Thursday, September 8, 2011

၁၉၆၃၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

by Khaing Min on Friday, September 9, 2011 at 7:16am


ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔ထုတ္ True News ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပထားတာာ ျဖစ္ပါတယ္။ )
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ေနာက္ပုိင္း က်ယ္က်ယ္ ေလာင္ေလာင္ ေအာ္လာခဲ့ေသာ အသံ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ ျပည္တြင္းစစ္သာ ရခဲ့ေသာ ျမန္မာ ျပည္သူ လူထုသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ နပန္းလုံးခဲ့ရသည္။ ထုိကာလ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဖိတ္ေခၚ က်င္းပမည့္ သတင္းသည္ တစ္မဟုတ္ခ်င္း လူထုၾကားသုိ႕ စိမ့္ဝင္သြားခဲ့သည္။ လူထုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားသည္။ တန္ဖုိးထားသည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဆႏၵ သေဘာထားသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရအဖြဲ႔၏ ဆႏၵ သေဘာထား၊ နားလည္မႈတို႔သည္ ပို၍ အေရးႀကီးသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရသည္ လူထုအက်ိဳး၊ တုိင္းျပည္အက်ိဳး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကုိ ဦးေဆာင္ ေဖာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႕
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရသည္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ က်င့္သုံးေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ဖိတ္ေခၚ၍ လူသစ္ စိတ္သစ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔သည္ ယခင္ အစုိးရမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕မ်ားႏွင့္မတူ ျခားနားသည္ဟု ေလ့လာသူ အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ သူတစ္ဦးအား ထိခုိက္ နစ္နာေစမႈ၊ ပုဂၢလိကပုိင္ ပစၥည္း ဆုံးရႈံး နစ္နာေစမႈမ်ားသည္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထား ခ်က္၊ ယင္းအမႈမ်ား အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ပါက၊ သက္ညႇာစြာ အျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အာမခံခ်က္၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ မတုိင္မီ လက္နက္ ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာတြင္ အပ္ႏွံၿပီး၊ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ပါက ျပ႒ာန္း ထားေသာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္း ခြင့္ေပးျခင္း၊ အစုိးရ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း တစ္ဦးဦးသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မတုိင္မီ ဌာနဆုိင္ရာ ျပစ္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အေရးယူခံရလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေရးယူ ခံရေတာ့မည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ေနလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိျခင္း၊ သင္ပုန္းေခ် လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ျဖစ္သျဖင့္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေရးသားထားေသာ လ်ိဳ႕ဝ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ တြင္ လုံးဝ ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္း အသစ္မ်ားကုိ စတင္ အသုံးျပဳျခင္းတုိ႕ကုိ ကုိးကား ေကာက္ခ်က္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ေရွာင္တိမ္းေနသူမ်ားသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕တြင္ အက်ံဳးမဝင္ ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသား တစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဆရာရာဂ်န္၊ ဗုိလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္စုုိး၏ ဇနီးေဟာင္း ေဒၚႏွင္းေမ(ေခၚ)ေမ၊ သခင္ေဖေဌး၊ ေကအင္ယူ ေပၚလစ္ဗ်ဴရုိ အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာသာၿမိဳင္တုိ႕ လြတ္ေျမာက္လာၾကသည္။
ေကအင္ဒီအုိ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ေစာေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာင္ေမာင္ခ်စ္၊ ေကာ္သူေလး အစုိးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ေစာသက္ဝါး၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗုိလ္ရဲထြဋ္၊ ဗုိလ္စိန္တင္၊ ဗုိလ္ရဲေမာင္တုိ႕သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕အရ လက္နက္ခ်ကာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတာင္းဆုိ
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အပါအဝင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ ေသာ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕ကုိ လက္မခံႏုိင္ဟု ေဖာ္ျပလ်က္၊ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ အေလ်ာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ႀကိဳတင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ၊ တုိင္းျပည္၏ ပကတိ အေျခအေနကုိ လက္ေတြ႕က်က် ေဆြးေႏြးမည္။ အျမတ္ မထုတ္၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကုိသာ အာရုံစုိက္ ေဆြးေႏြးမည္။ မည္သည့္ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မဆုိ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကုိ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက တာဝန္ ယူသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္လွ်င္ ေတာတြင္း ျပန္သြားႏုိင္ရန္ ကူညီမည့္ အျပင္ သုံးရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္း လံုးဝ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ဗမာ၊ ရွမ္းႏွင့္ ဂုံဘာသာတုိ႕ျဖင့္ ရုိက္ႏွိပ္ကာ လက္ကမ္းေဝျခင္း၊ ေလယာဥ္မွ ႀကဲခ်ျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အသံကလည္း တုိင္းရင္းသား ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရသည္ ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္က ထုတ္ျပန္ ထားခဲ့ေသာ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ ဆုေငြအမိန္႔မ်ားကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္မွစ၍ ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္ မတုိင္မီ၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ အထိ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္မည္ ဆုိသည့္ သေဘာထား ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း၊ အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မည္သုိ႕စနစ္တက် တည္ေဆာက္မည္ဟု ေဖာ္ျပေသာ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး စီမံခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရွိရေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႕ေနာက္မွ အလ်င္စလုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပုံရၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားေသာ အစီအစဥ္တြင္ ေနာက္တုိးက႑ ျဖစ္ခဲ့ပုံရသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ သေဘာထား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ သေဘာထားမွာ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္၊ ယခင္က ျဖစ္ခဲ့ေသာ အမွား အယြင္းမ်ား တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ရွိခဲ့ေသာ အာဃာတမ်ားကုိ ဖယ္ရွား၍ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ တစ္မ်ိဳးသားလုံး စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္၊ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္အရ ႏုိင္ငံအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အတြက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္ေသာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရး အစုိးရ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာထားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာရွိၿပီး၊ သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိကာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ ခဲ့သည္ဟု သုေတသီ အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။ အဆုိပါ သေဘာထားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ပုိမုိ အေသး စိတ္က်ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ခရီးမေပါက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ဟုလည္း သုံးသပ္ၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား ျပည္တြင္းသုိ႕ လာေရာက္ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သတင္းစာ ဆရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ခြင့္ ေပးခဲ့သည္။ သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသည့္ အေလ်ာက္၊ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ သတင္းစာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားကုိ တိုင္းျပည္သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ ၾကသည္။

အဓိကေဆြးေႏြးဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အဓိက ေတာတြင္း လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
(၁) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္) - အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(၂) ရခုိင္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(၃) ရွမ္းအမ်ိဳးသား တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
(၄) ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ
(၅) ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(၆) ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ ပါဝင္ေသာ သုံးပါတီ
(၇) ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕တုိ႕ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု
(၈) ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ

ေစ်းဦးေဖာက္ေသာ အလံနီ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)၏ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ တစ္ျပည္လုံး ထုိးစစ္ရပ္ေရး၊ တပ္မ်ား ရုပ္သိမ္းေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ပါတီစုံ ကြန္ဖရင့္ က်င္းပေရး၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္ က်င္းပေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ပါက သုံးလစစ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႕ ေဆြးေႏြးၿပီး ထုိးစစ္ရပ္ေသာ္လည္း၊ တပ္မရုပ္သိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပါတီစုံ ကြန္ဂရက္ကုိ တစ္ေန႔ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီကြန္ဂရက္ ေခၚပါက ကူညီမည့္ အေၾကာင္းတုိ႔ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။
အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္တြင္ သတင္းစာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ပါတီစုံႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ က်င္းပေရး၊ တစ္ျပည္လုံး အတုိက္အခုိက္ ရပ္စဲေရး၊ ပါတီ ကြန္ဂရက္ က်င္းပေရးႏွင့္ ကုလသမဂၢ၊ အေရွ႕အုပ္စု၊ အေနာက္အုပ္စု၊ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံတုိ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ေရးဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံေရးတုိ႕ကုိ အဆုိျပဳခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အလံနီပါတီ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈတြင္ ရုိးသားမႈျဖင့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိ၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဆုံးသတ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၅၅ ရက္တာ ကာလအတြင္း၊ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ပဏာမ အဆင့္တြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ရခုိင္အလံနီပါတ
ရခိုင္အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ဇူလိုင္ ၁၇ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ဇူလိုင္ ၁၈ရက္မွ စ၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ တပ္႐ုပ္ေရး၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေရဒီယို၊ သတင္းစာ တို႕မွ ေဖာ္ျပေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ပါက သတ္မွတ္ ထားေသာ အပစ္အဖမ္းမဲ့ ကာလ သံုးရက္ကို တိုးေပးေရး၊ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္၊ ျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္း ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာထား ကြဲကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၂၃ ရက္ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုကာ ပဏာမ အဆင့္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစုတို႕ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ သေဘာတူညီမႈ မရရွိသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ရွမ္းေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၁၁၅ရက္ ကာလအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးကာ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီ
ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၆၃ ခုွႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တို႕တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈ မရရွိသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္တြင္ ရပ္စဲလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးကာ ၇၇ ရက္အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္စဲခဲ့သည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းထံ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၂ ရက္ ရက္စြဲပါ စာတစ္ေစာင္ ေပးပို႕ခဲ့သည္။ အဆိုပါစာတြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆြးေႏြးရန္၊ ျပင္ဆင္ေရး ပဏာမ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ တစ္ျပည္လံုး ထိုးစစ္ရပ္စဲထားရန္ လိုလာေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြက္သာ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးရန္ ပမာဏ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္တို႕ကို ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ဗကပ ဗဟို ေကာင္စီ အစည္းအေ၀း က်င္းပေရး ကူညီရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးကို တစ္ျပည္လံုးထက္ ႏွစ္ဖက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး၊ တပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားေရး၊ ေဆြးေႏြးသည့္ ကိစၥကို ႏွစ္ဖက္ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ျပဳလုပ္ေရး ကိစၥတို႕ကို သေဘာမတူခဲ့ေပ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ အထိ ေဆြးေႏြးပြဲ (၇) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဗကပ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ သီးျခား ေဆြးေႏြးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းကာ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးအတြက္ မဒညတ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ကရင္၊ မြန္၊ ကရင္နီသံုးပါတီ
သံုးပါတီ (ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ) ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ တြင္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သံုးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ စတင္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။ အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႕ျပန္႕ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ မဒညတ အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခဲ့သည္။

မဒညတ သို႕မဟုတ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အထြတ္အထိပ္
မဒညတသည္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔တို႔ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ မဒညတသည္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ၏ သေဘာတူညီမႈ အေပၚ နားလည္မႈ လြဲခဲ့ပံုရသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ပါတီခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ တပ္ေပါင္းစု အသြင္ေဆာင္ေသာ စုေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက မဒညတႏွင့္ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရးကိစၥကိုသာ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္တြင္ မဒညတ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိစၥကိုသာ ေဆြးေႏြးၿပီး က်န္ကိစၥမ်ားကို တစ္ပါတီခ်င္း ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
မဒညတသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးေပါက္ေအာင္ ေစတနာထား၍ ႐ိုးသားစြာ ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၇ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တစ္ဖြဲ႕တည္းေသာေအာင္ပြဲ
ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွ ႏွစ္ကုန္အထိ၊ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ရက္မွ မတ္ ၁၂ရက္ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၆၄ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးမေပါက္ျခင္း
၁၉၆၃ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ပံုေပၚခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ရက္တြင္ ျပဌာန္း၍ အျမဳေတပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ေရး သေဘာထား စာတမ္း ျဖစ္သည့္ လူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔၏ အညမည သေဘာတရားကို ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက အတည္ျပဳ ျပဌာန္းၿပီး တိုင္းျပည္သို႕ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ပါတီစည္းရံုးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီတုိ႕ကို ၁၉၆၂ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၆ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ အျမဳေတ ပါတီအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ၿပီး ပါတီ၏ သေဘာတရားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။
၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အားလံုး နီးပါးသည္လည္း တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ကာလသည္ အစိုးရႏွင့္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈ အေလ်ာ့နည္းဆံုး ကာလ အပိုင္းအျခား တစ္ခုဟု ေလ့လာသူအခ်ိဳ႕က ေကာက္ခ်က္ ျပဳၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလင့္ကစား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မတိုင္မီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ကာလ အတြင္း၌ပင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္သို႕မေရာက္မီမွာပင္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရႏွင့္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရရွည္ အျမင္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရွိရေပ။ ထိုအေျခအေနတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစု လႊတ္ေတာ္တို႕ကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရက ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္ ၃ ရက္ ကတည္းက ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ မရွိေသာ ကာလဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠဌသည္ အာဏာ သံုးရပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္၊ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အေထာက္ အထားမ်ားကို မေတြ႔ရေပ။ အကယ္စင္စစ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ၾကားခံလူႀကီးမ်ား ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီး ေရရွည္အျမင္ျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးကို ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၿပီးေျမာက္သည့္ ကာလအထိ သတ္မွတ္ရန္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပါတီေပါင္းစံု ပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရမွ ဦးစီး က်င္းပရန္တို႔ကို တင္ျပ အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အယံုအၾကည္ မရွိသျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို မက်င့္သံုးႏိုင္ခဲ့ေပ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေတာတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရ အၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ကာလ တစ္ခုကို ျဖတ္သန္း သင့္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူ တစ္ခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ အစိုးရသည္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း အတြက္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေတာတြင္း လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ အျပဳအမႈမ်ား လုပ္ရပ္မ်ားကို တိုင္းျပည္သို႕ ခ်ျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အာဏာပိုင္ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အထ မေျမာက္ရျခင္း အေပၚ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရသည္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ေတာတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အျပစ္ဖို႔သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ေရရွည္ ကာလတြင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဖုအထစ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

နိဂံုး
ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေျပာမဟုတ္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ရမည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္း ထားႏိုင္ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလ်င္စလို မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ေသးလွ်င္လည္း ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ထားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ၾကသည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေဒသေနသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ တန္ဖိုးကို ပိုမိုနားၾကသည္။ အနီးဆံုး ကာလမ်ားက အပစ္အခက္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ကာ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ား ထုတ္ႏႈတ္ ႏိုင္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ မဆို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးဆက္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကမၻာႀကီးကို တျဖည္းျဖည္း လႊမ္းၿခံဳလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးျဖဴငွက္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံ၀ဲ လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ စာရြက္ေပၚတြင္ မဟုတ္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရမည္မွာ သမိုင္းေပး တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုးကား။
ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေျပာင္းကာလ -ဒုတိယတြဲ
တကၠသိုလ္မ်ား သမိုင္းသုေတသနဌာန၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ
ေရွ႕သို႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးစာေစာင္၊ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္
အင္တာနက္ အခ်က္အလက္မ်ား

ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း
Posted by ပိေတာက္ေျမ at 4:15:00 AM 0 comments

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...