Saturday, May 28, 2011

မာကၡ(စ္)၏ အဘိဓမၼာအမွားေတာ္ပံု “-


- ဦးဖိုးသာေအာင္ - 29/,May, 2011

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ကားလ္မာကၡ(စ္) (KARL MARX, 1818-1883) က ဆိုခဲ့သည္မွာ ဘာသာေရးမ်ာသည္ လူသားတို႔ကို ဒုကၡေပးေနသည့္ မႈိင္းျဖစ္သည္၊ ဘိန္းျဖစ္သည္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးမႈိင္းကို တိုက္ဖ်က္ ပစ္ရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ (လီနင္ ေရး- RELIGION)

မာကၡ(စ္)ဝါဒသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာ သေဘာတရားေရးျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားသျဖင့္လည္း လူသားတို႔ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတရားပိုင္းကိုပါ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ထားသည္ ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဤသို႔ လူလူခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရာ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ခံအမ်ားစုက မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု နည္းစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အစားထိုးၾကရာ၌ ကားလ္မာကၡ(စ္)၏ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္လည္း ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အၾကီးဆံုး အခန္းက႑ၾကီး တခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ပါသည္၊ မာကၡ(စ္) ဝါဒသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ကြန္ျမဴနစ္ အယူအဆ စတင္ ေရးသားခဲ့သူ ကားလ္မာကၡ(စ္) (KARL MARX, 1818-1883)

မာကၡ(စ္)ဝါဒသည္ အေျခခံအားျဖင့္ အဘိဓမၼာ၊ လူ႔သမိုင္းႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆက္ဆံေရးသမိုင္းတို႔ကို ေသခ်ာဂန ေလ့လာ စီစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ဝါဒတခုျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါသည္၊

အဘိဓမၼာပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ျပီး ရုပ္ပိုင္း၏ ပ႗ိပကၡမ်ား၊ ဝိေရာဓိမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာသည့္ အႏုမာနကို ျပဌါန္းပါသည္၊

သမိုင္းကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္လည္း လူလူခ်င္းတြင္ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝီရိယ စြမ္းအား ကြာဟမႈေၾကာင့္ သဘာဝအားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ၊ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံသေဘာတရားကို အဓိက အခ်က္အျဖစ္ မခ်ဥ္းကပ္ဘဲ လူတန္းစားရွိ၍ လူတန္းစား ပ႗ိပကၡျဖစ္သည္ဟု ယူကာ လူ႔သမိုင္းသည္ လူတန္းစား သမိုင္းသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူခဲ့ၾကပါသည္၊

လူမႈစီးပြားေရးပိုင္းတြင္လည္း ကုန္ထုန္ကရိယာႏွင့္ ကုန္ထုတ္ေျမယာမ်ားကို ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈမျပဳဘဲ အမ်ားပိုင္၊ ဘံုပိုင္၊ အစိုးရပိုင္ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုသည့္ ပံုစံကို ျပဌါန္းက်င့္သံုးသည့္ မူပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္မူကိုခံယူျပီး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သျဖင့္ ဆိုဗီယက္အင္ပါယာတြင္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကစျပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရခဲ့ၾကပါသည္၊ မာကၡ(စ္)ဝါဒကို ရုပ္လံုးေပၚေအာင္ျမင္သည္အထိ ကနဦးၾကိဳးပန္းခဲ့သူမွာ ရဲေဘာ္ၾကီးလီနင္ (VALDIMIR ILYICH LENIN, 1870-1924) ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ကြန္ျမဴနစ္ ရဲေဘာ္ၾကီးလီနင္ (VALDIMIR ILYICH LENIN, 1870-1924)

ဤကဲ့သို႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဆိုဗီယက္ အင္ပါယ ာႏိုင္ငံၾကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ဆင္းရဲမြဲေတ ငတ္ျပတ္ လာသည့္ ျပည္သူ လူထုၾကီးကို ဆက္လက္ဦးမေဆာင္ႏိုင္သည့္အတြက္ 1989 ခုႏွစ္တြင္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲၾကျပီး ဆိုဗီယက္အင္ပါယာ၏ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္သည္ သမိုင္းတခု နိဂံုးခ်ဳပ္ သြားပါေတာ့သည္၊

လက္က်န္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ ျပည္သူလူထုက လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။

နဂိုကတည္းက ကားလ္မာကၡ(စ္)၏ ေတြးေခၚမႈ အယူအဆ မွားယြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့လူသားတို႔ လက္ခံႏိုင္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ ကမၻာေပၚတြင္ က်ဆံုးလာေနရပါသနည္း၊ အေျဖမွာ ရွင္းပါသည္၊

အဘိဓမၼာ အမွားသည္ ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္သျဖင့္ အဓိကအမွားဟု ဆိုရပါမည္၊
လူသည္ ရုပ္ျဒပ္အမႈန္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ဆင့္ကဲ တုိးတက္ျဖစ္စဥ္ ေၾကာင့္ အသိတရားရွိ လူသားဟူ၍ ျဖစ္တည္လာရသည္ဟူေသာ ရုပ္ဝါဒအေျခခံအယူအဆပင္ျဖစ္သည္၊

၎ အႏုမာနသည္ နာမ္ႏွင့္ ဥာဏ္ တို႔၏ အခန္းက႑ကို ပစ္ပယ္ထားသျဖင့္ က်ပ္မျပည့္ေသာ အဘိဓမၼာသာ ျဖစ္ေနပါသည္၊
ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ကားလ္မာကၡ(စ္)သည္ သူ၏ ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵအရ သူတည္ထြင္ခဲ့သည့္ အႏုပတိေလာမရုပ္ဝါဒ သေဘာတရားသည္ သူေလ့လာေတြ႔ရွိနားလည္ လက္ခံသည့္အတိုင္းအတာ ေဘာင္အတြင္း၌သာ တည္ရွိေနသည္၊

ဒါေၾကာင့္ ဘဝႏွင့္ ဝိဘဝဟူသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘဝမ်ား ကူးစက္ေျပာင္းလဲမႈ ရွိေနသည္ကိုပင္ လက္မခံသည့္အတြက္ ပစၥဳပၸန္ကမၼဘဝ သက္သက္ေလာက္ျဖင့္ အလြန္တိမ္သည့္ ဥေစၦဒ ဒိဌိအယူသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ကံ၊ ကံႏွင့္ သူ၏ အက်ဳိးေပးသည္ စိတ္ႏွင့္ရုပ္တို႔အား သက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကိုပင္ ကားလ္မာကၡ(စ္) နားမလည္ႏိုင္ပါ၊ ၎ သည္ ရုပ္ျဒပ္တို႔၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈထဲမွ မထြက္ႏိုင္ေျခ၊ တနည္းဆိုရေသာ္ ရုပ္လြန္အဆင့္သဘာဝကိုပင္ မမွီ မကန္း ျဖစ္ေနသည္၊

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ကားလ္မာကၡ(စ္)သည္ ဘာသာေရးအရ ထာဝရဘုရား အသိုင္းအဝိုင္းမွာပဲ ၾကီးျပင္းရသျဖင့္ လက္ေတြ႔မက်သည့္ စိတ္ကူးယဥ္ အေျခာက္ အေျမွာက္မ်ားကို ဘာသာေရးဟု ယူဆျပီး ဘာသာ အားလံုးကို မႈိင္းဟု စြတ္စြဲလို္က္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္၊

ေလာကတြင္ လက္ေတြ႔က်ျပီး ေလာကုတၱရာဘက္သို႔ မကူးသည့္ ဟိႏၵဴျဗဟၼဏ ဘာသာကိုပင္ ကားမာကၡ(စ္) နားလည္မႈ မရွိခဲ့ပါ၊
ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ ေလာက၏ နက္ရႈိင္းမႈကို သက္ေသျပႏိုင္သည့္ ျဗဟၼဏအယူအဆကိုပင္ မမွီသည့္ ကားလ္မာကၡ(စ္) သည္ ရုပ္၊ နာမ္တို႔မွ ေက်ာ္လြန္လြတ္ေျမာက္သည့္ ဥာဏ္စခန္းျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာကို အဘယ္မွာလွ်င္ နားလည္ႏိုင္ပါမည္နည္း။

သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ဗုဒၶဝါဒကိုပင္လွ်င္ သႏၷိကဝါဒ၊ ဘံုဝါဒဟု လိုရာဆြဲေျပာဆိုၾကျပီး မာကၡ(စ္) ဝါဒႏွင့္ တူသေရာင္ေရာင္ ဝါဒျဖန္႔မႈလည္း ရွိၾကပါသည္၊ ဒႆန လိုလို အႏုမာနလိုလို တည္ထြင္ဖန္တည္းျပီး ထည့္သြင္းထားသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒ ဟုဆိုသည့္အတြက္ ဘာသာေရး ဒႆန ဘက္ကၾကည့္သည့္ အျမင္ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ မာကၡ(စ္)၏ တပည့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ ရုပ္၏အေသးဆံုး အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ ကြပ္(စ္)၏ မေသျခာ မေရရာျခင္း ျဖစ္သည့္ (Uncertainty principle) ကိုပင္ လက္ခံရန္ ခက္ခဲေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္၊

ျမတ္ဗုဒၶကိုပင္လွ်င္ လူသားဗုဒၶ၊ အဆံုးစြန္ေသာ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔သူ၊ လူသားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လမ္းညြႊန္ခ်က္ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပညာရွင္ၾကီးတဆူအျဖစ္သာ မွတ္ခ်က္ခ်ေနၾကပါသည္၊

ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပါရမီေတာ္မ်ားႏွင့္ ပါရမီေတာ္အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းလာရသည့္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၊ စ်ာန္အဘိဥာဥ္၊ တန္ခုိးေတာ္ အနႏၱ၊ ဥာဏ္ေတာ္အနႏၱတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကို မိုက္မြဲစြာ မ်က္ကြယ္ျပဳျပီး ေမွးမွိန္ ေသးသိန္ ေအာင္ ျပဳလုပ္သူမ်ားထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေနၾကပါသည္။

မလိုက္ႏိုင္သျဖင့္ လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ေနသည္ကိုလည္း နားလည္မႈ ေပး ႏိုင္ပါေသးသည္၊ စိတ္ကို ရုပ္သိမ္းခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ အပ်က္ရႈ ႔သည့္ အဆင့္ကို ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းမႈကို သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသားမ်ား ရရွိႏိုင္သည္ ဟူေသာ အဆင့္ကိုျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား လံုးဝ နားလည္ႏို္င္မည္မဟုတ္ပါ၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ရုပ္၏ တည္ျငိမ္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ မေသခ်ာျခင္း နိယာမကိုပင္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အတြက္ စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္မႈျဖင့္ စြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဆိုသည္ကို လက္ခံရန္ ဝန္ေလးတတ္ၾကပါသည္၊

စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ရင့္က်က္ေအာင္ ေလ့က်င့္သည့္ သမထ၏ အစြမ္းျဖင့္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္းကို လက္ေတြ႔ျမင္ရသိရေသာ္လည္း နာမ္ပိုင္းကို မ်က္စိမွိတ္၍ ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနၾကသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဟူသည္ ေဒဝဒတ္ ဂိုဏ္းသားမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။


ကြန္ျမဴနစ္ အယူအဆ စတင္ ေရးသားခဲ့သူ ကားလ္မာကၡ(စ္) (KARL MARX, 1818-1883)

ဤသဘာဝကြာျခားခ်က္၏ အက်ဳိးရလာဒ္ကို မည္သည့္ တန္ခုိးရွင္ႏွင့္ အာဏာရွင္ကမွ် ဆြဲစိ၍ မရႏိုင္ပါ၊ ကားလ္မာကၡ(စ္)သည္ ရုပ္နာမ္ခႏၶာႏွင့္ လူသားတို႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းသည့္ ကံ၊ စိတ္၏ စဥ္းစား ဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေလာကီအသိဥာဏ္၊ ၎ကံႏွင့္ ဥာဏ္ပမာဏ ကြာျခား အမႈအေလွ်ာက္ လူသားတို႔တြင္ အက်ဳိးတရား ကြာျခားၾကပါသည္၊

ဒီေနရာမွာ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ ကံ ဥာဏ္ဝီရိယ အေလွ်ာက္ အက်ဳိးရလာဒ္ ကြာျခားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ လူတန္းစား ကြာဟမႈသည္ လူ႔ေလာကၾကီးကို ဆိုးက်ဳိးမျဖစ္ဖို႔ လိုပါသည္၊
လူတန္းစားျမင့္သူက နိမ့္သူကို မဖိႏွိပ္ရန္ မတရား မျပဳက်င့္ႏိုင္ရန္ လူမႈဆက္ဆံေရးနည္းစနစ္ကို ရွာေဖြၾကံဆ ၾကရာ၌ ကားလ္မာကၡ(စ္)က လူတန္းစား ရွိ၍သာ လူလူခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈရွိသည္၊

ဒါေၾကာင့္ လူတန္းစားမဲ့ ကမၻာျဖစ္ေရးသည္သာ လူ႔ေလာကၾကီးကို အျပီးတိုင္ သာယာေစမည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျပီး လူတန္းစား ပေပ်ာက္ေရးကို ရုပ္ယႏၱား ဆန္သည့္ နည္း စနစ္ျဖင့္ “ ဖိနပ္ကို ပံုစံတခုတည္း ထုတ္ခါ ဖိနပ္ႏွင့္ မေတာ္သည့္ ဖေႏွာင့္ကို လွီးရန္ ၾကံစည္သည့္ ဝါဒ ” ကိုတည္ထြင္လိုက္ျခင္းသည္ လူသားတို႔အတြက္ သြက္သြက္ခါ အမွားၾကီးတခု ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္၊

အမွန္မွာ လူတန္းစားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေလွ်ာ့နည္းကုန္ခမ္းျပီး ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းရန္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်နပ္မႈေသာ့ခ်က္ကို ရေအာင္ရွာျပီး က်င့္သံုးလိုက္နာ ရမည့္စနစ္(တနည္းအားျဖင့္) ယေန႔ လူေတြလိုလားေနသည့္ အတိုက္အခံရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာမ်ုဳိးသာ လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ရေစမည္ျဖစ္ပါသည္၊
ဤသည္ကား မာကၡ(စ္) ဝါဒ၏ အဘိဓမၼာပိုင္းအမွားတရပ္ကို ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူသည္ အမ်ားစုသမဂၢျဖစ္လာလွ်င္ တဦးႏွင့္တဦး ဆက္ဆံရာ၌ သဟဇာတ ျဖစ္ေစမည့္ လူမႈဆက္ဆံေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ လာသည္၊ မာကၡ(စ္) ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္တခုျဖစ္သည့္ သမိုင္းခ်ဥ္းကပ္မႈအျမင္သည္ ဝိုင္းလုပ္ဝိုင္းစား သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္မွလြဲျပီး ေနာက္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေခတ္မ်ားကို အဆိုးျမင္ ရႈေထာင့္ျဖင့္သာ ျမင္ေသာ အျမင္ျဖစ္ေနသည္၊

ထိုဆက္ဆံေရးစနစ္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္(သို႔မဟုတ္) အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္က်င့္သံုးၾကသည္သာျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ ႏွစ္ဘက္ သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ စနစ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက အေရးယူရန္လိုအပ္ပါသည္၊

ထိုလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အေရးယူဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ ရွိရမည္သာျဖစ္သည္၊
ေခါင္းေဆာင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္လာျပီး က်န္လူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခံျဖစ္လာၾကသည္၊

သက္ဦးဆံပိုင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ဆိုသည္မွာလည္း သမိုင္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လူသားတို႔ တည္ထြင္ ဖန္တည္း လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည့္ စနစ္ႏွင့္ ေခတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္၊ ခြန္အားအဓိက ကာလက ခြန္အားၾကီးသူက အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္လာၾကျပီး၊ ဥာဏ္အား အဓိက ကာလတြင္ ဥာဏ္အားၾကီးသူက အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျဖစ္လာ သည္မွာလည္း ဓမၼတာ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္၊

သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ႔အခါ အေကာင္းဆံုး စနစ္ပင္ျဖစ္သည္၊ ဒါေၾကာင့္ “ အကြပ္မရွိတဲ့ၾကမ္း၊ မင္းမဲ့တိုင္းျပည္ ဆိုသည္မွာ ဗရမ္းဗတာျဖစ္ျမဲ ” ဟု ဆိုရိုးစကားရွိခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား၊
သို႔ေသာ္ ပေဒသရာဇ္စနစ္မွာ အားေကာင္းခ်က္မ်ားရွိသလို အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္၊

လူသားတို႔သည္ ရုပ္ပိုင္းေရာ စိတ္ပိုင္းပါ တိုးတက္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ ဆိုးက်ဳိး မ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ျပီး စနစ္သစ္တခုကို တည္ထြင္လာၾကျပန္ပါသည္၊

အမ်ားက တင္ေျမွာက္သည့္အစုအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရစနစ္ တြင္လည္း အားနည္းခ်က္၊ အားေကာင္းခ်က္မ်ား ရွိေနသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္တဦး တေယာက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မွ ျပည္သူအမ်ား လိုလားေထာက္ခံသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါေတာ့သည္၊

ဤကဲ့သို႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ားတင္ေျမွာက္သည့္အစုအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေသာ အစိုးရစနစ္တို႔၏ ေမြးရာပါ အားနည္းခ်က္မ်ားသည္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကြာဟမႈႏွင့္ လူတန္းစား ကြဲျပားမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု မာကၡ(စ္)ဝါဒီတို႔က ယူဆၾကျပီး လူ႔သမိုင္းသည္ လူတန္းစား ပ႗ိပကၡသမိုင္းသာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကပါေတာ့သည္၊

လူတန္းစားခ်င္း ဆက္ဆံေရးမွာ မတရားမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈအေပၚ မေက်နပ္သည့္အတြက္ ဆိုးက်ဳိး ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ရသည္ဟု မွန္ကန္စြာ ျမင္ေနၾကပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူသားတို႔သည္ သဘာဝအရ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစား ရွိေနျခင္း အေပၚတြင္ လက္ခံျပီး အျမင္ၾကည္လင္ၾကပါသည္၊

လူ႔သမိုင္းသည္ လူတန္းစားပ႗ိပကၡသမိုင္းဟု လက္မခံၾကပါ၊ ဒါေၾကာင့္ လူသားတို႔ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာ လူတန္းစားပေပ်ာက္ေရးမဟုတ္ဘဲ၊ လူတိုင္း သူ႔အရည္အေသြး ရွိသေလာက္ ၾကိဳးစားႏိုင္ခြင့္ ခံစားႏိုင္ခြင့္သာျဖစ္သည္၊ လူတိုင္း သူ႔အရည္အခ်င္း အရ ခ်မ္းသာ ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္၊

သို႔ေသာ္ ဤခ်မ္းသာျခင္းျဖင့္ တပါးသူကို မထိခိုက္ေစရ၊ ဆိုးက်ဳိး မသက္ေရာက္ေစရ၊ ခ်မ္းသာျခင္းေၾကာင့္ တဘက္သားကို ထိခိုက္နစ္နာေစမႈကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ က်ားကန္ ေပးျခင္းသည္ ယေန႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို လူသားမ်ား နားလည္ လက္ခံေနၾကျပီ လည္း ျဖစ္ပါသည္၊

မာကၡ(စ္)ဝါဒီတို႔သည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူတန္းစားရွိေနသျဖင့္ ေပၚေပါက္ေနသည့္ လူတန္းစား ပ႗ိပကၡသမိုင္းသည္ လူ႔သမိုင္းျဖစ္သည္ဟုခံယူၾကျပီး လူသားတို႔ကေတာ့ လူ႔သမိုင္း ဟူသည္ လူတန္းစားမ်ား ရွိေနလင့္ကစား တဦးႏွင့္တဦး မတရားသည့္ ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈကို တရားမွ်တျပီး ေက်နပ္မႈရရွိမည့္ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံေရးကို ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္မႈ သာျဖစ္သည္ဟု ခံယူၾကပါသည္၊

ဤသည္မွာ မာကၡ(စ္) ဝါဒီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူသားတို႔၏ သမိုင္းအေပၚအျမင္မတူညီမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မာကၡ(စ္)ဝါဒ၏ ကုန္လုပ္ဆက္ဆံေရး(ေခၚ) စီးပြားေရးအျမင္သည္လည္း တိမ္းေစာင္းလြန္းလွပါသည္၊
အဓိက အျမင္မ်ားမွာ ကုန္ထုတ္ကရိယာႏွင့္ ကုန္ထုတ္ေျမယာမ်ားကို အမ်ားပိုင္၊ ဘုံပိုင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ျပဌါန္းျခင္း ပင္ျဖစ္သည္၊

ဤအျမင္သည္ သက္မဲ့ပစၥည္းကိုသာမက လူကိုပါ က္မဲ့ ထုတ္ကုန္ ကရိယာ အျဖစ္ ျမင္သည့္ အျမင္ျဖစ္သည္၊ စြမ္းအား ရွိသေလာက္လုပ္ျပီး သာတူညီမွ် ခံစားရမည္မွ တဆင့္ စြမ္းအား ရွိသေလာက္ လုပ္၊ လိုအပ္ သေလာက္ ခံစားေစဆိုသည့္ အလြန္ရႈးသြပ္ မိုက္မဲသည့္ အယူအဆ ကိုလည္း ျပဌါန္းခဲ့ေပသည္။

မာကၡ(စ္) စီးပြားေရးအျမင္ထဲ၌ ထုတ္ကုန္တန္ဖိုးကို လူ၏ စြမ္းပကားႏွင့္အခ်ိန္၏ အခ်ဳိးျဖင့္ တြက္ကိန္းထုတ္ခဲ့သည္ကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးလက္ခံထိုက္လွပါသည္၊

သို႔ေသာ္ လူကို ရုပ္ယႏၱရားဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ျပီး စုေပါင္းကုန္ထုတ္ကရိယာအျဖစ္ ျမင္သည့္အျမင္ကား မာကၡ(စ္)၏ မဟာအမွားေတာ္ပံုၾကီးပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္၊

မာကၡ(စ္)၏ စီးပြားေရး သီအိုရီအရ တတိုင္းျပည္လံုး၏ ကုန္ထုတ္ကရိယာမ်ား ကုန္လုပ္စြမ္းအားမ်ား အားလံုးကို ႏိုင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုင္၊ ဘုံပိုင္အျဖစ္ ျပဌါန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သျဖင့္ ခြ်တ္ခ်ဳံက် သြားသည့္ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေမာ္စီတုန္း လက္ထက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔က မာကၡ(စ္)၏ စီးပြားေရး သီအိုရီၾကီး မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပ လိုက္ၾကပါ ေတာ့သည္၊


တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္ေးဆာင္ၾကီး ေမာ္စီတုန္း

မာကၡ(စ္)၏ စီးပြားေရးအျမင္သည္ လူသားတို႔၏ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မႈကို အညႊန္႔က်ဳိးေစသည့္ အယူအဆလည္း ျဖစ္ေနပါသည္၊
ဒါေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးမိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ၾကရပါေတာ့သည္၊

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အေရွ႔ဂ်ာမဏီႏွင့္ အေနာက ္ဂ်ာမဏီ၊ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔၏ စီးပြားေရး ကြာျခားမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ထင္ရွားေနပါသည္၊
ယေန႔ တရုတ္ျပည္သည္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းခဲ့သည့္ မာကၡ(စ္)ဝါဒ စီးပြားေရးစနစ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ ခုန္ျပန္ေက်ာ္လႊားေရး မူေလးခ်က္ေၾကာင့္ ႏြားလံထူလာေသာ စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ပါသည္၊ မည္သို႔ဆိုေစ မာကၡ(စ္) ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္တခုျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး ဒႆနသည္လည္း မွားယြင္းျပီး မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲမႈက ျပေနပါသည္။

မာကၡ(စ္) ဝါဒ (သို႔) ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္သံုးသြယ္ျဖစ္သည့္ အဘိဓမၼာပို္င္း၊ သမိုင္းခ်ဥ္းကပ္မႈအျမင္ႏွင့္ စီးပြားေရး အယူအဆ အားလံုးတို႔သည္ တခုမွ် အမွန္မရွိပါ၊

အားလံုးမွားယြင္းေနေၾကာင္း လူ႔သမိုင္းက သက္ေသခံေနပါသည္၊
ဤေနရာတြင္ လူ႔သမိုင္း၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးသည္ မပါလွ်င္ မျပီးပါ၊

အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ၊ ဓနရွင္ႏွင့္ ဆင္းရဲသား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ လူမႈ ဆက္ဆံေရးတြင္ မတရားပါက ေတာ္လွန္ေရးသည္ ျဖစ္ျမဲဓမၼတာပင္ျဖစ္ပါသည္၊

ဤကဲ့သို႔ ရိုးရွင္းလွသည့္ ေတာ္လွန္ေရးကို မာကၡ(စ္) ဝါဒီမ်ားက လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္ ဖန္တည္း ပံုေဖာ္ခဲ့ျပီး သူတို႔၏ မွားယြင္းသည့္ ရုပ္ဝါဒႏွင့္ စီးပြားေရး ဘံုဝါဒကို အတင္းအဓမၼ တပ္ဆင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ခါးသီးလွသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ သမိုင္း တေခတ္ကို လူသားတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾက ရသည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ၎ေတာ္လွန္ေရးမ်ားေၾကာင့္လည္း ဘက္ႏွစ္ဘက္ေက်နပ္မႈရရွိၾကျပီး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာၾကသည္သာ ျဖစ္သည္၊ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာကို မႈိင္းဟု စြပ္စြဲျပီးဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ ဝါဒျဖစ္သည္။
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆိုသည္ လူသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို အညႊန္႔က်ဳိးေစျပီး ဆင္းရဲမြဲေတေစေသာ ဝါဒျဖစ္သည္။
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ လူ႔သမိုင္းကို အရုပ္ဆိုးအက်ည္းတန္ေအာင္ ပံုေဖာ္ျပီး လူလူခ်င္း အဘိဇၥ်ာ ထားေစေသာ ဝါဒ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကူးစက္ျပီး အျမစ္တြယ္ခါ အကုရခက္သည့္ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းသည့္ AIDS ေရာဂါႏွင့္တူသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို သိနားလည္ျပီး ေဝးေဝးက ေရွာင္ၾကရန္ႏွင့္ တို္က္ဖ်က္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ။

၂၉-၅ -၂၀၁၁

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...