Sunday, August 3, 2014

ဒုုိင္ယာရီအပုုိင္းအစေလးမ်ား ( ၆ ) ျပည့္အင္အားဟူသည္

Ven Pannasami July 22, 2014 at 3:12pm
ဖင္လန္ျပည္တြင္ Car parking မရွိေသာ အခ်ိဳ ႔ကုုန္တုုိက္ၾကီးမ်ားသည္ ျမိဳ ႔ျပင္သုုိ႔ထြက္ၾကသည္။ Car parking ရွိေသာအခ်ိဳ ႔ကုုန္တုုိ္က္ၾကီးမ်ားသည္သာ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ရွိပါသည္။ ျမိ ႔ျပင္တြင္ရွိေသာ ကုုန္တုုိက္ၾကီးမ်ားသည္ ပစၥည္းအမ်ိဴးအစားလည္းစုုံလင္သလုုိ ကားရပ္နားရန္ေနရာလြတ္သည္လည္း အလွ်ံပယ္ပင္ျဖစ္၍ ေဈ းဝယ္သူမ်ားလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူႏုုိင္ၾကသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခါတစ္ရံ လုုိအပ္ေသာပစၥည္းကုုိ ရႏုုိင္ေရးအတြက္ ျမိဳ ႔ျပင္သုုိ႔ထြက္၍ ေဈးဝယ္ၾကရသည္။ ေဈးတစ္ခုုကုုိ တည္ေဆာက္လွ်င္ ေဈ းသက္သက္ကုုိသာ မစဥ္စားဘဲ ေဈ းဝယ္သူတုုိ႔၏ ကားရပ္နားစရာေနရာ ပါထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ဥပေဒကား ခုုိင္မာ၍ေနေပျပီ။ ထုုိ႔အတူ အစုုိးရရုုံးမ်ားသုုိ႔သြားလွ်င္လည္း ရုုံးတုုိင္းတြင္ Car parking ရွိေလသည္။ အကယ္၍ ေနရာလြတ္မရွိလွ်င္ ရပ္ခြင့္မရွိေပ။ ရပ္နားရန္သတ္မွတ္ထားေသာ မ်ဥ္းေၾကာင္းအတုုိင္းသာ ယာဥ္မ်ား ရပ္နားၾကရသည္။
ေဆာက္လုုပ္ေရး ကုုမၼဏီမွျဖစ္ေစ အစုုိးရမွျဖစ္ေစ လူေနအိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုုပ္လွ်င္လည္း Car parking သည္ မရွိမျဖစ္ထည့္သြင္းရသည္။ မထည့္သြင္းဘဲ ေဆာက္လုုပ္ခြင့္မရွိေပ။ အဆုုိပါ Car parking သည္ ေဆာက္လုုပ္ေရးအိမ္ယာမွ အခန္းနွင့္အညီအမွ်သာရွိသည္မဟုုတ္ဘဲ ဧည့္သည္ယဥ္မ်ားအတြက္လည္း သီးသန္႔ Car parking ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ၾကရသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ လမ္းေဘးတြင္ယဥ္ရပ္နားထားျခင္းမ်ိဴးလည္း မရွိုေတာ့သည့္အျပင္ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆုုိ႔မႈႏွင့္အမ်ားျပည္သူတုုိ႔၏ သြားလာေရးကုုိလည္း အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေတာ့ေပ။  ျမိဳ ႔သစ္တစ္ခုုကုုိတည္ေဆာက္လွ်င္လည္း လူႏွင့္ပတ္သက္၍ လုုိအပ္ေသာအရာမွန္သမွ် ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာတည္ေဆာက္ေပးရသည္။ ဥပမာ က်မၼာေရး ပညာေရး ေရေျမွာင္း လွ်ပ္စစ္မီး လမ္း စသည္တုုိ႔ကုုိ စနစ္တက် ေရရွည္ခုုိင္ခံ့ေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးသည္။ လယ္ယာေျမကုုိ အဓမၼသိမ္း၍ အကြက္ရုုိက္ေရာင္းစားျခင္းသက္သက္မွ်သာျဖစ္ျပီးလွ်င္ လူထုုအတြက္မည္သည့္လုုိအပ္ခ်က္ကုုိမွ် ထည့္သြင္းမစဥ္းစားသည့္ ျမိဳ ႔သစ္တည္ေဆာက္မႈမ်ိဴး အလ်ဥ္းမရွိေခ်။ ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထလမ္းဟူ၍လည္း လုုံးဝမရွိ မသိ မၾကားဘူးၾကသလုုိ ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထလွ်စ္စစ္မီးတပ္ဆင္ျခင္းဟူသည္မွာလည္း သူတုုိ႔အဖုုိ႔ဒ႑ာရီသဖြယ္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

   ဘတ္စ္ကားစီးလွ်င္လည္း အခ်ိန္တိတိက်က်စီးႏုုိင္သည္။ ဘတ္စ္ကားစီးဘုုိ႔အတြက္ လမ္းထြက္၍ကားမွတ္တုုိင္တြင္ ၾကိဳတင္ေစာင့္ေနစရာမလုုိေခ်။ မသြားခင္ အိမ္တြင္ မိမိသြားမည့္ေနရာကုုိ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္လုုိက္လွ်င္ ဘယ္ဘတ္စ္ကားက ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္မိနစ္တြင္ ဘယ္ကားမွတ္တုုိင္၌ ဆုုိက္ေရာက္မည္ဆုုိသည္ကုုိ မိနစ္ပုုိင္းအတြင္းသိႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုုိအလဟႆမကုုန္ဆုုံးေစရဘဲ မိမိသြားလုုိေသာေနရာသိုု႔ အခ်ိန္တိက်စြာေရာက္ႏုုိင္သည္ျဖစ္၍ စိတ္ခ်မ္းသာရသည္။ လမ္းေဘးတြင္ ကားရပ္၍ရေသာ ေနရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ သုုိ႔ေသာ္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ကုုိေက်ာ္လြန္၍မရ။ ေနရာအလုုိက္ ရပ္နားႏုုိင္သည့္အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကြာျခားသည္။ လမ္းေဘးတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ႔ရပ္ထားေသာ ကားမ်ားလည္း မရွိ၊ အကယ္၍ ရွိပါကလည္း ယဥ္စည္းကမ္းဥပေဒကုုိခ်ိဴးေဖာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကုုိ အသုုံးမျပဳဘဲ တိတိက်က် ထိေရာက္စြာအေရးယူသျဖင့္လမ္းစည္းကမ္းသည္ တည္ျငိမ္ေနေတာ့သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အခ်ဳိ ႔မီးပြိဳင့္မ်ားသည္ သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္ေစ့မွသာ စိမ္း ဝါ နီ ကုုိျပသည္မဟုုတ္ပါ။  အကယ္၍ မိမိကားေရွ ႔တည့္တည့္တြင္ မီးနီျပရမည့္အခ်ိန္ဝယ္ တစ္ဖက္မွမီးစိမ္းျပ၍ ျဖတ္ကူးသြားမည့္ကားမရွိပါက ( ကားရွင္းေနလွ်င္ ) မိမိ၏ ေရွ ႔တည့္တည့္မွမီးပိြဳင့္သည္ အနီမျပေတာ့ဘဲ အလုုိအေလ်ာက္ မီးစိမ္းျပကာ လႊတ္ေပးလုုိက္သည္ကုုိ အ့ံၾသစြာၾကံဳရဖူးသည္။  ယာဥ္ထိန္းရဲမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဴးမဟုုတ္ဘဲ အလိုုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူတြင္ေရာက္စဥ္ကလည္း ယာဥ္စည္းကမ္းအလြန္ေကာင္းသည္ကုုိ သတိျပဳမိသည္။ အမွန္စင္စစ္ စကၤာပူတြင္လည္း ယာဥ္အသြားအလာမ်ားလြန္းလွပါသည္။ သုုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ် ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုုိ႔မႈမရွိပါေခ်။ ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးဝယ္ အရာရာအခ်ိဳးက် သဟဇာတျဖစ္ကာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ စီမံႏုုိင္သည့္စြမ္းပကားကုုိ ခ်ီးက်ဴးအ့ံၾသမိသည္။ အထက္ပါ အခန္း ( ၅ ) တြင္ေရးခဲ့သည့္အတုုိင္း ရာသီဥတုု၏ ငဲ့ညွာမႈကင္းမဲ့စြာ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈကုုိခံၾကရေသာ္လည္း လူသားတုုိ႔တည္ေဆာက္ထားေသာ လူမႈစနစ္၏ ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုု၏ရက္စက္မႈဒဏ္ကုုိလည္း မခံရေတာ့။ ေအးခဲလြန္းေသာ ေဆာင္းသည္ ဖင္လန္ျပည္၏ သဘာဝအလွအမွတ္တံဆိပ္ပင္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

  အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမကဆုုိသလုုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုသည္ ဤကဲ့သုုိ႔စည္းကမ္းရွိစြာ သြားလာေနထုုိင္တတ္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္တုုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ပဓာနက်ေသာအခ်က္မ်ားတြင္ တစ္ခုုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ တန္ဘုုိးမ်ားကုုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ေျပာင္းယူျခင္း ( Transform values into action ) ၾကည္လင္ေသာအနာဂတ္အျမင္မ်ားကုုိ လက္ေတြ႔အစစ္အမွန္ျဖစ္ေစျခင္း ( Visions into realities ) အခက္အခဲမ်ားကုုိ မြမ္းမံျပင္ဆင္ေပးျခင္း ( Obstacles into innovations ) ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုုိ တစ္စုုတစ္စည္းတည္း စုုစည္းခုုိင္မာေစျခင္း ( Seperateness into solidarity ) တုုိ႔ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုု မိမိဖတ္မွတ္ရဖူးသည္။ ဖတ္မွတ္ဖူးသည့္အတုုိင္းလည္း ယုုံၾကည္ပါသည္။ ဤကဲ့သုုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုုိလည္း ဤႏုုိင္ငံလူထုုက သတၱိရွိရွိေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အရာရာ၏ တုုိးတက္မႈႏွင့္ဆုုတ္ယုုတ္မႈသည္ ေခါင္းေဆာင္တုုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ခုုတည္းတြင္သာ မူတည္သည္မဟုုတ္္ပါဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္သူတုုိ႔၏ အသိဥာဏ္ႏွင့္သတၱိသည္လည္း အလြန္အေရးၾကီးေသာက႑တြင္ရွိပါေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ၾကသည္။ တနည္းဆုုိရေသာ္ ျပည္သူတုုိ႔၏ ပညာအားႏွင့္သတၱိအားသည္သာ ပိုု၍အဓိကက်သည္ဟုုဆုုိလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အဆုုိပါအင္အားတုုိ႔သည္သာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကုုိ ေရြးခ်ယ္ေပးႏုုိင္၍ မေကာင္းသူကုုိပယ္ရွားႏုုိင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အဆုုိပါ ျပည္သူတုုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကုုိေရြးခ်ယ္ႏုုိင္ေသာ အသိဥာဏ္ႏွင့္သတၱိေၾကာင့္ ျပည္သူကုုိ အူမ မေတာင့္ေစဘဲ ဝမ္းစာႏွင့္သာနပမ္းလုုံးခုုိင္းထားေသာ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ဆုုိးသည္လည္း သမုုိင္းတြင္ ရယ္စရာဟာသတစ္ခုုအျဖစ္ျဖင့္ ဤႏုုိင္ငံ (ဖင္လန္) ဝယ္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလျပီ။ ျပည္ဖုုံးကားခ်ခဲ့ျပီးေလျပီ။ တနည္းဆုုိေသာ္ ျပည္သူတုုိ႔၏ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္သတၱိအားသည္ တုုိင္းျပည္ဖြံံ႔ျဖိဴးတုုိးတက္ျခင္း၏ အျမဳေတရတနာအစစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည့္အင္အားဟူသည္ ထုုိအသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ သတၱိတုုိ႔သာျဖစ္သည္။

( ဆက္ရန္ )

Ven Pannasami

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...