အသံုုးျပဳခြင့္ ရေသာ အစိုုးရတရပ္သည္ ၄င္းလႊမ္းမိုုးျခယ္လွယ္ႏိုုင္ေသာအားကိုုပင္ အသံုုးျပဳ၍ ျပည္သူကိုု လုုယက္ဓားျပတိုုက္ျခင္းဟာ က်ေနာ္တိုု႔ ဗမာႏုုိင္ငံ အပါအဝင္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လူ႔ေဘာင္တိုု႔တြင္ အလြန္တရာကိုု ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။
လုုယက္ဓားျပတိုုက္ျခင္း ဆိုုသည္မွာ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္။ ခါးပိုုက္နိဳက္၊ ဆြဲၾကိဳးျဖတ္၊အိမ္ေဖာက္ထြင္း စေသာ လုုပ္ရပ္တိုု႔ဟာ “တရားမဝင္”ေသာ လုုယက္ျခင္းမ်ား အျဖစ္ က်ေနာ္တိုု႔ နားလည္ျပီး ျဖစ္ၾကကာ ကမာၻဦးကာလကတည္းကပင္ အစိုုးရဟူသည္ ၄င္းတရားမဝင္ေသာ လုုယက္ျခင္းမ်ားမွ ျပည္သူကိုု ကာကြယ္ေပးေသာ အလုုပ္ကိုု လုုပ္ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဗမာ ေနဝင္းသိန္းစိန္ အစိုုးရ ဘယ္ေလာက္ဆုုိးဆိုုး ဦးေႏွာက္မရွိရွိ၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္အစိုုးရ ဘယ္ေလာက္ဗိုုလ္က်က် ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၾကဳတ္ တရားမဝင္ေသာ ခုုိးဆိုုးလုုယက္မႈတိုု႔ကိုု အေရးယူ အျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ရမည္ကိုု နားလည္သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကတျခားျဖစ္တဲ့ ေနာက္တမ်ိဳးဟာ “တရားဝင္”ေသာ လုုယက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တရားဝင္ေသာ လုုယက္ျခင္း ဆိုုသည္မွာ တျခားမဟုုတ္၊ ကေန႔ လက္ပံေတာင္ေတာင္ စီမံကိန္း ကဲ့သိုု႔ပင္ လက္ရွိအတည္ ျပဌာန္းထားေသာ တရားဝင္ ဥပေဒအရ ဆိုုျပီး ျပည္သူျပည္သား၏ ပစၥည္းဥစၥာကိုု လိုုရင္လိုုသလိုု သိမ္းပိုုက္ယူငင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လူသားတိုုင္းသည္ မိမိ၏ အသက္ကိုု ရွင္သန္ေအာင္ ေမြးျမဴလုုိၾကသည္၊ တိုုးတက္ျမင့္မားလိုုၾကသည္။ ေယ်ဘုုယ်အားျဖင့္ လူ႔ေလာကတြင္ တိုုးတက္ျမင့္မားျခင္း ဆိုုသည္မွာ ၾကြယ္ဝေပါမ်ားေသာ ပစၥည္းဥစၥာ (သိုု႔) သဘာဝသယံဇာတ တိုု႔ကိုု ရယူပိုုင္ဆိုုင္ႏိုုင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ သဘာဝကိုုက သက္ေတာင့္သက္သာ ေနလိုုၾကကာ အလုုပ္နည္းနည္းလုုပ္ျပီး ဥစၥာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရယူပိုုင္ဆိုုင္လို ၾကသည္။
လူေတြဟာ အဘယ္အခါမွာ တပါးသူဆီက ပစၥည္းဥစၥာကိုု လုုယက္ဖိုု႔ စိတ္ကူးအားထုုတ္မိပါလိမ့္ မည္နည္း ။ ၄င္းတိုု႔၏ အားစိုုက္ရမႈသည္ နည္းပါးျပီး ရရွိေလမည့္ ပစၥည္းဥစၥာက မတန္တဆ မ်ားျပားခဲ့လွ်င္ ၄င္းတိုု႔ဟာ ဤမတရားမႈကိုု အားထုုတ္မိပါလိမ့္မည္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရမွန္းသိေလေလ တပါးသူဆီက လုုယက္သိမ္းယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားေလေလ ျဖစ္ပါမည္။ တနည္းအားျဖင့္ အစိုုးရဟူေသာ ခြန္အားသံုုးခြင့္ရ လူတန္းစားသည္ အလြယ္တကူ ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာကိုု ရမွန္းသိေလေသာ အခါ ရေလလိုုေလ အိုုတေစၦကဲ့သိုု႔ ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုုအစိုုးရတိုု႔သည္ ဥပေဒတိုု႔ကိုု ျပဌာန္းေသာအခါတြင္ ဥပေဒတိုု႔ဟာ မတရားမႈကိုု ကာကြယ္ရန္ မဟုုတ္ေတာ့ပဲ ျပည္သူထံမွ ပစၥည္းဥစၥာကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမွေန၍ လုုိရင္လိုုသလိုု အလြယ္အကူ ဓားျပတိုုက္ဖိုု႔ ျဖစ္လာပါသည္။
က်ေနာ္တိုု႔ တပ္အပ္ျမင္ႏိုုင္ပါသည္။ ယေန႔ဗမာျပည္၏ ေျမယာဥပေဒတိုု႔သည္ အခြင့္အေရးရ လူတန္းစား တရပ္မွေန၍ အားနည္းသူ လူတဦးခ်င္းျပည္သူထံမွ ၄င္းတိုု႔ လိုုခ်င္ရင္လိုုခ်င္သလိုု ပစၥၫ္းဥစၥာ ေျမယာတိုု႔ကိုု အလြယ္တကူ လုုယူႏိုုင္ဖိုု႔ တရားဝင္ေစရန္ ျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ မတရားမႈကိုု တရားဝင္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ိဳးသည္ မည္သည့္ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ျငင္းခံုုခ်က္၊ ပန္ၾကားခ်က္မွ ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္စရာ မလိုု၊ ခ်က္ခ်င္း အျပီး ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖိုု႔ရန္သာ လုုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး သည္ကိစၥဟာ ေရွာင္လြဲေကြ႔ပတ္ျပီး လုုပ္ေဆာင္လိုု႔ မရႏိုုင္ပါ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...