Friday, August 31, 2012

လူကို ေခြးျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္လား။

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ ၏ ဖခင္ၾကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရသည့္ ျဗိတိန္နိုင္ငံ တြင္ ပါလီမန္ ဟု ေခၚသည့္ လႊတ္ေတာ္က တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာကို က်င့္သံုးခဲ့ဘူးသည္။ ယင္းကို တင္စားေျပာဆိုၾကသည့္

စကားတခုရွိသည္။ "လူကို ေခြးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္၊ ေခြးကိုလူျဖစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္သည္ကလြဲ၍ ျဗိတိန္ပါလီမန္မလုပ္နုိင္တာ ဘာမွ်မရွိ" ဟူ၍ျဖစ္ သည္။ ယင္းကို ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာျဖ
စ္မႈ၊

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Parliamentary Supremacy ဟု ေခၚၾက သည္။ ယခုမက်င့္သံုးေတာ့ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ စစ္အစိုးရတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာလႊတ္ေတာ္သည္ ျဗိတိန္ ပါလီမန္ က အခ်ဳပ္အျခာသဘြယ္

က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ကာလကထက္ပို၍ပင္ တန္ခိုးထြားကာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို ေျပာင္းျပန္လွန္လွ်က္ လူကိုေခြး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မည္လားဟူ၍ပင္ စိုးရိမ္ဘြယ္အေျခအေနကို ေတြ႕ေနရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ပါနည္း။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္ရာ၌ တိုင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးမ်ားသည္ အခ်က္အျခာေနရာမွ ပါ၀င္ၾက သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျမင့္ဆံုးတရားရံုးၾကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

ေလးစားလိုက္ နာေၾကာင္းျပျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပံ့ပိုးေပးၾကသည္။ ေတာင္အာဖရိက နိုင္ငံတြင္ သမတ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ မညီဟူ၍ တရားရံုးခ်ဳပ္၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာျပီး ေနာက္တေန႕တြင္ သမတ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေခၚယူခဲ့သည္။ ၄င္းက သမတ ကိုယ္တိုင္ အျမင့္ဆံုးတရား ရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း၊

ဤသည္ကို နမူနာယူကာ ေတာင္အာဖရိက နိုင္ငံ သားမ်ားအားလံုး သည္လည္း အျမင့္ဆံုးတရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ နိုင္ငံတြင္ မစၥစ္ အင္ဒီရာဂႏၶီ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြင္း ၁၉၇၅ မွ ၁၉၇၇ ခုနွစ္မ်ား ကာလတြင္ သံလက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု ေ၀ဘန္ခံခဲ့ရသည္။ အတိုက္အခံနိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္အေျမာက္အမ်ားကို

ဖမ္းဆီး ဖိနွိပ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ အိႏၵိယ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခြ်န္ေတာ္ အခြင့္ အာဏာကို အသံုးျပဳ၍ အိႏၵိယ တရားရံုးခ်ဳပ္က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥစ္

အင္ဒီရာဂႏၶီ ေခါင္းေဆာင္ျပီး ပါလီမန္ အတြင္း၌ ေနရာအမ်ားစုရထားေသာ ကြန္ဂရက္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ စြပ္စြဲျပစ္ တင္ျခင္း မရွိခဲ့။ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း

လုိက္နာခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပံ႕ပိုးခဲ့ၾက သည္။

၂၀၀၀ ခုနွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ သမတ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္အတြင္း မဲေရတြက္ၾကရာ ဒီမိုကရက္ပါတီ နွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီ နွစ္ဘက္လံုးက သူနိုင္ကိုယ္နိုင္အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

နွစ္ဘက္ ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ား လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵျပၾကျပီး မိမိတို႕ပါတီက နိုင္ေၾကာင္းေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ နွစ္ဘက္လံုးက တရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ အမႈ စြဲဆိုၾကေသာအခါ ေနာက္ဆံုးတြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္က

ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီကို အနိုင္ေပးလိုက္သည္။ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာျပီး နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ဒီမိုကရက္ပါတီ သမတေလာင္း အယ္လ္ဂိုးသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ေရွ႕ကို ထြက္လာကာ

"အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေလးစားတန္ဘိုးထားရတဲ့ တရားရံုးခ်ုဳပ္ၾကီးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါျပီ။ ရီပတ္ဘလီကန္ ပါတီကို အနိုင္ေပးလုိက္ပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္

အေမရိကန္ျပည္သူေတြ အားလံုး တရားရံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာဘို ့လိုပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေထာက္ခံအားေပးျပီး ဆႏၵ ျပေနၾကတဲ့ လူထုေတြ အားလံုး အိမ္ကို ျပန္ၾကပါေတာ့" ဟု

မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရင္းလူထုကို ထိမ္းခဲ့သည္။ တရားရံုး ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေၾကနပ္သူ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလးစားလိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ တရားရံုးခ်ဳပ္ကို ျပသနာမရွာခဲ့။

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။

ယခုျမန္မာနိုင္ငံ၏ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္လိုက္ရာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးကို စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ အေတာ္ပင္ တက္ၾကြေနၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ေၾကာင္း အဆို အနိုင္ရသြားျပီးေနာက္ ၄င္းတို႕မွာ ေအာင္ပြဲရေနသကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ေရွ႕ေျခတလွမ္းပင္ မတိုးရေသးခင္

ေနာက္ေျခနွစ္လမ္း ျပန္ဆုတ္ေနျပီ ဟု ခံစားမိသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ၄င္းအေပၚအေျခခံ၍ တည္ေထာင္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးကို စစ္မွန္စြာေဖၚေဆာင္

ေပးနိုင္မည္႕ အလားအလာမွာ လြန္မင္းစြာနည္းလြန္းလွသည္။ သို႕ရာတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အရပင္ျဖစ္ပါေစ လူမ်ားစုဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးသည့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအေပၚ လြတ္လပ္၊

ဘက္ မလိုက္၊ ထက္ျမက္သည့္ တရားစီရင္ေရးက ထိမ္းေၾကာင္းသည့္ မူမ်ိဳးကို တတ္နိုင္သေလာက္က်င့္သံုးလွ်င္ အက်ိဳးရွိ မည္ ဟု ယူဆပါသည္။ လက္ေတြ႕ျမင္ကြင္းအရမူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ခံုရံုးမွာ အၾကီးအက်ယ္ စိမ္ေခၚ ခံေန ရျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဤမူသည္ပင္ သြက္သြက္ ခါေအာင္ ကိုင္လႈပ္ ခံေနရျပီဟု မွတ္ယူရပါမည္။ ဤတြင္ ခံုရံုးကမ်ား အမွား ၾကီး မွားေနသလားဟူ၍ ေလ့လာၾကည့္မိသည္။

သမတက ခံုရံုးသို႕ တင္သြင္းလာေသာ အျငင္းပြားမႈမွာ "လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးက ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္နွင့္ အဖြဲ႕တို႕အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အျဖစ္ ထည့္သြင္းဖြင့္ဆိုျခင္းသည္

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ညီညြတ္ျခင္းရွိမရွိ" ျဖစ္သည္။ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဟူ၍ ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႕ ဆံုးျဖတ္ရသည္ကို ခံုရံုးက၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ

(၂၉)ရက္ေန႕တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕အနက္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါစာပုဒ္ကို သတိျပဳမိသည္။

"ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၄) ဥပေဒျပဳေရးအခန္းတြင္ ျပဌာန္းပါရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းအရာပါ ပုဒ္မမ်ား ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခြင့္နွင့္

စပ္လွ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္း အရာပါ ပုဒ္မမ်ားအရ အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ရပ္ ကို ကုိယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား

သို႕မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးနွင့္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ပါသည္။"


ဤရွင္းလင္းခ်က္ကို လူတိုင္းနားလည္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ နွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ပထမတပိုင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီတည္ေထာင္ထားသည့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုမ်ား (Constitutional Institutions)

ကိုရည္ညႊန္းသည္။ ဒုတိယ တပိုင္းမွာ ယင္း အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ရည္ညႊန္းသည္။

ခံုရံုး၏ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပဌာန္း၍ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာတိုင္းျပည္ အေဆာက္အအံုမ်ား (Constitutional Institutions) တို႕ကိုသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္

သတ္ မွတ္သည္။ ၄င္းတိုင္းျပည္ အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားကိုသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေန ၾကသူမ်ားအျဖစ္ ခံုရံုးက လက္ခံသည္။ သာဓက အားျဖင့္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္

တရားသူၾကီးမ်ားကိုသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾက သူမ်ား အျဖစ္ ခံုရံုးက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္အရ ေကာ္မတီနွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းေစဦးေတာ့၊ ယင္းတို႕သည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒနွင့္ အညီ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္၊ ယင္းသို႕ထပ္မံဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မတီနွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု

အဆင့္ခံစားခြင့္မ်ား မရထိုက္ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မွားယြင္းပါသည္ဟူ၍ မည္သို႕ေျပာနိုင္ပါအံ့နည္း။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ျပန္လည္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႕။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ နံမည္ကိုပင္ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ရွိသည္မွာ

မည္သို႕မွ် အျငင္းမပြားနိုင္။ သို႕ရာတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႕နွစ္ရပ္ေပါင္းလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

တရပ္ျခင္းစီသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဟူ၍ မေျပာ နိုင္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တရပ္ျခင္းစီသည္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရတည္ေထာင္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္ အအံုမ်ား (Constitutional Institutions) မဟုတ္ ဟူ၍ နားလည္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္တရပ္ျခင္းစီသည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍ လည္း၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ်မပါရွိပါ။ ခံုရံုး၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို

ေထာက္ရႈ၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ တရပ္ျခင္းစီသည္ပင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု စာရင္းထဲ တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါက ယင္းတို႕မွ ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္သည့္ေကာ္မတီနွင့္

ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ မည္သို႕လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ရွိနုိင္ပါမည္နည္း။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံထားၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ ခံုရံုး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို မၾကိဳက္လွ်င္လည္း ကိုယ့္စိတ္ကို ကိုယ္ မထိမ္းနိုင္ပါက

ေရွ႕ျပန္ေနာက္ျပန္ ကြ်မ္းထိုးေနၾကရံုသာ ရွိသည္။ မည္သို႕မွ် တတ္နိုင္မည္မဟုတ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ လံုး၀မွားေနပါသည္ဟူ၍လည္း မေျပာနိုင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္သြားၾကေသာအခါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၾကီးမ်ားက ၄င္းတို႕၏ အဆင့္အားနွိမ့္ခ်ျခင္းခံလိုက္ရသည္ဟု ခံစားသြားၾကပံုရသည္။

ရွဴးရွဴးရွဲရွဲနွင့္ ေဒါသူပုန္ထသြားၾက ေတာ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးအား ခုတ္မယ္ ထစ္မယ္ ပါးပါးလွီးမယ္ ျဖစ္သြားၾကေတာ့သည္။ ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ နိုင္ေအာင္ မေျပာနိုင္ေတာ့ေသာအခါ

အမ်ားစုနွင့္ ကိုင္ဘို႕ၾကိဳးစားလာၾကေတာ့သည္။ အမ်ားညီ ဤ ကို ကြ်ဲဖတ္ ဇာတ္ခင္းလာၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဇာတ္လမ္းမွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ နိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားနွင့္

နိုင္းယွဥ္လွ်င္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲဲ့ျပီ။ တတိုင္းျပည္လံုးက ေလးစားရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားသည္ မ်က္စိသူငယ္ တရားခံအေနအထားနွင့္ အစစ္ခံၾကရေတာ့မည့္ကိန္းဆိုက္ ေနပါျပီ။

စင္စစ္အားျဖင့္ ယင္းသို႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ပညာ သားပါပါ ခင္းထားေသာ လမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခံုရံုး၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ

စတင္ေရးဆြဲစဥ္ကထဲက အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ခ်ထားခဲ့သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အား ျပန္လည္ ကိုးကားထားသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပသနာ မဟုတ္။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ စတင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကထဲက စတင္အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ ယင္းနွင့္ ဆက္စပ္ကာ နွစ္ခ်က္ သံုးသပ္လိုပါသည္။

ပထမ အခ်က္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီ တရပ္ရပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုရျပီးေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေစ ဦးေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သမတ စနစ္ကို တီထြင္ က်င့္သံုးထားသျဖင့္

စစ္တပ္ နွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားက မေထာက္ခံသမွ် ကာလပတ္လံုး ၄င္းပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ သမတ မျဖစ္နိုင္ပါ။ သမတ တြင္သာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ခန္႕ခြင့္ျဖဳတ္ခြင့္ ရွိသျဖင့္

သမတ က နိုင္ငံေရးအရ ေခ်ာ့ထားသည့္ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစု ေနရာရထားေသာ ပါတီ မွ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕အား အေရးမပါသည့္ ၀န္ၾကီးေနရာအခ်ိဳ႕ေပး ေကာင္းေပးမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္နုိင္ျပီး

လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုရေသာ ပါတီသည္ ဤမွ်နွင့္ သာ ေၾကနပ္ရပါမည္။ သမတ ေနရာမရနိုင္သျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ရမည္မဟုတ္ပါ။ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္မရ လွ်င္ လူထုအတြက္

သာမက တပ္မေတာ္သားထုအတြက္ပါ ဆိုး၀ါးေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ နွင့္ အညီ က်င့္သံုးထားမႈကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္လုပ္ဘို ့မလြယ္လွပါ။

ဒုတိယ အခ်က္မွာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ အနိုင္ယူသြားခဲ့ၾကသည့္ ျပသနာကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၀န္ခံပါလွ်က္ အေရးယူေျဖရွင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲျပားအေပၚ ဖေယာင္းသုတ္ထားသည့္ ျပသနာအားေဖၚထုတ္သည့္ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္းသည္ပင္လွ်င္ တရားလိုအျဖစ္မွတရားခံ ဘ၀သုိ႕က်ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ မည္သည့္ မသမာမႈကိုမွ်

ေဖၚထုတ္အေရးယူျခင္းမရွိျပန္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း စစ္မွန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားက်င္းပခြင့္ရေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျပဌာန္းေစေရး ၾကိဳးပမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈ တခုမွ် မရွိ။

သို႕ျဖစ္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈေပါင္းစံု ထပ္မံ ေပၚလာနိုင္သည္။ လူထု ကိုယ္စားလွယ္ အစစ္မဟုတ္သူ အေျမာက္အမ်ား ေနရာ၀င္ယူၾကဦးမည္။ သို႕ျဖစ္၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို

ျပင္ေရး ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ပါ။

လႊတ္ေတာ္နွင့္ ခံုရံုးအၾကား လက္ရွိအျငင္းပြားၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု မရွင္းလင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္

ျပသနာအေပၚ ခံုရံုးကို အျပစ္ရွာျခင္း၊ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားကို အေရးယူဘို႕ၾကိဳးပမ္းျခင္းမွာ ျပည္တြင္းမွာသာမက နိုင္ငံတကာမွာပါ ေက်ာ္ မေကာင္း ၾကားမေကာင္းသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ မလုပ္သင့္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုုးကို တည္ေထာင္ထားရွိျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မရွင္းလင္းသည္မ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာလွ်င္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ခ်မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာရပါမည္။ လူမ်ားစုက ၾကိဳက္မွ လိုက္နာမည္ ဟု ဆိုပါက လူမ်ားစုကိုယ္စားျပဳမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

လႊတ္ေတာ္အေပၚ လူနည္းစုဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးက ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ ၾကပ္မတ္သည့္ အေျခခံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးစနစ္တည္ေဆာက္မႈ ကို ျငင္းပယ္လိုက္ရာ က်ပါမည္။

ယခုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွ်က္ရွိသည္။ လူမ်ားစု ဆႏၵမဲရလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္နိုင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျပဳမူလွ်က္ရွိသည္။ ျဗိတိသွ် ပါလီမန္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၏

အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္မႈ Parliamentary Supremacy ကို အတင္းအၾကပ္က်င့္သံုးရန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိသည္။

"လူကို ေခြးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္၊ ေခြးကိုလူျဖစ္ေအာင္ မလုပ္နိုင္သည္ကလြဲ၍ ျဗိတိန္ပါလီမန္မလုပ္နုိင္တာ ဘာမွ်မရွိ" ဟု ေျပာျခင္းမွာ တင္စားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံလက္ေတြ႕တြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုး တရား သူၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏တာ၀န္ကို တတ္စြမ္းနိုင္သေလာက္ ထမ္းေဆာင္ပါလွ်က္ အကယ္၍ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က သာ အေရးယူထုတ္ပယ္လိုက္မည္ ဆိုလွ်င္

တရားသူၾကီးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ လူအျဖစ္မွ ေခြးဇာတ္ သြင္းေစလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါမည္။ ၄င္းတို႕ဘ၀တြင္ ဂုဏ္သိကၡာအရ မ်ားစြာထိခုိက္က်ဆင္းေစမည္ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ပင္။

ဤသည္မွာ လံုး၀ မလုပ္သင့္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ျဗိတိသွ် ပါလီမန္က ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္၏ အခ်ဳပ္ အျခာျဖစ္မႈ က်င့္သံုးခဲ့ပံုမ်ိဳးကို ေဖၚေဆာင္လိုသည္ဆိုလွ်င္ စစ္မွန္ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ျဖတ္သန္းျပီး လူထုက စစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထာ

သူမ်ားနွင့္သာဖြဲ႕စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းဘို ့လိုပါဦးမည္။ ဤအေျခအေနမ်ားအားလံုးကို သန္႕ရွင္းေစျပီးမွသာ ျဗိတိသွ် ပါလီမန္ လုပ္ဟန္မ်ိဳးကို စဥ္းစားလိုက စဥ္းစားနိုင္ၾကပါမည္။

သို႕ရာတြင္ ယင္းလုပ္ဟန္မ်ိဳးသည္ပင္ ကမၻာတြင္ေခတ္ မရွိေတာ့ပါ။ ဥပေဒျပဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္၊ တရားစီရင္ ဟူေသာ အာဏာၾကီး သံုးရပ္ အျပန္အလွန္ ထိမ္းညွိေရးကိုသာ တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္

ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သံုးလွ်က္ရွိၾကသည္။

အေလွ်ာက္သင့္ဆံုးလမ္းေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ ေၾကာရိုးတခုလံုးအား ျပင္လိုက္ရန္သာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္ ထက္ျမက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ

စတင္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ သည္။ ထို႕အျပင္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းေပးမည့္ ေကာ္မတီနွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ား ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ရွင္းရပါဦးမည္။ လႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႕စည္းသည့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားသည္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္သည့္ တိုင္းျပည္ အေဆာက္အအံုမ်ား (Constitutional Institutions ) မျဖစ္နိုင္ပါ။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္အလိုက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေမးျမန္းေလ့ လာ စုေဆာင္း၊ သုေတ သနျပဳ သံုးသပ္၊ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္း

ေဆြးေႏြး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို သာ အဓိက လုပ္ေဆာင္ ရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား အေနျဖင့္ အမတ္မ်ားရသင့္ သည့္ ခံစားခြင့္ရိုးရိုးကိုယူကာ အမတ္တေယာက္၏ တာ၀န္ကို

က်ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တခုခုတြင္ ၀င္ေရာက္ထမ္း ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ရပါမည္။ ဤအတိုင္းပင္ နိုင္ငံအသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေဖၚေဆာင္လွ်က္ရွိၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ နွစ္ရပ္ေပါင္းတြင္

ေကာ္မတီ သံုးဆယ္ခန္႕ရွိသည္ဟု ၾကားရသည္။ ယင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား အားလံုးကိုသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ခံစားခြင့္မ်ိဳးေပးရလွ်င္ စားရိပ္ၾကီးလြန္းလွ သျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲ တြင္းနက္သည့္ ဘ၀က

ရုန္းထြက္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။


တတိုင္းျပည္လံုး အဆင့္ တနည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ တည္ေထာင္ သည့္ ေကာ္မရွင္ဆိုသည္မ်ားကို (Constitutional Institutions ) မ်ား အျဖစ္သတ္သတ္

စဥ္းစားရပါမည္။ မိမိတိုင္းျပည္ ၏ ထူးျခားခ်က္နွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ အထူးျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေနအထားရွိသည့္ အေၾကာင္းရပ္မ်ား အား အဆိုပါ ေကာ္မရွင္မ်ားက အဓိကတာ၀န္ယူ ေဖၚေဆာင္ၾကေလ့ရွိပါသည္။

သာဓကအားျဖင္ ေတာင္အာဖရိက နွင့္ နိုင္ငံတခ်ိဳ႕ တြင္ က်ားမ တန္းတူေရးေကာ္မရွင္ တို႕ရွိသည္။ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း စေသာနိုင္ငံ မ်ားတြင္ အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္သည့္

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ား ရွိသည္။

၄င္း ေကာ္မရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံု စသည္တို႕ကို သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံမ်ား တြင္ သီးျခား ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေပးၾကရသည္။ ၄င္းတို႕ သံုးစြဲမည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးကို တိုင္းျပည္

ဘ႑ာေငြမွ ေန၍ လႊတ္ေတာ္က သီးျခားသတ္မွတ္ေပးရသည္။ အစိုးရထံမွ လက္ျဖန္႕ခံေတာင္းစရာမလိုျခင္းျဖင့္ ၄င္းေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အားေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္နိုင္သည္။

သာဓကအားျဖင့္ေျပာပါမည္။ ယခု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ေန၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဦးေဆာင္ေစကာ ဖြဲ႕စည္း ေပးထားသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ တည္ျငိမ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္နုိင္ဘို႕

မလြယ္လွပါ။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါ၀င္တာ၀န္ယူၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္လည္း ေကာင္း အရည္အခ်င္း ညံ႕ဖ်င္းၾက၍ မဟုတ္ပါ။ ပထမ အခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ေကာ္မတီ

တရပ္အဆင့္တြင္သာ ရွိေန၍ ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ တည္ေထာင္ သည့္ ေကာ္မရွင္ (Constitutional Institution) မဟုတ္သျဖင့္ ၄င္းအတြက္

သတ္သတ္မွတ္မွတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ တာ၀န္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ပံု စသည္တို႕ကို ဥပေဒတရပ္သီးသန္႕ျပဌာန္း မေပးနိုင္၍ ျဖစ္သည္။

ယင္းေကာ္မတီမွာ ယခုအခ်ိန္၌ လူထုထံမွ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံစစ္ေဆးေနေၾကာင္းၾကားသိရသည္။ သို႕ရာတြင္ ျပသနာမွာ တာ၀န္ရွိအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ရွိမရွိ

မေသခ်ာ၊ ေကာ္မရွင္ က စစ္ေဆးျပီးေနာက္ တရားစြဲအေရးယူရန္လုိအပ္သည္ဟု လႊဲအပ္ေပးပါက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးက လက္ခံျပီး အမႈကို တရား ရံုးမွာ ဖြင့္ေပးမေပး မေသခ်ာ။

တတိယ အခ်က္မွာ ဘ႑ာေငြ မရွိသည့္ ျပသနာျဖစ္သည္။ အစိုးရက ထုတ္ေပးမွ လုပ္ငန္းလည္ပတ္နုိင္မည္။ အစိုးရ က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာျပျပီး ထုတ္မေပးဘဲ ေန၊ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းလူထုနွင့္

နိုင္ငံတကာမွ လြတ္လပ္စြာ ရံပံုေငြ ရွာေဖြခြင့္အား ဥပေဒနွင့္ အညီ အပ္နွင္းထားျခင္းလည္း မခံရပါက ရံပံုေငြမရွာနိုင္။ ရံပံုေငြမရွိပါက လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ မလည္ပတ္နိုင္။ သို႕ျဖစ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နွင့္

ယင္း ေကာ္မတီ တြင္ တာ၀န္ယူေန ၾကသူမ်ား၏ အရည္အခ်င္း နွင့္ လုပ္အားမ်ား အလဟသ ျဖစ္ေနမွာ စိုးရိမ္ရသည္။ သို႕ျဖစ္၍ ယင္းကဲ့သို႕အေရးၾကီး ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးအား လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မတီတရပ္ထက္ပို၍

အဆင့္ျမင့္ေသာ တုိင္းျပည္အေဆာက္အအံုသို႕တုိးျမွင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ လုိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ လက္ေတြ႕လိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံု (Constitutional Institutions ) မ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ေအာက္ပါ ေကာ္မရွင္ေလးခုကို

အဆိုျပဳပါသည္။

(၁) ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေကာ္မရွင္

(၂) လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

(၃) တိုင္းရင္းသားေရးရာ ေကာ္မရွင္

(၄) အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မရွင္

ယခုလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးအား အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာ၊ ဥပေဒစိုးမိုး ေရး အေျခခံကို ျငင္းပယ္၊ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာေငြကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း အက်ိဳးမရွိေစဘဲ

လူကိုေခြးျဖစ္ေအာင္လုပ္သည့္ ဇာတ္လမ္းအား ရပ္တန္းက ရပ္ျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...