Tuesday, August 26, 2014

"တန္ခုိးၾကီးေသာ အကုသုိလ္ကံ"


အရွင္ဘုရား၊ နဂါး ဂဠဳန္စတဲ့ တိရစၦာန္တုိ႔သည္ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အပါယ္ေလးဘုံတြင္လည္း တိရစၦာန္အဝင္ ဆုိၾကသည္။ ထုိနဂါး ဂဠဳန္တုိ႔ ဖန္ဆင္းသည့္ျပည္တုိ႔သည္လည္း နတ္ျပည္တုိ႕ကဲ့သုိ ႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ကုိယ္ကာယသည္လည္း သိၾကားမင္းနတ္မ်ွမက ဘုရားသ႑ာန္ကုိပင္ ဖန္ဆင္းနုိင္ျပန္ သည္။ အလြန္လည္း တန္ခုိးၾကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တန္ခုိးၾကီးရာေသာ အကုသုိလ္ကံသည္ ရွိသေလာ၊
ဆရာေတာ္။ ပရမတၳသေဘာျဖစ္၍ သိခက္လွသည္။ ျခားနား၍ သိသာေအာင္ အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ရွိပါ ဆရာေတာ္။
အကုသုိလ္စိတ္တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုတုိ႔တြင္ ဥဒၶစၥစိတ္ကုိၾကဥ္၍ အကုသုိလ္စိတ္တစ္ဆယ့္တစ္ခုျဖင့္ ဒုစရုိက္ ကမၼပထသုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပဳေသာ အကုသုိလ္ကံသည္ အပါယ္ေလးဘုံတုိ႔၌ ပဋိသေႏၶကုိ ျဖစ္ေစနုိင္၏။ အပါယ္ေလးဘုံဟု ဆုိသည္ကား ငရဲဟုဆုိေသာ နိရယဘုံ၊ က်ြဲ၊ ႏြား၊ ဆင္၊ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ တိရစၦာန္ပုိးမႊား၊ ဘီလူး နတ္သရဲတုိ႔၏ ျဖစ္ရာအရပ္သည္ တိရစၦာန္ဘုံမည္၏။ ကာလကိဥၥိကစေသာ ငတ္မြတ္ပူပန္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ျပိတၱာတုိ႕၏ ျဖစ္ရာအရပ္သည္ ျပိတၱာဘုံမည္၏။ ေန႔ကုိဆင္းရဲခံ၍ ညဥ့္ကုိ နတ္စည္းစိမ္ ရေသာသူ၊ ညဥ့္ကုိ ဆင္းရဲခံ၍ ေန႕ကုိ နတ္စည္းစိမ္စံရေသာသူ၊ ေနရာအရပ္၌သာ နတ္စည္းစိမ္ကုိရ၍ အစာစားခ်ိန္ေရာက္လ်ွင္ မိမိကုိယ္ အသားကုိျဖတ္၍ စားရေသာသူ၊ ထုိသူတုိ႕ကား အသူရကာယ္မည္၏။ ထုိသူတုိ႔ျဖစ္ရာ ေတာ၊ ေတာင္၊ သမုဒၵရာ၊ က်ြန္းအစရွိေသာ အရပ္တုိ႕သည္ကား အသူရကာယ္ဘုံမည္၏။ ဤေလးပါသည္ကား အကုသုိလ္ကံတုိ႔၏ ျဖစ္ရာ အပါယ္ေလးဘုံ ဆုိသည္ဟု မွတ္ေတာ္မူရမည္။
နတ္တုိ႔၏ စည္းစိမ္တစ္စိတ္ကုိခံစားရေသာ နဂါး၊ ဂဠဳန္တုိ႔သည္ အပါယ္ေလးဘုံတြင္ တိရစၦာန္ဘုံ အဝင္ျဖစ္သည္။ အကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေၾကာင့္ပင္ ပဋိသေႏၶေနသည္မွန္၏။ တန္ခုိးၾကီး၍ အေထြေထြ ဖန္ဆင္းတတ္သည္ကား ဝိပါကဇိဒၶိတန္ခုိးျဖစ္သည္။ ဗီဇနိယာမ၊ ဥတုနိယာမ၊ ဇာတိနိယာမ သုံးပါးတြင္လည္း နဂါး၊ ဂဠဳန္တုိ႔၏ တန္ခုိးသည္ ဇာတိနိယာမျဖစ္သည္။အနီ၊ အစိမ္း၊ အညိဳ၊ ဝတ္ပန္း၊ ပြင့္ခ်ပ္ႏွင့္တကြ ပြင့္ေသာပန္းကုိလည္း ထုိသစ္ပင္၏ ကံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟူ၍ မယူရ၊ တန္ခုိးၾကီးေသာ သူတုိ႔ဖန္ဆင္းေလသည္ဟူ၍ မယူရ၊ လက္တတ္၍ လုပ္ထားေလသည္ဟူ၍လည္း မယူရ၊ ျဖစ္ျမဲ ဓမၼတာ မ်ဳိးေစ့ျဖစ္၍ အေၾကာင္းညီညြတ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဥတုကုိ ရလ်ွင္ပင္ ျဖစ္ေလသည္ဟု ယူအပ္သကဲ့သုိ႔၊ ထုိ႕အတူ နဂါး၊ ဂဠဳန္တုိ႔သည္လည္း အကုသုိလ္ကံ အက်ဳိးေၾကာင့္ကားျဖစ္၏။ ဝိပါက ဇာတိနိယာမအားျဖင့္ လ်ွင္ နတ္စည္းစိမ္ကဲ့သုိ႕ ဖန္ဆင္းနုိင္ေသာ တန္ခုိးႏွင့္ျပည့္စုံေလသည္ဟု မွတ္ေတာ္မူရမည္။ မ်က္လွည့္သည္တုိ႔သည္ အစိမ္း၊ အနီ၊ အဝါ၊ သားရဲရုပ္၊ ငွက္ရုပ္၊ နတ္ရုပ္ အစရွိသည္ျဖင့္ ျပနုိင္သည္ကား ဝိဇၨာမယတန္ခုိးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ရမည္။ နဂါး၊ ဂဠဳန္၊ ဖုတ္၊ ျပိတၱာတုိ႔၏ အေထြေထြဖန္ဆင္းနုိင္သည္လည္း ဝိပါကဇိဒၶိ ဇာတိမယတန္ခုိးျဖစ္သည္ဟူ၍ မွတ္ရမည္။
သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီးသည္ အလုိမဲ့ေနစဥ္ ငါသည္ အထက္တစ္ယူဇနာ၊ ေအာက္တစ္ယူဇနာပုိင္၏။ ေျမၾကီးအထဲ၌ နဂါးျပည္ရွိ၏။ နဂါးပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ့ နုိင္ငံအတြင္းက်လ်ွင္ ငါ့ကုိ အခြန္မဆက္ဘဲ ေနရမည္မဟုတ္ဟု ေအာက္ေမ့၍ အနီးတြင္ရွိေသာ သံေျခက်ဥ္းကုိ ေစလုိက္၏။ ထုိသုိ႔ေစလုိက္လ်ွင္ သံေျခခ်င္းသည္ ကာလနဂါးမင္းမွာ စြပ္လ်က္ရွိ၏။ နဂါးမင္းသည္ သီရိဓမၼာေသာကမင္းသည္ ငါ့ကုိ အခြန္ဆက္သရန္ ခ်ေခ်သည္ဟု ႏွလုံးသြင္း၍ အခြန္ဆက္ရန္၊ ေရႊ ေငြရတနာမ်ားႏွင့္လာ၏။ မင္းၾကီးက ငါ့ ေရႊ၊ ေငြ ရတနာအခြန္ကုိ မလုိမရွိ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ၊ ေဂါတမဘုရားရွင္ ေလးဆူတုိ႔ကုိ နဂါးမင္း မွီလုိက္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေလးဆူတုိ႔၏ သ႑ာန္ေတာ္ကုိ ဖန္ဆင္း၍ ျပပါ။ ထုိသုိ႔ျပလ်ွင္ အခြန္ျဖစ္ပါေစေတာ့ဟု မင္းၾကီးက ဆုိလ်ွင္ နဂါးမင္းက ဘုရားေလးဆူတုိ႔၏ သ႑ာန္ေတာ္ကုိ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ႏွင့္တကြ ဖန္ဆင္း၍ ျပ၏။
သီရိဓမၼာေသာကမင္းၾကီး၏ သံေျခက်ဥ္းတမန္ျပဳ၍ေစလ်ွင္ သြားေသာတန္ခုိးသည္ကား ေရွးေကာင္းမႈ၊ ပုညမယအက်ဳိးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ရမည္။ ရေသ့၊ ရဟန္း၊ စ်ာန္ရေသာ အရွင္ျမတ္တုိ႔သည္ စ်ာန္ဝင္စား၍ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေခ်ာက္ကမ္း၊ ကုန္း၊ က်င္း၊ ဆင္၊ ျမင္း အစရွိေသာ သ႑ာန္တုိ႕ပုိျပေသာ တန္ခုိးသည္ကား စ်ာနမယိဒၶိတန္ခုိးဟု မွတ္ရမည္။
(တစ္နည္း) ကုသုိလ္ကံအက်ဳိးေပး၍ ျမတ္ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔၌ ျဖစ္ေသာသူတုိ႔သည္ကား နဂါး၊ ဂဠဳန္တုိ႕ကဲ့သုိ႔ မဖန္ဆင္းနုိင္၊ အကုသိုလ္အက်ဳိးေပး ပဋိသေႏၶေနေသာ နဂါး၊ ဂဠဳန္တုိ႕သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းနုိင္ေလသနည္းဟု ဆုိအံ့။ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြး၊ မစင္တုိ႔မွကင္းေသာ သန္႔ရွင္းေသာေျမ၌ လုပ္ေဆာင္ေသာ စပါး၊ ပန္း၊ သစ္ပင္တုိ႔သည္ကား မဖြံ႕မသန္၊ စီးပြားမျဖစ္၊ ႏြားေခ်း၊ ေျမေဆြး၊ စည္ပင္ျပန္႔ပြား၍ စီးပြားျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဟူေသာ ေလာကူပမာကုိ ေဆာင္ေတာ္မူရမည္ျဖစ္၏။ (ရာဇဂုရုမဟာအတုလဆရာေတာ္- နန္းစဥ္ပုစၦာအေမးအေျဖက်မ္း)

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...