Thursday, March 22, 2012

ေအာ္ပီက်ယ္ ရဲ႕ .. က် က်မ္း

Post 11hrs11mins11secs on Thu Sep 09, 2010 1:48 pm 
၁။ တစ္ကိုယ္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။ အေခ်ာင္ရလွ်င္ ေ၀စုခြဲေပးစရာ မလိုေတာ့။
၂။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မဟုတ္။ နာမည္ေဖာ္ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ 
၃။ အျမင္က်ဥ္းပါ။ အျမင္က်ယ္လွ်င္ မ်က္စိ ေညာင္းသည္။ 
၄။ ရိုးရွင္းမႈသည္ စိတ္၏ ျမားတစ္စင္း ဟု ဆိုၾကသည္။ မိမိထံ ဦးတည္လာႏိုင္ေသာ ထိုျမားကို ရႈပ္ေထြးမႈ ျဖင့္ လမ္းလႊဲ တတ္ပါေစ။ 
၅။ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြးေနပါ။ ရုိးရွင္းမႈသည္ ေျဖာင့္တန္းေသာေၾကာင့့္္ သင္ ဘယ္ကိုဦးတည္ေနသည္ကို သိႏုိင္သည္။ 
၆။ လုပ္သင့္တာထက္ လုပ္ခ်င္တာကို ဦးစားေပးပါ။ လုပ္သင့္တာကို သူမ်ားေတြလုပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ 
၇။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မထားပါႏွင့္။ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လြင့္ေမ်ာခြင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလိမ့္မည္။


၈။ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ မထြင္ပါႏွင့္။ ေတာရွင္းရတာ အႏၱရာယ္ မ်ားလွသည္။ 
၉။ တာ၀န္ယူစိတ္ မထားပါႏွင့္။တာ၀န္ယူစိတ္ ရွိျခင္းသည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တရားခံရွာျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၀။ မ်ားမ်ားေျပာျပီး နည္းနည္းနားေထာင္ပါ။ နားႏွစ္ဖက္ ပါျခင္းသည္ ဒီဘက္နားမွ၀င္္ျပီး ဟိုဘက္ နားမွ
         ျပန္ထြက္ ေစရန္ ျဖစ္သည္။
၁၁။ ယေန႔ျပီးႏုိင္ေသာ အလုပ္ကို မနက္ျဖန္သို႔ ေရႊ႕ပါ။ အလုပ္မ်ားသူဟု အထင္ႀကီးခံရမည္။ 
၁၂။ သူမ်ား စကားေျပာေနလွ်င္ စိတ္၀င္စားဟန္ မျပပါႏွင့္။
         သူ႔စကား ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းသြားမည္။ 
၁၃။ အရည္မရ အဖတ္မရ စကားကို မ်ားမ်ားေျပာပါ။
         ယခုအခါတြင္ ကြမ္းယာသည္မ်ား အဆင္ေျပေနသည္။ 
၁၄။ စာမ်ားမ်ား မဖတ္ပါႏွင့္။ အစာႏွစ္မ်ဳိးအနက္ စိတ္၏ အစာဟု ေခၚဆိုၾကေသာ စာဖတ္ျခင္းသည္ စာအုပ္ဖိုး ငွားခ ႏွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား ကုန္က်ေသာ္လည္း ဗိုက္မ၀။
၁၅။ စာ ဖတ္ပါက အပ်င္းေျပ၊ အေပ်ာ္ဖတ္၊ အရည္မရ အဖတ္မရ စာမ်ားကိုသာ ေရြးဖတ္ပါ။
         စကား၀ိုင္းမ်ား ကို သင္ စိုးမိုးထားႏုိင္လိမ့္မည္။ 
၁၆။ ကမၻာႀကီးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကို မသိလည္း ကိစ မရွိ။
         အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာႀကီးကလည္း သင့္ကို မသိေခ်။
၁၇။ ေလထဲတြင္ တိုက္အိမ္ေဆာက္ၿပီး သင္ခ်ဲ႕ကားခ်င္သလို ခ်ဲ႕ကားပါ။
         ေလကုန္ၾကမ္းကိုသာ အသံုးျပဳရ ေသာေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္ဖိုးမွလြဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မရိွ။ 
၁၈။ တာ၀န္ယူစိတ္ မရိွေသာ ဦးေႏွာက္သည္ ဆင္ေျခမ်ားစြာကို မွတ္မိေနတတ္သည္။
         လိုသလို အသံုးခ် ပါေလ။ 
၁၉။ ဇြဲရွိပါက ပင္ပန္း၏။ ဇြဲႏွင့္ ႀကိဳးစားေနစဥ္ အေျခအေန ေျပာင္းသြားမႈေၾကာင့္အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္သြားတတ္သည္။
၂၀။ ဇြဲမရွိဘဲ ျမန္ျမန္လက္ေလွ်ာ့တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အရႈံးသက္သာ၏။ ရည္မွန္းခ်က္ ခိုင္မာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္   ရည္မွန္းခ်က္ ေဖာင္းပြစြာထားႏိုင္ၿပီး တစ္ခုခုတြင္ ပြေပါက္တိုးႏိုင္၏။
၂၁။ ဟန္ျပ ဇြဲ ရိွျခင္းကား ေနာင္တြင္ အသံုးတည့္ွႏုိင္၏။ အခ်ဳိ႕ကိစ မ်ားတြင္လူငွားျဖင့္ ဇြဲရွိပါ။
၂၂။ လမ္းသစ္ ထြင္ျခင္းသည္ အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ရာ အရည္အခ်င္းလို၏။
         အခြင့္အေရး အတြက္မူ အရည္အခ်င္း မလို။ 
၂၃။ ေနာက္မွ လိုက္ရသျဖင့္ ေနာက္က်မွာ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ ဘ၀လမ္းသည္ အေျဖာင့္မဟုတ္သည့္အတြက္ သင့္ကို ေရွ႕ဆံုးမွ လူ ဟုပင္ အထင္ခံရႏုိင္သည္။
၂၄။ မိတ္ေဆြတုကို ေပါင္းပါ။ မိတ္ေဆြတုသည္ အေပးမရွိ၊ အယူသာရွိၿပီး၊ လက္မပါ၊ေလျဖင့္သာ ကူညီတတ္ရာ သင္သည္လည္း သူ၏ မိတ္ေဆြတု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာမွ ေပးကမ္းစရာမလို၊ သက္သာ ေပ၏။ 
၂၅။ ဘယ္ကို သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္မထားေသာေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္ မ်ဳိးစံုသို႔ သြားႏိုင္၏။
         ႀကိဳက္သည့္ ဘက္သို႔ ယိမ္းႏိုင္၏။
၂၆။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မိသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားပါက မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။
         ေရွ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ႏိုင္၏။ 
၂၇။ မိမိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ မသံုးသပ္ပါႏွင့္။ ဆင္ကန္းေတာတိုး အဆိုရွိသလို၊ ဆင္သြားလွ်င္ လမ္းျဖစ္ ဟူေသာ အဆို လည္းရွိေပသည္။ 
၂၈။ လုပ္ခ်င္တာမ်ားသည္ အရသာရွိလွသည္။ လုပ္သင့္တာမ်ားမွာမူ ပင္ပန္းခက္ခဲတတ္သည္။ 
၂၉။ လုပ္သင့္တာ မလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာကကို ေပးဆပ္ရန္ အေၾကြးခ်န္ထားပါ။
         အေၾကြးမ်ားသူကို အေၾကြး ထပ္မေပးရဲေတာ့ေပ။ 
၃၀။ လုပ္သင့္တာ လုပ္သူမ်ားကို အမ်ားက ယံုၾကည္ေလးစားၾကလိမ့္မည္။
         မၾကာမီ ေမ့တိေမ့ေလ်ာ့ေနၾက မည့္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈကို မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ 
၃၁။ ယံုၾကည္မႈ မထားပါႏွင့္။ ယံုၾကည္ပါက အရာရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာစကားသည္
         ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီ။ 
၃၂။ ယံုၾကည္မႈသည္ ကိုယ္တြင္း သံလိုက္ဓါတ္ကို အားေကာင္းေစသည္။
         သင့္အနားတြင္ ရွိေနေသာ သံေခ်းမ်ား ေျပးကပ္လာလိမ့္မည္။ 
၃၃။ သင့္ကိုယ္သင္ ပင္ မယံုၾကည္ပါႏွင့္။ အရာရာကို မယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 
၃၄။ ပညာမာန္ တက္ပါ။ ပညာတကယ္ မရိွေသာ္လည္း မာန္တက္လွ်င္ ပညာရွိဟု အထင္ ခံံရမည္။ 
၃၅။ ကိုးကားစရာ စာပိုဒ္ တစ္ခုခုကို အာဂုံေဆာင္ထားပါ။ လူထူထူ ရွိေသာအခါ ဆိုင္ဆိုင္မဆိုင္ဆိုင္ထုတ္သံုးပါ။
၃၆။ ယုတၱိ ရွိရွိ မရွိရွိ ငါ့စကား ႏြားရ ကိုယ္လိုရာဆြဲၿပီး ဇြတ္ေျပာပါ။ ႏြားေစ်းေကာင္းသည္။ 
၃၇။ ပညာကို ဥာဏ္ျဖင့္ ခၽြန္းမအုပ္လွ်င္ မွားတတ္သည္။ ပညာ တကယ္မရွိသည့္အတြက္ ခၽြန္းမလိုေခ်။
၃၈။ အျမင္က်ယ္ဖို႔ ဗဟုသုတ ရွာမွီးရန္ လိုအပ္ရာ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ စာအုပ္ဖိုး ကုန္သည္။
         အျမင္က်ယ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားစရာထက္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားကို ပိုမိုျမင္ေတြ႕ေနရလိမ့္မည္။
၃၉။ အျမင္က်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခြင့္အေရးလို အလုပ္မျဖစ္လွ။
         အျမင္က်ဥ္းသူသည္ အျမင္မွားတတ္ေသာ္လည္း မွန္ဖို႔မလိုေသာအခါ အမွားသည္ အဆင္ေျပ၏။
၄၀။ က်န္းမာေရး မလိုက္စားႏွင့္။ က်န္းမာေရးလိုက္စားျခင္းသည္ အလွဴအိမ္မ်ားသို႔လိုက္စားသလို အရသာ မရွိလွဘဲ မိမိကိုယ္ကို ညွင္းဆဲျခင္း ျဖစ္သည္။
၄၁။ ေခတ္မီကာလႀကီးတြင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ၿပီး ဒုက ရွာစရာ မလို။ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္ ဆိုေသာ လူမ်ားသည္ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ခ်မ္းသာနည္းကို မသိသူမ်ား ျဖစ္သည္။
၄၂။ က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါးဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္မွာ လာဘ္ သည္သာ က်န္းမာျခင္းျဖစ္သည္။
၄၃။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မသိခ်င္ပါႏွင့္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သိေသာအခါ မိမိကိုယ္ကိုလႈပ္ႏႈိးတတ္သျဖင့္ အိပ္ေရးပ်က္၏။ 
၄၄။ မိမိကိုယ္ကို အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဘာင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ထားပါ။
         ထို႔ေနာက္ အျခားသူမ်ားကို အဆိုပါ ေဘာင္ အတြင္း ဆြဲသြင္းၿပီး မိမိကမၻာ ထူေထာင္ပါ။
၄၅။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေသာအခါတိုင္း ၎ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားပါ။ ေရတိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ မ်ားကို ေရရွည္ဆြဲဆန္႔ရန္ စကားလံုးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳပါ။
၄၆။ စုစည္းမႈေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေစ၏။ သို႔ေသာ္ အျခားဒဏ္မ်ားကို ပိုခံရေစႏိုင္သည္။
၄၇။ ပူးေပါင္းမႈေၾကာင့္ စြမ္းအားပိုမ်ားမလာဘဲ အုပ္စု ပိုမ်ားလာမည္။ ေဆာင္ရြက္မႈမေအာင္ျမင္သည့္အခါ တြင္မူ တစ္ဦးတည္း မခံရေစရန္ အမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ ပူးေပါင္းပါ။ 
၄၈။ အေရးႀကီးတာကို ေနာက္မွလုပ္ပါ။ အေရးႀကီးေသာအရာမ်ားကို အေရးႀကီးေသာလူမ်ားစိတ္မ၀င္စား သျဖင့္  ဦးစားေပးရန္ မလိုအပ္။
၄၉။ အေရးမႀကီးေသာ အထူးအေရးေပၚမ်ားကို ၾကံဆေဖာ္ေဆာင္တတ္လွ်င္ အေရးပါသူ ျဖစ္လာမည္။
         အေရးမႀကီးတာမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္ သင္၏ တစ္ေန႕တာကို ခက္ခဲျခင္းမွကာကြယ္ပါ။


0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...