Monday, September 5, 2011

"အသိဥာဏ္ပညာ ဟူသည္"

created the doc: "အသိဥာဏ္ပညာ ဟူသည္"
Cloud Cuckoo Land created the doc:
လူ တစ္ဦး၏ အမူအက်င္႔ကုိ အေလ႔စရုိက္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ျမင္ ျခင္းျဖင့္ ထုိ လူတစ္ေယာက္၏ အရည္အေသြး၊ အရည္အျခင္း ႏွင့္ ပညာဥာဏ္ အဆင္႔အတန္းတုိ႔ကုိ သိရွိႏုိင္သည္။
သတၱဝါမ်ားသည္ အိပ္ျခင္း၊ စားျခင္း၊ ကာမ စပ္ရွက္ျခင္း ဟူသည္႔ အဓိက လုပ္ငန္း ထုိ ၃ မ်ဳိးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ရာ လူ သတၱဝါ ႏွင့္ တိရိစၦာန္ မ်ား၏ ကြာျခားခ်က္မွာ လူတြင္ အသိဥာဏ္ပညာ ျမင့္မား ျခင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ လူတစ္ဦးသည္ အသိပညာ နည္းပါးလြန္းလာသည့္ အခါတြင္မူ ထုိလူသည္ တိရိစၦာန္မ်ား ႏွင့္ သိပ္မကြာျခားေတာ႔သည့္ သတၱဝါမ်ဳိး ျဖစ္ေပေတာ႔မည္။
သတၱဝါမ်ားသည္ ရုိင္းစုိင္းျခင္း ရွိၾကသည့္အခါ စည္းကမ္းႏွင့္ ထိမ္းသိန္းျခင္း မရွိတတ္ၾကပါ။ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး စားခ်င္ သည့္ အခ်ိန္စား၊ သြားခ်င္ရာ သြား၊ လာခ်င္ရာ လာ၊ အိပ္ခ်င္ရာ အိပ္၊ ႏွင့္ အဆုံးစြန္ဆုံး ကာမစပ္ရွက္ လုိရာ ကာမ စပ္ရွက္ျခင္း ျပဳေနျခင္းသည္ ရုိင္းစုိင္းသည့္ သတၱဝါမ်ား၏ အေလ႔ အက်င့္ ျဖစ္ေပသည္။

လူတုိ႔သည္ကား အရာရာကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္းသည္ ရုိင္းစုိင္းသည့္ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ အဓိက အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
သုိ႔ရာတြင္ ပညာဥာဏ္ အတုိင္းအတာသည္ စားတတ္ရုံ ေသာက္တတ္ရုံ ႏွင့္ မၿပီးေသးပါ။ စည္းကမ္းႏွင့္ အရာရာကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ ထိမ္းသိန္း တတ္စြမ္းႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အစားစားသည္ ပင္ျဖစ္ပါေစဦး၊ မိမိႏွင့္ မတည္႔သည့္ အစာကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ အလြန္အကြ်ံ မစားျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ ထိမ္းသိန္း စည္းကမ္းထား တတ္ျခင္းသည္ ထုိသူ၏ ပညာဥာဏ္ရည္ အဆင့္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အလားတူ အျခား အိပ္ျခင္း ႏွင့္ ကာမ စပ္ရွက္ျခင္း တုိ႔ကုိလည္း စည္းကမ္းႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ ထိမ္းသိန္း ႏုိင္စြမ္းမ်ား ထားရွိရပါသည္။
သုိ႔တုိင္ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ ထိမ္းသိန္းျခင္းမ်ဳိးကုိ အေျခခံ ပညာဥာဏ္ အဆင့္မွ်သာဟု ေျပာရပါဦးမည္။ လူသားမ်ား ၏ ႀကီးမားလွသည့္ ပညာဥာဏ္ ဆုိသည္မွာ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ အတုိင္း စည္းကမ္းႏွင့္ အရာရာကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ ထိမ္းသိန္း တတ္စြမ္းႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ရာ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ အသိျဖင့္ ရွဳျမင္ နားလည္ျခင္း၊ ႏွင္႕ သတိႏွင့္ ယွဥ္၍ လုပ္ကုိင္ျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။

ဥပမာ ကြ်ဲရုိင္းတစ္ေကာင္ကုိ ေလ႔လာၾကည့္ပါလွ်င္ ထုိ ကြ်ဲရုိင္းသည္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း အလ်ဥ္း မရွိ၊ သည္းခံျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ၊ အသိႏွင့္ လုပ္ကုိင္ျခင္း မ်ားလည္း မရွိေပ။ ယဥ္ပါးေသာ ကြ်ဲတစ္ေကာင္ သည္ကား၊ ဇြတ္တရြတ္ မလုပ္ေတာ႔ေခ်။ ဆတ္ကနဲ ေန ထေခြ႕မည္ဟူသည္ သည္းခံျခင္း မရွိသည့္ စိတ္မ်ား နည္းပါးသြားေတာ႔သည္။ သူ႔အား ႀကိမ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္သည္ကုိပင္ ခ်ဳပ္တည္း သည္းခံတတ္လာ ေတာ႔သည္။ ဤသည္မွာ ယဥ္ပါးသည့္ တိရိစၦာန္ ျဖစ္ေပသည္။
လူသား တစ္ဦး အေနျဖင့္မူ ယဥ္ပါးသည့္ တိရိစၦာန္ထက္ ပုိသည့္ ပညာဥာဏ္သည္ ဆင္ျခင္တုံတရား ျဖစ္သည့္ အသိျဖင့္ ရွဳျမင္၍ သတိႏွင့္ ယွဥ္၍ လုပ္ကုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ထုိပညာဥာဏ္သည္ လူသားတုိ႔ ၏ အရည္အျခင္း၊ အရည္အေသြး ျဖစ္သည္။
လူသားမ်ား အေနျဖင့္မူ ယဥ္ပါးျခင္း မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ယဥ္ေက်းမွဳဟူ၍ ထုိယဥ္ေက်းမွဳသည္ ထုိလူသား၏ အဆင့္အတန္း ကုိ ပုိင္းျခားျပသ ေနသည္။

လူသားမ်ားတြင္ စည္းကမ္း၊ က်င့္ဝတ္၊ တာဝန္၊ ဝတၱရားတုိ႔ ရွိၾကသည္။ ထုိကိစၥမ်ားကုိ နားလည္ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္ ယဥ္ပါးေသာ တိရိစၦာန္မ်ားကဲ႔သုိ႔ ႀကိမ္ျဖင့္ ရုိက္ၿပီး ခုိင္းရန္မလုိ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ေၾကာက္ရြံ႔ ေစၿပီး ခုိင္းရန္မလုိေပ။
ထုိ သေဘာတရားႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီစြာ ၾသစေတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ မိဘတုိ႔က မိမိတုိ႔ကေလးငယ္မ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ ဆုံးမျခင္းကုိ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားၿပီး ထုိသုိ႔ ဆုံးမသည့္ မိဘမ်ားသည္ ျပစ္မွဳေျမာက္သျဖင့္ ရဲမွ ဖမ္းဆီး အေရးယူႏုိင္သည္။ အလားတူ လူ႔စည္းကမ္း၊ က်င့္ဝတ္တုိ႔ကုိလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားအား ယဥ္ေက်းျခင္းျဖင့္ လူ႔အဆင့္အတန္း မွီ ရပ္တည္ေစသည္။
မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ လူတစ္ဦး အေနျဖင့္ လူ႔အဆင့္အတန္း မွီေနထုိင္ဖုိ႔ရာတြင္ လူ႔အရည္အေသြး ျဖစ္သည့္ ပညာဥာဏ္အဆင့္ မွီရန္လုိအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ စာတတ္ျခင္းထက္ ပညာတတ္ဖုိ႔ရန္ ပုိမုိ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆင္ျခင္မိပါသည္။

posted by aung aung

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...