Saturday, September 10, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၂) ၊ အပိုင္း(၁)


                                             
                                                    နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ
        ျပီးခဲ့ေသာအခန္းတြင္ လူ႔သေဘာ၏ေယဘုယ် သေဘာတရားကို တင္ျပခဲ့ရာတြင္ “လူ” သည္ ဗီဇ အသိနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုသာမက အသိဥာဏ္ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ “နိုင္ငံေတာ္”ဆိုသည္မွာ ပိုင္နက္တစ္ခုအတြင္းရွိ လူမ်ားအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အၾကြင္းမဲ့ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဌာနတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အက်ဥ္းရံုး၍ အဓိပၸါယ္သတ္ မွတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာနွစ္ရပ္ (လူနွင့္ နိုင္ငံေတာ္) ကို အာဏာရွင္နိုင္ငံေရးတို႔အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ျပီးလည္းျဖစ္ပါ သည္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ညီမွ်ေသာ္ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးတို႔ကို ရရွိၾက သည္။  လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ညီမွ်ေသာဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားသမႈရွိသည့္ ၊ တစ္ေျပးညီလူမႈဆက္ဆံေရးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ နို္င္ငံေရးအသိုက္အ၀န္းရွိ လူအားလံုးတို႔သည္ ၎တို႔၏ဗီဇအသိ နွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုသာမက အသိဥာဏ္ ကိုပါ အျပည့္အ၀ အသံုးခ်ခြင့္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္နုိင္ငံေရး တြင္မူ ထက္ေအာက္စဥ္ဆက္စနစ္အရ အထက္လႊာမွ လူတို႔က ေအာက္လႊာမွ လူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသိဥာဏ္ပညာကို လြတ္လပ္စြာအသံုးခ်ခြင့္ မရေအာင္ ပိတ္ပင္ထားၾကေလသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္လႊာမွ လူတို႔မွာ သဘာ၀ဗီဇအသိနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမွ် သာရွိၾကေသာ သတၱ၀ါမ်ားသဖြယ္ျဖစ္လာေတာ့သည္။
          ေဖာ္ျပပါ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ်က်လွသည္ျဖစ္ရာ လာမည္က႑မ်ား၌ ပိုမို အေသးစိတ္ျပီး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသြားရန္ လို႔အပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု နီးကပ္ စြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ သေဘာတရား ၅ ရပ္ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံေရး၊ နိုင္ငံေတာ္၊ အာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ နွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရာ တရား၀င္မႈတို႔ အေၾကာင္းကို အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယင္းတို႔ကို ျပည့္ျပည့္၀၀နားလည္မွသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရး၏ ထူးျခားအေရးပါမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သေဘာေပါက္နိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။
          မူရင္းစာေရးသူ၏ ဇာတိ ဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖစ္ျပီး ျမန္မာဘာသာစကားနွင့္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိလွသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သေဘာတရား ၅ ရပ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုသတ္မွတ္ရာတြင္ ေခတ္သစ္ အဂၤလိပ္ဘာသာအသံုးအႏႈန္း (က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆိုရလွ်င္ ဥေရာပနွင့္အေမရိကန္ အသံုးအႏႈန္း) ျဖင့္သာ ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသေဘာတရားမ်ားမွာ လူသားတို႔၏ ဘ၀အတြက္ အလြန္အေျခခံ က်လွသည္ျဖစ္ရာ အဂၤလိပ္နွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ား အၾကား ျခားနားမႈ မ်ားထက္ ဘံုသေဘာတူညီမႈမ်ားသည္သာ ပို၍ အခရာ က်ေပလိမ့္မည္။

နိုင္ငံေရး
        “နိင္ငံေရး” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ကၽြန္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနၾကေသာ္လည္း ယင္းသည္ အဓိပၸါယ္သတ္ မွတ္ရန္အခက္ခဲဆံုးေသာ သေဘာတရား အယူအဆမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားအားလံုး လိုလို မွာပင္ တိတိက်က်အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္ လြယ္ကူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ သက္ရွိ သက္မဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေၾကာင္၊ သစ္ပင္၊ ထြန္သြား၊ ေမာတ္ေတာ္ကား၊ လက္သမားသံုးတူ စသည္တို႔ အျပင္ အာရံုငါးပါးအားျဖင့္ မခံစား မသိရွိနိုင္ေသာ္လည္း တိက်ေသာဆက္ႏြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ တိက်ေသာ သေဘာတရားရွိသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ဆရာ၀န္၊ ေက်ာင္းဆရာ စသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤေ၀ါဟာရမ်ားတြင္ ရွင္းလင္း၍ တိက်ေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ “နိုင္ငံေရး”  ကဲ့သို႔ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ (ယုတ္စြအဆံုး အရာရာ နွင့္ အံ၀င္ခြင္ၾကမည့္ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ခဲယဥ္းေသာ) သေဘာတရားေရး ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္အျပည့္အစံုကို မသိရွိၾကေသာ္လည္း  ယင္းတို႔အား ကၽြန္ုပ္တို႔ နိစၥဓူ၀ သံုးႏႈန္းေနၾကပါသည္။ စင္စစ္တြင္ ယင္းတို႔အား အစားထိုးနိုင္ေသာ အလားတူ ေ၀ါဟာရမ်ားကိုအလြယ္တကူ မရွာေဖြနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေ၀ါဟာရမ်ား အေပၚတြင္သာ မွီခိုေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
          ေအာက္စဖို႔ဒ္ အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္က “နိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အစိုးရ၏ သိပၸံနွင့္ ၀ိဇၨာအတတ္ပညာျဖစ္ သည္။ နိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တေဒသ၏ ပံုသ႑ာန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာက္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားအျပင္ အျခားနိုင္ငံတို႔နွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ သိပၸံ အတတ္ပညာရပ္ ျဖစ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ရွင္းလင္းျပီး တဲ့တိုး နိုင္ေသာ္လည္း ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ၍ တျဖည္းျဖည္း ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့သည့ “နိုင္ငံေရး” ဟူသည့္ ေ၀ါဟာရ ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယေန႔ေခတ္ လူေနမႈဘ၀၏ “နိုင္ငံေရး” ဟူသည့္ သေဘာတရားတြင္  အက်ံဳး၀င္ေသာ တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ ၀ိေရာဓိျဖစ္မႈကိုလည္းေကာင္း အမွန္တကယ္ ေဖာ္ညႊန္းနိုင္ျခင္း မရိွပါ။
          “နိုင္ငံေရး” ဆိုသည့္ သေဘာတရား ယဆခ်က္ကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာနိုင္ရန္အတြက္၊ ပဓါနက်လွေသာ “လူမႈဆက္ဆံေရး” ပံုစံတစ္ခုကို စတင္ေလ့လာၾကပါစို႔။ နိုင္ငံေရးသည္ လူ႔ေလာက၏ ထူးျခား ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ယင္းကို တိရစၦာန္မ်ားနွင့္ သက္မဲ့ အရာ၀တၱဳမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိ နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေမ်ာက္အုပ္စု၊ ၀ံပေလြအုပ္စု၊ သုိ႔မဟုတ္ ပရြက္ဆိတ္အံု တစ္ခုတို႔တြင္ “နိုင္ငံေရးဘ၀” သို႔ မဟုတ္ “နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား” ရွိၾကသည္ဟု ဆိုလွ်င္ အဓိပၸါယ္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုမွတစ္ပါး နိုင္ငံေရး သည္  အျခားေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္သည့္ မိဘနွင့္ သားသမီး၊ ေမာင္နွမ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ ရန္သူ၊ စီးပြားေရးနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားနွင့္  ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံတို႔အၾကားရွိ နိုင္ငံေရးဆက္ႏြယ္မႈကို ရဖန္ရံခါ သားအဖ ဆက္ဆံေရးနွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပတတ္ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ မတူညီၾကပါ။ နိုင္ငံေရးဘ၀နွင့္ မိသားစုတို႔ဘ၀သည္ တစံုတစ္ရာ ျခားနားၾကပါသည္။ ဤသို႔ ျခားနားရျခင္းမွာ နိုင္ငံေရးအသိုက္အ၀န္းတစ္ခုရွိ လူဦးေရသည္ ပံုမွန္ အားျဖင့္ မိသားစု၀င္ လူဦးေရထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္း တစ္ခ်က္တည္းေၾကာင့္သာ မဟုတ္ပဲ၊ နိုင္ငံေရးဘ၀၏ အဓါနျဖစ္ေသာ “နိုင္ငံေတာ္” သည္  မိသားစုနွင့္ အတြင္းသေဘာ သဘာ၀ အရလည္းေကာင္း၊ အႏၱိမပန္းတိုင္ အရလည္းေကာင္း ကြဲျပားျခားနား ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
          နို္င္ငံေရးဘ၀သည္ လူအမ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားဆက္ဆံေရးမ်ားျဖစ္သည့္ “စီးပြားေရးသေဘာ အရ ဆက္ဆံေရး” နွင့္ “အဖြဲ႔အစည္းသေဘာအရ ဆက္ဆံေရး” တို႔နွင့္ သာမန္အားျဖင့္ ျခားနားပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၏ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းနွင့္ သင္တန္းမ်ား၌ (ရံဖန္ရံခါ နိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ အစိုးရဘာသာရပ္ ဟု လည္ေခၚသည့္) နိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ကိုသာမက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ပညာနွင့္ မနုသေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဤ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးသည္ ျခားနားေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရးမ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ ယင္းတို႔ကို “လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ား” ဟူ၍ ေခၚဆိုၾကသည္။ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ နိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းတစ္ခု တေလ ကိုမွ် တက္ေရာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိဘဲနွင့္ စီးပြားေရးသို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ ဘြဲ႔ရရွိနိုင္သည္။ အျပန္အ လွန္အားျဖင့္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ “လူမႈေရးသိပၸံပညာရပ္မ်ား” တြင္ အက်ံဳး၀င္ေသာ သင္ရိုးတစ္ခုနွင့္ တစ္ခုအၾကားရွိ ျခားနားခ်က္မ်ားသည္ တစ္နည္းတစ္ဖံုအားျဖင့္ ပကတိသေဘာ မေဆာင္လွသည့္အျပင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ နိုင္ငံေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားသည္ (အနည္းဆံုးအားျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ေခတ္သစ္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ) နီးကပ္စြာ လြန္းထိုး ယွက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း၊ အေရးပါေသာ အတိုင္းအတာ တစ္စံုတစ္ခုအထိ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိေၾကာင္း ညႊန္းဆိုျပသလ်က္ ရွိသည္။
          ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆြးေႏြးေဖာ္ေဆာင္ ျပီးခဲ့သမွ် သေဘာတရားမွာ၊ “နိုင္ငံေရး” ဟူသည္ လူမႈဆက္ဆံ ေရး ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ အဘိဓါန္ပါ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္က  ညႊန္းဆိုထားသကဲ့သို႔ “နိုင္ငံေတာ္” ဆိုေသာ သေဘာတရားဖက္ဆီသို႔ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ “နိုင္ငံေတာ္” ၏ သေဘာတရားကို ေရွ႕လာမည့္ အခန္းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ တစ္စတစ္စ ဖြံ႕ျဖိဳးလာခဲ့ေသာ “နိုင္ငံေရး” ၏ သေဘာတရားကို ပိုမိုနက္နဲစြာ ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ အလြန္ျခားနားေသာ လမ္းေၾကာင္းနွစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔မွာ “နိုင္ငံေရး” ကို အရစၥတိုတယ္ (Aristotle) ၏ ရႈျမင္သံုးသပ္ပံုနွင့္ မာခီယာဗယ္လီ (Machiavelli) ၏ ရႈျမင္သံုးသပ္ပံု တို႔ျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ေခတ္သစ္ နိုင္ငံေရး သေဘာတရားတြင္ အဆိုပါရႈျမင္သံုးသပ္ပံု နွစ္ရပ္အေပၚတြင္  မူတည္၍ ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာနိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း နွစ္ရပ္တို႔သည္ အသက္မသာျဖင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနၾကသည္။
ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...