Wednesday, December 17, 2014

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဆုုိရာမွာ ...

 
၁၉ ၇၆ကေန ၁၉ ၈၁ အထိ အေမရိကန္ ေကာလိပ္ေတြကိုု နမူနာ ယူထားတယ္ ဆုုိတဲ့ ေဒသေကာလိပ္ Regional College ဆုုိတဲ့ ေခတ္တေခတ္ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ ... ၁၀တန္း စာေမးပြဲအမွတ္ တခုုထဲနဲ႔ တက္ကသုုိလ္ ၀င္ခြင့္ ဆုုံးျဖတ္တာ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ ၁၀တန္းေအာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္ ၁၆ႏွစ္ေက်ာ္သာ ရွိေသးတဲ့အတြက္ ဘယ္လုုိင္းေရြးရမယ္ဆုုိတာ ဆုုံးျဖတ္ဖိုု႔ လုုံေလာက္တဲ့ ၀မ္းစာ မရွိေသးဘူး၊ ကေလးေတြ လိုုက္ခ်င္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုု အမွတ္နဲ႔ ခြဲမဲ့အစား ကိုုယ္ ၀ါသနာ ပါရာေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္ ဆိုုတဲ့ အေတြးေတြကေန ေပါက္ဖြားလာတယ္ ... ၁၀တန္းေအာင္ၿပီးရင္ တက္ကသုုိလ္ တန္းတက္ခြင့္ မေပးဘဲ နီးစပ္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုုိင္း ျမိဳ႔ေတာ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ၂ႏွစ္သင္ ေဒသေကာလိပ္ေတြမွာ တက္ေရာက္ေစတယ္ ... သိပ္ပံသင္ခ်ာ၊ သိပ္ပံဇီ၀၊ ၀ိဇ္ဇာသင္ခ်ာနဲ႔ ၀ိဇ္ဇာရုုိးရုုိး ဆုုိၿပီး ဘာသာတြဲ ၄ခုုကိုု အမွတ္နဲ႔ မဟုုတ္ဘဲ ႀကိဳက္ရာ ေရြးခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ ...
ဆိုုလုုိတာက ဆရာ၀န္ ျဖစ္ဖိုု႔ ၀ါသနာပါရင္ ၁၀တန္းေအာင္တဲ့ အမွတ္ေပၚမွာ မေရြးေတာ့ဘဲ ေဒသေကာလိပ္မွာ သိပ္ပံဇီ၀ယူ၊ ၂ႏွစ္တက္၊ ၁၀တန္းအမွတ္နဲ႔ ေဒသ ၂ႏွစ္အမွတ္ေပါင္း ပ ွမ္းမ်နဲ႔ ေဆးတက္ကသိုုလ္တက္ခြင့္ ရမရ ဆုုံးျဖတ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ ျဖစ္ဖိုု႔ ၀ါသနာပါရင္ ၁၀တန္းေအာင္တဲ့ အမွတ္ေပၚမွာ မေရြးေတာ့ဘဲ ေဒသေကာလိပ္မွာ သိပ္ပံသခ်ၤာယူ၊ ၂ႏွစ္တက္၊ ၁၀တန္းအမွတ္နဲ႔ ေဒသ ၂ႏွစ္အမွတ္ေပါင္း ပ ွမ္းမ်နဲ႔ စက္မွဳတက္ကသိုုလ္တက္ခြင့္ ရမရ ဆုုံးျဖတ္တဲ့ စနစ္မ်ဴိး ျဖစ္တယ္ ... ပထမႏွစ္မွာ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ ႏုုိင္ငံေရး သိပ္ပံ က compulsory က်န္တဲ့ ဘာသာေတြက elative, မွတ္မိသေလာက္ Bio combinationi ဆုုိရင္ ရူပ၊ ဓာတုု၊ ဇိ၀ Maths combination ဆုုိရင္ ရူပ၊ ဓာတုု၊ သခ်ာၤ Arts combination ေတာ့ သိပ္မမွတ္မိဘူး ... ပထ၀ီ၊ သမုုိင္း၊ သခ်ာၤနဲ႔ ပထ၀ီ၊ သမုုိင္း၊ေဘာဂလား စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာလား မေသခ်ာဘူး ... ဒုုတိယႏွစ္က်ရင္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳေစတဲ့ လုုပ္ငန္းအတတ္ပညာေတြ သင္ရမယ္ ... စုုိက္ပ်ဴိးေရး၊ ေမြးျမဳဴေရး၊ ေရထြက္ပစ္စည္း (Marinc Biology၊ ခ်ည္မ ွင္၊ စက္ပစ္စည္း၊ လ ွပ္စစ္ပစ္စည္း၊ အေဆာက္အဦး၊ လုုပ္ငန္းခြင္ အုုပ္ခ်ဴပ္မွဳ၊ ရုုံးလုုပ္ငန္း၊ စီးပြားစီမံ၊ စာရင္းအင္း တုုိ႔လုုိ ဘာသာေတြအျပင္ ပန္းခ်ီ၊ ပုုံႏွိပ္၊ ရုပ္ရွင္ေတြကစလိုု႔ အိမ္တြင္းမွဳ (အခ်က္အျပဳတ္) လိုု ဘာသာရပ္ေတြအထိ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူခြင့္ ျပဳခဲ့တယ္ ... ေဒသေကာလိပ္ စနစ္ဟာ ၁၀တန္း အမွတ္ခုုထဲနဲ႔ ဆုုံးျဖတ္တာ မဟုုတ္ဘူး ... ေက်ာင္းသားမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိတယ္ ... ကုုိယ္ တကယ္ ၀ါသနာ ပါတာ ဟုုတ္မဟုုတ္ကုုိလဲ စမ္းသပ္ၾကည့္ခြင့္ရွိတယ္ ဆုုိေတာ့ လက္ရွိပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လုုိ႔ လူေတြ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု address လုုပ္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆုုိမယ္ ဆုုိ ဆုုိႏုုိင္တဲ့ စနစ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ထင္မိတယ္ ...

တကယ္ ဒီစနစ္ရဲ့ first product ေတြ စထြက္လာတဲ့ ၁၉ ၇၈မွာ က်ေတာ့ မူလ ေမ ွာ္လင့္မထားတဲ့ အသံ်ေတြ စထြက္လာခဲ့တယ္ ဆုုိတယ္ ... အရင္စနစ္ေဟာင္းမွာ ၁၀တန္း အမွတ္ေကာင္းရင္ အဲဒီေခတ္က ထိပ္တန္း တက္ကသုုိလ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဆး၊ စက္မွဳ သြားလိုု႔ရခဲ့တယ္ ... အခုု ေဒသ ၂ႏွစ္တက္တဲ့အခ်ိန္မွာ တက္ကသုုိလ္ေက်ာင္းသား ျဖစ္ၿပီ ဆုုိတဲ့ စိတ္နဲ႔ လြတ္လပ္လြန္းသြားတဲ့ သူတခ်ဴိ႔ ေဒသေကာလိပ္မွာ ထင္သေလာက္ အမွတ္မေကာင္းက်ေတာ့ ၃ႏွစ္ ပ ွမ္းမ် ယူတဲ့အခါ ေဆး၊ စက္မွဳ မ၀င္ႏုုိင္ၾကေတာ့ဘူး ... အဲဒီအခါ မိဘေတြက အရင္ ၁၀တန္းအမွတ္ေကာင္းရင္ လုုိင္းေကာင္းရရက္နဲ႔ အခုု ေဒသ ခံလုုိက္လိုု႔ လုုိင္းေကာင္း မရေတာ့ဘူး ဆုုိတာ စ ျဖစ္လာတယ္ ... ေနာက္ ေဆး၀င္ရင္ MBBS အတြက္ ေဒသၿပီးရင္ ၅ႏွစ္၊ စက္မွဳ ၀င္ရင္BE အတြက္ ေဒသၿပီးရင္ ၄ႏွစ္ ထပ္တက္ရတယ္ ... ေဆး၊ စက္မွဳက ဆရာေတြက အဲဒီအခ်ိန္ဟာ တကယ္ တတ္ကၽြမ္းဖုုိ႔ လုုံေလာက္သင့္သေလာက္ မလုုံေလာက္ဘူးလိုု႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္ ... ပထမႏွစ္ ဒုုတိယႏွစ္ကထဲက ေဆး ဆိုုလဲ ေဆးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံေတြ၊ စက္မွဳ ဆုုိလဲ စက္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေျခခံေတြ စ ေပးထားခဲ့ရင္ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ အတင္း တြန္း ထုုိး သင္စရာ မလုုိဘူး လိုု႔ ယူဆခဲ့ၾကတယ္ ဆုုိတယ္ ... RASU လိုု MASU လိုု ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံ တက္ကသုုိလ္ေတြ က်ေတာ့ ေဒသၿပီးရင္ BA, BSc ရဖိုု႔ ေနာက္ထပ္ ၂ႏွစ္တက္ရတယ္ ... ေဒသေကာလိပ္မွာ ေဆး၊ စက္မွဳ ရျခင္လုုိ႔ ယူခဲ့တဲ့ ဘာသာတြဲေတြက ၃ႏွစ္ပ ွမ္းမ်အမွတ္အရ တက္ခြင့္ရတဲ့ တက္ကသုုိလ္ ဘာသာရပ္နဲ႔ မကိုုက္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္တယ္ ... ဥပမာ စက္မွဳ ရမလားလိုု႔ ပထမႏွစ္မွာ သိပ္ပံ သခ်ာၤနဲ႔ ဒုုတိယႏွစ္မွာ စက္ပစ္စည္း ယူလာတဲ့သူ တက္ကသုုိလ္မွာ Maths Major ယူရင္ ၂ႏွစ္နဲ႔ တြန္းထုုိး သင္လိုု႔ ရေပမဲ့ ျမန္မာစာ ယူရင္ ၂ႏွစ္နဲ႔ ဘယ္လိုုမွ မလုုံေလာက္တဲ့ ျပသနာမ်ဴိး ျဖစ္တယ္ ... တခါ ဒုုတိယနွစ္ဘာသာရပ္ေတြမွာ အိမ္တြင္းမွုုလိုု ဘာသာမ်ဴိးက က်န္တဲ့ ဘာသာေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ အမွတ္ရလြယ္ေနေတာ့ ျပိဳင္ဆုုိင္မွုုဟာ မမ ွတဘူး်၊ ရန္ကုုန္ မန္းတေလးလိုု ေနရာေတြမွာ ဒုုတိယႏွစ္ ဘာသာေတြ စုုံစုုံလင္လင္ သင္ေပးႏုုိင္ေပမဲ့ နယ္ျမိဳ႔ႀကီးေတြက ေဒသေကာလိပ္ေတြမွာ ရန္ကုုန္မန္းတေလးေလာက္ စုုံစုုံလင္လင္ မသင္ေပးႏုုိင္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ဟာ မမ ွတဘူး ဆုုိတာမ်ဴိးေတြ ျဖစ္လာခဲ့တယ္ ်ဆိုုၾကတယ္ ...
အဲဒါေတြကိုု တုုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ၁၉ ၇၉ မွာ ဒုုတိယႏွစ္ လုုပ္ငန္း အတတ္ပညာေတြကိုု ျဖဳတ္လုုိက္ၿပီး အေျခခံ ပိုု္င္ႏုုိင္ေအာင္ ပထမႏွစ္ ဘာသာရပ္ေတြကိုုဘဲ ဒုုတိယႏွစ္မွာ ဆက္သင္တဲ့စနစ္ကိုု ေျပာင္းလဲ က်င့္သုုံးခဲ့တယ္ ... ဒါေပမဲ့ ေဆး၊ စက္မွုု ရျခင္လုုိ႔ ေဒသေကာလိပ္မွာယူခဲ့တဲ့ ဘာသာတြဲနဲ႔ ၃ႏွစ္ပ ွမ္းမ ွ်် အမွတ္အရ တက္ခြင့္ရတဲ့ တက္ကသုုိလ္ ဘာသာရပ္နဲ႔ မကုုိက္တဲ့ ျပသနာ ရွိျမဲ ရွိေနခဲ့တယ္ ... ေဆးရျခင္လုုိ႔ ေဒသမွာ သိပ္ပံဇီ၀ယူ Geography, History, Maths major ေတြရရင္ ေဒသၿပီး တက္ရမဲ့ ၂ႏွစ္နဲ႔ ဘယ္လိုုမွ မလုုံေလာက္ ... ေနာက္ဆုုံး ၁၉ ၈၂ကေနစလိုု႔ ေဒသေကာလိပ္အပါအ၀င္ ၃ႏွစ္ပၽမ္းမ ွ အမွတ္နဲ႔ တက္ကသုုိလ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးတဲ့စနစ္ကုုိ ဖ်က္သိမ္းၿပိး မူလစနစ္ေဟာင္း ၁၀တန္းအမွတ္နဲ႔ တုုိက္ရုုိက္ တက္ကသုုိလ္ ၀င္ခြင့္ေပးတဲ့စနစ္ကုုိ ျပန္သြားခဲ့တယ္ ...
အဲလိုု စနစ္ေဟာင္းကုုိ ျပန္သြားေပမဲ့ ပထမႏွစ္မွာ ၁၀တန္း ဘာသာရပ္ေတြရဲ့ advanced level ကိုုသင္၊ ဒုုတိယႏွစ္မွာ က်မွ ေဆးဆုုိေဆး၊ စက္မွုုဆိုု စက္မွုုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြရဲ့ အေျခခံကိုု စသင္၊ ဒုုတိယႏွစ္အမွတ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေမဂ်ာခြဲတဲ့စနစ္ကိုု ဆက္သုုံးေနခဲ့တယ္ လိုု႔ နားလည္ထားမိတယ္ ... ဒုုတိယႏွစ္ေအာင္မွတ္နဲ႔ ေမဂ်ာခြဲတဲ့အခါ အမ်ားႀကိဳက္တဲ့ ေမဂ်ာရတာ မရတာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေမးခြန္း၊ ဆရာ၊ စစ္ေဆးမွုုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ controverisal issue ေတြ မ်ားလြန္လြန္းလိုု႔ အခုုေနာက္ပုုိင္းမွာ တက္ကသုုိလ္မွာ အစအထြက္ မခံေတာ့ဘဲ ၁၀တန္းေအာင္ ၀င္ခြင့္စဥ္းစားကထဲက အမွတ္နဲ႔ တခါထဲ ေမဂ်ာ ခြဲ ပလုုိက္ေလသလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္မိတယ္ ...
ဒီမွာ ၁၀တန္းေအာင္တဲ့ အမွတ္နဲ႔ တက္ကသုုိလ္ခြဲတဲ့စနစ္ဟာ ၁၀တန္း အမွတ္တခုုထဲနဲ႔ ကေလးဘ၀ကိုု ဆုုံးျဖတ္ရာ ေရာက္ပါတယ္ က်န္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္ ဆုုိတဲ့ အဆုုိဟာ ေကာင္းတာ မွန္တာ မွန္ေပမယ့္ တကယ္ လက္ေတြ႔ လုုပ္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ့ လက္ရွိအေနအထားအရ အဆင္ေျပႏုုိင္ မေျပနုုိင္ အမ်ားႀကီး စဥ္းစားစရာ ရွိတယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ... က်ေနာ့္အျမင္ေတာ့ ျပသနာ ျဖစ္ေနတာက ၁၀တန္းေအာင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အမွတ္နဲသြားၿပီး သူ တက္ခ်င္တဲ့ တက္ကသုုိလ္ တက္ခြင့္မရ၊ ၁၀တန္းကုုိ ေနာက္တခါ ျပန္ေျဖခြင့္ မရတာက အဓိက ျပသနာ လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ... ဒီအခက္အခဲက အခုု လက္ရွိ ၁၀တန္းေအာင္ၿပီးရင္ ျပန္ေျဖခြင့္ မရတဲ့စနစ္ကုုိ GCE, GCSE ေတြလိုု စိတ္ႀကိဳက္အမွတ္မရလုုိ႔ ျပန္ေျဖခ်င္ရင္ ၆လတစ္ႀကိမ္ ျပန္ေျဖခြင့္ျပဳလိုုက္ရုုံနဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ႏုုိင္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ...
ပထမႏွစ္ကထဲက ေမဂ်ာခြဲတာဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးေတြ သူတုုိ႔ ဘာလိုုခ်င္တယ္ ဆိုုတာ တကယ္ မသိေလာက္ ေသးလိုု႔ မသင့္ေတာ္ဘူး ဆုုိတဲ့ issue ကေတာ့ ပထမႏွစ္ကေန ေနာက္ဆုုံးႏွစ္အထိ ေမဂ်ာ တစ္ခုုထဲ ေတာက္ေလ ွာက္ယူရတဲ့ စနစ္ကိုု ်credit transfer နဲ႔ ေမဂ်ာ ေျပာင္းခြင့္ေပးတဲ့ စနစ္ကုုိ သုုံးလိုုက္ရင္ ေျဖရွင္းႏုုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္ ... ဥပမာ ပထမနွစ္မွာ Civil ရတယ္ ... တတိယႏွစ္က်မွ electrical ေျပာင္းခ်င္တယ္ ... ရတယ္ ... တတိယႏွစ္ EE တက္ဖိုု႔ လုုိတဲ့ ဘာသာေတြထဲက သင္ၿပီးသား ဘာသာေတြ exemption ရမယ္ ... က်န္တဲ့ဘာသာေတြ ေက်ာင္းလချပန္သြင္း ျပန္တက္ ဒုုတိယႏွစ္ Civil ၿပီးတာနဲ႔ တတိယႏွစ္ EE ေတာ့ တန္းတက္ခ်င္မွ တက္လိုု႔ရမယ္ ဆုုိတာမ်ဴိးကုုိ ဆုုိလိုုပါတယ္ ...
အရင္စနစ္ေဟာင္းမွာ တုုံးက AGTI ၿပီးလိုု႔ B Tech မမွီတဲ့သူက စာေပးစာယူကုုိ ပထမႏွစ္က ျပန္တက္ဖုုိ႔က လြဲလိုု႔ တျခား ဘာမွ ေရြးခ်ယ္ စရာ မရွိပါ ... တကယ္က AGTI မွာ သင္ခဲ့တဲ့ ဘာသာေတြကုုိ credit transfer နဲ႔ exemption ေပးၿပီး စာေပးစာယူမွာ သူယူခ်င္တဲ့ ဘာသာေတြဟာ Maths လိုု ေမဂ်ာမ်ဴိး ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒုုတိယႏွစ္က စ တက္ခြင့္ ျပဳတာမ်ဴိး ျဖစ္သင့္ပါတယ္ ...
တေလာက B Tech ေအာင္စာရင္းေတြမွာ BE ၀င္ဖိုု႔ အမွတ္မွီတဲ့လူ သိသိသာသာ နဲသြားတာနဲ႔ ပတ္သက္လိုု႔ အုုတ္အုုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ခဲ့တာမွာလဲ တကယ္လိုု႔သာ B Tech နဲ႔ အလုုပ္ခြင္၀င္သြား၊ ထုုိက္သင့္တဲ့ လုုပ္သက္ရရင္ BE ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖ၊ အလုုပ္လုုပ္ရင္း BE ကိုု အခ်ိန္ပုုိင္း ယူလိုု႔ ရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ဴိး ဖြင့္ထားေပးတာနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုုင္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ .. နည္းပညာ တက္ကသုုိလ္ေတြမွာ ၁၀တန္းေအာင္တဲ့ fresher ေတြကိုုဘဲ တိုုက္ရုုိက္ လက္ခံရုုံမက အဲလိုု အလုုပ္ခြင္က ျပန္လာမဲ့လူေတြအတြက္ part time program ေတြ စီစဥ္ေပးတာ ဒါမွမဟုုတ္ အဲဒီလုုိလူေတြကုုိ ပုုံမွန္အတန္းေတြမွာ ရာခုုိင္ႏွဴံးတခုု သတ္မွတ္ၿပီး လက္ခံေပးတာဟာ အေျဖတစ္ခုု ျဖစ္ႏုုိင္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ...
၁၀တန္းေအာင္တုုံးက ၅ဘာသာ ထြက္ေလာက္ေအာင္ ေတာ္ေပမဲ့ ေဆးမ၀င္ဘဲ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာ နည္းပညာ တက္ကသုုိလ္လိုုုု တက္ကသုုိလ္မ်ဴိး ေရာက္သြားတဲ့ လူမ်ဴိးေတြ အလုုပ္ခြင္ ၀င္သြားၿပီး ထုုိက္သင့္တဲ့ လုုပ္သက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဆး ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ျပန္ေျဖလိုု႔ MD လိုု program မ်ဴိး တက္ခြင့္ရႏုုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ဴိး ရွိရင္ ကေလးေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ပိုု ဖန္တီးေပးရာ ေရာက္မယ္ ထင္မိပါတယ္ ...
https://www.duke-nus.edu.sg/…/requirements-duke-nus-programs
ပထမ ဘြဲ႔ တခုု ရထားၿပီးရင္ ေလ ွာက္လိုု႔ရတဲ့ NUS နဲ႔ Duke ေပါင္းဖြင့္တဲ့ MD program ျဖစ္ပါတယ္ ... လြယ္လြယ္နဲ႔ ၀င္ခြင့္ ရမွာ မဟုုတ္ေပမဲ့ ၁၀တန္းေအာင္ ေဆး တက္ ဆိုုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုုထဲ ထက္ ပိုုတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးနုုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလိုုရင္း ျဖစ္ပါတယ္ ...
၁၀တန္းေအာင္ေတြကိုု ဘဲ ဦးတည္ခ်က္ ထားမဲ့အစား AGTI ေတြ B Tech ေတြ လုုပ္သက္ တစ္ခုုရၿပီးရင္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲနဲ႔ BE programထဲကုုိ ၀င္လုုိ႔ရမယ့္ ၀င္ေပါက္ေတြ ဖြင့္ထားလိုု႔ ရႏုုိင္တယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ... လက္ရွိ နည္းပညာတက္ကသုုိလ္ေတြက မလုုပ္ခ်င္ ဒါမွမဟုုတ္ မလုုပ္ႏုုိင္ေသးရင္ ျပင္ပ တက္ကသိုုလ္ေတြကိုု outsource လုုပ္လိုု႔ရပါတယ္ ... National Accreditation Scheme တခုုေတာ့ လိုုပါလိမ့္မယ္ ...
တခ်ဴိ႔ေျပာေနတာက ေဆးေက်ာင္းကုုိ စိတ္မပါေပမဲ့ အမွတ္ေကာင္းလိုု႔ တက္တယ္ ဆရာ၀န္ မလုုပ္ဘူး အဲဒိအစား အမွတ္နဲေပမဲ့ ဆရာ၀န္ အလုုပ္ကိုု စိတ္ပါတဲ့လူကုုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္ အခုုက အဲဒီလိုု ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္ ဆုုိပါတယ္ ... သေဘာမတူပါ ... ေရြးခ်ယ္ခြင့္က ရွိပါတယ္ ... ၁၀တန္းကိုု တစ္ဘာသာ ၄၀နဲ႔ အမွတ္ ေပါင္း ၂၄၀ ရလိုု႔ ေဆးေက်ာင္း မေလ ွ်ာက္ရဘူး မဟုုတ္ ေလ ွ်ာက္လိုု႔ရတယ္ ... ေဆးေက်ာင္းက သူ႔ကိုု မေရြးတာဘဲ ရွိပါတယ္ ... ဒီမွာလဲ ေက်ာင္းရဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုု ထည့္ စဥ္းစားရပါမယ္ ... လက္ခံနုုိင္တာ လူ၃၀၀ အမွတ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ေတြ လာေလ ွ်ာက္တာ က လူ၃၀၀ ေက်ာ္ေနရင္ ေက်ာင္းက ဘာအတြက္ အမွတ္ ၄၀၀ မျပည့္တဲ့လူကိုု စဥ္းစားရမွာပါလဲ ... သင္ရမဲ့ ဆရာေတြကလဲ ျဖစ္ႏုုိင္ရင္ ေတာ္တဲ့လူေတြ ပိုု သင္ခ်င္ၾကမွာပါ ... ေက်ာင္းသားရဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ တစ္ခုုထဲ မဟုုတ္ဘဲ ေက်ာင္းရဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုုလဲ ထည့္စဥ္းစားရမယ္လိုု႔ ယူဆပါတယ္ ...
ဒီလိုုေျပာလိုု႔ ၁၀တန္းတုုံးက အမွတ္မေကာင္းရင္ ဆရာ၀န္ မျဖစ္ႏုုိင္ဘူး မဆုုိ အမွတ္မေကာင္းလိုု႔ သူနာျပဳ တက္ကသုုိလ္ သြားခ်င္သြားမယ္ ေဆး၀ါး ကၽြမ္းက်င္ သြားျခင္သြားမယ္ တခ်ိန္မွာ သူ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ လုုပ္သက္တစ္ခုုလဲ ရွိ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ဖိုု႔ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲလဲ ေအာင္တယ္ ဆိုုရင္ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ႏုုိင္ဖိုု႔ လမ္းေၾကာင္းတ ခုု ဖြင့္ေပးတာမ်ဴိး ရွိေစခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

Tin Latt

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...