Sunday, September 4, 2011

"လူ႕အခြင့္အေရး သမိုင္းေၾကာင္း"

Rozoner King created the doc:
[By Ye Thurein Min]

မည္သူမဆို ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခအေန၊ မူလအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈ မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ လူသားျဖစ္ျခင္းဟူေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚတြင္ ေဖာက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား လူတိုင္းတြင္ရွိသည္ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ဟူသည့္အေတြးအေခၚသည္၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလ အေစာပိုင္းတြင္ လူသားျဖစ္တည္မႈ အေတြးအေခၚတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး၊ ပညာအလင္းေရာင္ေခတ္ ျဖစ္ေသာ ၁၈ရာစုတြင္ ေနရာတစ္ခု ရရွိလာခဲ့ပါသည္။
လူ႕အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၁၉၇၀ျပည့္ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႀကီးထြားလာခဲ့ရာ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွလည္း အဓိက ေထာက္ပံ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ယခင္ ဆိုရွယ္လစ္တို႔မွ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖြင့္ဟေျပာဆိုမႈတို႔သည္ ကမၻာ့ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႕တန္းတင္ထားမႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ပုံေပၚလာခဲ့သည္။ 

၂၁ရာစုတြင္ မြိဳင္းက ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ လူသားခ်င္း စာနာေထက္ထားမႈအျပင္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အပါဝင္ အေၾကာင္းရင္း အေျမာက္အမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ၎၏ မူလရည္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။
ေရွးေဟာင္း ဥပေဒႏွင့္ ဘာသာေရးအယူဝါဒတို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ သေဘာတရား အခ်ိဳ႕သည္ယခင္က လူ႕အခြင့္အေရး ဟူသည့္ ေဝါဟာရ၏ေအာက္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပညာတိုးတက္ထြန္းကားေရး အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားႏွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားအၾကား ေလာကီႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ထားရွိရန္ အႀကံျပဳစဥ္တြင္ ေရွးေဟာင္း ဓေလ့ထုံးစံမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဟယ္လန္နစၥတစ္ အယူအဆ၊ သဘာဝတရား အခြင့္အေရး တို႔၏ သေဘာထားမ်ားမွ ဆင္တူသည့္ ေကာက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။လူ႕အခြင့္အေရး ေရွးဦး သမိုင္းေၾကာင္း
ေရွးက်ေသာ အေရွ႕ပိုင္းနားေဒသ သိရွိရေသာ အဦးဆုံး ဥပေဒဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း (ဘီစီ ၂၃၅၀ ခန္႔)ျဖစ္ေသာ ေလးဂတ္(ရွ္)ၿမိဳ႕မွ အူ႐ူကာဂ်ီနာ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားကို အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒသမ်ား၌ ရည္ၫြန္းခဲ့ေပလိမ့္မည္ဟု လူသိမ်ားေသာ္လည္း ၎၏ ဥပေဒသမ်ားပါ အမွန္တကယ္ စာသားမ်ားကို မေတြ႕ရွိရေသးေပ။ ယေန႔ တည္ရွိေနေသာ ေရွးအက်ဆုံး ဥပေဒဆိုင္ရာ လက္ေရးမူမွာ နီယို-ဆူမားရီးယန္း အာ-နမ္မူ ကိုဓဥပေဒ (ဘီစီ ၂၀၅၀ ခန္႔) ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဥပေဒစုမ်ားသည္လည္း မက္ဆိုပိုေတးမီးယားတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ အထင္ေပၚအေၾကာ္ၾကားဆုံး ဥပမာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဟာမူရာဘီ ကိုဓဥပေဒ (ဘီစီ ၁၇၈၀ ခန္႔)လည္း ပါဝင္သည္။ ၎တြင္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ကၽြန္အခြင့္အေရး အပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာ အေျမာက္အျမားေပၚတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက ေပးရန္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာေခတ္
ေရွးဦး အစၥလာမ္ဘာသာေရး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္
၆၁၀ မွ ၆၆၁ ၾကားကာလ အစၥလမ္ဘာသာတြင္ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကာလႏွင့္ ရာရွီဒန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မိုဟာမက္၏ အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံသူ ပထမ ေလးဦး၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မိုဟာမက္သည္ ၎၏ကာလ၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးအစၥလမ္ လူမႈေရးတြင္ လူမႈလုံၿခဳံေရး၊ မိသားစု ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ၊ ကၽြန္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ အျပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ကာ ထိုအခ်ိန္က ရွိေနေသာ အာရပ္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက တျဖည္းျဖည္း လက္ခံလာၾကသည္။ဥပမာဆိုရလၽွင္ ဘားနတ္ လ်ဴးဝစ္(စ္)က “အစၥလမ္ဘာသာသည္ အရစ္တိုေကဆီ အထူးအခြင့္အေရးကို ပထမဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။
ရာထူးဂုဏ္သိမ္အဆင့္ဆင့္စနစ္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးသည့္ နည္းကိုု က်င့္သုံးခဲ့သည္” ဟု ဆိုသည္။ မိန္းကေလးသေႏၶသားကို ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေငြတိုးေခ်းငွားျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္မွားမ်ား၊ ႏွင့္ ခိုးမႈ ကဲ့သို႔ေသာ ဗာဟီရဝါဒီ အာရပ္မ်ား၏ အေလ့အထမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ဂၽြန္ အက္(စ္)ပိုစီတိုက မိုဟာမက္ကို ႐ႈျမင္သည္။ဘားနတ္ လ်ဴးဝစ္(စ္)က အစၥလမ္ဘာသာ၏ လြတ္လပ္ေသာ သဘာဝသည္ ဂရိကို-႐ိုမန္ ႏွင့္ ေရွးပါရွား ေခတ္ ႏွစ္ခုလုံး၏ အေလ့အထအေပၚ အလြန္ ႀကီးမားေသာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။မိုဟာမက္သည္ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဥပေဒသႏွင့္ မိုးဇက္ ဥပေဒသမ်ားအျပင္ ထိုအခ်ိန္က ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုု ၎၏ မဟာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းသို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
မက္ဒီးနာ ပဋိညာဥ္စာတမ္းဟုလည္း လူသိမ်ားသည့္ မက္ဒီးနာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို မိုဟာမက္က ေအဒီ ၆၂၂ တြင္ မူၾကမ္း ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ယင္းသည္ မိုဟာမက္ႏွင့္ အေရးပါေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား အျပင္ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ဂ်ဴးမ်ား၊ ႏွင့္ ဗာဟီရဝါဒီမ်ား အပါအဝင္ ရတ္သရစ္(ေနာက္ပိုင္းတြင္ မက္ဒီးနာဟု ေခၚ) မိသားစုမ်ား အားလုံးအၾကားတြင္ တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။စာတမ္းကို မက္ဒီနာၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ရွိေသာ ေအာ(စ္) (Aus)ႏွင့္ ခါရာ့(ဂ္်) တို႔၏ မ်ိဳး႐ိုးစုမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးစုတြင္း တိုက္ပြဲကို အဆုံးသတ္ရန္ ရည္႐ြက္ခ်က္ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤရည္႐ြက္ခ်က္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ယင္းသည္ မက္ဒီးနာရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ဂ်ဴးမ်ား၊ ႏွင့္ ဗာဟီရဝါဒီမ်ားတို႔၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ား အမ်ားအျပားကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အူမာ ေခၚ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု အတြင္းသို႔ ေဆာင္ယူခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လုံၿခဳံမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ မက္ဒီးနာကို ဟာရမ္ ေခၚ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာ (အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ားအားလုံးကို တားျမစ္လၽွက္) အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈ၊ မက္ဒီးနာၿမိဳ႕တြင္းရွိ လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား တည္ၿငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရး၊ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေနစဥ္ကာလတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ေထာက္ပံ့ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ အခြန္စနစ္၊ ျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံေရး ပူးေပါင္းမႈမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ စနစ္၊ အျငင္းပြားစရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ တရားေရးစနစ္၊ ႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈ(အမ်ားအားျဖင့္ လူသတ္မႈ)အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး စည္းကမ္းခ်က္မ်ား(တစ္စုံတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ထပ္တူေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရျခင္းအစား မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးျခင္း) တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အစားအစာႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို က်ိဳးေၾကာင္းညီၫြတ္စြာ ေထာက္ပံ့ရန္မွာ အစၥလမ္ အစိုးရ၏ တာဝန္ဟု မိုဟာမက္က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈေအာက္တြင္ ရွိပါက ထိုခ်ဳပ္ေႏွာင္သူ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။
အစၥလမ္ ဘာသာေရးသည္ ေရွးေခတ္က ကၽြန္အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားသက္ေရာက္သည့္ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု လ်ဴးဝစ္(စ္)က ဆိုသည္။ “တစ္ခုမွာ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုမွာ တင္းက်ပ္စြာ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားမွအပ လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ားကို ကၽြန္ျပဳျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္း ျဖစ္သည္”ဟု လ်ဴးဝစ္(စ္)က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ အာရပ္လူမ်ိဳး ကၽြန္မ်ား၏ အေျခအေနမွာ “အလြန္ တိုးတက္လာခဲ့သည္- အာရပ္လူမ်ိဳး ကၽြန္သည္ ယခုအခါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ရွိၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူမႈေရး အဆင့္တန္းတစ္ရပ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ရွိေသာ လူသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီ”။
အလယ္ေခတ္
မဂၢနာကာတာသည္ အဂၤလိပ္ ပဋိညာဥ္စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ၁၂၁၅ တြင္ စတင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မဂၢနာကာတာသည္ ယေန႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဦးတည္ခဲ့ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္အေပၚ အထူးျခားဆုံး လႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဂၢနာကာတာသည္ အေထြေထြ ဥပေဒအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာခ်က္ ကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း အမ်ားအျပားကို ဖန္တီးရာတြင္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ မဂၢနာကာတာကို မူလက ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အင္ႏိုးဆင့္ III၊ ဂၽြန္ ဘုရင္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ မႉးမတ္မ်ားအၾကား ဘုရင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဂၢနာကာတာသည္ ဘုရင္ကို အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေလးစားရန္ႏွင့္ ဘုရင္၏ အလိုသည္ ဥပေဒအရ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္သည္ကို လက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဘုရင္၏အေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို လြတ္လပ္စြာျဖစ္ေစ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းစြာ ကာကြယ္ေပးထားသည္- အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းကို အယူခံဝင္ရန္ အခြင့္ေပးသည့္ ေဟဘီယပ္(စ္) ေကာပတ္(စ္) အမိန္႔စာျဖစ္သည္။
မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မဂၢနာကာတာ၏ အဓြန္႔အရွည္ဆုံး အေမြအႏွစ္သည္ ေဟဘီယပ္(စ္) ေကာပတ္(စ္) အခြင့္အေရးဟု ယူဆၾကသည္။ ဤအခြင့္အေရးသည္ မဂၢနာကာတာ ၁၂၁၅ ၏ အပုဒ္ငယ္ ၃၆၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ႏွင့္ ၄၀ တို႔မွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ မဂၢနာကာတာတြင္ ဥပေဒအတိုင္း တစ္ေသြမတိမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းထားသည္- "လြတ္လပ္သည့္ မည္သူမဆိုသည္ ေခၚေဆာင္သြားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း မရွိေစရ၊ သို႔မဟုတ္ ၎၏ လြတ္လပ္စြာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိေစရ၊ သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းေျပးျဖစ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္အရာမၽွ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း မရွိေစရ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႕ကို လက္မခံျခင္း မျပဳ၊ အျပစ္ေပးျခင္းလည္း မျပဳ သို႔ေသာ္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ တရားစီရင္မႈအရ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမ ဥပေဒအရ ၎ကိုစီရင္မည့္သူမ်ား၏ တရားစီရင္ျခင္းကိုခံရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္သူ႕ထံကိုမၽွ မေရာင္း၊ တရားမၽွတမႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခြင့္အေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူကိုမၽွ မျငင္းပယ္ သို႔မဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးထားမည္မဟုတ္။” —မဂၢနာကာတာ အပိုဒ္ငယ္ XXIX==
 ေခတ္သစ္လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ
ေခတ္သစ္ကာလအစပိုင္းႏွင့္ ပညာအလင္းေရာင္ေခတ္
၁၆ ရာစုႏွစ္တြင္ စပိန္တို႔၏ အေမရိကတိုက္တို႔အေပၚ ေအာင္ျမင္မႈသည္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထက္ျမက္ေသာ စကားစစ္ထိုးပြဲ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။[ကိုးကားရန္လိုအပ္သည္] ၁၅၅၀-၁၅၅၁ ခုႏွစ္ ဗလေဒါလစ္ဒ္တြင္ Las Casas ႏွင့္ Juan Ginés de Sepúlveda တို႔ႏွစ္ဦးအၾကား စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားမွာ ဥေရာပ သမိုင္းေၾကာင္း၏ ပထမဦးဆုံးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္မွာ ျဖစ္တန္ရာသည္။[ကိုးကားရန္လိုအပ္သည္] ၁၇ ရာစုႏွင့္ ၁၈ ရာစု ဥေရာပတိုက္သား အေတြးအေခၚရွင္ အမ်ားအျပားသည္ လူတို႔သည္ သဘာဝအားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တန္းတူညီမၽွရွိၾကသည္ဆိုေသာ အယူအဆျဖစ္သည့္ သဘာဝတရားအခြင့္အေရး၏ သေဘာထားခံယူခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ပိုထင္ရွားလာေအာင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အထင္ရွားဆုံးမွာ ဂၽြန္ေလာ့က္ ျဖစ္သည္။
လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝတရားအခြင့္အေရးမ်ားမွာ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ေလာ့က္က ယုံၾကည္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ၏အေတြးအေခၚမ်ားမွာ အခြင့္အေရးမ်ား၏ ေခတ္သစ္အယူအဆ တိုးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါခဲ့ပါသည္။ ေလာ့က္၏သီအိုရီ သဘာဝတရား အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ တစ္စုံတစ္ရာတို႔အေပၚတြင္မၽွ အမွီျပဳေနျခင္း မရွိပါေခ်။ လူမ်ိဳးစု၊ ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုအေပၚ မလႊဲမေရွာင္သာ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားလည္း မရွိပါေခ်။ ယင္းရာစုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ(၁၇၇၆)ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ (၁၇၈၉)တို႔တြင္ အဓိက ေတာ္လွန္ေရးႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဗာဂ်င္းနီးယား အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းက အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အမ်ားအျပားတို႔ကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ သဘာဝအခြင့္အေရး၏ သေဘာထားခံယူခ်က္မ်ားကို ထည့္သြားထားၿပီး၊ အထူးထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “လူမ်ားအားလုံးကို ညီတူညီမၽွဖန္ဆင္းထားၿပီး ၎တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္က မည္သူမၽွ ယူေဆာင္သိမ္းပိုက္၍ မရေသာ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕တို႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေစသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အသက္၊ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းမႈရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။" ထိုနည္းတူစြာပင္ ပင္သစ္ လူႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းက လူထု၏ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အုပ္စုလိုက္ အခြင့္အေရး အစုံကို အနက္ဖြင့္ထားသည္။ ဤစာတမ္းမ်ားသည္ လူသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက လူသားအားလုံးႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ သက္ဆိုင္ပါသည္။
၁၉ရာစုမွ ပထမကမၻာစစ္အထိ
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအမ်ားအျပားတို႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရးဟုအမည္ေပး၍ ၂၀ ရာစုသို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းတေလၽွာက္ နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ လူမႈေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ရရွိေအာင္ျမင္ရန္ ဦးစီးဦးကိုင္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပအေနာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတို႔တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအား သပိတ္ေမွာက္ခြင့္ျပဳေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေဆာင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အနိမ့္ဆုံးရွိသင့္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခေနမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ကာ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ခန္႔ထားျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားအတြက္ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားရွိ အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကိုလိုနီအာဏာရွင္စနစ္အင္အားကို တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ဩဇာသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးတစ္ခုမွာ ၎၏ဇာတိေဒသ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသၽွအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ မဟတၱမဂႏၵီ၏ လႈပ္ရွားမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အနည္းစုတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ ေနရာေဒသအမ်ားအျပားတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္မၾကာေသးေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုအဓိကထားေသာ အသြင္သ႑ာန္ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ လီဘာကုတ္ဥပေဒႏွင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ ပထမ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္တို႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဥပေဒ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကို ကမၻာစစ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ ဆက္လက္တိုးတက္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။
 ပထမကမၻာစစ္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကားကာလ
၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမကမၻာစစ္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဗာေဆးစာခ်ဳပ္အေပၚ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။ အသင္းႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားတြင္ လက္နက္ေလၽွာ႔ခ်ေရး၊ တစ္လုံးတစ္ဝတည္းျဖစ္ေသာ လုံၿခဳံေရးအားျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားျခင္းကို တားဆီးေရး၊ ၫွိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သံခင္းတမန္ခင္းမ်ား မွတဆင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ကမၻာႏွင့္တစ္ဝွမ္း လူမႈဖူလုံေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ယင္း၏အမိန္႔ျပန္တမ္းတြင္ အျမတ္တႏိုးထားေသာ အရာမွာ ေနာက္ပိုင္း၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အမ်ားအျပားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ဟူေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးတြင္ ယခင္ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အေနာက္ဥေရာပရွိ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတို႔၏ အင္အားမ်ားကို လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီအေျခအေနမွ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္ အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေသာ ကာလအတြင္း ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါတြင္ ကုလသမဂၢ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး၏ အသင္းအဖြဲ႕ေအဂ်င္စီတစ္ခု ျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္လည္း UDHR ၌ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထပ္ထည့္ခဲ့ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ဟူေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ရွိပါသည္-“ ယေန႔တြင္ ILO ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ လြတ္လပ္ေသာ၊ ညီမၽွေသာ၊ လုံၿခဳံေသာႏွင့္ လူသားဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားေရာ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ ရယူလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ” —အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား ညီလာခံ ၈၇ ခုေျမာက္ အစည္းအေဝးမွ အေထြေထြ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၏ အစီရင္ခံစာ
ပထမကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္းကာလ
စစ္ပြဲကာလအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီကို တည္ေထာင္သူ ဟင္နရီဒူးနန္႔ (Henry Dunant)၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါသည္။ စစ္ပြဲ၏ဥပေဒသမ်ားအား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္း၏ ပထမဦးဆုံးေသာႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ျခင္း ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိေသာ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး၊ ၁၈၉၉ ႏွင့္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ဟိတ္ဂ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ကနဦးအျဖစ္ ပထမကမၻာစစ္မတိုင္ခင္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စိစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ -
  • ပထမဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ “စစ္ေျမျပင္ရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား၏ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာရန္အတြက္” (၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးစြာ အတည္ျပဳခဲ့သည္၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စိစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့သည္)
  • ဒုတိယဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ “ပင္လယ္ထဲရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ားႏွင့္ သေဘၤာပ်က္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာရန္အတြက္” (၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးစြာ အတည္ျပဳခဲ့သည္၊ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ဒသမ ဟိတ္ဂ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္ခံသည္)
  • တတိယဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ "စစ္သုံ႔ပန္းမ်ား၏ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ” (၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးစြာ အတည္ျပဳခဲ့သည္၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ စိစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့သည္)
  • စတုတၳဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ “စစ္ျဖစ္ေနသည့္ကာလအတြင္း အရပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ” (၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးစြာ အတည္ျပဳခဲ့သည္၊ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ စတုတၳ ဟိတ္ဂ္သေဘာတူညီခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္)
ထို႔အျပင္ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္သို႔ အပိုျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းသုံးခုကို ထပ္ထည့္ထားပါသည္ -
  • ပထမ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (၁၉၇၇) - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔၏ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အပိုျဖည့္စြက္ေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း။ ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္ကိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ျခင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔အရ ၁၆၇ ႏိုင္ငံက ၎အားသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
  • ဒုတိယ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (၁၉၇၇) - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔၏ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အပိုျဖည့္စြက္ေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း။ ႏိုင္ငံတကာ မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ျခင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒုကၡသည္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၂
ရက္ေန႔အရ ၁၆၃ ႏိုင္ငံက ၎အား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
  • တတိယ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (၂၀၀၅) - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔၏ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ အပိုျဖည့္စြက္ေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း။ ထူးျခားေသာ အထိမ္းအမွတ္ကို အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔အရ ယင္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၅၉ ႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးပါ။
ယခင္ စိစစ္တည္းျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ဟိတ္ဂ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕အေပၚ အေျခခံၿပီး ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္ ေလးခုစလုံးကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး စိစစ္တည္းျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕စစ္တိုက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို တားျမစ္သည့္ စည္းကမ္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား အေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေနာက္ပိုင္းညီလာခံမ်ားက ျဖည့္စြက္ခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚရွိ အားလုံးေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးတို႔သည္ ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳထားသည့္ “လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ” ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီသည္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္ (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း
ဒုတိယကမၻာစစ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ တုံ႔ျပန္သည့္အေနအျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း(UDHR)သည္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံက[46] ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမရွိသည့္ ေၾကညာစာတမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို လူသား၊ ႏိုင္ငံသား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး အမ်ားအျပားတို႔ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ “ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ တရားမၽွတမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္”တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာေျပာဆိုရန္ UDHR ကတိုက္တြန္းသည္။ ေၾကညာစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ပထမဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး၊ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အတုံ႔အျပန္အမွီျပဳျခင္း (အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒအယူအဆမ်ားအၾကား ဒႆနအျမင္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ခ်က္) ပုံစံကို လိုက္နာၿပီး ယင္းတို႔၏ႏိုင္ငံသားမ်ား အေပၚတြင္ရွိေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ဖိအားေပးသည္။ "...လူသားမ်ိဳးႏြယ္ မိသားစုဝင္မ်ားအားလုံး၏ ရွိရင္းစြဲဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သာတူညီမၽွမႈရွိေသာ သဘာဝတရားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတို႔သည္ ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမၽွတမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ” —၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၏ နိဒါန္း
၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာမူၾကမ္းကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ အေမရိကန္သမၼတကေတာ္ အယ္လဲန္နာ႐ူးစ္ဗဲ့လ္ထ္ (Eleanor Roosevelt ) ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက UDHR ကိုေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးမူၾကမ္း၏ပုံစံႏွင့္၊ ယင္းမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳမည္ မျပဳမည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔အတည္ျပဳသင့္သည္ ဆိုသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်က္ခ်င္း သေဘာတူညီျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေကာ္မရွင္သည္ UDHR ႏွင့္ တြဲဖက္ပါရွိေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ UDHR မွာျမန္ဆန္စြာပင္ ဦးစားေပး ျဖစ္လာပါသည္။
ကေနဒါလူမ်ိဳး ဥပေဒပါေမာကၡ ဂၽြန္ဟမ္ဖရီ (John Humphrey)ႏွင့္ ျပင္သစ္ေရွ႕ေန ရီန္း ကက္ဆင္(Rene Cassin)တို႔သည္ ႏိုင္ငံအမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္း အမ်ားအျပားႏွင့္ နိဒါန္း၏ ေယဘုယ်ဥပေဒသကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ ေၾကညာစာတမ္းပါ ပိုဒ္ခြဲမ်ားပါရွိေသာ စာတမ္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံတို႔အတြက္ အသီးသီး တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ စာတမ္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို ကက္ဆင္ကေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒမ်ား ဂုဏ္သိကၡာ၊ လြတ္လပ္ၿပီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကင္းျခင္း၊ သာတူညီမၽွရွိမႈႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကိုကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို ပထမ ပိုဒ္ခြဲႏွစ္ခုတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ယင္း၏ေနာက္တြင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအၾကား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္းမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကက္ဆင္၏ အဆိုအရ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္လိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ အေျခအေနမ်ားတြင္ရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ဆုံးပိုဒ္ခြဲသုံးပိုဒ္တြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ဟမ္ဖရီႏွင့္ ကက္ဆင္တို႔သည္ UDHR တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ယင္း၏နိဒါန္း တတိယစာေၾကာင္းတြင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ထားသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ဥပေဒအရ အမိန္႔အာဏာတည္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ “ သို႔ေသာ္ လူတစ္ေယာက္သည္ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကို ပုန္ကန္ထႂကြရန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးအားကိုးအားထားရာအေနႏွင့္ အကူအညီရရွိရန္ မရမက ျပဳလုပ္ခံရျခင္းမရွိပါက လူ႕အခြင့္အေရးကို ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးရန္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္ ” —၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၏ နိဒါန္း
အခ်ိဳ႕ေသာ UDHR တြင္ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ထားၿပီး ကမၻာ့တိုက္ႀကီးမ်ားအားလုံးႏွင့္ အဓိက ဘာသာအယူဝါဒမ်ားမွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုက ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဟတၱမဂႏၵီကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားမွလည္း သုံးသပ္ဆြဲယူထားပါသည္။ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွစ္ခုလုံးကိုထည့္သြင္းထားျခင္းမွာ လူသားတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခြင့္အေရး အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကင္းကြာ၍မရႏိုင္ေအာင္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယူဆခ်က္ကို အခိုင္အမာေဖာ္ၫႊန္းသည္။ ဤအေျခခံသေဘာတရားကို သေဘာတူလက္ခံေသာအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားကမွ ဆန္႔က်င္မႈမျပဳေသာ္လည္း (ဆိုဗီယက္ႏွင့္ အေပါင္းပါအုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈရွိေသာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတို႔က မဲေပးျခင္းမရွိဘဲ ေၾကညာစာတမ္းကို အကန္႔အကြက္မရွိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္)၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤအေျခခံသေဘာတရားသည္ အေရးပါေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။

ရဲသူရိန္မင္း
http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8_%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...