Monday, September 5, 2011

နကၡတ္ေဗဒင္ သမိုင္းအက်ဥ္း

Cloud Cuckoo Land created a doc.
နကၡတ္ေဗဒင္ပညာ (Astrology) ၏ မူလဘူတသည္ ေရွးယခင္က ဘာရတဟု သိၾကသည့္ အိႏၵိယတိုင္းျပည္ပင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ သမိုင္းသက္တမ္း ရွိခဲ့ၿပီ။ နကၡတၱ ပညာရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၌ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

တ႐ုတ္

...အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေဝဒက်မ္းဂန္မ်ားမွတပါး ေရွးအက်ဆံုးေသာ နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရပ္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ အိႏၵိယမွ ဟိႏၵဴမ်ားကဲ့သို႔ပင္ က်မ္းဂန္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာ၌ ေစ့စပ္ေသခ်ာမႈ ရွိသည္။

ေခ်လ္ဒီယာ (Chaldea)

ေခ်လ္ဒီယာဆိုသည္မွာ ေဘဘီလံုတို႔ ႀကီးတို႔ခဲ့ေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္ အီရတ္ ေတာင္ပိုင္းဘက္ ေဒသျဖစ္သည္။ ေခ်လ္ဒီယာမွ ေႏွာင္းပိုင္း နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာရွင္မ်ားက ဘီစီ ၃၀၀၀ က ေပၚခဲ့ေသာ ပညာရွင္ ဘီ႐ိုဆပ္ (Berosus) အေၾကာင္းကို ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘီ႐ိုဆပ္၏ က်မ္းဂန္အစစ္အမွန္မ်ားကို ေတြ႔ရန္ခက္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးေခတ္ ေခ်လ္ဒီယာသားမ်ားသည္ နကၡတ္ေဗဒင္ ကုိ သံုးစြဲခဲ့ၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ဂရိႏွင့္ ေရာမတို႔၏ နကၡတ္ေဗဒင္သည္ ၎တို႔ထံမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေဘဘီလံု (Babylon)

ေဘဘီလံုတို႔ နကၡတ္ေဗဒင္ကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျခရာခံ၍ ရသည္မွာ ဘီစီ ၂၅၀၀ ခန္႔က ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘဘီလံုသားတို႔ ေရးသားခဲ့ေသာ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားမ်ားကို မေတြ႔ရွိရေပ။

အီဂ်စ္

အီဂ်စ္တို႔သည္ နကၡတ္ေဗဒင္ကို နားလည္ အသံုးခ်ခဲ့သည္မွာ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမီ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားေတြ႔ရသည္။ ေရွးအက်ဆံုးေသာ အီဂ်စ္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္မ်ားမွာ ဘီစီ ၈၀၀ ခန္႔က နီဆပ္ပဆို (Nicepsos) အုပ္စိုးစဥ္ကာလက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီတိုဆီရစ္ (Petosiris) ဟု သိရသည္။ ပီတိုဆီရစ္သည္ နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္းဂန္မ်ား ေရးမေရး မသိရေပ။ အေထာက္အထားလည္း မေတြ႔ရေပ။

ယေန႔တိုင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ေသာ နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္းမ်ားကို ေရးခဲ့သူ အေစာဆံုး အီဂ်စ္ နကၡတၱပညာရွင္မွာ ကေလာ္ဒီယပ္စ္ တိုလမီ (Claudius Ptolemy) ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ နကၡတ္ေဗဒင္သည္ တိုလမီ၏ က်မ္းမ်ားကို အေျခခံသည္။ တိုလမီကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ ပယ္လူဆီယမ္ (Pelusium) ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားၿပီး အလက္ဇန္းဒရီးယား ေက်ာင္းေတာ္၌ ပညာသင္သည္။ ယေန႔ေခတ္အထိ တည္ရွိေနေသာ နည္းနာမ်ားထဲမွ အမွားမ်ားမွာ ယင္း၏ တက္ထရာ ဘိုင္ေလာ့ (Tetrabilos) က်မ္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပါရွား (Persia)

ေရွးအက်ဆံုး ပါရွန္ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္မွာ အယ္လ္ ဟာကင္မ္ (Al Hakim) ျဖစ္သည္။ ဒါရီယပ္စ္ (Darius) ေခတ္တြင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ နကၡတၱပညာရွင္ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ ဟာကင္မ္သည္ က်မ္းမ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ၿပီး ေႏွာင္းလူတို႔ အမ်ားဆံုး ေဖာ္ျပကိုးကားသည့္က်မ္းမွာ ဂ်ဴဒီရွာ ဂီမာစပီယာ (Judicia Gimaspia) ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ ဟာကင္မ္၏ က်မ္းအမ်ားစုမွာ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္သည္။ သို႔ေသာ္ အံ့ဖြယ္ ေဟာကိန္းမ်ားေၾကာင့္ အယ္လ္ ဟာကင္မ္သည္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ အထင္ရွားဆံုးေဟာကိန္းမွာ ေယ႐ႈေမြးဖြားမည့္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

အာေရဗ်

နကၡတ္ေဗဒင္တြင္ အာရပ္မ်ားသည္ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာေရဗ်သည္ နကၡတၱပညာ႐ွင္ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား ထြက္ေပၚရာေဒသျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ က်မ္းစာ၊ ပညာမ်ားသည္ ဂရိႏွင့္ ေရာမမွတဆင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားအထိ ေရာက္သည္။  သို႔ေသာ္ ယခုအခါ တစြန္းတစသာ ေတြ႔႐ွိရသည္။ ထုိထိန္းသိမ္းထားေသာ တစြန္းတစမ်ားသည္ပင္ အာရပ္တုိ႔၏ နကၡတၱေဗဒ အဆင့္ျမင့္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လွည့္လည္ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ က်မ္းဂန္အေထာက္အထား ရရန္ခက္သည္။

အိႏၵိယ

ဘီစီ ၆၅၀၀ မွစ၍ နကၡတၱေဗဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယတြင္ ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရသည္။ စစ္မွန္သည္ဟု ယူဆရေသာ ဘီစီ ၃၇၀၀ ခန္႔မွျပဳစုခဲ့သည့္ က်မ္းမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ မူရင္းက်မ္းမ်ားမွာ ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ေသာ္လည္း နကၡတ္ေဗဒင္ ပညာ႐ွင္မ်ားက အဆက္ဆက္ကူးယူ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းက်မ္းဂန္မ်ားကို အိႏိၵယျပည္နယ္မ်ား႐ွိ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဘီစီ ၆၅၀၀ မွစ၍ နကၡတၱကို အေသးစိတ္ မွတ္သားျပဳစုလာခဲ့ၾကသည္။

ေဝဒ နကၡတၱပညာကုိ ေရးသားခဲ့ေသာ အေစာဆုံး ပညာ႐ွင္မွာ ပီတ မဟာျဖစ္သည္။ သူသည္ ပီတ မဟာ သိဒၵႏၲ (Pita Maha Siddhanta) ေခၚ က်မ္းကုိ ျပဳစုခဲ့ၿပီး ယေန႔တုိင္ ယင္းမူမ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ပီတ မဟာသည္ ထုိက်မ္းကို ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန္႔တြင္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ ေနာင္ အႏွစ္ ငါးရာ အၾကာတြင္ ဝါ႐ွီသွ်ၾတ (Vashishttha) ေခၚ နကၡတၱပညာ႐ွင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး နကၡတၱေဗဒ (Astronomy)၊ နကၡတ္ေဗဒင္ (Astorology)၊ ဒႆန (Pholosophy) က်မ္းစာ အမ်ားအျပားေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။ သူ၏ အေရးအပါဆုံး က်မ္းမွာ ဝါ႐ွီသွ်ၾတ သိဒၵႏၲ (Vashishttha Siddhanta) ျဖစ္သည္။

သူ၏ အျခားေက်ာ္ၾကားေသာ က်မ္းမ်ားမွ  ပဥၥ သိဒၵႏၲေကာသ၊  သူရိယ သိဒၵႏၲၲၲ၊ နိတ်ာနႏၵ၊ ဘာရတဇာတက၊ အရိယဘာတ၊ မံသဂါရိ၊ ရႏၷဝီရႏွင့္ လဂဟု ပရသွ်ာရတုိ႔ ျဖစ္သည္။ အီး.အမ္.ပလန္ကက္ (E.M.Plunkett) က သူ၏ “ေ႐ွးေဟာင္း မွတ္တမ္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား” စာအုပ္တြင္ “ခရစ္ႏွစ္အစ ဂရိက်မ္းမ်ားကို အိႏၵိယ နကၡတၱေဗဒက မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ဟန္႐ွိသည္၊ ဖီလိုစထေရးတပ္စ္ (Philostratus) ေရးသားခဲ့ေသာ ဂရိဒႆနဆရာ၊ နကၡတၱဆရာ ‘အပိုလိုနီးယပ္၏ ဘဝ’ က်မ္းတြင္ အပိုလိုနီးယပ္စ္သည္ နကၡတၱေဗဒႏွင့္ နကၡတ္ေဗဒင္ကို အိႏၵိယ သူေတာ္စင္မ်ားထံ၌ ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုင္႐ုိ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေကာင့္ လူးဝစ္ ဟာမြန္ (Count Louis Hamon) က သူ၏ “သင္ႏွင့္ သင့္လကၡဏာ” အမည္႐ွိစာအုပ္တြင္ “ေ႐ွးလူတုိ႔၏ ဉာဏ္ပညာကုိ အထင္ေသးသူတုိ႔သည္ ေ႐ွးအိႏိၵမွ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဒႆန ပညာရပ္မ်ားကို မေမ့ေနၾက၍ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကို ယေန႔ယဥ္ေက်းမႈမ်ားက မလွန္ႏိုင္ေသးေပ၊ လက္ခံေနရသည္သာ။ ယင္းတုိ႔ ထုတ္ခဲ့ေသာ သီအုိရီမ်ားကို ယေန႔ နကၡတ္ပညာ႐ွင္မ်ား အ့ံဩၾကရသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပစၥည္းမ်ားသုံး၍ ေလ့လာ ၾကည့္သည့္တုိင္ ေ႐ွးပညာ႐ွိတုိ႔၏ ေတြ႔႐ွိမႈကို မေက်ာ္ႏုိင္ေသး။ အိႏိၵယေ႐ွးပညာ႐ွိတုိ႔ မည္သုိ႔႐ွာေဖြ ႀကံဆခဲ့သည္ဆုိသည္မွာ အထူးအဆန္းျဖစ္ေနေသးသည္” ဟု ေရးခဲ့သည္။

posted by Myat Shu Team

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...