Thursday, September 29, 2011

ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္ အခန္း(၃) အပိုင္း(၃)


လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီ
(Social Contract Theory) 

          အခ်ိဳ႕ေသာ နုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အထူးအေလးေပး ေတြးေခၚ ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ နုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚပညာရွင္ ရူးဆုိး (Jean Jacques Rousseau, 1712-1788) က ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားဆုိသည္ကို အေထြေထြစိတ္ဆႏၵ (General Will) ဟူ၍ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပထားသည္။ အေထြေထြ စိတ္ဆႏၵဆုိသည္မွာ  လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တရပ္လုံးအတြက္  စုေပါငး္ကာ တည္ရွိသည့္ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ျပီး ၄ငး္သည္ အျမဲတမ္းမွန္ကန္ေနေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ရူးဆုိးက ဆုိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိအေထြေထြစိတ္ႏၵကို ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ နုိင္ငံသားတဦးခ်င္းကို ဘာလုိအပ္နည္းသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာမွ တုန္႔ျပန္လာေသာ စကားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္လွ်င္ကား အေတာသတ္နုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေမးလုိက္ပါက တဦးခ်င္းစီ၏ ဆုံးခန္းမတုိင္ေသာ ေလာဘနွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကိီးအတြက္ အႏၱရာယ္ပင္ က်ေရာက္နုိင္ပါသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီး၏ စုေပါင္းအက်ိဳးစီးပြားနွင့္ တဦးခ်င္း၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိသည့္ ေဘာင္အတြင္းက ျပဳလုပ္ျခင္းကိုသာ အေထြေထြစိတ္ ဆႏၵေကာက္ယူေနစရာမလုိဘဲ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အလုိအေခွ်ာက္ သိရွိျပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စိီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူလူထုၾကီးကလည္း ၄င္းတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေတာင္းဆုိတိုက္ပြဲ၀င္မႈ ျပဳစရာမလုိဘဲ စိတ္လက္သက္သာစြာျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတြင္ ပါ၀င္ေနထုိနုိင္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ဤသေဘာတရားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီျဖစ္ေၾကာင္း ရူးဆုိးက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားနွင့္ အစုိးရ အာဏာပိုင္မ်ား အၾကားတြင္လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထပ္ထားရသည့္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳထားရေသာ သီအုိရီျဖစ္သည္။

          ရူးဆုိး၏ အေတြးအေခၚကို အသံုးခ်သည့္ အခိ်ဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရူးဆုိး၏ အေထြေထြ ဆႏၵကို ဘက္တဘက္တည္းမွ မိမိလိုရာ ဆြဲယူအဓိပၸာယ္ ေကာက္ကာျပည္သူလူထုကို ဆႏၵေကာက္ခံ ေမးျမန္းရန္မလုိဘဲ အစိုးရသေဘာအတုိင္းသာ အရာရာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာ တပါတီ အာဏာရွင္ ဒီမုိကေရစီ (Totalitarian Democracy) အျဖစ္ ဦးတည္သြားေလသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မျဖစ္မီက ဥေရာပတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အာဏာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ မူဆုိလုိနီနွင့္ ဟစ္တလာတုိ႔သည္ ရူးဆုိး၏ အေထြေထြ စိတ္ဆႏၵကို ဘက္တဘက္တည္းမွ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူကာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟုဆုိကာ ဒီမုိကေရစီအလြဲသံုးမႈေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ (Totalitarianism) ကုိ ေမြးထုတ္ေပးလုိက္ေလသည္။ ထုိအာဏာရွင္တုိ႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ၄င္းတိ႔ုကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္နုိင္၊ စိီမံခန္႔ခြဲနုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀မႈ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးသည္ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ပုံသ႑ာန္မ်ိဳးစုံနွင့္ ေပၚေပါက္ေနေသာ အာဏာရွင္မ်ိဳးစုံ တုိ႔၏ တူညီေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

          လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီ၏ အဓိကအနွစ္သာရသည္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီသည္ အက်ိဳးတူစီးပြား တခုအတြက္လည္းေကာငး္၊ တေယာက္တည္း သီျခားရပ္တည္ျခင္း မျပဳနုိင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ ေနထုိင္လာျခင္းျဖစ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းၾကား ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္၀တ္နွင့္အခြင့္ကာကြယ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ိဳးတူစီးပြားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ား ထာရွိေရးကို သေဘာတူေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရးအား ထိခိုက္မႈျပဳသည္ကိုကား လက္ခံၾကမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိအေျခအေနမ်ားၾကားတြင္ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈကို ေဖာ္ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရူးဆုိးထက္ ေစာလွ်င္စြာ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီ သေဘာတရားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ထင္ရွားသည့္ နုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ပညာရွင္ နွစ္ဦးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ေဟာ္ဘ္စ္ (Thomas Hobbes,1588-1679) နွင့္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိသူနွစ္ဦးတုိ႔၏ လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီအေပၚရႈျမင္မႈသည္။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ၾကီးစြာေသာ ျခားနားမႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ရူးဆိုး၏ အေတြးအေခၚ မ်ားႏွင့္သည္ မ်ားစြာ ျခားနားေနျပန္သည္။ ေဟာ့ဘ္စ္၏ အလုိအရ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီး ေဘးအႏၱာရယ္ႏွင့္ ၾကဳံၾကိဳက္လာရေသာအခါတြင္ ထုိေဘးအႏၱရာယ္ၾကီးကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ေရးအတြက္ တဦးခ်င္း မစြမ္းေဆာင္နုိင္သျဖင့္ စုေပါင္းကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္ရာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစညး္ၾကိီးတြင္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိညာဥ္ျပဳ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အႏၱရယ္ကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ေစရန္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး အာဏာမ်ား အပ္နွင္းရန္ လုိအပ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ထုိအခ်ဳပ္အျခာ အဏာအရသာ ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ျပီး လုိအပ္သလုိ ထုိအာဏာပိုင္အဖြဲ႔သည္ အသက္သြငး္ေမာင္းနွင္း အား(Coercion)  ကုိလည္း ပိုင္ဆုိင္ေစရမည္ဟုဆုိသည္။ 

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ထံ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာသည္ အာဏာအပ္ေပးလုိက္သူမ်ားက ျပန္လည္၍ ထိန္းညွိျခင္းပင္ မျပဳနုိင္ေသာ သေဘာေဆာင္သည္အထိ ေဟာဘ္စ္က လုိလားသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းၾကီးသည္ အႏၱရာယ္ကို စုေပါင္းကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာအခါမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ အစဥ္ထာ၀ရအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနျခင္းမ်ိဳးကား မဟုတ္တတ္ပါ။ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေသာ အခါမ်ိဳးတြင္ ေဟာ္ဘ္စ္၏ လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ျပဳမႈသီအိုရီကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လက္ခံက်င့္သုံးနုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ္လည္း သာမန္ျငိမ္းခ်မ္းေနေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အသုံး၀င္မည္မဟုတ္ေပ။ ေဟာ္ဘ္စ္က “ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းနွင့္ကၽြနု္ပ္ အမႊာအျဖစ္ ေမြးဖြားျခငး္ခံခဲ့ရသည္” ဟူ ေျပာဖူးသည္။ ေဟာ္ဘ္စ္၏ ဘ၀အစဦးပိုင္း တြင္အဂၤလိပ္ျပည္တြင္းစစ္၏ ရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ စုိးရ္ိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့ရသည္။ သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ ထုိစိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ိဳး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း က်ေရာက္လာပါက ဖယ္ရွားပစ္နုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးေတြးေခၚရင္း သူ၏ လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သိီအုိရီတြင္ ထုိသေဘာတရားမ်ားက လႊမ္းမိုးေနရာ ယူခဲ့သည္။

          လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအိုရီနွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္တဦးမွာ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ ပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈသီအုိရီသည္ ဒိမုိကေရစီထြန္းကားေသာ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ေထာက္ခံမႈအမ်ားဆုံးရရွိေနသည္။ ဂၽြန္ေလာ့ခ္၏ အယူအဆမ်ားသည္။ ေဟာ္ဘီစ္ကို ဆန္႔က်င္ရင္း ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ သူက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားကို တဦးခ်င္း ေျဖရွင္းရန္ မစြမ္းေဆာင္နုိင္သျဖင့္ ဥပေဒနွင့္အညီ အစိုးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းျပီး လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုဆုိသည္။ ထုိအယူအဆအရ ဂၽြန္ေလာ့ခ္က ၄င္း၏ လူမႈေရးကဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီကို စတင္ခဲ့သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းစီသ္ည ျမိဳ႕ျပလုံျခံဳေရးနွင့္ အကာအကြယ္မ်ားကို လူ႔အဖြဲ႔အစညး္ထံမွ ရယူခံစားနုိင္ေရး အတြက္ တသီးပုဂၢ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို ဆံုးရႈံးခံေရေပမည္။ ၄င္းအစုိးရ၏ တာ၀န္သည္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ကာေပးျခင္း တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ထုိအစိုးရ ဖယ္ရွားနုိင္ခြင့္ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရအဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေပးမည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ စသည္ျဖင့္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္၏ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီက ေဖာ္ျပသည္။ 

          ယေန႔ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေသာ ကမၻာၾကီးတြင္ ေဟာ္ဘ္စ္နွင့္ရႈးဆုိးတုိ႔၏ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ ေတြးေခၚေပးျခင္းထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစုိးရမ်ားဘက္က ရပ္တည္ ေတြးေခၚ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားက ရႈျမင္လာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈတရပ္ ရွိေနသည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကိုကား အားလုံးလက္ခံသည္။ ထုိပဋိညာဥ္၏ ေအာက္တြင္ပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အစုိးရမ်ား ဖြဲ႔စည္းထားရမည္ကုိလည္း လက္ခံထားၾက သည္။ ထုိအစိုးရသည္ အစုိးရအက်ိဳးစီးပြားထက္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အဓိကထား၍ တာ၀န္မ်ား ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ကိုလည္း အားလုံးက လက္ခံထားၾကသည္။ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေရးစနစ္နွင့္ ကိုက္ညီေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ပါရွိသည့္ ဂၽြန္ေလာ့ခ္၏ လူမႈေရးပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီသည္သာ ယေန႔ေခတ္ ဒိီမုိကေရစီ နုိင္ငံေရးတြင္ ေနရာယူလ်က္ရွိသည္။ ဂၽြန္ေလာ့ခ္ အေတြးအေခၚမ်ားအတိုိင္း အာဏာမ်ား ကန္႔သတ္ထား ေသာ အစိုးရမ်ားကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ ျပည္သူကို အမ်ားဆုံး အက်ိဳးျပဳမည့္ အစုိးရမ်ိဳးကိုသာ ျပည္သူလူထု ေဖာ္ထုတ္ၾကေပသည္။ ဂၽြန္ေလာ့ခ္နွင့္တူေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ လူမႈေရး ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ သီအုိရီကို ေဖာ္ထုတ္ေသာ အျခားထင္းရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ အေမရိကန္လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း (၁၇၇၆ ခုနွစ္) ကို ေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္သူ ဂ်က္ဖာဆန္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္။
ABSDF မွထုတ္ေ၀ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေလ့လာေရးစာစဥ္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...