Thursday, August 7, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေနာက္ထပ္ႀကီးမားေသာေျခလွမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း


ဘန္ေကာက္၊
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ ငံတကာအား ဖိတ္ေခၚျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အႀကီးမားဆုံးစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ ေပါၾကြယ္ဝေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ရက္ ရက္ေရာေရာ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား အျပင္ ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္း တို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပံ့ပိုး ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထူ ေထာင္ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သုံး ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အျခားအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႏွစ္ခုႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ ေက်ာက္ ျဖဴ စီးပြားေရးဇုန္သည္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ အာရွ၏စီးပြားေရးအင္ အားႀကီးႏုိင္ငံႏွစ္ခုအနီးတြင္ တည္ရွိ ႐ုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္းတြင္း ပိုင္းႏွင့္လည္း နီးကပ္မႈရွိသည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံ၏တစ္ခုတည္းေသာ သဘာဝ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ရွိရာေဒသ လည္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚ ခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ အေဆာက္အအုံ မ်ားတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံတ ကာမွ ကတိျပဳထားသည့္ ေငြေၾကး ထည့္ဝင္မႈႏွင့္စီးပြားေရးဇုန္အားကုန္း တြင္းပိုင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အ ေျခခံလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္မွ စတင္ကာ လာမည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ စတင္ မည့္ စက္မႈဇုန္အတြက္ တင္ဒါေခၚ ယူျခင္းသည္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာ ႏိုင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအင္ဆႏၵ အတြက္ အဓိကစမ္းသပ္မႈပင္ျဖစ္လာ လိမ့္မည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆို သည္မွာ
*********************************************
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္း ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီးထို စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္း ပထမ အဆင့္တြင္(ဟက္တာ)၁,ဝဝဝ က်ယ္ ဝန္းသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဥယ်ာဥ္ေပ ႏွစ္ဆယ္အလ်ားရွိကြန္တိန္နာ အလုံး ၈,ဝဝဝ လက္ခံႏိုင္သည့္ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းတစ္ခုတို႔အျပင္ ဟက္တာ ၅ဝဝ အက်ယ္ဝန္းရွိ လူေနဧရိယာတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။
ပထမအဆင့္တြင္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အ အုံအား ဆိပ္ကမ္းကိုအေျခခံကာ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းတံ တားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအား ေနာက္ပိုင္းမွ ေဆာင္ရြက္ရန္သတ္ မွတ္ထားသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္း ပထ မအဆင့္တြင္ အေသးစား၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အစားအစာထုတ္ လုပ္ေရးစက္႐ုံကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံစက္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရနံဓာတုလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံခ်က္လုပ္ ငန္းမ်ားကို ေနာက္ပိုင္း အဆင့္မ်ား တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အားသာခ်က္မ်ား
*****************************************************
ျမန္မာအစိုးရမွ လ်ာထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သုံးခုတြင္ ေက်ာက္ ျဖဴ၊ သီလဝါႏွင့္ ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္တို႔ ျဖစ္သည္။ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အဓိကစားသုံးသူေစ်းကြက္ျဖစ္ ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိ ၿပီး ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္သည္ ထုိစီးပြားေရးဇုန္ႏွစ္ခုႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္အတုိင္း တည္ေနရာအေနအ ထားတြင္သာမက သဘာဝသယံဇာ တႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝေရနက္ဆိပ္ ကမ္းကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အနီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရင္း အျမစ္ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ တည္ ရွိေနျခင္းက အျခားစီးပြားေရးဇုန္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို ပို၍ ရရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအေျခအေနက လည္း ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကအ ခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွေလ လံေခၚယူျခင္း သည္လည္း ေက်ာက္ ျဖဴစက္မႈဇုန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံယူနန္ ျပည္နယ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမည့္ ကီလိုမီတာ ၈ဝဝရွည္လ်ားေသာမီး ရထားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္ လႊာအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္ မ်ားက ဇူလိုင္လတြင္ တရားဝင္ဖ်က္ သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာေပၚေပါက္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္
*****************************************************************
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ေၾက ညာခဲ့သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားက အျပည့္ အဝပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ ရက္ရက္ေရာ ေရာအခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ မူဝါ ဒမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္စြမ္းအင္၊ ဆက္သြယ္ ေရး၊ ေရႏွင့္လမ္းတံတားဆိုင္ရာ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အ အုံမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာမရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေကာင္ အထည္မေဖာ္ရျခင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားအတြက္ သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ အေစာ ပိုင္းတြင္ ထုတ္ေျပာထားသည့္အတုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ ျခင္းသည္လည္း ႀကီးမားေသာစီမံ ကိန္းတစ္ခုအတြက္ ရင္းႏွီးေငြလုံ ေလာက္မႈအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရ ျခင္းကို စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာ ေစႏုိင္သည္။
ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားလည္းစိတ္ ဝင္စားမွာလား
****************************************************
ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္က ထိုင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို လည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ထိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား လမ္းတံ တားေဆာက္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ကိုင္သူမ်ားပါဝင္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ ေဆာက္ေရးပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းမွာ အစိုး ရအခ်င္းခ်င္း မဟုတ္ဘဲ အားလုံး ေသာႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္လာေအာင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းေစ်း ကြက္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကံရြယ္ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအ ေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ပါ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းတို႔ႏွင့္ ေရရွည္တြင္ဆက္ သြယ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္ကို သတိျပဳ ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။
သတိျပဳရမည္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ သူတို႔၏စားသုံးသူမ်ားဘယ္ မွာ ရွိသည္ဆိုသည္ကို အမွန္တကယ္ ဂ႐ုျပဳသင့္ေပသည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဆႏၵအား စြန္႔စားရမည့္အခ်ိန္ကို အနည္းငယ္ ေဖာ္ရပါလွ်င္ (ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါရသူအား ေနာက္ႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာ ေရး ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴတို႔ သို႔ သြားျခင္းျဖင့္ ေကာင္းေသာ စတင္မႈ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း။
ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာမွ Manop Sangiambut ေရးသား ထားေသာ Kyaukphyu: The next big step for Myanmar ကို သီဟဘာသာျပန္ဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...