Monday, August 25, 2014

(စ်) ေဖါက္ထြင္း


ေသာ့တုျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသာ့အား သံျဖတ္လႊျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္၍ ျဖစ္ေစ၊ သံတူရြင္းျဖင့္ ကလန္႔ဖ်က္၍ ျဖစ္ေစ၊ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈ ျပဳသူမ်ားကို၊ Key Line ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ေသာ့ဖ်က္ပံု ဖ်က္နည္း၊ ေသာ့ျဖတ္သည့္အခါ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သံျဖတ္စာအမႈံ႕ အႏုအၾကမ္းကို ၾကည့္ၿပီး၊ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း၊ ေဖါက္ထြင္းသူ ဘယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာႏိုင္ၾကသည္။
သာယာဝတီေထာင္တြင္ ေထာင္အုတ္ရုိးေက်ာ္ ထြက္ေျပးမႈကို ေလ့လာၾကည့္ရာ၊ အက်ဥ္းေဆာင္မ်ားတြင္ ေရွးေခတ္မွ ယေန႔ထိတိုင္ အသံုးျပဳေနသည့္၊ အဂၤလန္မိတ္ အာမခံေသာ့မ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ၊ အက်ဥ္းေဆာင္ (တိုက္)၏ အုတ္နံရံ၌၊ အုတ္စီထားေသာ ၾကားရွိ မဆလာ(ခ)ဘိလပ္ေျမကို၊ သံျဖင့္ တေန႔ နည္းနည္း အခ်ိန္အားတိုင္း ျခစ္ကာ၊ အုတ္မ်ားကို ထုတ္၍၊ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳတင္ေဖါက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အုတ္မ်ားကို သူ႔ေနရာအတိုင္း၊ ဟန္ျပအဆာမ်ား ျပန္ထည့္ထားကာ ဟန္ခ်က္မပ်က္၊ ျပန္စီထားၿပီး အေပၚ၌၊ ထံုးျပန္သုတ္ထားၾကသျဖင့္၊ သာမန္စစ္ေဆးသူမ်ား သတိမထားမိႏိုင္ေတာ့ေပ။

ေနာက္တနည္းမွာ သံျဖတ္လႊျဖင့္ လူေနနည္းသည့္ ဘာယာခန္း၊ အိမ္သာခန္းတို႔တြင္၊ သံပန္းဇကာကို သာမာန္လူမ်ား၊ သတိမထားႏိုင္သည့္ ေအာက္ေျခကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးမွ တျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ေတာက္၍၊ ထြက္ေျပးႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ထားတတ္ၾကေပသည္။
ေဖာက္ထြင္း ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈ မရွိခဲ့သည့္ နံမည္ရ၊ အက်ဥ္းေထာင္သံုး အဂၤလန္မိတ္ အာမခံေသာ့မ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီနီးပါး ၾကာျမင့္လာၿပီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ တခါတရံ တခ်ဳိ႕ေသာ့သည္၊ အက်ဥ္းေဆာင္မ်ားအား ခတ္ၿပီးလွ်င္ ျပန္ဖြင့္မရ၊ ဖြင့္ၿပီးလွ်င္ ခတ္မရႏွင့္၊ ဂ်မ့္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေထာင္ဝန္ထမ္းသည္ ေဖာက္ထြင္းမႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနေသာသူကို၊ ျပန္၍ အကူအညီေတာင္းရသည္။ ထိုသူကလည္း မည္မွ် စြမ္းသလဲဆိုလွ်င္ ဂါထာစုတ္၊ မန္းမႈတ္ၿပီး၊ ေသာ့အား ၃ခ်က္ေလာက္ ရုိက္လိုက္သည္ႏွင့္၊ ဂ်မ့္မျဖစ္ေတာ့ပဲ ပြင့္၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္မႈ လံုၿခံဳခိုင္ခန္႔ရန္ အုတ္တိုက္မ်ား ေဆာက္လာၾကသည္။ ေဖါက္ထြင္းသမားသည္ လူမရွိ ခရီးသြားအိမ္၏ နံရံရွိ၊ အုတ္စီထားေသာ ၾကားရွိ မဆလာ(ခ) ဘိလပ္ေျမအား၊ ျပဒါးကို ေရထည့္ထားေသာ ခြက္တြင္ ေရာထည့္၍၊ ပက္ၾကသည္။ ၅မိနစ္ေလာက္ၾကာေသာအခါ၊ ဘိလပ္ေျမအာနိသင္ မရွိေတာ့ပဲ၊ အုတ္ကို အခ်ပ္လိုက္ ထုတ္ယူ၍၊ ေဖာက္ထြင္း ဝင္ေရာက္ၾကသည္။
“ ေနာင္ တိုက္ေဆာက္မည့္သူမ်ားသည္ သံဇကာကို အတြင္းအျပင္ ခံ၍၊ ဘိလပ္ေျမျဖင့္ ဖံုးအုပ္ ေဆာက္ၾကမည္ဆိုပါက၊ ေဖါက္ထြင္းခံရမႈ အႏၱရာယ္မွ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေပလိမ့္မည္။”
(ည) ပဲ/ဆန္ သူခိုး
တခါတရံ ပင္ပန္းရုိးသားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရွာသည္ဟု ထင္ရေသာ သူမ်ားသည္လည္း၊ သူခိုးမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။ ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိပ္မ်ားတြင္၊ ျပည္တြင္းကုန္တင္ကုန္ခ် အထမ္းအလုပ္သမားမ်ားကို၊ အျပာေရာင္ဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရေပမည္။
ကား၊ ရထား၊ သေဘာၤ ေမာ္ေတာ္တို႔ထံမွ ဂိုေဒါင္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ဂိုေဒါင္မွ တျခားေနရာသို႔ျဖစ္ေစ၊ ဆန္အိတ္၊ ပဲအိတ္မ်ား ထမ္းရာတြင္ သူတို႔ကိုယ္စီ၌၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ထားေသာ ဆန္ထိုးပိုက္မ်ားျဖင့္၊ ထမ္းေနေသာအိတ္ကို ထိုးကာ၊ အက်ီ ၤအတြင္း ဆန္၊ ပဲမ်ားကို က်ေစသည္။ ဆန္၊ ပဲမ်ား ဆန္ထိုးပိုက္မွ အက်ီၤအတြင္းသို႔ တရစပ္က်ေနမႈမွာ၊ ေျခသလံုးတြင္ သားေရႀကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာ ေဘာင္းဘီရွည္၏ ေအာက္ေျခနားတြင္၊ ဂိတ္ဆံုး၏။ ေဆးလိပ္ေသာက္သလို၊ အေပါ့သြားသလိုႏွင့္ တေနရာ၌ ျပန္စု၏။ တခ်ဳိ႕ ေဘာင္းဘီတိုပဲ ဝတ္ကာ ထမ္းၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း၊ ပုခံုးဒဏ္ သက္သာရာသက္သာေၾကာင္း လုပ္ထားသလိုလိုႏွင့္၊ ပုဆိုးကို စလြယ္သိုင္းထားၾကသည္မွာလည္း၊ ဤဂြင္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဆန္ႏွင့္ ပဲမ်ား စလြယ္သိုင္းထားေသာ ပုဆိုးထဲသို႔ က်လာေစရန္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ကုန္သည္ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္သူ တာလီမွတ္ စာေရးတို႔၊ စာရင္းကို ကိုက္ညွိၾကလွ်င္၊ ဆန္အိတ္အေရအတြက္ ျပည့္ဝမွန္ကန္ေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ တေနရာရာတြင္ေတာ့ မ်က္လွည့္ျပသလိုလို၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အစိုေငြ႔ျပန္သြားသလိုလိုႏွင့္၊ ကုန္ခ်ိန္ျပႆနာ တက္ေပလိမ့္မည္။
ညဘက္တြင္ ကားအသြားအလာ က်ဲေသာ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမ်ားတြင္၊ သြားလာေနေသာ ကုန္ကားႀကီး၏ ေနာက္ပိုင္းကို၊ အိတ္ခြံလြတ္ႏွင့္ လူကို တက္ေစကာ၊ (ဟိုက္လတ္ကဲ့သို႔ကားကို မီးမထြန္းပဲ၊ ကုန္ကားႏွင့္ ေဘးယွဥ္ေမာင္းကာ ကုန္ကား၏ တာလဗတ္မိုးထားေသာ ေနာက္ပိုင္းကို တက္ေရာက္ေစျခင္း) တာလဗတ္ကို ျဖည္၍၊ ဆန္အိတ္၊ ပဲအိတ္မ်ားကို ဆန္ထိုးပိုက္ျဖင့္ တအိတ္လွ်င္ ႏွစ္ျပည္၊ သံုးျပည္ခန္႔ ထိုးကာ၊ အသင့္ယူလာေသာ အိတ္ခြံလြတ္တြင္ထည့္၍၊ ျပည့္သည္ႏွင့္၊ ကားအသြားအလာကို ၾကည့္၍၊ လမ္းေပၚသို႔ ကန္ခ်၏။ သူခိုးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ကားျဖင့္၊ ခပ္လွမ္းလွမ္း ေနာက္မွေန၍ လိုက္ေကာက္သိမ္း၏။ သူတို႔လုပ္ငန္းၿပီးလွ်င္ ကား၏ တာလဗတ္ကို ဟန္မပ်က္ ျပန္ခ်ည္ေပးထားခဲ့တတ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ပြဲရုံေရာက္ေသာအခါ၊ အိတ္အေရအတြက္ကလည္း အျပည့္၊ ကုန္ခ်ိန္ေပါင္းေတာ့ မျပည့္။ ပိုင္ရွင္က ဒရုိင္ဘာကို ယိုးစြပ္သည္။ သူခိုးခိုးခံရလွ်င္၊ အိတ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းမည္ မဟုတ္ပါလား။ ဒရုိင္ဘာက တင္ေပးလိုက္ေသာ အလုပ္သမား၊ ဂုိေဒါင္မန္ေနဂ်ာမ်ားကို တဖန္ျပန္ ယိုးစြပ္၏။ ဤနည္းျဖင့္ သူခိုးမ်ား အေဝးေျပးလမ္းမတခ်ဳိ႕၏ လူ၊ ရာသီ၊ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအငိုက္ အပိုင္စားထားေသာ ေနရာဂြင္တြင္၊ လက္သည္ေပ်ာက္ အႏၱရာယ္ကင္း လုပ္စားေနၾကေပသည္။
“ ပဲ/ဆန္အိတ္မ်ား တင္ရာတြင္ ကြန္တိန္နာျဖင့္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ပါက၊ သူခိုးရန္မွ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။”
(ဋ) ကားသူခိုးမ်ား
ကားသူခိုးမ်ားသည္၊ သူခိုးမ်ားထဲတြင္ေတာ့ အနည္းငယ္ အဆင့္ျမင့္သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ဳိ႕မွာ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းရသည့္ ကားဝယ္/ေရာင္းေလာကႏွင့္၊ ကားပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ေလာကတို႔တြင္လည္း၊ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတတ္၍၊ ဂုိဏ္းဆန္သည္ဟု ေျပာ၍ ရသည္။
ကား ဝယ္/ေရာင္းေလာကတြင္ ရုပ္ဖ်က္ဝင္ေရာက္ေနေသာ သိကၡာရွိသူ ေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ ကားသူခုိးမ်ားသည္၊ ၎တို႔ လက္ဝယ္တြင္၊ ကိုင္ထားေသာ ကားမ်ား၏ ေသာ့မ်ားကို၊ မိတၳဴ ပြားထားတတ္ၾကၿပီး၊ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းခ်ၿပီးေသာ္လည္း၊ အစိုးရအား အခြန္ေရွာင္လိုေသာေၾကာင့္၊ နံမည္ မေျပာင္းလိုေသာ သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကညနရုံးတြင္ စံုစမ္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ပြဲစားအခ်င္းခ်င္း ေမးျမန္း၍ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္လက္ဝယ္မွ လြတ္သြားေသာကား၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိထားၾကၿပီးလည္း ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ခိုး၍ ရႏိုင္/မရႏိုင္ဆိုတာကို လက္ရွိကားပိုင္ရွင္၏ အေနအထားအေပၚကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ သံုးသပ္ထားၿပီးသားလည္း ျဖစ္သည္။
မိတ္ေဆြ၏ ကားသည္၊ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္၊ ကြဲ/ပ်က္ၿပီး၊ ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္သည့္ဆိုင္တြင္ ပစၥည္းရွာရသည္ဆိုပါစို႔။ မည္သည့္ဆိုင္မွ ရွာမေတြ႔သည့္အခါ၊ ဆိုင္ပိုင္ရွင္က ဘန္ေကာက္သို႔ မွာေပးမည္၊ ဂ်ပန္မွ မွာေပးမည္ လုပ္သည္။ ဘယ္ေတာ့ေလာက္ေရာက္မည္ဟု ဆိုမည္။ ထို႔ေနာက္ ကားဝယ္/ေရာင္း လုပ္ေနသည့္ သူခိုးဂုိဏ္းအား ေအာ္ဒါေပးလိုက္သည္။ ဝယ္ေရာင္းသူဟန္ ေဆာင္ထားေသာ သူခိုးက၊ ဒီလို အမ်ဳိးအစားတူ၊ ေမာ္ဒယ္မ်ဳိး ဘယ္သူထံတြင္ ေရာက္ေနသည္ကို သိသည္။
ကားသူခိုးအဖြဲ႔သည္ ပစ္မွတ္ကား၏ ႏိုက္ကလပ္တက္ခ်ိန္၊ စင္တာမ်ားတြင္ ပစၥည္းဝယ္ခ်ိန္ကို ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္၍၊ မလွမ္းမကမ္းတြင္၊ ၎တို႔၏ကားကို ရပ္ကာ၊ ႏိုက္ကလပ္/စင္တာမ်ားထဲသို႔၊ လိုက္ပါဝင္ေရာက္၍၊ အဆိုပါ လက္ရွိကားပိုင္ရွင္၊ အထဲတြင္ ၾကာႏိုင္/မၾကာႏိုင္ အကဲခတ္၏။ ၾကာႏိုင္ပါက အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အေစာင့္တေယာက္ထားၿပီး၊ ခပ္တည္တည္ႏွင့္၊ ပစ္မွတ္၏ကားကို၊ ကိုယ့္ကားလိုလို ခပ္တည္တည္ တံခါးဖြင့္ကာ တက္ေရာက္၍၊ ေသာ့ဖြင့္ေမာင္း၍ေသာ္၎၊ အီလက္ထေရာနစ္Key ကားမ်ားတြင္၊ ဝါယာဂြ်ဳိင္းကာ ေမာင္း၍ေသာ္၎၊ ခိုးယူကာ၊ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ေနရာရွိ ပစၥည္းျဖဳတ္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ ကြန္တိန္နာအတြင္းသို႔ ေမာင္းဝင္၏။ (ဆိုင္ကယ္သူခိုးမ်ား၏ အမူအက်င့္သည္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။)
ေနာက္တနာရီခြဲခန္႔အၾကာတြင္၊ ကြန္တိန္နာထဲတြင္ ကားဟူ၍ မရွိေတာ့ပဲ အင္ဂ်င္တံုး သပ္သပ္၊ ေလကာမွန္၊ ကားတံခါး၊ ေဘာ္ဒီသပ္သပ္ျဖစ္ကာ၊ ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္သည့္ဆိုင္မ်ားသို႔၊ ျပည္ပမွ ေရာက္လာသည့္ ဆိပ္ကမ္းမွ ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ခပ္တည္တည္ တင္ခ် ေရာင္းခ်ၾကေလသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀နီးပါးက ေျမနီကုန္းကားပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္၊ ကားတစီး တစ္သိ္န္းေပါက္ေသာေခတ္၌၊ တစစီျဖဳတ္ထားေသာ ခိုးကား၏ ေစ်းမွာ ေလးေသာင္းေပါက္၏။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္ကားပစၥည္းေစ်းကြက္၊ ထိုမွတဖန္ ယခုေခတ္ ကိုယ္ပိုင္ ကားပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားေစ်းကြက္တို႔ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာရာ၊ ကားခိုးမႈမ်ားလည္း ပိုမို တြင္က်ယ္ကာ မၾကာခဏ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ တခ်ဳိ႕ ကိုယ္ပိုင္ကားပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ၊ ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ရန္မ်ားမွ ကင္းေဝးရန္၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား၊ ကပ္၍ေသာ္၎၊ လွဴဒါန္း၍ေသာ္၎၊ လိုအပ္သမွ် ျဖည့္ဆည္းကာ လက္ေဆာင္ပ႑ာ ဆက္သ၍ေသာ္၎၊ ဟိတ္ဟန္လုပ္၊ ကာဗာယူထားတတ္၍ ရုိးသားမႈ ရွိ/ မရွိကိုလည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သတိျပဳသင့္ေပသည္။။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ႏွစ္ခန္႔က၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္၊ ကားသူခိုးတဦးကို ဖမ္းမိ၍၊ စစ္ေဆးရန္ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္းသို႔ ထည့္ထား၏။ အေမဟန္ေဆာင္ထားေသာ ကားသူခိုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ ညေနတြင္ ထမင္းထုတ္လာပို႔သည္။ အခ်ဳပ္ခန္းေစာင့္ ရဲသားတေယာက္က၊ ယူ၍၊ ျမည္းၾကည့္ၿပီး၊ အခ်ဳပ္သားကို ပို႔ေပးလိုက္သည္။
ထိုထမင္းထုတ္စားၿပီး၊ မၾကာမီ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းမွ ကားသူခိုး ေသ၏။ ျမည္းၾကည့္ေသာ ရဲသားသည္ပင္ ေဆးရုံေရာက္၏။ ညဘက္ေရာက္ေသာအခါ ေျမနီကုန္းမွ ကုလားတသိုက္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ရဲမွ မခံရပ္ႏိုင္ေအာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းသျဖင့္ မေသသင့္ပဲ၊ အျပစ္မရွိသည့္ လူေကာင္းတေယာက္၊ အေကာင္းပကတိမွ ေသဆံုးရသည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ၊ ဆႏၵျပခဲ့၍၊ ရဲမ်ား အဆင့္ဆင့္ အေတာ္အလုပ္ရႈပ္သြားခဲ့ရသည္အထိ၊ ကားသူခိုးဂုိဏ္းက လက္စြမ္းထက္၊ ကစားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
တခ်ဳိ႕ကားပိုင္ရွင္မ်ားက၊ ကားသူခိုးရန္ကို၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသံျမည္ကရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားၾကရာ၊ ကားသူခိုးမ်ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ကား၏ တံခါးကို၊ အုတ္နီခဲျဖင့္၊ တခ်က္တည္း ျပင္းထန္စြာ ထုလိုက္ျခင္းအားျဖင့္၊ သာမာန္ Vibration လႈိင္းဖမ္းေသာ အသံျမည္ကရိယာမွာ၊ ျပင္းထန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္၊ တခ်က္သာ ေအာ္ၿမည္ဟန္ျပဳၿပီး၊ ဆက္လက္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါက်မွ ခိုး၏။ ယေန႔တြင္ေတာ့ ထိုကရိယာမ်ား အဆင့္ျမင့္ေကာင္း ျမင့္လာေပမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ယာတခ်ဳိ႕တြင္၊ လုံၿခံဳမႈအတြက္ ဝန္းမ်ား ခတ္ထားကာ၊ Security Guard ဝန္ထမ္းမ်ားထားၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ယာေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္၊ လကၻက္ရည္ဘိုးသာ ေမွ်ာ္ျမင္တတ္၍၊ ဗဟုသုတအေတြ႔အႀကံဳနည္းေသာ၊ (ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္း မဟုတ္သည့္) အရပ္သား Security Guard မ်ားေၾကာင့္၊ ကားခိုးခံရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊ ဝန္းခတ္ထားေသာ အိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္ေသာ၊ ပစ္မွတ္ကား၏ ေနာက္မွ၊ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္လာေသာ ကားသူခိုးသည္လည္း ထိုဝန္းအတြင္းသို႔ အရက္ဆိုင္၊ ဘားမ်ားမွ ျပန္လာသည့္၊ ထိုအိမ္ယာတြင္ ေနထိုင္သည့္သူတဦးကဲ့သို႔ အသြင္ေဆာင္ကာ၊ လံုၿခံဳေရးအား လကၻက္ရည္ဖိုးေပး ခပ္တည္တည္ ေမာင္းဝင္ၿပီး၊ ခိုးမည့္ကားပိုင္ရွင္ ေနသည့္ တိုက္ေလွကားသို႔၊ အထက္ထပ္ဘက္ရွိ အခန္းမွ လူကဲ့သို႔၊ အေယာင္ေဆာင္ကာ ထိုေလွကားအတိုင္း၊ လိုက္တက္သည္။ ေနာက္ ၁၅မိနစ္ေလာက္အၾကာတြင္ ကိစၥတခုရွိ၍ အျပင္ျပန္ထြက္မည့္အလား၊ ခိုးမည့္ကားအား၊ သူ႔ကားလိုလိုျဖင့္၊ ခပ္တည္တည္ ေသာ့ဖြင့္တက္ေရာက္ေတာ့သည္။ ကားေသာ့မွာ Electronic Keyျဖစ္၍၊ ေမာင္းႏွင္မရေသာေၾကာင့္၊ ဝန္းအျပင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ Battery Downခ်င္ဟန္ေဆာင္၍၊ တြန္းရာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္နည္းပါးေသာ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းသည္၊ လကၻက္ရည္ဘိုးေပးခဲ့သည့္မ်က္ႏွာေၾကာင့္၊ ဝင္ေရာက္ကူတြန္းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ကားသူခိုးသည္ လံုၿခံဳေရးမျမင္ႏိုင္သည့္ ဝန္းအျပင္တြင္၊ ေသာ့ဝါယာဂြ်ဳိင္းကာ ကားခိုးေလေတာ့သည္။ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သူတို႔ကားေပၚရွိ အဖြဲ႔ဝင္တဦးက ကားသူခိုးက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကားကို၊ ေမာင္းယူျပန္လာေပလိမ့္မည္။ မနက္မိုးလင္း ကားပိုင္ရွင္ အျပင္ထြက္ရန္ ကားရွာမွ၊ ကားလည္းမေတြ႔၊ သဲလြန္စလည္း မရွိျဖစ္ကာ၊ ကားခိုးခံထိသည္ဟု သိရသည္တမံု႔။
“ အိမ္ယာမ်ားအေနျဖင့္၊ ကားေလဘာမွန္တြင္ ကပ္ရန္ ကိုယ္ပိုင္တံဆိပ္မ်ား တီထြင္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ကားပိုင္ရွင္ႏွင့္ ကားအား၊ မွတ္တမ္းျပဳထားၿပီး၊ လံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္း (ဂိတ္ေစာင့္)အား အလြတ္ရေနသည္အထိ၊ က်က္မွတ္ေစျခင္း၊ ဝန္ထမ္းစိစစ္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး၊ စည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ ေလ်ာ့ရဲစြာ စီမံကိုင္တြယ္မႈမ်ဳိး၊ အလုပ္ကို၊ အျဖစ္သေဘာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေပ။”
(မွတ္ခ်က္။ ။ ကားႏွင့္ ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးတြင္၊ အေရာင္းအဝယ္ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္၊ ရိုးသားသည့္ ေကာင္းေရာင္း ေကာင္းဝယ္လုပ္သူမ်ားကို မဆိုလိုပါ။ အေရၿခံဳ၍ ဂြင္ရွာ ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ားကိုသာ ရည္ညႊန္းပါသည္။)
+++++++++++++++++
သမီးေရ….
လူေလာကရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ သေဘာသဘာဝေတြအေၾကာင္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ ေနာင္ ႏွစ္(၅၀)ေတာင္ ကုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ Theory, Philosophy ေတြ၊ ျပဳက်င့္ ျဖည့္က်င့္ရမယ့္အရာေတြ၊ ေနနည္း ထိုင္နည္းနဲ႔၊ ျဖစ္တတ္တဲ့ လူ႔သေဘာသဘာဝေတြ၊ လားရာေတြ၊ Psy-Warေတြ၊ ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ျခင္ ေမွ်ာ္ျမင္တတ္မႈေတြ၊ ေဝဒနာ ရသ ခံစားမႈမ်ားနဲ႔ Knowledgeေတြ၊ လူနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈေတြ၊ ယံုၾကည္မႈေတြအေၾကာင္း… ေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ မကုန္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ အေမရိကမွာ ေဖေဖလည္း အခ်ိန္ရွားပါးတာေၾကာင့္၊ ဒီေလာက္ပဲ ေရးေတာ့မယ္။
မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့ေသာ သတိျဖင့္၊ ေနထိုင္ၿပီး၊ ကိုယ့္ရဲ႕ တေန႔တာ ျဖတ္သန္းေတြ႔ႀကံဳမႈကို ညအိပ္ယာဝင္တိုင္း၊ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုးသပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ ရွိမယ္ဆိုရင္၊ ဝိပႆနာ ဆိုတာကို ပြားမ်ားၿပီးသားလည္း ျဖစ္တာေပါ့။ ႏွစ္ရွည္ျပဳက်င့္လာတဲ့အေလ်ာက္၊ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ေရရွည္မွာ၊ ေရွ႕ျဖစ္ေနာက္ျဖစ္ေတြကို ႀကိဳမသိႏိုင္ေပမယ့္၊ လူတေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ (သို႔)၊ အဲဒီလူရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံု အရိပ္အကဲကို ဖမ္းၾကည့္လိုက္ရင္၊ စကားေျပာၾကည့္လိုက္ရင္၊ ဒီလူဟာ ဘယ္လိုလူစားလည္းဆိုတာ၊ သမီးရဲ႕ ဆဌအာရုံထဲမွာ အလိုလိုေနရင္း သိေနလာပါလိမ့္မယ္။
ေတာ္ေသးၿပီ။
သမီးကို ခ်စ္တဲ့ ေဖႀကီး
ဦးေအာင္ျမတ္(ေခတၱ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...