Wednesday, August 15, 2012

အေရာင္အီဒီယံမ်ား


BLACK = အမဲေရာင္၊ အနက္ေရာင္
မၾကာခင္က ကိုရီးယားက ေဂါက္သီးသမားတစ္ဦး၏ သတင္းထဲတြင္ ထိုေဂါက္သီးသမားေျပာေသာ စကားတစ္ခြန္းကို မွတ္မိလိုက္သည္။ "I tried to eat black-pudding. It was very tough" ဟူေသာ စကားျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ပူတင္းကို စားဖူးေသာ္လည္း black-pudding ကိုေတြ႕ရသည့္အခါ ဘယ္လိုပူတင္းဘာလိမ့္ဟု ေတြးမိသြား စရာ ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ black-pudding ဆုိသည္မွာ `ပူတင္းမဲ/ ပူတင္းနက္´ မဟုတ္ပါ။ စက္ေသြး,အဆီစသည္ သြတ္ထားသည့္ ၀က္အူေခ်ာင္းႀကီးတစ္မ်ဳိး (a type of large dark sausage made from pig's blood,fat and grain) ျဖစ္ပါသည္။ထို black-pudding ဟူေသာ စကားလံုးကို ေတြ႕မိ ရာမွ `မည္းေသာ၊နက္ေသာ´ ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ black ဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ စပ္ရာ အီဒီယံ သို႔မဟုတ္ ေ၀ါဟာ ရအသံုးအႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားခ်င္လာပါ သည္။

black and blue
အညိဳအမဲစြဲေအာင္ဒဏ္ရာရသည္ (badly bruis-ed) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ -
That fall down the stairs left me black and blue.

black and white
(႐ုပ္သံ၊ ဓာတ္ပံု) စသည့္ အျဖဴအမည္းကိုိ ဆုိလိုသည္။
ဥပမာ -
Photos in black and white fade less than those taken with color film. (အျဖဴအမည္းဓါတ္ပံုမ်ားက ေရာင္ စံုဖလင္ျဖင့္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားေလာက္အေရာင္ မျပယ္လြယ္)။

black or white
တစ္ခုခုကို ၾကည့္ျမင္ရာ၌ မွန္လွ်င္မွန္မည္၊ မွားလွ်င္ မွားမည္ ဟူေသာ တစ္ဖက္စြန္းသေဘာမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပရာတြင္ သံုးသည္။
ဥပမာ - He intended to view everything as black or white issue-it was either right or wrong- where as his partuer always found grey area.
(သူႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖက္က အၿမဲတန္း မွားလည္းမွားႏုိင္ မွန္လည္းမွန္ႏုိင္သည္ဟု မျပတ္မသား ရွဴျမင္တတ္ေသာ္လည္း သူကမူ အရာရာကို မွန္ေသာ္မွန္၊ မမွန္္ေသာ္မွားရမည္ဟု ရွဴျမင္ေလ့ရွိသူျဖစ္သည္)

in black and white
`စာႏွင့္ေပႏွင့္´ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
ဥပမာ -
The terms of our agreement were spelled out in black and white, so there should be no question about at.
(ငါတို႔နဲ႔သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို စာနဲ႔ေပနဲ႔လုပ္ ထားလိုက္ေတာ့ ျပႆနာေပၚစရာမရွိေတာ့ဘူး)

black book
`သေဘာမက်သည့္လူ စာရင္း´ ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။
ဥပမာ -
Tom's in my black book these days.

black list
အထက္ပါ အီဒီယံႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္သည္။ `နာမည္ပ်က္စာရင္း´ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ -
She is on her landlords black list after her last party.

black as night/coal/pitch
အလြန္ေမွာင္မည္းသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ-
- The well was black as night.
- She had eyes that were black as coal.

little black book
တြဲခုတ္ေနသူ မိန္းကေလးမ်ား၏ တယ္လီဖုန္း လိပ္စာလမ္းၫႊန္ စာအုပ္ကို ဆိုလိုသည္။
ဥပမာ -
Now that he's engaged to Ellen, Jim won't be needing his little black book.
(အယ္လ္ႏွင့္ေစ့စပ္ထားၿပီဆုိေတာ့ ဂ်င္မ္အဖို႔အတြဲမ်ား၏ တယ္လီ ဖုန္းလိပ္စာလမ္းၫႊန္လိုေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့။)

black eye
စာအရွိတိုက္႐ိုက္အနက္မွာ လက္သီးဒဏ္ခ်က္ မ်က္ကြင္းညိဳ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အီဒီယံအျဖစ္သံုးသည့္အနက္မွာ ရွက္ဖြယ္အမွတ္အသားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ-
The mugger not only took Bill's wallet but gave him a black eye.
(လုယက္သမားသည္ ဘီလ္၏ပိုက္ဆံအိတ္ကို ယူသြား႐ုံမက အညိဳမဲထေအာင္ ထိုးႀကိတ္သြားေသးသည္။)

black hole
`ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အက်ဥ္းသားထားရာ အခန္းက်ဥ္း´ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ညတြင္ ဘဂၤလားနယ္ကို အုပ္စိုးသူ သည္ ဥေရာပတိုက္သား ၁၄၆ ဦးတို႔ကို အလ်ား ၁၈ ေပ၊ အနံ ၁၄ ေပရွိ ေသာ အခန္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာ ထည့္ထားခဲ့ရာ မိုးေသာက္ေသာ္ မြန္းက်ပ္ ၍ လူ ၂၃ ဦးေသဆံုးသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအက်ဥ္းခ်ထားသည့္ အခန္းကိုBlack Hole of calcutta ဟု ေခၚရာမွ ေဖာ္ျပပါ အီဒီယံ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုသည္။
ဥပမာ-
The punishment is solitary confinement known as the black hole.
(ေပးလုိက္ေသာျပစ္ဒဏ္မွာ အခန္းက်ဥ္းကေလးထဲတြင္ တစ္ ေယာက္တည္းခ်ဳပ္ေလွာင္ထားေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္သည္။)
Black hole ၏ ေနာက္တစ္အနက္မွာ သိပၸံပညာတြင္ ေပၚေပါက္ သံုးစြဲသည့္ `အာကာသတြင္းနက္´ ျဖစ္သည္။

black look(dirty look)

ေဒါသႏွင့္ၾကည့္ေသာအၾကည့္၊ သေဘာမက်သည့္ အေနျဖင့္ ၾကည့္ေသာအၾကည့္ကို ဆုိလိုသည္။
ဥပမာ-
When I asked about the money he owed, he gave me a really dirty look.
(သူအေႂြကးတင္ေနတဲ့ ပိုက္ဆံအေၾကာင္းေမးတဲ့အခါ တကယ့္ကို မေက်မနပ္ေဒါသထြက္တဲ့အၾကည့္နဲ႔ ၾကည့္တယ္။)

black out

ပထမနက္မွာ `အေမွာင္ခ်ထားသည္´ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-
They have blacked out all the obscene words in the subtitles to make this movie suitable for youngsters.
(ဤ႐ုပ္ရွင္ကားကို ကလးငယ္မ်ားႏွင့္ပါ သင့္ေတာ္ေအာင္ ထုိးထား ေသာ စာတန္းမ်ားမွ ညစ္ညမ္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို အနက္ေရာင္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။)
တတိယအနက္မွာ `ေခတၱမွ်ေမ့သြားသည္။ သတိ လြတ္သြားသည္´ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ -
The plane dived suddenly, causing the pilot to black out.
(ေလယာဥ္က ႐ုတ္ျခည္းထိုးဆင္းသြားရာ ေလယာဥ္မွဴး ေခတၱမွ် ေမ့သြားသည္။)
The man claims he blacked out from drinking.
(ထိုလူက အရက္ေသာက္ထား၍ သတိလြတ္ သြားသည္ဟု ေျပာသည္။)

black sheep
`စုန္းျပဴး´ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ -
My uncle is the black sheep in the family; we always thought he emigrated to Argentina to avoid going to jail.
(ကြၽန္ေတာ့္ဦးေလးကေတာ့ မိသားစုထဲမွာ စုန္းျပဴး တစ္ေယာက္ ပါပဲ။ ေထာင္က်မခံရေအာင္လို႔ အာဂ်င္တီးနားကို သူထြက္သြားတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထင္မိၾကပါတယ္´´)
in the black
`ေႂြကးၿမီကင္းသည္၊ အေႂြကးမတင္တာ့´ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ-
Bill was happy to say they were in the black.
(ေႂြကးၿမီးကင္းၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္လို႔ ဘီလ္ေပ်ာ္ရႊင္သြား သည္။)
ဤအီဒီယံႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ in the red ျဖစ္ သည္။ ေႂြကးတင္ေနသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ-
His company is in the red.
look black
အေျခအေန မေကာင္းမည့္ ပံုေပၚသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။
ဥပမာ -
The future looked black after he dropped out of school.
(သူေက်ာင္းက ပညာတစ္ပုိင္းတစ္စႏွင့္ ထြက္ရၿပီး ေနာက္သူ၏အနာဂတ္မွာ ေကာင္းမည့္ပံုမေပၚေတာ့ေပ)
not as black as one is painted
`လူအမ်ားေျပာၾကတာေလာက္မဆုိး´ ဟု အဓိပၸါယ္ ရသည္။
ဥပမာ-
He's not so black as he's been painted.
(သူက လူေတြေျပာၾကသေလာက္မဆိုးပါဘူး။)
The pot calling the kettle black

`သူခိုးကလူဟစ္´ ဟူေသာ ျမန္မာဆုိး႐ိုးစကားလို အီဒီယံျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္မွာ ဖင္မည္းေနၿပီး အိုးက ေရေႏြးကရားကို မညး္သည္ဟုေျပာေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ-
Tom's criticizing me for bad line calls is a case of the pot calling the kettle balck, since Tom's about the worst line judge I've ever seen.
(ငါေတြ႕ဖူးသမွ်ထဲမွ အဆုိးရြားဆံုးစည္းဒိုင္တစ္ ေယာက္ျဖစ္ေနတဲ့ တြမ္ကမ်ားငါ့ကို လိုင္းစည္းအဆံုး အျဖတ္ခု၀ံ့တယ္လို႔ေျပာေနတာ သူခိုးက လူဟစ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ (ငျပဴးကၿပဲတယ္လို႔ ေျပာေနေသး))
Black ဟူေသာ အမည္း၊ အနက္ေရာင္ျပစကားလံုးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္းမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
The balck art သို႔မဟုတ္ black magic = ေအာက္လမ္းပညာ၊ ေမွာ္ပညာ
Black belt = ဂ်ဴဒိုခရာေတးတြင္သံုးသည့္ ခါးပတ္နက္၊ ယင္းအဆင့္ ကို ေရာက္သူ
Black comedy = ေၾကကြဲဖြယ္၊ ထိတ္လန္႔ဖြယ္တို႔ကို ဟာသ ျဖစ္ ေအာင္ျပသသည့္ ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္စသည့္
The Black Country = အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၀က္(ခ္) မစ္ ဒလန္းအရပ္ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းအလြန္ထူထပ္ေသာ ေဒသ။
Black economy = အခြန္အခစသည္ ေရွာင္တိမ္းရန္ တရားမ၀င္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စီးပြားေရးကိစၥ၊ အလုပ္။
Black ice = ကတၱရာလမ္းေပၚတြင္ တင္ေနေသာ ၾကည္လင္သည့္ ေရခဲလႊာပါး။
Black Maria = အခ်ဳပ္ကား
Black mark = အမည္းစက္
Black market = ေမွာင္ခိုေစ်း
Black mass = ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အခမ္းအနားသဖြယ္က်င္းပ ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို မကိုးကြယ္ဘဲ၊ မေကာင္းဆိုး၀ါးကို ကိုးကြယ္ပသသည့္ပြဲ။
Black Muslism = သီးျခားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္လိုေသာ အေမရိကန္မြတ္စလင္လူမည္း
Black pepper = အခြံပါႀကိတ္ထားေသာ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔
Black Power = လူမဲမ်ားျပည္သူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံကူးအာဏာရ ေရး လႈပ္ရွားမႈ
Black spot = (က) မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ မၾကာခဏျဖစ္တတ္သည့္ ေနရာ။ (ခ) ျပႆနာတစ္စံုတစ္ခု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားရာအရပ္
Black tie = (က) ညစာစားပြဲအက်ႌႏွင့္ တြဲဖက္သည့္အနက္ေရာင္ ဖဲျပားနဲ႔ လည္စည္း (ခ) သတ္မွတ္၀တ္ စုံ၀တ္ရန္လုိေသာေနရာ။
Black-water fever = အလြန္ျပင္းသည့္ ငွက္ဖ်ားမ်ဳိး။ ဆီးမည္း အဖ်ားေရာဂါ။
Black widow = အမေကာင္က အထီးေကာင္ကို စားပစ္တတ္သည့္ အဆိပ္ရွိအေမရိကန္ပင့္ကူ
Black ball (v) = အသင္းအဖြဲ႕၊ ကလပ္စသည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ရန္၊ ဆန္႔က်င္မဲေပးသည္။
Black berry = ရွမ္းဆီးသီး
Black guard = သိကၡာမဲ့ေသာလူ၊ လူစဥ္းလဲ
Blackleg = လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အလုပ္သမားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ေနစဥ္ အလုပ္ဆင္းသူ။ ေလာက္ေကာင္။
Black mail = ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္သည့္ အလုပ္။ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း။
Black shirt = အနက္ကုတ္ရွပ္အက်ႌ၀တ္ဖက္ ဆစ္ဂိုဏ္းသား ... စေသာ black ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...