Monday, August 6, 2012

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး (ICG စာတမ္း)


by Lu Cifer on Monday, August 6, 2012 at 7:38am 

၁။ နိဒါန္း

၂၀၀၁ မတ္လ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ႔ ဆီမီးအရပ္သား အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အထီးက်န္ျဖစ္မႈ အဆံုးသတ္ေရးနဲ႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္စနစ္ထဲ ပူးေပါင္းႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ ေအာက္ေျခသိမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ေတြခ်ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ လာပါတယ္။


အစိုးရသစ္ အေမြဆက္ခံရရွိထားတာက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အလြဲစီမံခန္႔ခြဲခဲ႔မႈေတြနဲ႔ အေနာက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံရမႈတို႔ေၾကာင္႔ ခ်ည့္နဲ႔ ယိုယြင္းေနတဲ႔ စီးပြားေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးရြားလွတဲ႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရး ေပၚလစီေတြက အခြင္႔အလမ္းမ်ားစြာ လြဲေခ်ာ္မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာကို ကမၻာ႔စီးပြားေရးကေန လံုးလုံးလ်ားလ်ား အဆက္ျဖတ္ခဲ႔ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအရြယ္အစားတူျဖစ္တဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခား ပို႔ကုန္ ၂၅ ေဒၚလာဖိုး ရွိတိုင္းမွာ  ျမန္မာ႔ပို႔ကုန္က ၁ ေဒၚလာပဲ ရွိပါတယ္။

ပို႔ကုန္ မညီမွ်မႈရဲ႕ မူလအစဟာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ရကတည္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ အပ်က္အစီးဒဏ္ရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္နဲ႔ လူမ်ဳိးစု ပုန္ကန္ထၾကြမႈေတြရယ္ေၾကာင္႔ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကာလ ျမန္မာျပည္ဟာ ဖရိုဖရဲ တရြတ္ဆြဲေနခဲ႔ပါတယ္။

အဓိက ပင္မစီးပြားေရးႏွစ္ခုျဖစ္တဲ႔ သဘာ၀ရင္းျမစ္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ ဆန္စပါးထုတ္လုတ္ျခင္းဟာ ဆိုးဆိုးရြားရြားက်ဆင္းခဲ႔ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီလက္ေအာက္ အိႏၵိယရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ႔ခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္း ကို ဖြံၿဖိဳးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ႔သလို၊ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အာဏာရခဲ႔တဲ႔ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း အင္စတီက်ဴး ရွင္းဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ မရွိၾကပါဘူး။  ဒါေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္ဟာ ဘယ္ေတာ႔မွ နာလန္မထူႏိုင္တဲ႔ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေအာက္မွာ လံုးခ်ာလုိက္ခဲ႔ရပါတယ္။


ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းက ၁၉၆၂ မွာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးတည္ေစခဲ႔ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေအာက္ တိုင္းျပည္ ထုိးေရာက္သြားပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာေရးဆြဲထားတဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ၿပီး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ႑ိဳင္သံုးခုလံုး တစ္ဦးထဲလက္ထဲ ေရာက္ခဲ႔ရပါတယ္။ ျပင္ပဩဇာမွ အထီးက်န္ျဖစ္ေစမယ္႔ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖန္တီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းအားလံုး ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းမႈ အပါအ၀င္ အစြန္းေရာက္ စီးပြားေရး လူမႈေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။

စီးပြားေရးအေပၚ အဲဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားက ဆိုး၀ါးလွပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ္႔ဆံုး တိုင္းျပည္မ်ား (LDC) အဆင္႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ႔တာကို ကုလသမဂၢက လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ပါတယ္။ စီးပြားေရးဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈလည္းမရွိ ေပးေလ်ာ္ျခင္းလည္း မလုပ္ဘဲ ေငြစကၠဴ ေတြ ဖ်က္သိမ္းခဲ႔ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ေငြေၾကး သံုးပံုႏွစ္ပုံ တန္ဖိုးမဲ႔သြားေစခဲ႔ၿပီး သန္းခ်ီတဲ႔လူထုရဲ႕ စုေဆာင္းမႈ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ခဲ႔ပါတယ္။

 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ အာဏာယူခဲ႔တဲ႔ စစ္အစိုးရက ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ခရီးၾကမ္းကို အဆံုးသတ္ခဲ႔ၿပီး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲဖို႔ ညြန္ၾကားခဲ႔ပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အာရွေဒသတြင္းက စီးပြားေရး တံခါးဖြင္႔က်င္႔သုံးတဲ႔ အျခားအာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြလို တိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင္႔မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျမန္မာအစိုးရမွာ အျမင္လည္းမရွိ လုပ္ငန္းနည္းနာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈလည္းမရွိ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ပုဂလိကက႑ကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာမွာ တံခါးပိတ္မူ၀ါဒကိုပဲ ဆက္လက္ က်င္႔သံုးခဲ႔ပါတယ္။


သူတုိ႔ဟာ ဦးေန၀င္းေခတ္ အေတြးအျမင္မွာ ကပ္ညိဆဲျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳ မရွိၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အမိန္႔ေပးစီးပြားေရး အေလ႔အက်င္႔ေတြနဲ႔ အသားက်ေနမႈကေန ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနခဲ႔ပါတယ္။
ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင္႔မႈက ပို႔ကုန္ ယာယီပိတ္ပင္မႈေတြ ျဖစ္ေစခဲ႔တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္  အတက္အက် ကို ေငြေၾကးလဲစားသူေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ကစားထားတယ္။ တရားမ၀င္ေစ်းႏႈန္းထဲ မူမမွန္တဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြ ရွိလာတဲ႔အခါ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔မရတဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မွာ အလ်င္အျမန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိပ္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈစတိုင္က ေဆြးေႏြးမႈေတြကို ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ ခိုင္မာတဲ႔ မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ဟန္႔တားထားပါတယ္။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအေျခအေနေတြေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက (အမ်ားစုက အေနာက္မွျဖစ္) ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ၿပီး၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းဆိုင္ရာဆက္ဆံမႈ ႏိုင္ငံစံု ဆိုင္ရာ ထိေတြဆက္ဆံမႈေတြကို ကန္႔သတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ အႏိုင္ရခဲ႔ၿပီး ရလာဒ္မေပၚတဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက ပိုျမင္႔မားလာပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေနာက္နဲ႔ ဂလိုဘယ္ စီးပြားေရးမွ ပိုမို အထီးက်န္ခဲ႔ၿပီး၊ ျပင္ပ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး ဆက္ဆံမႈက တရုတ္နဲ႔ ေဒသတြင္းရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြဘက္ ပိုေျခဦးလွည့္ခဲ႔ပါတယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္ အာဏာရယူခ်ိန္မွာေတာ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရး အလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္း အဆင့္ နိမ္႔က်မႈ၊ တရား၀င္စီးပြားေရးမွာ အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားျခင္းနည္းပါးမႈ၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ေငြေၾကးက႑ ခ်ိနည့္ယိုယြင္းမႈနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတြကို ေတြ႔ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။

 ၂။ စီးပြားေရးအေမြဆိုး

(က) စက္မႈလုပ္ငန္း အဆင္႔နိမ္႔က်မႈ

စိုက္ပ်ဳိးေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစီးပြားေရး အၿမဲတမ္းျဖစ္လ်က္ပါပဲ။ ၁၉၃၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစားရွိခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ ကိန္းဂဏန္းေတြကိုၾကည့္ေတာ႔လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးက  ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစား ရွိေနပါတယ္။ ၁၉၃၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကုန္ပစၥည္းေလးမ်ဳိးက ( ဆန္၊ တြင္းထြက္ပစၥည္း၊ သစ္နဲ႔ အျခားစိုက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ား)  ပို႔ကုန္အားလံုးရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံု အခ်ဳိးအစားရွိပါတယ္။
၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၉ အထိ ဆယ္စုႏွစ္ကိုၾကည့္ျပန္ေတာ႔လည္း အဲဒီ ပို႔ကုန္ေလးမ်ဳိးက ဂ်ီဒီပီတန္ဖုိးအားျဖင္႔ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစား (နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အပါအ၀င္) ရွိေနပါတယ္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက အဓိက ထိပ္ဆံုးပို႔ကုန္ပစၥည္း (၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ျဖစ္လာၿပီး၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈက အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို အဓိက က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ ထူးျခားတဲ႔ အေျပာင္းအလဲကေတာ႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔ပါ။ ၂၀၀၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔က ထိပ္ဆံုးပို႔ကုန္ျဖစ္လာၿပီး မၾကာမီႏွစ္ေတြအထိ ပို႔ကုန္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ဳိးအစား ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကိုၾကည့္ရင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက အလြန္နိမ္႔က်ေနပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေပါၾကြယ္၀တဲ႔ သဘာ၀ ရင္းျမစ္ေတြထဲ မည္သည့္ထပ္ဆင္႔တန္ဖိုးမွ ေပါင္းထည့္ႏိုင္မႈမရွိသလို၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 (ခ) အားနည္းလြန္းလွတဲ႔ ဘ႑ာေရးက႑

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးတစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ အားနည္း ျခင္းေၾကာင္႔ ဘ႑ာေရးမွာ ဘာေတြဘယ္လို စျဖစ္ခဲ႔သလဲဆိုတာက မႈန္၀ါး၀ါးပါပဲ။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပံုရတာက ကုန္သြယ္ေရး လုပ္တဲ႔ ကုမဏီအေရအတြက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းေၾကာင္႔ပါ။ အဲဒီကုမေတြက လူထုထံက အပ္ေငြယူထားၿပီး (အမ်ဳိးသားဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္) အတိုးႏႈန္း ျမင္႔ျမင္႔ေတြ ျပန္ေပးေနတဲ႔ အလြတ္သေဘာေဆာင္တဲ႔ ေငြေၾကး အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ျပၾကပါတယ္။

အဲဒီကုမဏီေတြ စၿပိဳလဲတဲ႔အခါမွာေတာ႔၊ ဒီတုန္းက ျပည္တြင္းပုဂလိကဘဏ္ အနည္းငယ္နဲ႔ လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္ရွိတဲ႔ အစိုးရ ဘဏ္ေတြ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ႔ တရား၀င္ဘဏ္စနစ္ကိုပါ ၿပိဳလဲမႈက အလ်င္အျမန္ ကူးဆက္သြားပါတယ္။ ဗဟိုဘဏ္က အခ်ိန္မီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိတာေၾကာင္႔ အက်ဳိးေဆာင္ကုမဏီေတြ ထြက္ေျပးမႈေတြ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အစိုးရကလည္း ေနာက္က်ၿပီးမွ အပ္ေငြျပန္ထုတ္တာ၊ ေခ်းေငြနဲ႔ အေပါင္စာခ်ဳပ္ေတြ ျပန္ယူတာေတြကို ကန္႔သတ္တားဆီးဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။

လက္ေတြ႔စီးပြားေရးအေပၚ ထင္ရွားတဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကေတာ႔ ပုဂလိကဘဏ္ေတြ ခ်ိနည့္က်န္ခဲ႔ျခင္းပါပဲ။ ဘဏ္စနစ္အေပၚ လူထုရဲ႕ယံုၾကည္မႈ ဆံုးရႈံးသြားခဲ႔ၿပီး အခုထိ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္မႈ ျပန္မရႏိုင္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ၿပီးရင္ ကမၻာမွာ ဘဏ္စာရင္းထားတဲ႔ ခရက္ဒစ္စနစ္ အသံုးျပဳမႈ ဒုတိယအနည္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္စနစ္မသံုးျခင္းက စီးပြားေရး လုပ္ငန္း စတင္ဖုိ႔နဲ႔ ႀကီးထြားဖို႔ ခက္ခဲသလို၊ လယ္သမားေတြအတြက္ သြင္းအားစုမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွဖုိ႔နဲ႔ စက္ယႏၱယားပိုင္း တိုးတက္မႈရွိဖို႔ ခက္ခဲေစပါတယ္။

ဘဏ္ေတြဟာ သူတို႔ေဖာက္သည္ေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ထက္ ဘဏ္ပိုင္ရွင္အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ထုတ္ယူဖုိ႔ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကတာမို႔၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းက ေဖာက္သည္ဆီက အျမတ္ႏႈိက္ယူ ညွစ္ယူတဲ႔ ေအးဓားျပလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ရမယ္႔ အမ်ဳိးသားေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။

(ဂ) ယိုယြင္းပံုပ်က္မႈႏွင္႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ဖ်င္းမႈ

ျမန္မာစီးပြားေရး အဓိက ယိုယြင္းပံုပ်က္မႈေတြထဲက တစ္ခုက မ်ဳိးစံုျဖစ္ေနတဲ႔ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ႔ အဲဒါကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ က်ပ္ေငြကို ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ SDR ေငြေၾကးစနစ္ (special drawing rights) နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး၊ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာကို တရား၀င္ႏႈန္း ၅ က်ပ္နဲ႔ ၆ က်ပ္ ရွိပါတယ္။

မၾကာခင္ႏွစ္ေတြမွာေတာ႔ ေစ်းကြက္ ေပါက္ေစ်း အဆ ၁၅၀ ေလာက္ ရွိၿပီး တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၈၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀ ၾကား ရွိပါတယ္။  
အစိုးရလုပ္ငန္း ပို႔ကုန္ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းလုိအား ကန္႔သတ္မႈရွိေနတာရယ္၊ အလြန္အကြ်ံတန္ဖုိးသတ္မွတ္ထားတဲ႔ တရား၀င္ ေငြႏႈန္းထားမွာ သြင္းကုန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၀ယ္လိုအား မတင္းတိမ္ႏိုင္တာရယ္ေၾကာင္႔၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ သြင္းကုန္ေတြကို ခြဲတမ္းခ်စနစ္နဲ႔ က်င္႔သံုးခဲ႔ပါတယ္။
(Since the supply of foreign currency from public-sector exports was limited and demand for imports at the massively overvalued official rate was insatiable, public imports were rationed under a foreign exchange budget managed by the finance and revenue ministry.)

ပုဂလိကက႑ကုမဏီေတြအဖို႔ သြင္းကုန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရႏိုင္မယ္႔ တစ္ခုထဲေသာ တရား၀င္နည္းလမ္းက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒါက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမရွိတဲ႔ ကုမဏီေတြအဖို႔ ပဲမ်ဳိးစုံလို ေဒသထြက္ကုန္ေတြ ၀ယ္ယူရတဲ႔ အေျခအေန ျဖစ္လာၿပီး၊ သြင္းကုန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြရဖုိ႔ ပဲေတြကို ႏို္င္ငံျခားပို႔ရပါတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ သြင္းကုန္ ပို႔ကုန္ အၾကား ႏိုင္ငံျခားေငြ ေရာင္းလိုအား ၀ယ္လိုအား မွ်ေစဖို႔ တရားမ၀င္ေစ်းကြက္ေတြကို အသံုးျပဳခဲ႔ၾကရပါတယ္။

အဲဒီပံုပန္းပ်က္ေနတဲ႔စနစ္က တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို အထိနာေစပါတယ္။ တရား၀င္ႏႈန္းထားနဲ႔ ေစ်းကြက္ႏႈန္းထားၾကား ႀကီးမားစြာ ကြာျခားျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းျခင္းတို႔က အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဘနဖူးသိုက္တူးတဲ႔ အခြင္႔အလမ္း သမားေတြအတြက္ လမ္းဖြင္႔ေပးေနပါတယ္။ ပံုပ်က္ေနတဲ႔ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားရဲ႕ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ အစုိးရက႑ သြင္းကုန္ေတြ အေပၚ ႀကီးမားတဲ႔အမေတာ္ေၾကးေတြက လူထုအတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ေစ်းျမင္႔မႈ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ပံုပ်က္ေနတဲ႔ ေငြေၾကးႏႈန္းထားက ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ည့ံဖ်င္းမႈနဲ႔ ျဖဳန္းတီးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚစၿပီး စရိတ္စက ျမင္႔မားေစ ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ဟာ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးကို တရြတ္ဆြဲေနေစၿပီး၊ ကုန္သြယ္ေရး အကန္႔အသတ္ျဖစ္မႈနဲ႔ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မႈကို ဆြဲခ်ထား ပါတယ္။ မွန္းဆရခက္ အေငြ႔ပ်ံလြယ္တဲ႔ ေစ်းကြက္ေငြေၾကးဖလွယ္မႈႏႈန္းထားက ယံုၾကည္မႈေတြ အားနည္းသြားေစၿပီး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရာမွာ ကုန္က်စရိတ္ေေတြ ေနာက္ထပ္ျမင္႔မားေစပါတယ္။

ျမန္မာဟာ ကမၻာမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ဖို႔ ေစ်းအႀကီးဆံုးေနရာလို႔ နာမည္ႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ကြယ္အေၾကာင္းတရားက အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ႀကိဳးနီစနစ္အလြန္အကြ်ံရွိေနၿပီး၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေနာက္ျပန္ဆြဲခ်မယ္႔ ပံုပန္းပ်က္မႈေတြ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ မစြမ္းေဆာင္မႈေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပေဒေတြနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက မရွင္းလင္းဘဲ ရႈပ္ေထြးၿပီး၊ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈမရွိေသာ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ နည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ ခြင္႔ျပဳခ်က္ပါမစ္ေတြက ရရွိႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္ မ်ားပါတယ္။ အဲဒီအဟန္႔အတားေတြကို ခရိုနီေတြအတြက္ အခြင္႔အလမ္းေပၚထြက္ေစပါတယ္။


မ်က္ႏွာသာေပးထားတဲ႔ ကုမဏီေတြကိုပဲ လိုင္စင္ေတြ ပါမစ္ေတြ ျဖန္႔ေ၀ေပးတဲ႔ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ အေလ႔အက်င္႔ေတြက လုပ္ငန္းက႑ အမ်ားစုမွာ  တရားမွ်တစြာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ကန႔္သတ္မႈျဖစ္ေစၿပီး။ တစ္ဖက္သတ္အက်ဳိးအျမတ္ရတဲ႔ မိုႏိုပိုလီေတြကို ထူေထာင္ေပးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခရိုနီလုပ္ငန္းမ်ား လႊမ္းမိုးလာၿပီး၊ စားသုံုးသူနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ ကုန္က် စရိတ္ျမင္႔မားမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။

မၾကာခင္က ကားေစ်းနဲ႔ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ေစ်းေတြ အဆမတန္ေဖာင္းပြခဲ႔ၿပီး၊ စုတ္ျပတ္ေနတဲ႔ ကားအိုကားေဟာင္းေတြေတာင္ ေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာ ေသာင္းသိန္းခ်ီတန္ေၾကးေပါက္ခဲ႔ပါတယ္။ မိုလ္ဘိုင္းဖုန္း SIM ကဒ္ေတြဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ တန္ေၾကး ဘယ္ေလာက္မွ မရွိေပမဲ႔၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚလာ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။

အျခားအခ်က္အလက္ေတြကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း မျဖစ္ေအာင္ ဟန္႔တားထားပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းခ်ဳပ္ေတြ အသက္၀င္ေစဖို႔ ခက္ခဲတဲ႔ ခ်ိနည့္တဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ျပန္႔ႏွံ႔ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမွာ လိုအပ္ေန တဲ႔ ပစၥည္းကရိယာသစ္ေတြ တင္သြင္းဖုိ႔ ေစ်းႏႈန္းျမင္႔မားျခင္း၊ လမ္းတံတားနဲ႔ အရန္အေဆာက္အအံု ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင္႔ ကုန္က်စရိတ္ မတန္တဆမ်ားျခင္း၊ လမ္းတံတားျဖတ္သန္းခ ျမင္႔မားျခင္း၊ ယဥ္အိုယဥ္ေဟာင္းေတြကိုသာ အသံုးျပဳေနရျခင္းနဲ႔ အေျခခံ အက်ဆံုးျဖစ္တဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္မရျခင္း တို႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ အခြန္ေကာက္ယူႏိုင္စြမ္း အားနည္းတဲ႔  အင္မတန္ကို ရႈပ္ေထြးၿပီး ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ႔ အခြန္စနစ္ ရွိပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္)

international crisis group - ICG စာတမ္း

ေမာကၡ
Monday, 06 August 2012 01:01
http://www.maukkha.org/index.php/book-store/reading-room-maukkha/2265-icg-myanmar-economic-crisis

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...