Thursday, September 15, 2011

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္မွသည္ ၿငိမ္းေရးဆီသို႔

by So Min Oo on Tuesday, September 13, 2011 at 7:26pm
 
လူသားတိုင္သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလုိလားႀကသည္မွာ အထူးအဆန္းအျဖစ္ ေျပာစရာမလိုေတာ့ေခ်။ သို႔မူကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ဟု ဆိုနုိင္သနည္း။ မည္သည့္ အဆင့္ေရာက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးဟုေျပာနူိင္ပါသနည္း။ ဆိုသည္မ်ားမွာကား စၪ္းစားစရာမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ယေန႔လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အေတြးအေခၚမ်ားရႈပ္ေထြးေနသည္ကား လြတ္လပ္မႈရွိလွ်င္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိေနသေယာင္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနလွ်င္ပင္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိေနသေယာင္၊ လုံၿခံဳမႈကပဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလိုျဖစ္ေနသည္။ ထိုအတြက္ေႀကာင့္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည္မွာ ထင္ေယာင္ထင္မွား အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႀကားတြင္ ေဝေဝဝါးဝါးနွင့္ေပ်ာက္ဆုံးေနရပါသည္။


တဖန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုရာတြင္လည္း ယာယီသေဘာေသာျဖစ္လြယ္ပ်က္လြယ္၊ ကြဲရွလြယ္ေသာ အေနအထား မ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ေရရွည္တည္တ့ံ၍ အာမခံခ်က္ရွိေသာ၊ ၿပီးၿပည့္စုံသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်ဳိးျဖစ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းမည္ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြါးစရာ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အဘယ္နည္း။ မည္သုိ႔ တည္ေဆာက္ႀကပါမည္နည္း။ ဆိုသည္မွာလည္း ထပ္မံစၪ္းစားစရာမ်ားျဖစ္လာပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚဖြင့္ဆုိယုံႀကည္မႈမ်ားစြာအနက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေလာကပါ႒ တရား မ်ာ: ႀကီးစုိးေနလွ်င္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိၿပီးဟု အခိုင္အမွာယုံႀကည္သူမ်ားလည္း ရွိေနႀကပါသည္။
ထိုသို႔ေသာ ေလာကပါ႒တရားဟူသည္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႀကည့္ရာတြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ဟူသည့္အဆင့္ (၃) ဆင့္ကိုေတြ႔နုိင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟူေသာပန္းတုိင္အတြက္ တရားမွ်တျခင္းဟူသည္မွာအခရာ ျဖစ္လာ ပါသည္၊  မူလသေႏၶတည္ရာျဖစ္လာပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ တရားမွ်တျခင္းကုိ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားၪပေဒစုိးမိုးမႈ ရွိေနရန္မွာ အဓိကအေရးပါေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့သည္။

ဒီေနရာတြင္ တရားၪပေဒစုိးမိုးမႈဆိုသည္ကုိ ရွင္းလင္းစရာလိုအပ္လာပါသည္။ တဆက္ထဲမွာပင္ တရားၪပေဒစိုးမိုးမႈဟု ဆိုလိုက္သည္နွင့္ (ANARCHISM) မင္းမဲ့စရုိက္ နွင့္ (DESPOTISM) အာဏာရွင္စရုိက္ တို႔ကိုယွၪ္တြဲ သိျမင္ဖို႔လည္း လိုအပ္လာ ပါသည္။

(Anarchism) မင္းမဲ့စရုိက္ဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္မႈကုိ ျမစ္ျဖားခံၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လူသားမ်ားအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၪပေဒမလို၊ အစုိးရမလုိဘူးဟူသည့္ (Absolutely Freedom) အႀကြင္းမဲ့လြတ္လပ္မႈကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈ သည္ အကန္႔အသတ္မရွိ၊ေဘာင္မရွိ၊ ကုိယ့္သေဘာနွင့္ ကုိယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္၊ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္သည့္ အေျခအေနမွ်သာ။ ကမၻာ့ သမိုင္း အစပိုင္းေလာက္တြင္ လူတုိ႔သည္ နယ္နမိတ္မရွိ၊ တုိင္းျပည္မရွိ၊ အစုိးရမရွိပဲ တစ္ကမၻာလုံးကုိလြတ္လပ္စြာ သြားလာနူိင္ ပါသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္ ဟု ဆိုနူိင္မည္ေလာ။ မၿငိမ္းခ်မ္းပါ။ ထိုကာလ၊ထိုယၪ္ေက်းမႈတြင္ရွိလူတုိ႔သည္ မိမိႀကိဳက္သည့္အမ်ဳိးသၼီးကုိ မတရားျပဳက်င့္နုိင္သည္၊သတ္နုိင္သည္၊ ကြ်န္ျပဳနုိင္သည္။ အားႀကီးကအားငယ္သူကုိ အနုိင္က်င့္ဗိုလ္က် နုိင္သည္။ မတရားအနုိင္ျပဳက်င့္ခံရလွ်င္ အားကိုးစရာမရွိ၊တုိင္တန္းရာေနရာမရွိ၊ ေခါင္းငုံ႔ၿငိမ္းခံေနယုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိ။ လြတ္လပ္မႈကို အျပည့္အဝက်င့္သုံးနုိင္သည္ဆိုေသာ္ျငာလည္း အကန္႔အသတ္ေဘာင္မရွိပဲ ပရမ္းပတာ လြတ္လပ္မႈသာ ျဖစ္ေန၍ မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ မေရာက္သည္ကား ေသျခာလွသည္။ လြတ္လပ္မႈကို လူသားတုိင္း မက္ေမာႀက သည္မွာ မွန္ေသာ္ျငားလည္း ပရမ္းပတာ အကန္႔အသတ္မဲ့ေတာ့ မဟုတ္တန္ရာ။

တဖန္ (Despotism) အာဏာရွင္းစရုိက္ဆိုသည္လည္း မင္းမဲ့စရုိက္နွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္။ လုၿခံဳမႈကို အေႀကာင္းျပၿပီး
ျပည္သူ၏အာဏာမ်ားျဖစ္ေသာ နုိင္ငံေရးအာဏာ ၊စစ္ေရးအာဏာ၊ (စီးပြားေရး)အာဏာမ်ားကုိ မတရားသိမ္းယူမည္။ မခိုင္ လုံသည့္ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ၪပေဒမ်ားကုိ လုိရင္လိုသလို ထုတ္ျပန္ႀကမည္။ လူတစ္စုေကာင္းစားေရး ကုိေရွ့တန္းတင္ၿပီး စီးပြါးေရးစနစ္၊ ပညာေရးစနစ္၊ အဓိပၸါယ္မရုိေသာနုိင္ငံေရးစနစ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္။ ထုိစနစ္တြင္ လြတ္လပ္မႈဆိုသည္မွာ ရွားပါးပစၥည္းတစ္ခုလို  သာဓကအားျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအပါဝင္ အာဏာရွင္နုိင္ငံမ်ား၏ အနိဋါရုံမ်ားမွာ အထင္အရွားပင္။ ထိုစနစ္မ်ဳိးသည္လည္း မိမိတုိ႔ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး မျဖစ္ တန္ရာ။

(THE RULE OF LAW) တရားၪပေဒစုိးမုိးေရးဆိုသည္မွာကား အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစြန္းနွစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ လုံၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနသည့္ ပရမ္းပတာ အကန္႔အသတ္မဲ့လြတ္လပ္မႈ (မင္းမဲ့စရုိက္) နွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ဆိတ္သုန္းေပ်ာက္ေနေသာ မတရားသည့္ စၪ္းမ်ၪ္းၪပေဒမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈ (အာဏာရွင္စရုိက္) ႏွစ္ခုစလုံးကုိေရွာင္ရွားၿပီး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကုိ သဟဇာသျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သဟဇာသဆိုသည္္ မွာၪပေဒျဖင့္ ထိန္း ေႀကာင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အကန္႔အသတ္ဆိုသည္မွာလည္း ၪပေဒျဖင့္သာကန္႔သတ္ျခင္းကုိသာဆုိလုိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အထက္ ေဖာ္ျပပါ သဟဇာသျဖစ္ေစေသာ အကန္႔အသတ္ဆိုသည့္ၪပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တေသာၪပေဒမ်ား ျဖစ္ဖုိ႔ အထူးအေရးႀကီး ပါသည္။ ထိုၪပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုကေရးဆြဲေသာ၊ ျပည္သူလူထုကုိကုိယ္စားျပဳေသာ၊ ျပည္သူလူထု၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ ၪပေဒမ်ားျဖစ္ဖုိ႔လုိသည္။ ထုိၪပေဒမ်ိဳး၏ အကူအညီကုိရယူခြင့္ႏွင့္ အကာအကြယ္ယူခြင့္မ်ားရွိၿပီး တရားမွ်တမႈကုိရွာေဖြခြင့္ရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္မွသာလွ်င္ တရားၪပေဒစုိးမိုးမႈရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟုေခၚဆုိနုိင္ပါမည္။ မည္သူမဆုိ ၪပေဒေရွ့ေမွာက္တြင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိဆိုလုိရင္းျဖစ္သည္။

ျပစ္မႈအမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္သူတုိင္းသည္ အာဏာရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ အာဏာမဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ လူမ်ဳိးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ခြဲျခားမႈမရွိေစပဲ အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူတုိင္းသည္လည္း ၪပေဒ၏ အကာ အကြယ္ကိုရယူျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္မႈဟူသည္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္။ ၪပမာလူသတ္မႈကုိက်ဴးလြန္သူတုိင္းသည္ ျပစ္ဒဏ္ကုိ မျဖစ္မေနက်ခံရမည့္ အေလ့အထ အားေကာင္းလာျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားနည္းသြားနုိင္သည္။ တေျဖးေျဖးပေပ်ာက္သြားနုိင္ သည္။ အျခားတဖက္မွႀကည့္လွ်င္လည္း က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားနည္းသြားနုိင္ၿပီး တေျဖးေျဖးပေပ်ာက္သြားနုိင္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ က်ဳးလြန္ခံရသူဖက္မွ လြတ္လပ္မႈအာမခံခ်က္မ်ား တစတစတုိးပြါးက်ယ္ျပန္႔လာကာ လြတ္လပ္ေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာနုိင္ေပမည္။ ထိုမွတဆင့္ အာမခံခ်က္ရွိၿပီး လြတ္လပ္မႈမ်ားလြမ္းၿခဳံေနသည့္ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳနုိင္ေပးလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ ၪပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံမွ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈသုိ႔ ၪီးတည္ရာ ဆင့္ကဲျဖစ္စၪ္အေပၚ ႐ႈေထာင့္အျမင္မတူ သူမ်ားမွ ေဝဖန္ေထာင့္ျပစရာမ်ား ရွိေကာင္းရွိလာပါလိမ့္မည္။ ၪပမာဆုိရေသာ္ ျမန္မာႏူိင္ငံလက္ရွိျပႆနာႏွင့္ ႏူိင္တကာ၏ မ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားၪပေဒစုိးမုိးမႈရွိယံုျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ေလာဟု ေမးခြန္းမ်ားရွိလာ ႏုိင္ပါသည္။
ထုိေမးခြန္းကုိျပန္ေျဖရန္မွာလည္း အေမးကုိအေမးျဖင့္ျပန္ေျဖရန္သာရွိသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ တရားၪပေဒစိုးမုိးမႈ ရွိၿပီးေလာ။ မ်က္ေမွာက္ႏူိင္ငံတကာအေျခအေနတြင္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကုိ မည္မွ်အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနႀက ၿပီးေလာ။ က်ိမ္းေသ ကံေသကံမေျပာႏုိင္သည္ကား မည္သည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆုိ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈသာ အမွန္တကယ္ ရွိေနပါက တရားမွ်တမႈကုိရွာေဖြႏူိင္၍ ထိုမွတဆင့္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ဟူေသာ အသီးအပြင့္မ်ား ဖူးပြင့္ေဝဆာ လာမည္မွာဧကန္ပင္။ သု႔ိပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိအမွန္တကယ္လိုလားသည္ဆိုပါက မိမိတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားဥပေဒစုိးမိုးႏူိင္ေရး ကုိ ဦးစြာပထမ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း။

စိုးမင္းဦး
edit by လူဗိုလ္

ဤေဆာင္းပါးအား မိမိေလ့လာထားသည့္ THE RULE OF LAW (ျမန္မာႏူိင္ငံေရွ့ေနမ်ားေကာင္စီထုတ္) စာအုပ္ကုိကိုးကားၿပီး မိမိ၏အျမင္ျဖင့္ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...