Tuesday, August 7, 2012

သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ နွင့္ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရး။


by Aung Htoo on Tuesday, August 7, 2012 at 4:39am 

ျပည္တြင္းအပတ္စဥ္ထုတ္ The Voice Weekly ႏွင့္ Envoy ဂ်ာနယ္တို႔ကို စာေပ စိစစ္ေရးဌာနက အကန္႔အသတ္မရွိ ရပ္ဆိုင္းအေရး ယူခဲ့သည့္ အေပၚကန္႕ကြက္မႈမ်ား အားေကာင္းေကာင္း ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၁၄ ပါတီနွင့္ ေတြ႕ရာ၌ သမတ ဦးသိန္းစိန္ က  ဂ်ာနယ္မ်ား ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းသည့္ ကိစၥ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မၾကာမီ အဆင္ေျပသြားမွာပါဟု ေျပာေၾကာင္း ၾကားရသည္။ ယင္း ေျပာၾကားခ်က္ ထြက္လာျပီး ရက္ပိုင္းမွာပင္ ရက္ သတၱနွစ္ပတ္သာ ရပ္ဆိုင္း တာပါ ဟူ၍ စစ္အစိုးရက ျပန္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္။ တဖက္က သူရဲကို ေမြးျပီး ျခိမ္းေျခာက္၊ အျခားတဘက္က ပေယာဂ ဆရာေနရာမွာ ေနျပီး ကုစားျပသည့္ လုပ္ဟန္မ်ိဳးကို လက္မခံ သင့္ေတာ့ပါ။


တခုခုျဖစ္လာလိုက္၊ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြထံ သြားေရာက္ ခ်ည္းကပ္ျပီး ေတာင္းပန္တိုးရွိဳးရသည့္ သေဘာျဖင့္ ကုစားမႈေတာင္း ခံလိုက္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေရွ႕ခရီးကို မသြားသင့္ေတာ့ပါ။ လိုတမိ်ဳး မလိုတမ်ိဳး ရွံဳ႕ခ်ီနွပ္ခ်ီ လုပ္တတ္သည့္ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ သေဘာကို ေကာင္းစြာနားလည္ေသာ သတင္းသမားမ်ားက ထိုမွေနာက္တဆင့္တက္ျပီး စာေပစီစစ္ေရး ဖ်က္သိမ္းဘို ့အထိေတာင္း ဆိုလာၾကပါျပီ။ ဤ လႈပ္ရွားမႈသည္  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္ ့က်င္ေရး  တိုက္ပြဲအတြက္ အေရးပါလွသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ မွ ဒီမို ကေရစီ သို ့ေျပာင္း လဲေရးအတြက္ နိုင္ငံေပါင္း သံုးဆယ္ ေက်ာ္တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား  ေဖၚေဆာင္ခဲ့ရာ၌ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခြင့္ ရ ရွိေစ ရန္ သတင္းဌာနမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေတာင္းဆိုသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ယခုစတင္ ျဖစ္ပြားလာပါျပီ။

၂၀၁၁ ခုနွစ္မွ စတင္ခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရ၏ အေပၚယံ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို အသံုးခ်ကာ ဒီမိုကေရစီ နွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ ရရွိေစရန္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အနက္ ဤ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ေတာင္းဆို သည့္ က႑အား ဥပေဒေၾကာင္း မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္၍ က်ယ္ျပန္႕ၾကီးမားေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္လွ်င္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိနိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သတင္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စုေဆာင္း၊ ထိမ္းသိမ္း၊ ျဖန္႕ခ်ီျခင္း အပါအ၀င္ လူထုမ်ား ရရွိသင့္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ အေျခခံ လူ႕ အခြင့္အေရးအား သက္ဆိုင္ရာနုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ ျပဌာန္းက်င့္သံုးနိုင္ေစအတြက္ ဥပေဒပါအခြင့္အေရး Legal Rights အျဖစ္သို ့ေျပာင္းလဲလိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို လက္ခံလွ်င္ ေအာက္ပါဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္တုိ ့ကို တဆင့္ျပီး တဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ တျပိဳင္တည္း ျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါမည္။

(၁) ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ ပါ ခြ်င္းခ်က္ ျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ "နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး” ဟူသည့္ စကားရပ္ကို လံုး၀ ထုတ္ပယ္လိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဟူသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ စစ္အစိုးရက ဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဥပကၡာျပဳကာ ရမ္းျခင္သလို ရမ္းခဲ့ေသာ ေခတ္ကို အဆံုးသတ္သင့္ျပီ ျဖစ္သည္။

(၂) ၁၉၇၅ ခုနွစ္ နိုင္ငံေတာ္အား ေနွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ၊ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ ပံုနွိပ္သူမ်ားနွင့္ ထုတ္ေ၀သူမ်ား ဥပေဒ နွင့္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ဥပေဒ တို ့ကို လံုး၀ရုပ္သိမ္းလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။

(၃) လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ အေျခခံတြင္ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ သစ္ တရပ္ ေပၚထြက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ သတိထားရမည္မွာ ဥပေဒမ်က္လွည့္ျပပြဲေနာက္တခု အတြင္း အၾကံဳး၀င္ မသြားေစ ရန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ၁၉၂၆ ခုနွစ္ အလုပ္သမား သမဂၢ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားေပးသေယာင္နွင့္ တဖက္လွည့္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ၂၀၁၁ ခုနွစ္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ အစည္း ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးလိုက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဤသည္ ကို ကာကြယ္ဟန္႕တားနိုင္ရန္မွာ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိတို ့လုိလားေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ စုေပါင္း ေဖၚထုတ္ နိုင္လွ်င္ အက်ိဳးရွိနိုင္ပါမည္။ ယင္းကို စဥ္းစားရာ၌ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေရး အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ အဆိုျပဳမူၾကမ္းကို ေလ့လာသင့္သည္ ဟု အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)                                                                                         ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...