Sunday, March 25, 2012

ေရွးမူမပ်က္ ေခတ္သစ္လူ႕ေဘာင္ (နိဒါန္း)


by ဧ၀ံေမသုတံ on Saturday, 24 March 2012 at 02:07 ·

(က)
နိဒါန္း
ကာရာဂုိရမ္ေတာင္တန္းၾကီ၏ေအာက္ဘက္ ဟိမ၀ႏာၱေတာင္တန္းေဒသရွိ ကက္ရွမီးယားျပည္နယ္၏ အစိတ္အပုိင္း (ခရုိင္) တစ္ခုျဖစ္ေသာ လာဒါတ္နယ္သည္ ေ၀လံေခါင္သီေသာ ကုန္းျမင့္ကႏၱာရအေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ လာဒါတ္နယ္သည္ ပင္လယ္ျပင္ေရမ်က္နွာအထက္ ေပေပါင္း နွစ္ေသာင္းခန္႕အထိ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ထြတ္မ်ားနွင့္ က်ယ္ျပန္႕ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေတာင္ၾကားမ်ားနွင့္ ျပည္နွက္ေနပါသည္။ ထုိအျပင္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္း၏ မုိးကြယ္ရပ္၀န္းတြင္တည္ရွိေသာေေၾကာင့္ အပူရုိန္ျပင္းထန္ျပီး ေလျပင္းမ်ား တုိက္ခတ္ေလ့ရွိေသာ ကုန္းျမင့္ကႏၱာရတစ္ခုျဖစ္သည္။ လာဒါတ္နယ္မွ ေတာင္ဖက္ အိႏိၵယျပည္သုိ႕ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဟိမႏၱာေတာင္တန္း ရွိေနသျဖင့္ လမ္းခရီးမေျပျပစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ဖက္ တိဘက္ျပည္နယ္နွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အလြန္လြယ္ကူေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဟိမ၀ႏၱာမွ အာသံ၊ဘူတန္၊နီေပါနုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ မြန္စတန္နွင့္ ဒုိလပုိနယ္မ်ားနည္းတူ လာဒါတ္တြင္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကပင္ တိဘက္ဗုဒၶဘာသာ(မယာယန)အျမစ္စြဲခဲ့သည္။ လာဒါတ္လူမ်ဳိးတုိ႕၏ ဘာသာစကားသည္ တိဘက္ဘာသာစကားအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ ပါသည္။
၁၉၄၇ ခုနွစ္တြင္ ျဗိတိသွ်တုိ႕က မြတ္ဆလင္တုိ႕၏ ပါကစၥတန္နုိင္ငံနွင့္ ဟိႏၷဴတုိ႕၏ အိႏိၵယနုိင္ငံဟူ၍ သီးျခားလြတ္လပ္ေရးေပးခဲ့သည္။ လာဒါတ္ခရုိင္မွာ ထုိနွစ္နုိင္ငံၾကားရွိ လြတ္လပ္ေသာကက္ရွမီးယားျပည္ အတြင္းတည္ရွိသည္။ လာဒါတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ အလြန္ေရွးက်ေပသည္။

လာဒါတ္ဘုရင့္နုိင္ငံကုိ တာတာလူမ်ဳိးမ်ားက နွစ္ေပါင္းနွစ္ေထာင္ေက်ာ္က ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တာတာတုိ႕သည္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေဒသ၌ တုိေတာင္းေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးရာသီအတြင္း ဘာလီ၊ပဲသီး၊နုိကုိဥ နွင့္ အာလူးတုိ႕ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ စုိက္ပ်ဳိးတတ္ၾကသည္။ သစ္ၾကားသီးနွင့္ တရုတ္ဆီသီးတုိ႕ကုိ ေျမနုိမ့္ပုိင္းတြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ လာဒါတ္လုူမ်ဳိးတုိ႕သည္ ရတတ္သမွ်ေသာေရ နွင့္ ပါးလႊာေသာေျမဆီလႊာ ကုိ ေခၽြတာလ်က္  ၾကမ္းတမ္းေသာရာသီဥတုတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ နုိင္ၾကသည္။ ေမြးျမဴေရးအေနနွင့္ သုိး၊ဆိတ္၊လား အျပင္ အာရွအိမ္ေမြးႏြားမနွင့္ ယာ့ ေခၚေသာ အနက္ေရာင္ရွိသည္႕ ႏြားတစ္မ်ဳိးကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာေမြးျမဴၾကသည္။ အၾကမ္းခံေသာ အေမြးပြျမင္းပုမ်ဳိး ကုိလည္း ေမြးျမဴၾကသည္။ ဤတိရစာၦန္တုိ႕၏မစင္မ်ားကုိ အေျခာက္လွမ္းကာ မီးဖုိေခ်ာင္ေလာင္စာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ေဆာင္းရာသီတြင္ အေႏြးဓာတ္ရရန္ အတြက္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာနွစ္အနည္းငယ္ခန္႕အထိ လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အဓိကအသုံးအေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ အုိးအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း၊ အ၀တ္အတည္နွင့္ အစားအေသာက္တုိ႕ကုိ မိမိေဒသ၌ပင္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ ယူခဲ့ ၾကသည္။ ေနအိမ္မ်ားကုိေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေက်ာက္တုံး၊ ရႊံ႕ေစးနွင့္ ထုံးတုိ႕ကုိ အဓိကအသုံးျပဳၾကသည္။ လူတုိ႕၏ မစင္ကုိ ျပာ၊ ေျမၾကီးတုိ႕နွင့္ေရာေနွာ၍ ေျမၾသဇာအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ အလ်ည္းမရွိသည္သာမက အလာဟသ ေလလြင့္ျပဳန္းတီျခင္းကုိ လည္း ကာကြယ္နုိင္ေပသည္။
ဗုဒၶအဆုံးမေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ၾကေသာ လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ ေျမဆီလႊာနွင့္ ေရကုိပင္ ေခၽြတာ၍ အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်တတ္ၾကသည္။ ေခၽြတာျခင္းသည္ ကပ္ေစးနွဲျခင္းနွင့္ မတူပါ။ ေခၽြတာသုံးစြဲျခင္းသည္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ တန္ဖုိးထားျပီး ေလာကၾကီးအား ေက်းဇူးတုံ႕ျပန္ရာေရာက္ေပသည္။ လာဒါတ္ေဒသတြင္ ေသာက္သုံးေရကုိ ေရခဲျမစ္ငယ္မ်ားမွ သီးျခားသြယ္ယူၾကသည္။ စုိက္ခင္းအတြင္းသုိ႕ ေရကုိ လုံေလာက္စြာရရွိေစရန္ ေရစီးေခ်ာင္းမွေရသြယ္၊ေရလြဲ၊ ေရႏႈတ္ေျမာင္းငယ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေဖာက္ လုပ္ထားၾကသည္။
လာဒါတ္စကားအသုံးအနႈန္းအခ်ဳိ႕မွာ ဟုိပီနွင့္ အိႏိၵယလူနီစကားမ်ားနွင့္ အလြန္ဆင္တူသည္ကုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာလီမုန္႕ညက္ ကုိ လာဒါတ္လူမ်ဳိးတုိ႕က ဆန္ဌဟုေခၚသည္။ ထုိထက္ ပုိ၍ လူမ်ဳိးမ်ားၾကား၌ ဓေလ့စရုိက္မ်ားလည္း ဆင္တူေပသည္။ ဥပမာ အိမ္ေဆာက္လွ်င္ ေနထြက္ရာဘက္သုိ႕ မ်က္နွာမႈျခင္း၊ေဆာင္းရာသီ၌ ပုံေျပာျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အိမ္သုံး ေဆးျမီးတုိမ်ားနွင့္ ေရာဂါကုသနည္းမ်ားရွိျခင္း၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိနွင့္ ကေလးသုူငယ္မ်ား ကုိ ေလးစားေနရာ ေပးတတ္ျခင္းတုိ႕မွာ ဤလူမ်ဳိးတုိ႕၏ တူညီေသာ ဓေလ့မ်ားျဖစ္သည္။
လဒါခီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႕ျပီး မာန္မာနကင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကုိ ကုူညီမစရန္ လည္း စိတ္အားထက္သန္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ လာဒါတ္သုိ႕ ကုိယ္တုိင္မေရာက္ဖူးေသာ္လည္း ဤစာအုပ္အရ လာဒါတ္နယ္မွ ဘာသာဓေလ့ထုံးစံမ်ား၊ အနုပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္ သိေသာ ဒုိလပုိလူမ်ဳိးတုိ႕နွင့္ မ်ားစြာဆင္တူေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ ေတာင္ကုန္း မ်ားနွင့္ ျပည္နွက္ေနေသာ လာဒါတ္နွင့္ ဒုိလပုိနယ္မ်ားတြင္ ထူပါမ်ား၊ ေစတီငယ္မ်ား၊ သာသနာအလံ စုိက္ထူထားေသာ ဆုေထာင္း၀တ္ျပဳရာေက်ာက္ဂုူငယ္မ်ားကုိ ေပါမ်ားစြာေတြ႔ရသည္။ အာရွ ၀ံပုေလြ၊ နွင္းက်ားသစ္နွင့္ သုိးျပာ ေခၚ ဆိတ္တစ္မ်ဳိးကုိ ဤေဒသမ်ားတြင္ အေတြ႕ရမ်ားသည္။
လာဒါတ္ရုိးရာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္တင္ဆက္ေလ့ရွိေသာ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား အနက္ တစ္ခ်ိန္က ပုိင္ဆုိင္ ခဲ့ဖူးေသာ နိဗၺာန္ဘုံျငိမ္သက္ခ်မ္းသာမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနဟန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခု အပါ၀င္ျဖစ္သည္။ လာဒါတ္လူမ်ဳိးတုိ႕က ဘ၀၏သခၤါရတရားကုိ လက္ကုိင္ထားသူမ်ားျဖစ္ရာ ေလာဘရမၼက္ နည္းျပီး တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲနုူိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕၏ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ တိရစာၦန္နွင့္ လူအင္အားကုိသာ အဓိက အသုံးျပဳၾကသည္။ ေျမယာထြန္ယက္ရာတြင္ တိရစာၦန္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ေကာက္ပဲသီးနုံမ်ားကုိ ၾကိတ္ခြဲရာတြင္ ေရအားသုံးဘီး(ဒလက္)မ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထုိသို႕ ေရွးက်ေသာ လူအဖြဲ႕စည္းမ်ားသည္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ဖန္တီးေပး နုိ္င္စြမ္း ရွိရွံမွ်သာ မက ကမာၻသဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ပုိမုိအဓြန္ရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းေပးနုိင္သည္။ သဘာ၀ေလာကၾကီးနွင့္ သဟဇာတ ရွိျခင္းသည္ပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္ကုိေရးသားသူ မစၥေနာ္ဘာေဟာ့ဂ်္သည္ လက္ေတြ႕သမားတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး သူမ၏ ခံယုူခ်က္မ်ားကုိ ဤသုိ႕ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။“ယေန႕ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားနွင့္ ဖြံျဖဳိးတုိးတတ္ေရးပါရဂူတုိ႕၏ ေခတ္သစ္ ဖြံျဖဳိးေရးစီမံကိန္းအျမင္သည္ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ျပီး အဆုိပါ ဖြံျဖဳိးတုိးတတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ မႈမ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကသည္။ ထုိတစ္ယုူသန္ တစ္ဖက္အျမင္နွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻေပၚရွိ လူအမ်ားစုတုိ႕၏ ဘ၀အေျခအေနကုိ အက်ဳိးမျပဳနုိင္ရုံမက တတိယကမာၻမွ ေက်းလက္ေန လုူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႕၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကုိ ပုိ၍ပင္ နိမ့္က်လာေစသည္။”
ယေန႕ေခတ္သစ္နည္းပညာရပ္မ်ားသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္နွင့္ တြင္းထြက္ေလာင္စာကုိ အေျခခံကာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈနွင့္ တစ္ခုေကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ဦးတည္ေနသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ စုိက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ သမားရုိးက် ကုန္ပစၥည္းဖလွယ္မႈ အစား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနွင့္ ျမဳိ႕ျပလူေနမႈစနစ္သုိ႕ ေရႊ႕လ်ားေျပာင္းလဲလာေစ သည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူ၏လုပ္အားကုိ ေခၽြတာျခင္း ဟူေသာ က်ဥ္းေျမာင္း သည္႕ ခံယူခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။
ေခတ္သစ္စက္မႈနွင့္ နည္းပညာစနစ္သည္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ယွဥ္ျပိဳင္မႈ သက္သက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ လူအဖြဲ႕စည္းတစ္ရပ္လုံး၏ တုိးတတ္မႈကုိ ေနွာင့္ေနွးၾကန္႕ၾကာေစသည္။ စီးပြားေရးတြင္ နုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ကမာၻနုိင္ငံအသီးသီးမွ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းမ်ားနွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ (ဥပမာ--၀တ္စားဆင္ယင္မႈနွင့္ ေတးဂီတ) တုိ႕ အတြက္ တူညီေသာ ဘုံယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ကုိ ေပၚေပါက္ေစသည္။ ဘုံယဥ္ေက်းမႈရလဒ္အျဖစ္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကားမ်ား တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္ပါသည္။ တုိင္းတစ္ပါးမွ ပညာေရး၊ ဓေလ့ ထုံးစံနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကုိ အထင္ၾကီၤး က်င့္သုံးလာလွ်င္ မိမိတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကုိ အထင္ေသးစြန္ပစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လူမ်ဳိးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားနုိင္ပါသည္။
လာဒါတ္နွင့္ အျခားေသာ တတိယကမာၻမွ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎တုိ႕နွင့္ မဆီေလ်ာ္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္သစ္မ်ားေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာရသည္။ စီးပြားေရး စနစ္သစ္မ်ား ေၾကာင့္ မလုိလားအပ္ေသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာရသည္။ စီးပြားေရးျပိဳင္ဆုိင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းမေက်နပ္မႈ၊အျငင္းပြားမူ၊ ပဋိပကၡနွင့္ စစ္မက္မ်ားဘက္သုိ႕ ဦးတည္လာေစသည္။ ဤနုိင္ငံမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ ကမာၻဘဏ္အပါအ၀င္ ဘဏ္ၾကီးမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ား၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ သုိ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း အေနာက္တုိင္း (ဖြံျဖဳိးျပီး)နုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးစနစ္အေပၚ အေျခခံထားေသာ အဆုိပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တတိယကမာၻ(ဖြံျဖဳိးဆဲ၊ မဖြံျဖဳိးေသးေသာ) နုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မေဖာ္ေဆာင္နုိင္ေပ။ တတိယကမာၻနုိင္ငံမ်ား၌ လူဦးေရ အလြန္အမင္းတုိးတတ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻအနုံအျပားရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ခ်ိနဲ႕လာခဲ့ရသည္။ ျပည္ပမွ နည္းပညာနွင့္ အရင္းအနုီးမ်ားကုိမွီ၍ စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္တုိးတက္လာသည္နွင့္ အမွ် လူတုိ႕၏ တာ၀န္ သိတတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာရုံမွ်မက သဘာ၀သယံဇာတျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကုိပါ ေတြ႕လာရသည္။ အေကာင္းျမင္၀ါဒီမ်ားကမူ သိပၸံပညာသည္ သယံဇာတရွားပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္နွင့္ အဆုိပါ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ နွစ္ကာလအပုိင္းအျခားမရွိဘဲ ၾကာျမင့္စြာအသုံးျပဳရန္ တီတြင္လုပ္ေဆာင္ လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။
အမွန္မွာ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အကန္႕အသတ္အတြင္း၌ တည္ရွိေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ လူသားမ်ား အေနျဖင့္ တုိးပြားမ်ားျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ နုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အကန္အသတ္ ရွိ္ေသာ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တရားမွ်တစြာ စနစ္တက်ခြဲေ၀သုံးစြဲရန္ အထူးလုိအပ္ ပါသည္။ ယေန႕ေခတ္စားေနေသာ “ကမာၻအတုိင္းအတာနွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” ဆုိသည္ မွာ လက္ေတြ႕တြက္ မလုိအပ္လွေပ။
ဖြံ႕့ျဖဳိးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားနွင့္ ဖြံျဖဳိးေရး အေထာက္အပံေပးမည္႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖြံျဖဳိးဆဲနုိင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိပေျခအေနမ်ားနွင့္ ဆီေလွ်ာ္ဟပ္စပ္မႈ၊ ထိေရာက္မႈမရွိေသာ မိမိတို႕၏ နည္းပညာရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယခင္က ေၾကးျမီနွင့္ စီးပြားေရး အမွီအခုိကင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ လူအဖြဲ႕စည္း ညစ္ညမ္းမႈကင္းေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ယေန႕ေခတ္သစ္ နည္းပညာရပ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈ၊ ေၾကြးျမီတင္ရွိမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမူနွင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းအတြက္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕ ခံယူယုံၾကည္ေသာ သဟဇာတနွင့္ အညမညတရားသည္ အေနာက္တုိင္းနည္း ပညာလုပ္ထုံးမ်ားနွင့္ လုံး၀ကြာျခားလွပါသည္။
လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕သည္ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးလာေသာ အခါ ဗုဒၶတရား၏ သြန္သင္မႈမ်ားမွ ေသြဖီလာကာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ ညီညြတ္မွ်တမႈမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ေတာ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၆)နွစ္ခန္႕က လာဒါတ္သုိ႕ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ ေရာက္ရွိစဥ္ လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕ သုံးစြဲေသာ သစ္သားအုိးမ်ားကုိ တန္ဖုိးၾကီးၾကီးေပး၀ယ္၍ပင္ မရနုိင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထုိသစ္သားေထာပတ္အုိးမ်ားကုိ တန္ဖုိးအနည္းငယ္မွ်နွင့္ ေရာင္းခ်ေနၾကျပီး ၎တုိ႕ကုိယ္တုိင္ သံဗူးမ်ားကုိ အစားထုိးသုံးစြဲလာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုတ္ကုန္တုိးတတ္မႈမ်ားလာပါက လုူမႈေရးအပုိင္းတြင္ ပုိ၍ဆုံးရႈံးနစ္နာေစပါသည္။ ေဒသဖြံ႕ျဖဳိးေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ မိသားစုၾကီးမ်ား နွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ လာဒါတ္ လူမႈအဖြဲ႕စည္းသည္ ယခုအခါ တစ္နယ္တစ္ေက်းတြင္ သြားေရာက္ကာ စီးပြားရွာ ျခင္းျဖင့္  မိသားစုအသုိက္အျမဳံမ်ားျပဳိကြဲ စျပဳလာသည္။ စီးပြားေရးကုိသာ အားသန္ဖက္တြယ္ ေနရျခင္း ေၾကာင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ မေျပလည္မႈမ်ားရွိလာျပီး ဗုဒၶတရား၏ အဆုံးအမနွင့္ ေသြဖီဆန္႕က်င္လာ သည္။ ေဒသနွင့္ မညီညြတ္ေသာ နည္းပညာဖြ႔ံျဖဳိးမႈမ်ားက မိမိတုိ႕၏ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ အထင္အျမင္ေသးလာေစ ျပီး အလုိေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစသည္။
တစ္ခုေကာင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းနွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္စုနွင့္ ကင္းကြာလ်က္ တစ္ရပ္တစ္ေက်းတြင္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္လာၾကသည္။ စီးပြားဖက္မ်ား၊ ေဖာက္သည္မ်ား၊ သူစိမ္းမ်ားနွင့္သာ ထိေတြ႕မႈမ်ားလာျပီး လုူမႈဆက္ဆံေရးတြင္ အလုပ္သေဘာဆန္ကာ သားသမီး၊ မိသားစုနွင့္ ရင္နုီးမႈေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈသည္ အရုိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျပဳိကြဲလာသည္။ ဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္မႈမ်ားက လဒါခီလူမ်ဳိးတုိ႕အတြက္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈ၊ ေသြးကြဲမႈနွင့္ မညီညြတ္မႈမ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ၀င္ဒယ္လ္ဘယ္ရီ ဆုိသူက ဤသုိ႕ ေဖာ္ျပထားသည္…………
“တစ္ခုေကာင္းကၽြမ္းက်င္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈေအာက္တြင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ စုစည္း သေယာင္နွင့္ ပရမ္းပတာျဖစ္ျပီးလူမႈအေဆာက္အအုံၾကီးမွာ ျပဳိကြဲလာေနသည္။ ေခတ္သစ္သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဖြံးျဖဳိးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေအာက္တြင္ လူသားမ်ား၏ တာ၀န္သိတတ္မႈနွင့္ ပရမ္ပတာျဖစ္ေနျပီး လူမႈအေဆာက္အအုံၾကီးမွာ ျပဳိကြဲလာေနသည္။ ေခတ္သစ္သိပၸံနွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ျဖဳိးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေအာက္ တြင္ လူသားမ်ား၏တာ၀န္သိတတ္မႈနွင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ပ်က္ျပားလာၾကသည္။ ယေန႕ ပစၥဳပၸန္တြင္ ကမာၻ႕သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပစၥဳပၸဳန္တြင္ စည္းစနစ္မဲ့၊ တာ၀န္မဲ့ သုံျဖဳန္းပစ္ျခင္း သည္ မိမိတုိ႕ အနာဂတ္ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စနစ္တက်သုံးစြဲရန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကမာၻ႕လူအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကမာၻ႕လူအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လမ္းညြန္ျခင္းလႈံေဆာ္ အသိေပးျခင္းျပဳေနေသာ္လည္းဒ လက္ေတြ႕လုိက္နာက်င့္သုံးၾကရန္မူ မစြမ္းေဆာင္နုိင္ ၾကေပ။ လူသားတစ္ဦးစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႕သယံဇာတျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသကဲ့သုိ႕ပင္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္ရန္မွာ လည္း လူ႕အဖြဲ႕စည္းအတြင္းရွိ လူသားတစ္ဦး စီ၏ တာ၀န္သိတတ္မႈ ဆင္ျခင္တုိင္းတာတတ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ကမာၻၾကီးအေပၚအညွာအတာကင္းမဲ့ကာ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္လွေသာလူသားမ်ားအား မိမိတုိ႕လုပ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ ရပ္တန္႕ပစ္ၾကရန္ ဟင္လင္နာက အေလးအနက္ တုိက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ထားသည္။ ေဟာေျပာပြဲမ်ားတြင္လည္း သူမက သဘာ၀အရင္းအျမစ္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးၾကီးပုံမ်ားကုိ အက်ဳိးအေၾကာင္းခုိင္လုံစြာ ေဟာေျပာျပီး ကမာၻသဘာ၀အရင္းအျမစ္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ လူထုပရိသတ္ၾကီးအား တုိက္တြန္းနႈိူးေဆာ္ေလ့ရွိသည္။
ဟယ္လင္နာသည္ ရုိးသားတည္ၾကည္ျပီး ဥာဏ္ပညာထက္ျမက္သူ၊ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ နုိင္ငံ ငါး နုိင္ငံတြင္ပညာဆည္းပူးခဲ့ျပီး ဘာသာစကား ေျခာက္မ်ဳိးကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆုိ ေရးသားနုိင္သည္။ လာဒါတ္သုိ႕ ပထမဆုံးေရာက္ရွိသည္႕ နွစ္တြင္ပင္ လဒါခီဘာသာစကားကုိ သင္ယူတတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ လဒါခီစီမံကိန္းကုိ အေကာင္တည္ေဖာ္နုိင္ရန္ ကၽြမ္းက်င္အပ္ေသာ လူမႈေရးပညာ၊ သိပၸံပညာနွင့္ အျခားစြမ္းအင္ဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ လဒါခီစီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻ႕ပညာရွင္အမ်ားအျပား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ဟယ္လင္နာသည္ (၁၆) နွစ္တာကာလအတြင္း နွစ္စဥ္ (၆)လမွ် လာဒါတ္နယ္တြင္ သြားေရာက္ေနထုိင္ကာ သူမ၏စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဤ “ေရွးမႈမပ်က္ေခတ္သစ္လူေဘာင္” စာအုပ္တြင္ ဗုဒၶ၏အယုူ၀ါဒနွင့္ ဗုဒၶဘာသာက်င့္ထုံးမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရသလုိ ဗုဒၶတရားနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ေရွးေခတ္လူမႈေရးယႏၱရားနွင့္ လူအဖြဲ႕စည္းကုိ နားလည္လာရသည္။ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ အဆုိပါ သဟဇာတရွိလွေသာ ေရွးက်က်လူအဖြဲ႕စည္းကုိ ျပဳိကြဲလာေစမည့္ ေခတ္သစ္နည္းပညာနွင့္ အယူ၀ါဒအေတြးအေခၚမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရယ္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ သိျမင္နုိင္ေပသည္။ သုိ႕ဆုိေသာ္ လဒါခီ လူအဖြဲ႕စည္း၏ ၾကြယ္၀မႈတုိ႕ကုိ လုံးလုံးပ်က္စီးျပိဳကြဲသြားျပီဟု မဆုိလုိပါ။ ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး အခက္အခဲျပႆနာမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္က အေျဖရွာနည္းလမ္းခင္းျပထားသည္။ ထုိမွ်မက ခုိင္မာေသာခံယူဆုံးျဖတ္ခ်က္နွင့္ အတူျပႆနာမ်ားကုိ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းသြားၾကရန္ အနာဂတ္၏ လွပမႈကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ လႈံေဆာ္ထားသည္။
လဒါခီ လူမ်ဳိးတုိ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ လူ႕အဖြဲ႕စည္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားမွ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္ သင္ခန္းစာယူစရာ မ်ားစြာရွိသည္။ သုိ႕မဟုတ္လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ လူ႕အဖြဲ႕စည္းသည္လည္း မေ၀းေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ အခက္ခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။
အိႏိၵယနုိင္ငံပုိင္ ဂ်မၼဴးနွင့္ ကတ္ရွမီယားျပည္နယ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ လာဒါတ္နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထုိင္ရာ “ေလး” ခရုိင္နွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အမ်ားရွိေသာ “ကာဂီး”ခရုိင္တုိ႕ ပါ၀င္သည္။ လာဒါတ္နယ္၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ဧရိယာစတုရန္းမုိင္ေပါင္း(၄၀၀၀၀) ရွိျပီး လူဦးေရ တစ္သိန္း သုံးေသာင္းခန္႕ရွိသည္။
ဤစာအုပ္သည္ “ေလး”ခရုိင္နွင့္ “ကားဂီး” ခရုိင္ ဇန္စကာခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသရွိ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ စာေရးသူ၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အေပၚ အေျချပဳေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အဆုိပါေဒသနွစ္ခုကုိ လာဒါတ္ ဟူ၍သာ ရည္ညြန္းသုံးႏႈန္းထားပါသည္။


လာဒါတ္ေဒသ ဓါတ္ပုံ ေမာင္ဥဂၢါ

---
--
ပတၱနာ ဂါထာ
စိရံ တိဌတု။ အသဒၶေမၼာ ၀ိနႆတု။
သဒၶမၼဂရုေနာ နိစၥ၊ ေဟာႏဳ ၱသေဗၺပိ ပါဏိေနာ။
လြမ္းေနသူ®

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...