Tuesday, March 13, 2012

Polytechnic ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ လစာႏႈန္းထားျမင့္မားလာေသာ္လည္း အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္မ်ားနည္းပါးလာ (စစ္တမ္း)

LAS Group ပညာေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕ကႏႈႈတ္ခြန္းဆက္သပါရေစ။အင္တာနက္ေပၚမွ အခ်က္
အလက္မ်ား အေပၚအေျချပဳ၍ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ ျမန္မာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား
ဗဟုသုတရရန္ကုိေမၽွ်ာ္ကုိး၍ဘာသာျပန္ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ ဘာသာ
ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အမွားမ်ားပါလွ်င္ ခႊင့္လႊတ္ေပးပါရန္ ဦးစြာပထမေျပာၾကားလုိပါသည္ ခင္ဗ်ာ။


Today Newspaper, Singapore

လတ္တေလာ စီးပြားေရးမေရရာမႈအေျခအေနအရ ယခင္ႏွစ္က Polytechnic ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္အလုပ္အကိုင္ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။


မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ Polytechnic ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဘြဲ႕ရအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာေနာက္ဆံုးစစ္
တမ္းအရ ယခင္ႏွစ္အတြင္း Polytechnic ဘြဲ႕ရလူသစ္မ်ားထဲမွ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ရခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပ
ထားရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။

အလားတူပင္အမ်ိဳးသားအမႈထမ္း (NS) Poly ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္းအခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္အတြက္အာမခံခ်က္
႐ွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ေ႐ွးယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုလွ်င္ ၈၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
က်ဆင္းသြားသည္။

Polytechnic ေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္း၏ ပူးတြဲစစ္တမ္းတြင္လည္း ဒီပလုိမာဘြဲ႕ရ ၁၃၀၀၀ အနက္အခ်ိန္ပိုင္း ႏွင့္ ယာယီအ
လုပ္အကိုင္မ်ားအတြက္သာ လူေတြ႕ေျဖဆိုခြင့္ရခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္ လစာႏႈန္းထားမွာ ယခင္ႏွစ္ကထက္အနည္းငယ္ျမင့္မားလာသည္။Poly ေက်ာင္းဆင္းဘြဲ႕ရလူသစ္မ်ား၏အခ်ိန္
ျပည့္အၿမဲတမ္းအလုပ္အကိုင္လစာအေနအထားမွာ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀ မွ ၁၈၅၀ အတြင္းျမင့္တက္လာသည္။NS Poly ဘြဲ႕
ရမ်ားအတြက္လစာမွာမူ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀ မွ ၂၁၀၀ အတြင္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးရ႐ွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ယင္းစစ္တမ္း ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္စစ္တမ္းအၾကား ကြာျခားမႈမ်ားလွသည္။၂၀၀၉ ႏွင့္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စကၤာပူတြင္ စီးပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္မႈ ႏႈန္း လ်င္ျမန္သျဖင့္ Poly ဘြဲ႕ရမ်ားအတြက္အခ်ိန္
ျပည့္အၿမဲတမ္း အလုပ္အကိုင္ ရ႐ွိမႈေဝစုလည္း တိုးတက္လာခဲ့သည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ လက္႐ွိအေျခအေနအရ နည္းပါးေနေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးစစ္
တမ္း ေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားတြင္ထင္ဟပ္ျပသေနသည္ဟု SIM တကၠသိုလ္မွအလုပ္သမားေရးရာေဘာဂေဗဒပညာ႐ွင္ Randolph
Tan ကမွတ္ခ်က္ခ်သည္။

ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမားမ်ားဝင္ေရာက္လာမႈကို အစိုးရကမတင္းၾကပ္လွ်င္ အေျခအေနပိုဆိုးလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္သူနည္းပါးေစၿပီး တတိယဘြဲ႕ရေတြရဲ႕အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလာမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးရ
မယ္။ႏိုင္ငံျခားက လူသားအရင္းအျမစ္အေပၚ အားထားတာကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်မွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ေဒၚက္တာတန္က ဆိုသည္။
ယေန႔ေခတ္ အလုပ္႐ွင္ေစ်းကြက္တြင္ စေပးလစာကိုေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ အလုပ္ခြင္စတင္ဝင္ေရာက္လာေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားစု အသစ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ိဳး မ႐ွိေတာ့ေၾကာင္း ေခတ္ေပၚေဘာဂေဗဒ ပညာ႐ွင္မ်ားကေျပာၾကားၾကသည္။

VOB အႀကီးတန္းေဘာဂေဗဒပညာ႐ွင္ Alvin Liew ကအခ်ိန္ျပည့္ အၿမဲတန္းအလုပ္အကိုင္အစား စာခ်ဳပ္ျဖင့္ခန္႔ေသာ
အလုပ္မ်ားပို၍႐ွိသင့္ေၾကာင္းေတြးဆခဲ့သည္။ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးကဲ့သုိ႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ စိန္ေခၚ
မႈအေနအထားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းက႑အေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းပိုမိုေကာင္းမြန္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္
ရမည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

CIMB ေဒသဆိုင္ရာေဘာဂေဗဒပညာ႐ွင္ Song Seng Wun က ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မေရရာမႈ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္းစစ္
တမ္းပါေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားသည္ အတန္အသင့္အားရဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

လူေနမႈစရိတ္ ႀကီးျမင့္လာသည့္တိုင္ လက္႐ွိပတ္ဝန္းက်င္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နိမ့္က်ေနၿပီး စေပးလစာသည္
လည္း အလိုက္သင့္တည္ၿငိမ္ေနသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီကဘြဲ႕ရခဲ့ေသာ Poly ေက်ာင္းဆင္းတစ္ေယာက္က လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း Video ထုတ္လုပ္ေရးေစ်းကြက္၌
အခ်ိန္ျပည့္အၿမဲတမ္းအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပို၍နည္းပါးေၾကာင္း Today ဂ်ာနယ္သို႔ေျပာၾကားသည္။

သူမသည္ မႏွစ္ကအစိုးရအလုပ္ျဖင့္ အေျခခ်ရန္ ၃လ အခ်ိန္ယူခဲ့ၿပီး လစာ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၀၀ ရ႐ွိခဲ့ရာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ
တစ္ခုတြင္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ခန္႔သည့္ ယခင္အလုပ္မွရ႐ွိေသာ လစာထက္ပို၍နည္းခဲ့ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ Poly ေက်ာင္းဆင္းအခ်ိဳ႕အေနျဖင့္အလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္၌ ကံေကာင္းတတ္ၾကျပန္သည္။အသက္ ၂၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ Sharifah Salmah သည္ မႏွစ္က Ngee Ann Poly ေက်ာင္းမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ
ဒီပလုိမာ ရ႐ွိခဲ့သည္။သူမသည္ယခုအခါ ANZ ပုဂၢလိကဘဏ္တြင္ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာအမႈေဆာင္ အရာ႐ွိ
ျဖစ္ကာ လစာ စကၤာပူေဒၚလာ ၃၀၀၀ ခန္႔ရ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။

“ကၽြန္မ အလုပ္သင္လုပ္ေနရင္း အၿမဲတမ္းအလုပ္တစ္ခုလုပ္ဖို႔ လာကမ္းလွမ္းတယ္။ကၽြန္မဒီအတိုင္းပဲ ဆက္လုပ္မယ္လို႔
ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ဒီလို စီးပြားေရးမေရရာတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးမွာေတာင္လူေတြဟာ သူတို႔ေငြေၾကးကို ဘယ္ေနရာမွာထားရမလဲသိခ်င္
တဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးစီစဥ္သူေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္”ဟုအခ်ိန္ပိုင္းဘြဲ႕သင္တန္းတက္
ေနေသာ Ms Sharifah ကေျပာၾကားသည္။

Singapore Today Newspaper, 04:46 AM Jan 09, 2012 မွ ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းပါသည္။

မူရင္း English ေဆာင္းပါးကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္အတုိင္းသြားေရာက္ ဖတ္ရွဳႏုိင္ပါသည္။

http://www.todayonline.com/Hotnews/EDC120109-0000035/Higher-pay-but-fewer-full-time-jobs-for-
            polytechnic-graduates--Survey

အထက္ပါလင့္ခ္တြင္ မဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ မူရင္ေဆာင္းပါးကုိ ေအာက္တြင္ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္ခင္ဗ်ာ။


           Higher pay but fewer full-time jobs for polytechnic
           graduates: Survey

           04:46 AM Jan 09, 2012

           by Ng Jing Yng

             SINGAPORE - Reflecting the current economic uncertainty, employment prospects for
             polytechnic graduates last year were relatively muted.

             According to the latest Graduate Employment Survey for polytechnic students, which was
             released recently, 67 per cent of fresh polytechnic graduates obtained a full-time
             permanent job last year, a 1.5 percentage point drop as compared to 2010.

             Similarly, the proportion of post-National Service (NS) poly graduates who secured
             full-time permanent employment fell from 81.3 per cent to 80.1 per cent over the same
             period.

             Jointly issued by the five polytechnics here, the survey also saw more taking on part-time
             and temporary jobs among the 13,000 diploma holders interviewed.

             Pay has, however, gone up slightly over the past year: The median gross monthly salary of
             fresh poly graduates in full-time permanent employment went up by S$50 to S$1,850. For
             post-NS graduates, their salaries rose by S$100 to S$2,100.

             The latest statistics were in contrast to those in the survey last year, which saw a spike in
             the proportion of poly graduates in full-time permanent employment between 2009 and
             2010, when Singapore underwent a rapid recovery.

             SIM University labour economist Randolph Tan noted that the latest survey findings
             "reflect the current state of the labour market where there is a weakening of employment
             opportunities".

             He added that the situation would have been worse if the Government had not tightened
             the influx of foreign labour.

             Said Dr Tan: "It is also due to lesser reliance on foreign manpower that has reduced the
             negative impact on tertiary graduates … allowing fewer competitors in the job market."

             Economists Today spoke to added that it is essentially an "employer's market" now, with
             fresh entrants to the workforce having less bargaining power in terms of starting pay.

             UOB senior economist Alvin Liew felt that more contract job offers could be made, instead
             of full-time permanent employment. With industries such as manufacturing and finance
             facing a challenging outlook, he added that the public sector could see a better choice of
             candidates.

             CIMB regional economist Song Seng Wun noted that the survey findings are "mildly
             encouraging despite the increased global uncertainty".

             Even with the higher cost of living, he said that the relatively stable starting pay was due
             to lower expectations of employees in the current environment.

             A recent poly graduate told Today that there were fewer full-time permanent opportunities
             in the video production market last year, as compared to 2010.

             She took three months to land a job in the public sector last year and the pay was about
             S$500 less than what she got for contract work earlier with a company in the private sector.

              Nevertheless, some poly graduates experienced better luck in the job market.

              Ms Sharifah Salmah, 23, graduated from Ngee Ann Poly last year with a diploma in
              Banking and Financial Services. She is currently earning about S$3,000 as a client services
              executive at ANZ Private Bank.

              Ms Sharifah, who is pursuing a part-time degree, said: "I was offered a permanent job
              midway into my internship and I decided to stay on .... I believe that even with the
              uncertain economic outlook, there is a greater need for financial planners as people want
              to know where to place their money."

            URL http://www.todayonline.com/Hotnews/EDC120109-0000035/Higher-pay-but-fewer-full-time-jobs-for-
            polytechnic-graduates--Survey


 အားလုံးကံေကာင္းၾကပါေစ။

လုိအပ္ေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းလုိပါရင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္္ႏုိင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
LAS Group – International Education Consultants, Mandalay Head Office
No. 6, 33th Street, Bet: 67th & 68th Street, Chan Aye Thar Zan, Mandalay, Myanmar.
Mobile:   (+95) 9910 53125, 9731 64372, 9431 46107
Skype:    las.group
E-mail: joe@lasgroups.com or learned.advisory.services@gmail.com
Web:   www.lasgroups.com

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...