Friday, September 23, 2011

ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္ အခန္း(၃) အပိုင္း(၂)

ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြား
(Public Interest)

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစုိးရဟူေသာ လမ္းညႊန္သေဘာတရားသည္ အစုိးရအဖဲြ႔တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား(Interest) ထက္အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အဓိကထား၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ်မွတ္ရမည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိရေစသည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး နုိဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နုိင္ငံေတာ္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး အဖဲြ႔၏ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္းမခံရမီ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ “ျပည္သူလူထုဟာ အစုိးရေနေစခ်င္သလုိ ေနဖုိ႔မဟုတ္ဘူး၊ အစုိးရမ်ားက သာ ျပည္သူလူထုေနေစခ်င္သလုိ ေနဖုိ႔ျဖစ္တယ္” ဟုထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထုိမိန္႔ခြန္း၏ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸါယ္သည္ သမၼတ အီဗရာဟမ္လင္ကြန္း၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရဆုိသည့္ လမ္းညႊန္ သေဘာတရား၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရမ်ားက အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြားဆုိ သည္ကုိ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ရႈျမင္ရန္မဟုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ဘ၀တစ္ခုအတြက္ စီးပြားေရးအျပင္ အျခားေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္လြတ္လပ္ေသာ လူ႔ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္နုိင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေျခခံလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ နုိင္ငံေရးေတြးေခၚပညာရွင္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ (John Locke , 1632-1704) ၏အယူအဆမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

နုိင္ငံသားတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အစုိးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ အစုိးရကုိကန္႔သတ္နုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားသည္ သဘာ၀က အပ္ႏွင္းထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား (Natral Rights) အျဖစ္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ ရႈျမင္သည္။ ဘသာ၀ အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ (Life, Liberty, and Property) တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဂၽြန္ေလာ့ခ္က ခြဲျခားတင္ျပထားသည္။ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ  အခြင့္အေရးမ်ား ဥစၥာဓန ရွာေဖြပိုင္ဆုိင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူသားတုိင္း ေပ်ာ္ရႊင္ လြတ္လပ္မႈအတြက္လုိအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုၾကီး တရပ္လုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားလည္းျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ေလာ့ခ္၏ သဘာ၀အခြင့္အေရး ဆုိသည္ကို အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ ၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားဟု နားလည္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား (Public Interest) ဟု ဆုိလွ်င္လည္း ဤအခြင့္အေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢျပဌာန္းခ်က္မ်ားက အာမခံသည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဘသာ၀အခြင့္အေရးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ 

          အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားကို တြဲဖက္၍သာ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုၾကီး၏ အက်ိဳးစီးပြားအျဖစ္ လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရမ်ားသည္ တခုစီ သုိ႔မဟုတ္ နွစ္ခုကိုကန္႔၍ အာမခံလုပ္ေဆာင္ေပးရံုမွ်ျဖင့္ အစုိးရတာ၀န္ ေက်ျပီဟု ဒီမုိကေရစီအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထြန္းကားလာေနေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ဆင္ျခင္ေပး၍ မရနုိင္ေခ်။ အာရွတုိက္နုိင္ငံမ်ားနွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တတိယကမၻာနုိင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းက ဗီယင္းနာျမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ညီလာခံတြင္းလည္းေကာင္း၊ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း စီးပြားေရး (ပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရး) သည္သာ နုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အဓိကက်သျဖင့္ ၄င္းကိစၥကိုသာ အစုိုးရမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ခံ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိကာ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးနွင့္ (ရံဖန္ရံခါ ညွဥ္းပမ္းနွိပ္စက္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား) ကို ျငင္းပယ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီဖြံ႕ျဖိဳးျပီး နုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ခံက်င့္သုံးသည့္ ျပီးျပည့္စုံေသာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား (အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး)သည္ အဆုိပါနုိင္ငံမ်ားနွင့္ ျခားနားေၾကာင္း ေပၚေပၚတင္တင္ ျငင္းဆန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျငင္းဆန္မႈသည္ အခုိက္အတန႔္အားျဖင့္ အနိုင္ရေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ရလာသည့္အခါ က်ဆုံးကြယ္ေပ်ာက္ ရမည့္ ျငင္းခ်က္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

          ထုိသို႔ေသာ ျငင္းခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ နုိင္ငံမ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ထိပ္တန္းမွပါ၀င္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တခုတည္းကို အဓီကအာရံုထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတတ္မႈႏႈန္း အျမင့္မားဆုံး နုိင္ငံအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္သူတုိ႔၏ တဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းနုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ နွင့္မ်ားစြာ ျခားနားေနေသးသည္။ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္ရပ္ တည္မႈ လြတ္လပ္လပ္မႈနွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးတည္းဟူေသာ အကန္႔(၃)ကန္႔ပါ၀င္သည့္ ျပည္သူ႕ အခြင့္အေရးကို တရုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈ အခြင့္အေရးဟူေသာ အကန္႔ကို စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳး တုိးတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္စြက္ေနသည္နွင့္တူသည္။
          တျပိဳင္နက္တည္းတြင္ အျခားအကန္႔နွစ္ခုမွ အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း ဆုိးရြားသထက္ ဆုိးရြားလာ သျဖင့္ ေနာက္တၾကိမ္ လူထုအုံၾကြေပါက္ကြဲမႈဆီသုိ႔ ဦးတည္ေနသည္။ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈနွင့္ ပိုင္ဆုိင္မဟူ၍ သရုပ္ခြဲနုိ္င္ေသာ သဘာ၀ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံး ပိုင္ဆုိင္ခြင့္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းပယ္၍ ရနုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္။
ABSDF မွထုတ္ေ၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...