Sunday, December 28, 2014

လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာက ေျပာေသာစကား


(ေဇယ်သူ)
ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ သမိုုင္းတြင္ မွတ္တိုုင္ျဖစ္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမင္မိေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကိုု ဆြဲထုုတ္ ၾကည့္မိသည္။
စာခ်ဳပ္ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္
စီမံကိန္းကိုရပ္၊ ယခုပုံစံအတိုင္း ဆက္လုပ္ႏွင့္ ပုံစံေျပာင္း လုပ္ဟု ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းသုံးလမ္း ရွိသည့္အနက္ တတိယ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။ စီမံကိန္းသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး စသည္တို႔ကို တြက္ခ်က္မႈ အားနည္းသည္။ တိုတိုေျပာရလွ်င္ စာခ်ဳပ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပန္ျပင္ခ်ဳပ္။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေဘာင္သြင္းျခင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝသယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သလို အျခားေသာစီးပြားေရး က႑မ်ား မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးသည့္ အဆင္းရဲဆုံး တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ကို အေျခခံ စီးပြား ရွာၾကလိမ့္ဦးမည္။ ထိုသို႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္တက် မေဆာင္ရြက္ႏုိင္လွ်င္ အျငင္းအခုံမ်ား ေပၚေပါက္လာ ႏုိင္သည္။ ထိုအျငင္းအခုံမ်ားကို ျဖစ္ေသာအခါမွ တစ္ခုခ်င္းစီ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေနလွ်င္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေဘာင္သြင္းျခင္း Institutionalization လုပ္ထားႏုိင္မွ အရင္းအျမစ္ပဋိပကၡကို မေရွာင္ရွားႏုိင္ သည့္တိုင္ စနစ္တက် ေျဖေလွ်ာ့ႏုိင္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ စဥ္းစားပုံမ်ိဳးကို Institutionalization ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ သဘာဝရင္းျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား၊ စီမံကိန္း မ်ားကို စဥ္းစားရာတြင္ ယခင္ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္သြားမည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရန္ ျပည္တြင္းအားႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနရသည္။ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ညြန္ထဲသို႔ မဆင္းမီ ေျခတစ္လွမ္း အရင္ဆင္းရသည္ ဆုိသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေျခစုံပစ္မဝင္မီ ေလ့လာ အကဲခတ္ေနၾကဆဲ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းသည့္ ဓေလ့ရွိခဲ့သည့္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဘြာခတ္ ေလ့ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္တိုးခ်ဲ႕ သင့္ မသင့္ စဥ္းစားရာတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရွိ မရွိ (Profit) ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ရပ္သြားႏုိင္ျခင္းရွိ မရွိ (Political Risk) ကိုပါ အေလးေပး စဥ္းစားေနၾကသည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥကို ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနၾကခ်ိန္တြင္ အစီရင္ခံစာက “ဆိုခဲေစ၊ ၿမဲေစ” ဟု သက္ေသျပလိုက္သည္။
ႀကိဳတင္စည္းမ်ဥ္း
ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စိတ္ခ်လက္ခ်လာပါဟု အစီရင္ခံစာက အခ်က္ျပလိုက္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မသိနားမလည္ဘဲ လာသမွ်ခြင့္ျပဳ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အထိခိုက္ခံမည္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အထိခိုက္ခံမည္ မဟုတ္ (အရပ္စကားျဖင့္ အခ်ဥ္မဟုတ္) ဟု ေၾကညာလိုက္ရာ ေရာက္သည္။ ဝင္လာသမွ်ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တို႔သည္ Environmental Impact Assessment (သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခုိက္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္)၊ Social Impact Assessment (လူမႈေရး ထိခိုက္ႏုိင္ေျခ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္)၊ Corporate Social Responsibility (စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈေရး တာဝန္ရွိမႈ) စသည္တို႔အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမည္။
အသြင္ကူးေျပာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည္မွာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ဟုဆိုၾကသည့္ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ လူအမ်ား အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကၿပီး ယူက်ဳံးမရ ျဖစ္သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိသည္။ အမွန္မွာ မည္မွ် ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား လူခ်စ္လူခင္ မ်ားေသာသူျဖစ္ေစ မူဝါဒခ်မွတ္သူ ေနရာသို႔ ေရာက္လာပါက အားလုံး၏ အခ်စ္ခံရေသာသူ မည္သို႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒသည္ အေကာင္းဆုံးမူဝါဒ ျဖစ္ပါေစဦး မေက်နပ္သူမ်ား ရွိစၿမဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္လည္း သာမန္လူသားသာျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဝင္ၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္သူ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည္ႏွင့္ တစ္ေကြ႔မဟုတ္ တစ္ေကြ႕တြင္ သူ႔အား ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆန္႔က်င္ မႈမ်ား ေတြ႔ရမည္မွာ မလြဲဧကန္။ ထိုတစ္ေကြ႕သည္ လက္ပံေတာင္း ေတာင္ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းသာ။
‘If you cannot stand the heat, don’t go into the kitchen’ “မီးပူမခံခ်င္ရင္ မီးဖိုေဆာင္ထဲ မသြားနဲ႔” ဟူေသာ စကားတစ္ရပ္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ့အေရး လုပ္မွေတာ့ လူမုန္းခံရ အတိုက္ခိုက္ ခံရမွာပဲဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ခရီးစဥ္တြင္း ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျမင္ရသည္မွာ အထက္ပါ သေဘာတရားကို ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းထားပုံရၿပီး မိမိကုိ ခါးခါးသီးသီး ဆႏၵျပသူမ်ားကို တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ႏုိင္ငံေရးသမား
‘A politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation’
“ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို စဥ္းစားသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢိဳလ္သည္ လာမည့္မ်ိဳးဆက္ကို စဥ္းစားသည္။” ဟူေသာ နာမည္ေက်ာ္ စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရေရးအတြက္ မဲေပးမည့္သူ မႀကိဳက္ မည့္ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္သည္။ မဲေပးမည့္သူ ႀကိဳက္မည့္အရာမ်ား ကိုသာ ေထာက္ခံသည္။ မဲေပးမည့္သူ အႀကိဳက္သည္ သူ႔အႀကိဳက္ႏွင့္ မတူ၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးႏွင့္ မတူလွ်င္လည္း ထုတ္မေျပာ၊ မေဆာင္ရြက္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂိၢဳလ္မွာမူ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲြထက္ တုိင္းျပည္၏ ေရရွည္အက်ဳိး သုိ႔မဟုတ္ လာမည့္မ်ဳိးဆက္ကုိ အေလးထားသည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥတြင္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္မ်ား ရွိသည္။ အမွန္မွာ လက္ပံေတာင္းကိစၥသာ မရွင္းႏိုင္လွ်င္ ၂၀၁၅ ပင္ ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာဝန္ ဝင္ယူလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ ၂၀၁၅သည္ သူ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းကိစၥသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ဝင္ထမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ထီးလို မင္းလို ျဖစ္ႏုိင္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တစ္ပါး အျခားသူ မျမင္မိပါ။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေကာ္မရွင္သည္ ျဗဟၼာ့ဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အျခားအေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ခပ္ေဝးေဝးမွ ေနၾကသည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဝင္ပါခဲ့သည္မွာ သူ၏မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္အေရး ဦးထိပ္ထားမႈတို႔ကို ျပသေနသည္။
မုန္းတီးသူကို ဆန္႔က်င္ရသည္မွာ လြယ္ေသာ္လည္း ခ်စ္သူကို ဆန္႔က်င္ရသည္မွာ ခက္ခဲသည္။ လူထုအားျဖင့္ တက္လာသူ အဖို႔ လူထုထဲမွ အခ်ဳိ႕မႀကိဳက္သည္ကုိ ေျပာရန္၊ လုပ္ရန္မွာ သာမန္သတၱိ ျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္။
ေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသုံးခ် ခံရသည္ဟု ထင္ျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္ ၏ အစီရင္ခံစာ အတိုင္း နာခံပါမည္ဟု မည္သည့္ရလဒ္မွ် မထြက္ေသးမီ ကတည္းက အစုိးရက အာမခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အမွန္တကယ္တြင္ Blank Check ေခၚ လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး မည္သည့္ကိန္းဂဏန္းမွ် ေရးမထားေသာ ဘဏ္မွ ေငြထုတ္ခ်က္လက္မွတ္ ရလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။ ႀကိဳက္ရာေငြပမာဏ ေရးၿပီး သြားထုတ္လွ်င္ ရသည့္သေဘာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆုံးျဖတ္ရာ နာခံရေတာ့မည့္ သေဘာျဖစ္ရာ အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပုံအပ္လိုက္ျခင္း (Trust) ကို ျမင္ႏုိင္သည္။
စကားသုံးလုံး
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကိစၥသည္ သိမ္ေမြ႔သလို နက္နဲသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကို စကားလုံး သုံးလုံးတည္းႏွင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေျပာပါဆိုလွ်င္ “လက္ပံေတာင္း” ဟု ေျပာႏုိင္သည္။ လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ သည္လည္း လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ့အေရး အစီရင္ခံစာပင္ျဖစ္သည္။
by ေဇယ်ာသူ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...