Thursday, September 22, 2011

ထဘီ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီး ေခါင္မိုး တက္ဖာေနရေသာ အမ်ဳိးသမီး ေက်ာင္းဆရာမမ်ား


ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းဆရာမ ဦးေရ အဆမတန္ မ်ားျပားေနၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို ျငင္းဆန္ေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ပညာေရး စနစ္တြင္လည္း ျပႆနာတက္ေနပါသည္။

လူမႈစီးပြား မေျပလည္သည့္ အလုပ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာအရ က်ဆင္းေနသည့္ အလုပ္အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာ ရွားပါးမႈ ျပႆနာကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာကို ေလ့လာသင့္ၾကပါၿပီ။

ေက်ာင္းဆရာငယ္မ်ားမွာလည္း လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ လူသိရွင္ၾကား “က်ေနာ္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ပါတယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုရန္ ရွက္ရြံ႕ ၀န္ေလးၾကေၾကာင္း ေမာကၡက သတင္းရရွိထားသည္။

ပညာေရး တန္းတူညီမွ်မႈကို ဘယ္လို စတင္မလဲ။

ဤသို႔ျဖင့္ ေဒသအႏွံ႔အျပားရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရရွိေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္လုိ႔လာေပၿပီ။ နယ္ဖက္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ယခုလို မုိးတြင္းကာလတြင္ ေခါင္မိုးတက္ဖာရန္၊ ႏွီးတက္ခ်ည္ရန္အတြက္ ရွိစု၊ မဲ့စု ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္မွာလည္း အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္သြားေလၿပီ။ က်ားက်ားလ်ားလ်ား တစ္ေယာက္တစ္ေလမွ မရွိေသာေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ ေနရေလသည္။

ျမန္မာဆရာမမ်ား ကိုယ္တုိင္ ထဘီ ခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီး ေခါင္မိုး တက္ဖာေနရေလေတာ့သည္။

ေခါင္မုိးတက္ဖာရန္ မလိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းဆရာ ရွားပါးမႈမွာ တစ္မ်ဳိးတစ္ဘာသာ ျဖစ္ျပန္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းမွ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွလည္း အလားတူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

သမၼတ ဆာကိုဇီ၏ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္မွ “ ဆရာမေတြ အရမ္းမ်ားေနတယ္၊ အေျခအေနမွ်မွ်တတ ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရမယ္၊ အမ်ိဳးသား ေက်င္းဆရာေတြကို လစာတိုးျမွင့္ ေပးၿပီးေတာ့ေခၚယူရပါမယ္၊ ဆရာမေတြ မ်ားလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက သူ႔တုိ႔ရဲ႕ ေနထိုင္မႈ ပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီလို႔ျဖစ္တယ္၊ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္တာက ေက်ာင္းေတြကို ပိုမို ထိခိုက္ေစတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ ဆရာမ်ိဳးက (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (၆၀) ခန္႔ မွစ၍ အျခားေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား နည္းတူ ျပင္သစ္၏ ပညာေရးေလာကတြင္ ဆရာမမ်ား ပိုမို မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ မူလတန္းတြင္ (၁၉၅၄) က (၆၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ယခုအခ်ိန္တြင္ (၈၂) ရခိုင္ႏႈန္း အထိတိုးျမွင့္ လာခဲ့သည္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာမ အေရအတြက္မွာ (၉၁) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ ဆရာအလုပ္သည္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည့္အတြက္ အလုပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သုေတသနကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို စြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအလုပ္မွာ ဆရာအလုပ္ထက္ ေငြေၾကး ျမက္ျမက္ကေလး ရရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပညာေရးဌာန၌ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအၾကား အျမင္ခ်င္း မတူညီၾကေပ။ ပညာေရး သုေတသန ပညာရွင္မ်ားမွ ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ဆရာမမ်ားမွ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူတူေနရျခင္းႏွင့္ ပုဂၢိလ္ေရးဘ၀ ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈတို႔အၾကား မွ်မွ်တတ ျဖစ္လိုသည့္အတြက္ ဆရာမအလုပ္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကျပီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား၌သာ လုပ္လိုေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ျပင္သစ္ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္သူ (Marcel Pochard) မွ ျပင္သစ္ပညာေရးတြင္ ဆရာႏွင့္ ဆရာမ အခ်ိဳးညီ ျဖစ္ေရးသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိေၾကာင္း၊ ဆရာမ မ်ားေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အျမင္လြဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပညာေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရန္ သတိေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။
ပညာေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ (Jean-Louis Auduc) ေရးသားသည့္ အက္ေဆးတြင္ ကေလးမ်ား၏ ငယ္စဥ္ ဘ၀တြင္ ဆရာမမ်ားသာ အဓိက ေနရာယူလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သူတို႔ ေက်ာင္းေနစဥ္ ကာလတြင္ ေလးစားအားက် ေလာက္ေသာ ဆရာမ်ား မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူမ်ားကဲ့သို႔ သင္ခန္းစာ လုိက္ႏိုင္မႈ မရွိဘဲ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စိတ္အလို မက်မႈမ်ားေၾကာင့္ စာေမးပြဲက်ရႈံးရန္ လြယ္ကူေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား အနည္းငယ္သာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။
သို႔ရာတြင္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေလ့လာခဲ့ေသာ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားအရ ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ (ဆရာ) က်ား၊ မ အေျခခံျခင္း မရွိဘဲ၊ ေက်ာင္းသား-ဆရာ ဆက္ဆံေရးသာ အေရးႀကီးသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ကေနဒါႏိုင္ငံမွ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက တင္ျပခဲ့သည္။
ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုတြင္ ေမြးဖြား လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းမိသားစုမွ လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ား-မ အေျခခံျပီး တည္ေထာင္ထားသည့္ ေရွးရုိးစြဲ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ သင္ၾကားလိုသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ျပႆနာ ရွာေလ့ရွိေၾကာင္း ျပင္သစ္ေက်ာင္းဆရာ တဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားဆရာမ်ား ခန္႔ထားေရးကို သေဘာတူညီၾကသည္။

ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၏ လက္ရွိလစာေငြမွာ တစ္၀မ္းစာမွ် မ၀။

လစာေငြ မတုိးေပးႏုိင္ပါက ပညာေရးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အခ်ည္းႏွီးပင္ျဖစ္မည္ဟု ျပည္တြင္း ပညာေရးသုေတသီ ဆရာေျမက ေမာကၡကို ေျပာျပခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္လည္း အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာမ်ားအတြက္ လစာေငြ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ သံုးသိန္းခန္႔ ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳစာမ်ားလည္း ေမာကၡက ရရွိထားပါသည္။

ေမာကၡသတင္း
ကိုးကား။ ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း & Times

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...