Thursday, August 2, 2012

ဦးဦးေမွာ္ဆရာ သတင္္းစုစည္းမႈ (၂-၈)

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္႕ တည္ၿငိမ္ေရး တို႕ကို အဓိကထားကာ ျငိမ္းခ်မ္း၍ ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။
ထုိကဲ႕သို႕ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ တည္ၿငိမ္ေရးတို႕ကို တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ အခ်ိန္ျပည္႕ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခု ရခိုင္ေဒသတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ႕ပါသည္။


ပထမတစ္ခုမွာ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား လူငယ္သံုးဦးမွ လုယက္ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ႕မႈျဖစ္ျပီး
 ေနာက္ဆက္တြဲအမႈမွာ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ခရီးသည္တင္ကားေပၚမွ ခရီးသည္ ဆယ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ႕ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ပထမျဖစ္ရပ္တြင္ ေသဆံုးရသူမွာဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္မိန္းကေလးျဖစ္ျပီး ဒုတိယအမႈတြင္ ေသဆံုးရသူမ်ားမွာ မူဆလင္ဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ထုိျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုမွ အစျပဳ၍ ရခိုင္ေဒသ စစ္ေတြ၊ ေမာင္းေတာ ႏွင္ ႕ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႕ပါသည္။ 
ဆူပူအၾကမ္းဖက္သူမ်ားက အိမ္မ်ား၊ ဆိုင္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ားကို မီးတင္ရႈိ႕ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင္႕ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္စလံုးနစ္နာထိခိုက္ခဲ႕ျပီး စုစုေပါင္း လူ ၇၇ ဦးေသဆံုးကာ ၁၀၈ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႕ၾကပါသည္။ 
အိမ္ေပါင္း ၄၈၂၂ လံုး၊ ဗလီေပါင္း ၁၇ ခု၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းေပါင္း ၁၅ ခု ႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ႕ပါသည္။

အစိုးရသည္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွပင္စတင္၍ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္တည္ၿငိမ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႕ပါသည္။ 
ထို႕အတူ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕မသြားေစေရး၊ ေအးခ်မ္းမႈကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္သမွ်နည္းလမ္းမ်ားကို 
လုပ္ေဆာင္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနကို လူအမ်ားအားလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင္႕ အသိေပးခဲ့ ပါသည္။

ရခိုင္ေဒသမွ ဥပေဒမဲ့၊ မင္းမဲ့စရိုက္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္အမွန္တရားကို ေဖၚထုတ္ရန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးအေရးယူရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး အမႈဴးျပဳေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ရခိုင္ေဒသအေရးအခင္းႏွင္႕ ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႕ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ အေရးအခင္းကို သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈျဖင့္ 
ရႈေထာင့္စံုမွ နားလည္သံုးသပ္ၾကပါရန္ ပန္ၾကားခဲ႕ျပီး အစိုးရအေနျဖင္႕ အေရးႀကီးေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို လက္ကိုင္ျပဳကာေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိကဝတ္ျပဳခဲ႕႔ပါသည္။ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကိုရပ္စဲႏိုင္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး ျပန္လည္ရယူရန္ 
ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႕တြင္ ရခိုင္ေဒသကို အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာကာ ထိန္းသိမ္းခဲ႕ပါသည္။

ရခိုင္ေဒသ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရာတြင္ ဥပေဒမဲ႕မႈမ်ားသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ဘာသာေရးမတူညီမႈအေပၚအေျခခံေသာ မယံုၾကည္မႈ၊ 
မုန္းတီးမႈ ႏွင့္ ကလဲ့စားေျခလိုမႈမ်ားေၾကာင္႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ရျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိခိုက္ေသဆံုးရသူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႕ မြတ္ဆလင္ လူအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္စလံုးမွျဖစ္သျဖင္႕ ေဒသတြင္း တစ္ဖက္သတ္ ဖိႏွိပ္ႏွိပ္ကြပ္မႈ မ်ိဳးမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးစံုေနထုိင္ၿပီး ဘာသာတရားစံုလက္ခံေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ မတူညီေသာယံုၾကည္မႈအသီးသီးရွိေသာ္ျငား ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား
 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အတူတကြ ေနထုိင္ၾကေသာႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင္႕ ျပည္နယ္အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ၾကျပီး ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင္႕ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတို႕တြင္ ပါဝင္ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ရာဇဝတ္ေၾကာင္းျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူခဲ႕ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တည္ဆဲ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားျဖင့္ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနပါသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင္႕ ထိခိုက္ခဲ႕သူ ဒုကၡသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၁၄၃၂၈ ဦးႏွင္႕ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ၃၀၇၄၀ ဦးတြက္ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေပါင္း ၈၉ခုဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ပါသည္။ ရခိုင္ေဒသ၏ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေျခအေနမွာ ပံုမွန္အေနအထားသုိ႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေနသျဖင္႕ 
အဆိုပါ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေနဒုကၡသည္မ်ားမွာ မိမိတို႕ ရပ္ရြာမ်ားသို႕ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ထြက္ခြာသြားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႔ႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း မီးေလာင္ျပာက်သြားေသာ အိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ၾကိဳးစားမႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ နယ္စပ္ေဒသေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနသည္ အိမ္ ၂၀၂လုံးကိုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံး UNHCR က အိမ္ ၂၂၂လုံးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Care Myanmar က အိမ္ ၁၂၈လုံးကိုလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္သြားမည္။ ေမာင္ေတာရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ရြက္ဖ်င္တဲအလုံး ၄၀၀ကို UNHCR က ပို႔ေဆာင္ေပးျပီး ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြျမိဳ႔ႏွင့္ စစ္ေတြျမိဳ႔နယ္တြင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ အမိုးအကာမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ယာယီရြက္ဖ်င္တဲ ၁၇၀ လုံး ကိုလည္းေကာင္း၊ 
UNHCR ဦးေဆာင္ေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား INGOမ်ားက တဲအလုံး ၆၀၀ကိုလည္းေကာင္း တည္ေဆာက္သြားရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကျပီး
 ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေပးပို႔ရန္ ပစၥည္းေလးမ်ိဳးအတြက္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ၾကီး (WFP) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းဖိုး သုံးစြဲျပီးကာ 
ယခုအခ်ိန္ထိ စခန္းမ်ားသုိ႔ ၁၅၁၅တန္ ေပးပို႔ျပီး ျဖစ္သည္။ ၂၁၀၀တန္ေက်ာ္ေက်ာ္ ပစၥည္းမ်ားကို WFP ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားျပီးျဖစ္သည္ 
ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရုံးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အိမ္သုံးပစၥည္း ၆၈၁၈ စုံ၊ တာေပၚလင္စ ၂၄၁၂စတို႔ကို ျပည္နယ္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားသို႔ ေပးေ၀ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ နစ္နာသူမ်ား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ သန္း၃၀၀၀ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေငြႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ လက္ခံရရွိျပီး ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ တရားဥပေဒျပန္လည္စိုးမိုးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစြမ္းကုန္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖင့္
 ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ႏွိပ္စက္ညင္းပန္းခဲ့သည္၊ အင္အားအလြန္အကၽြံ သုံးစြဲခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပယ္ခ်သည္။

ျပည္နယ္ ေနရာအခ်ိဳ႔တြင္ လူအုပ္စုတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အဓိကရိုဏ္း အၾကမ္းဖက္မႈသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔တြင္သာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘာသာေရး ကိစၥအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးအေရာင္ဆိုးျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအေရးျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးျခင္းတို႔အား အျဖစ္အပ်က္မွန္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမွန္တို႔အရ
 ျမန္မာႏုိင္ငံက လုံး၀ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးသည္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးမ်ိဳး အၾကား လူမ်ိဳးေရး သဟဇာတျဖစ္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စု အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေရးအတြက္ အသက္တမွ်ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငိမ္းခ်မ္း 
သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ 
ဘာသာေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း မဟုတ္ပါ။

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သေဘာထားၾကီးၾကီးျဖင့္ သတိၾကီးစြာထားျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥကို
 ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရသည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ပုံမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။


ေနျပည္ေတာ္
၃၀ ဇူလိုင္ ၂၀၁၂

Ref:The Voice
ျပည္တြင္းမွာ အစဥ္အဆက္ေနခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တစ္အိမ္တည္း မွာေနေနတဲ့ ညီအစ္ကိုေတြ ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲ (လ၀က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းအား ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ လက္ခံဖြယ္မရွိဟု လ၀က ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ယေန႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဘယ္လို ဆံုးျဖတ္မလဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အတိအက်မသိဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ား စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
ျပည္တြင္းမွာ အစဥ္အဆက္ေနခဲ့တဲ့ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရခိုင္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တစ္အိမ္တည္း မွာေနေနတဲ့ ညီအစ္ကိုေတြ ရန္ျဖစ္ၾကတာပဲ၊ 
ဒါဟာေဒသတြင္း ကိစၥေလ၊ ႏိုင္ငံတကာအေရးမွ မဟုတ္ တာ၊ ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ Bilitral (ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား) ေျဖ ရွင္းရမွာေလ၊ ဒါကိုႏိုင္ငံတကာအေရးလို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳ ပါလို႔ ေတာင္းဆို လာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္ခံမွာ မဟုတ္ ဘူးဟု ၄င္းကေျပာသည္။ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီတြင္ ယခင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ရုံးေဟာင္း၌ လ၀ကျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးစီး၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္ "

၂၀၁၄ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါမည္မဟုတ္ဟု လ၀က ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီ က ယေန ့ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ၾကီးရံုးေဟာင္းတြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ့အျပင္ ဘဂၤလားေဒရွ္ သံ အမတ္ၾကီး၏ “ရုိးဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိ “ ဟူေသာ အေမးကိုလည္း ၄င္းက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ပထမအဂၤလိပ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ျပီးေနာက္ပုိင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ေၾကာင္း တရား၀င္ျငင္းဆို လုိက္သည္။


ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ ရွင္းလင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အျခားျပင္ပမွ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ အားထုတ္မႈရွိသည္ကို သက္ေသျပေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား 

Monday, 30 July 2012 19:54 

Inline image 1
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးေဟာင္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္က ဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕၏ အခ်ိန္ကို ၾကည့္ပါက တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားက အျခားျပင္ပမွ လူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးတည္သည့္ ျပင္ပမွ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ အားထုတ္မႈရွိသည္ကို သက္ေသျပေနေၾကာင္းဟု နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ေမြးဖြားႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ဘဂၤါလီ ဦးေရႊေရာက္ဒူလာ မိသားစုအေၾကာင္းကို ဥပမာေပး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဦးေရႊေရာက္ဒူလာတြင္ မိန္းမ ေလးဦး၊ သား ၂၈ ဦး၊ သမီးႏွင့္ ေျမးမ်ား ၄၉ ဦး စုစုေပါင္း မိသားစု၀င္ ၈၂ ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေမြးဖြားႏႈန္းကို 
ေဖာ္ျပရန္ "စကားလုံး ရွာလို႔ မရႏိုင္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Inline image 3
ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ဦးေရႊေရာက္ဒူလာမိသားစုဝင္မ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ၎က (၁) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ (၂) ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေသာ လူအုပ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ (၃) အစိုးရ၏ အေရးယူမႈႏွင့္ ကာကြယ္တား ဆီးေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ (၄) စစ္ ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းေသာ လူအုပ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ား၊ (၅) ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္၊ (၆) လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ၊ (၇) ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ (၈) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ (၉) သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားခြဲ၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ရွင္းလင္းၿပီး၌ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူ (ဘဂၤါလီမ်ား) အတြက္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Inline image 2

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူဦးေရ အလြန္အမင္း တုိးျမင့္လာမႈ၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ၊ လူမႈေရး ပဋိပကၡ၊ ေျမယာအသုံးျပဳမႈ ပဋိပကၡ၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡ၊ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ ရွိျခင္း၊ တင္းက်ပ္သည့္ ၀န္းက်င္၊ တင္းက်ပ္သည့္ ေစ်းကြက္အေျခအေန၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွားပါးမႈ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း နိမ့္ပါး၍ စာမတတ္ေျမာက္မႈ၊ မဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား စသည္တို႔သည္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူ (ဘဂၤါလီမ်ား) အတြက္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္
 ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိေသာ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္း၊ ပဋိပကၡကာကြယ္ေရး ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္မႈ တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား အားေပးျခင္း၊ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကို အားေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အားေပးျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိး ၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ၄၆ ဦး စုစုေပါင္း ၇၇ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁၁၂ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စုစုေပါင္း 
လူေနအိမ္ ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ၁၄ လုံးႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္း သုံးေက်ာင္း မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အဓိက႐ုဏ္မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိဒုကၡသည္ ဦးေရမွာ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ရခိုင္လူမ်ဳိး ၈၀၃၁ ဦး၊ ဘဂၤါလီ ၅၃၃၉၀ ဦး စုစုေပါင္း ၆၁၄၂၁ ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္လူမ်ဳိး ၈၀၃၁ ဦးအနက္ ၅၇၀၂ ဦးမွာ စစ္ေတြရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၄၃ ခုတြင္ ရွိၿပီး ၂၃၂၉ ဦးမွာ ေမာင္ေတာရွိ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္း ေျခာက္ခုတြင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီ ၅၃၃၉၀ ဦးအနက္ ၅၉၀၉၂ ဦးမွာ စစ္ေတြရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅၂ ခုတြင္ ရွိၿပီး ၂၃၂၉ ဦးမွာ ေမာင္ေတာရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ေျခာက္ခုတြင္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အဓိက႐ုဏ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး UNHCRE မွ ငါး ဦး၊ WFP မွ တစ္ဦး၊ AZG မွ ေလးဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ မပါ၀င္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ တစ္ဦးကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီးက ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက "႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူးလို႔ သမၼတႀကီးက ေျပာတဲ့စကားကို ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ခံေျပာၾကား လိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၈၂၄ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေအာက္ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ ကာယလုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိလာတဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို အတားအဆီးမဲ့ ၀င္လာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၿဗိတိသွ်လက္ထက္မွာရွိခဲ့တဲ့ အစိုးရ ျပန္တမ္းေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေတြကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ဘယ္တုန္းကမွ လူမ်ဳိးခြဲျခားမႈထဲမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတာကို တရား၀င္ ေဖာ္ျပထားတယ္ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးသာ ေဖာ္ျပထားတာ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တရား၀င္ လူမ်ဳိးစုႀကီး ရွစ္စု ရွိပါတယ္။ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လူမ်ဳိးစု ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြက တရား၀င္ လူမ်ဳိးစုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာေကာ၊ ၿဗိတိသွ် အစိုးရ ျပန္တမ္းမွာေရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က ေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေတြမွာေရာ ဘယ္တုန္းကမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုတာ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့လူမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ မရွိပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္" ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ သံ႐ုံးတာ၀န္ခံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အိုင္အင္န္ဂ်ီအိုမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မိမိအေနျဖင့္ ေသခ်ာေလ့လာဆန္းစစ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14792%3A2012-07-30-13-24-51&catid=42%3A2009-11-10-07-36-59&Itemid=112ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး(RWU)မွ မစၥတာကင္တားနားကုိ စာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အေျခစုိက္ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး
(RWU)မွ ရခုိင္ျပည္တြင္း အဓိက႐ုဏ္းအေပၚမွာ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ မစၥတာကင္တားနားကုိ ယေန႕ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္တြင္ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Inline image 4
ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး(RWU)မွ မစၥတာကင္တားနားထံသုိ႕ ေပးပုိ႕လုိက္ေသာ စာတစ္ေစာင္ကုိ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစည္းအ႐ုံး၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက စာရြက္ထဲတြင္ပါေသာ အေၾကာင္းအရာကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရွင္းျပသည္။

“ မစၥတာ ကင္တားနား လာေရာက္သည့္အေပၚမွာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္ ဘယ္သူေတြ အမွန္တကယ္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည္ကို ေသခ်ာစီစစ္၍ မွန္ကန္ေသာ Report တစ္ခု ျပဳလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ (၃)ခု ျဖစ္တဲ့ ရေသ့ေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္တို ့မွာ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕လူဦးေရ လူမ်ားစုက လူနည္းစု ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာရသလဲ၊ စီစစ္ဖို ့ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္မွာ တစ္ျခားေသာလူမ်ိဳးမ်ားပါ ေနထိုင္ပါလွ်က္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူ မူဆလင္မ်ားႏွင့္သာ ဘာေၾကာင့္ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ေနရသလဲ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာစစ္ဖို ့ ကမၻာ့ကုလသမဂၢနဲ ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံ ထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕ မူလရခုိင္ေတြ ရခိုင္ေျမေပၚမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာနဲ ့ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေျပာေသာစကားကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်က္ဟာခ်ီနာ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဒီပူမူနီတို႔ ေျပာေသာ စကားေတြကို အေလးထားစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာထားပါတယ္။ ” ဟု ဆရာမ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာျပသည္။

ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအ႐ုံး(RWU)သည္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ ဒါးကားၿမိဳ႕တြင္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကုိထားရွိၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ အိႏိၵႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံစေသာ
 ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဌာနခြဲမ်ားကုိလည္း ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။


arakantimes.burmeseထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာ

Inline image 5

သုိ႔
ဦးသိန္းစိန္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
သမၼတရံုး၊ေနျပည္ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

ေန႕စြဲ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၂၄) ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သမၼတႀကီး၏သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထားေထာက္ခံျခင္း။

“ ေလးစားအပ္ပါေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးခင္ဗ်ာ ”

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိရုိ ဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၁၂၊၇၊၂၀၁၂ေန႔စြဲပါ သမၼတႀကီး၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္အေပၚ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အားလုံးမွ လႈိက္လႈိက္ လွဲလွဲႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံအပ္ပါေၾကာင္း ေရွ႕ဦးစြာေျပာလုိပါသည္။

၁၉၈၄နွစ္ မတုိင္ခင္ကတည္းက ေရာက္ရွိေနသူမ်ားနွင့္ ယင္း၏အမ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ေလာက္ကုိ မွႏုိင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံႏုိင္သည္ဆုိျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တည္ဆဲဥပေဒနွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔နားလည္ခံယူပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အထက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ မကုိက္ညီသူမ်ားကုိ UNHCRမွ တာ၀န္ယူကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္နွင့္ တတိယႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္ခံမည္ဆုိပါကလည္း ပုိ႔ေဆာင္းေပးရန္သမၼတႀကီး၏ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွာလည္း ေလွ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈရွိသည္ဟု ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ UNHCR တာ၀န္ရွိသူမွ၎တုိ႔၏ မူ၀ါဒနွင့္မကုိက္ညီသျဖင့္ တာ၀န္မယူေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိမႈအေပၚ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အနာဂါတ္ကုိေရွ႕ရႈးကာ အေလးအနက္ထားေျဖရွင္း ဖုိ႔လုိအပ္သည္ဟုလည္းသမၼတႀကီးအား အႀကံျပဳလုိပါသည္။

အမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဥကၠဌ) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို သူမမသိေၾကာင္း၊ရိုဟင္ဂ်ာလူမိ်ဳးဟူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ေအာ္စလိုသတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၈၈)မိ်ဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္းမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီလူမိ်ဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားကမူ လူ႕အခြင့္အေရးကုိေရွ႕တန္းတင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေျပာၾကားေနသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ မခံမရပ္ႏုိင္စရာ ျဖစ္ေနရပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဤရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ား၏ကိစၥသည္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္္လွမ္းခါစျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး က႑မ်ားအား အေနွာက္အယွက္တစ္ခုျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္လည္း ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေသာ ဘ၀ရပ္တည္မႈကုိထိခုိက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တည္ၿမဲေသာအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားေနသည္မွာ သမၼတႀကီးလည္း အသိျဖစ္္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေအးခ်မ္းေရးနွင့္ စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဤရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံဘဂၤါလီမ်ား၏ကိစၥကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္းစုံမ်ား၏ေအာက္ပါအႀကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အႀကံျပဳေျပာၾကားအပ္ပါသည္။

တုိက္တြန္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁) ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးလွေစာတင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သလုိ ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာသမုိင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏု္င္ငံတကာသမုိင္းပညာရွင္မ်ားအား စုေပါင္း၍ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလုပ္ကာ ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအေၾကာင္း သမုိင္းရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ေပးပါရန္။

၂) ရုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲလ၀ကဥပေဒနွင့္အညီ တိတိက်က်စီစစ္၍ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားကုိ တရားဥပေဒအတုိင္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။

၃) ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လုံၿခဳံေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ဘဂၤလား + ျမန္မာနယ္စပ္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းၿပီး စနစ္တစ္က်ျပင္ဆင္ျပဳ လုပ္ေပးပါရန္။

ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

၁) ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ - ထုိင္းဌာနခြဲ (ALD-Exile Thailand)

၂) ျပည္ပေရာက္ ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႔ (O.K.N.S.O)

၃) ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (O.N.S.O)

၄) ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (A.H.R.D.O)

၅) ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (K.W.O)

၆) ရခုိင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ပန္းတုိင္အသင္း (G.R.P.D.C)

၇) ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအသင္း (B.A.T)

၈) ရခုိင္၀ံသာႏုစာေပအသင္း (R.P.L.C)


သမၼတႀကီးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာ၍ သက္ေတာ္ရွာေတာ္ရွည္ပါေစ။


arakantimes.burmese

-- 
Ƭнαиκƨ, 

                         \\\ ///
                       /        \
                      | \\    // |
                    ( | (.)  (.) | )
 ---------------o00o-- (_)--o00o---------------
         
======ஜ۩۞۩ஜ=======
◄██▓░
  Ѧя Ƨσяcɛяɛя  ░▓██►
         ======ஜ۩۞۩ஜ======= 

  
-------------ooo0---------------------------------
               (   )        0ooo
                \ (          (   )
                 \_)         )  /

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...