Sunday, September 4, 2011

အဟႎသဓမၼ ႏွင့္ ဂႏၵီ-၏ ႏိုင္ငံေရး အျမင္


Myat Min 6:02pm Sep 4

ဂႏၵီသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္
သည္။ သူသည္ ေသြးကင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္သူ တဦးလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ေသြးကင္းေသာေတာ္လွန္ေရး ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ အဟႎသဓမၼ ျဖစ္သည့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး အယူအဆေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဟႎသဓမၼသည္ သကၠတေဝါဟာရ ျဖစ္သည္။ ထိုေဝါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို အစဥ္အလာ ေရွးရိုးအယူအဆအားျဖင့္၄င္း၊ ဘာသာေဗဒအားျဖင့္၄င္း၊ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားကို အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (Ahimsa (Sanskrit), Traditionally and Literially, non-violence to Living creatures.) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခဲ့ၾကသည္။ 
ေခတ္သစ္ အိႏၵိယဒႆ ပညာရွင္မ်ားက သတၱဝါအားလံုးကို ၾကင္နာျခင္း (For modern Indian Thinkers, a positive sense of Kindness to all creatures.)ဟူ၍ ကင္းဘရစ္ ဒႆန အဘိဓာန္ (Cambridage Dictionary of Philosophy) တြင္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အဟႎသဓမၼဟူေသာ အသက္ဇီဝရွိေသာ သတၱဝါအားလံုးကို သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း မျပဳရ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ေဂ်းနား(Jainas) ေခါင္းေဆာင္မဟာဝီရ (Mahavira) ႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒေခါင္းေဆာင္ ေဂါတမ (Gautama) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေဂ်းနားတို႔ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား အားလံုးသည္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္-သူ႔အသက္ကို မသတ္ျခင္းကို အျမင့္ျမတ္ဆံုး ေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားအျဖစ္ ခံယူထားၾကသည္။ ေဂ်းနားဝါဒ၊ ဟိႏၵဴဝါဒ ႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒတို႔သည္ အဟႎသဓမၼျဖင့္ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြန္ေျမာက္ျခင္း မုကၡ (Moksa) ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဂႏၵီကမူ လူထဲက လူတေယာက္ ျဖစ္၍ လူတို႔၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ေလာကီေရးတြင္ ရည္ရြယ္ျပီး အဟႎသဓမၼကို လက္ခံက်င့္သံုး ခဲ့သည္။

“အဟႎသဓမၼသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ကရုဏာထားျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္၊ အဟႎသဓမၼသည္ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႔ကို မက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဟႎသဓမၼသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန္မာနတို႔ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း ျဖစ္သည္၊ အဟႎသဓမၼသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ကင္းျခင္း၊ သတိရွိျခင္း၊ က်ိဳးႏြံျခင္းႏွင့္ ဘုရားကို အၾကြင္းမဲ့ အပ္ႏွံထားျခင္း ျဖစ္သည္။”


ဂႏၵီသည္ ယင္းဓမၼကို ရင္ဝယ္ပိုက္ထားရံုမွ်မက ေတာ္စတြိဳင္း (Tolstoy)၏ အၾကြင္းမဲ့သေဘာေဆာင္ေသာ ပရဟိတဝါဒ (Absolute Altuism) ကိုလည္း ယံုၾကည္စြာ လက္ခံခဲ့သူတဦး ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီက လူသည္ လူမႈေရး တာဝန္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲ၍ မရေခ်။ လူ႔ေလာကတြင္ လူမႈေရးတာဝန္ကို ေက်ာ္လြန္၍ေသာ္၄င္း၊ လူမႈေရး တာဝန္ႏွင့္ ကင္းကြာ၍၄င္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်က္ ဘာမွကို မရႏိုင္ဟု လက္ခံထားသည္။ ဂႏၵီက အၾကမ္းမဖက္ျခင္း ဝါဒကို လက္ခံက်င့္သံုးသူမ်ားသည္ သစၥာရွိျခင္း၊ က်ိဳးႏြံျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း စသည္တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ျခင္းသည္ လူသား၏ ဝိညာဥ္အား ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္မ်ားတြင္ မရွိႏိုင္ေခ်။ တိရစၧာန္စိတ္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း လက္ခံၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိရစၧာန္မ်ားလည္း ကာယအင္အားႀကီးျခင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႀကီးထြား ေနရသည္။ လူသားစိတ္ထား ရွိသူသည္ လူ၏ဉာဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ေစာင့္ထိန္းရမည့္ တာဝန္တရပ္ဟု နားလည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ လူသားသည္ ပို၍ ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။


ဂႏၵီက အၾကမ္းမဖက္ေရးႏွင့္ ေမတၱာထားျခင္းတို႔သည္ လူသား၏ ဂုဏ္သိကၡာဟုခံယူသည္။ မည္သည့္အမႈကိစၥကို မဆို ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ ေဖာ္ျပပါအယူအဆမ်ားသည္ လူသားကိုလမ္းညႊန္ျပသ

ေနသည္။ အမ်ားအက်ိဳး စီးပြားျဖစ္၍ တဦးတေယာက္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္ျပားေစျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို လူသားတဦးတေယာက္ကိုေသာ္၄င္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တရပ္ကိုေသာ္၄င္း၊ မျပဳလုပ္သင့္ဟု ဂႏၵီက အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ဂႏၵီအလိုရ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳလုပ္သူမ်ားကို သည္းခံခြင့္လႊတ္၍ ေမတၱာထားျခင္းျဖင့္ ေနာင္တတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျပီး အၾကမ္းဖက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလာမည္ဟုဆိုသည္။ ဂႏၵီသည္ ရန္ကိုရန္ခ်င္း မတုံ႔ျပန္ဘဲ ျဗိတိသွ်တို႔၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္မွ ေသြးကင္းေသာ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၃၀-တြင္ ျဗိတိသွ်တို႔က အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အသံတိတ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယတိုင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ျ
ပင္ ျဗိတိသွ် အာဏာတို႔၏ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဂႏၵီက ျဗိတိသွ်အစိုးရကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္နည္း မသံုးဘဲ ေမတၱာထား၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပန္၍ မျပဳၾကရန္ ေဟာေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဂႏၵီ၏ အၾကမ္းမဖက္ေရး အယူအဆကို ကမၻာက မွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အသိအမွတ္ျပဳသူမ်ား အနက္ အဲ့လဗက္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein) ႏွင့္ လူဝီ ဖစ္ရွား (Louis Fisher) တို႔သည္ ထင္ရွားသည္။

“ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ အဲလဗတ္အိုင္စတိုင္းက အႏၵိယအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္၍ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ အားေပးကူညီမႈကို မရရွိခဲ့ေခ်။ တို္က္ပြဲတိုင္း ေအာင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အင္အားကိုမွ် အသံုးမျပဳခဲ့ေခ်။ ဥေရာပ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို သာမန္လူသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အိႏၵိယသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္ဟု ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“လူဝီဖစ္ရွားက အိႏၵိယသည္ အဏုျမဴကို စြန္႔လြႊတ္၍ အဟႎသဓမၼကို လက္ကိုင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဂႏၵီသည္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ငယ္ေသာကေလးအဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အျမင္က်ယ္ျပီး ရင့္က်က္သူတဦး ျဖစ္သည္။ ဂႏၵီသည္ သူတပါး၏ အသက္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ်မသိေသာ္လည္း ႏွစ္ဆယ္ရာစုတြင္ အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍မူမ်ားစြာ အေထာက္ အကူ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု လူဝီဖစ္ရွာက ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ဂႏၵီ၏ ဒႆနကိုၾကည့္လွ်င္ အဟႎသဓမၼ အေျခခံျပီး တည္ေဆာက္ျပီး အရာရာကို အဟႎသဓမၼျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း၊ စာဖတ္ရေရးဝါဒ ရႈေထာင့္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရရံုမွ်မက သူ၏ အဟႎသဓမၼသည္ ကမၻာေပၚရွိ အၾကမ္းတမ္းဆံုး လက္နက္မ်ားထက္ပင္ စြမ္းပကားႀကီးမားခဲ့သည္ကို

ေသြးကင္းေသာ အိႏၵိယေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...