Saturday, August 4, 2012

ျပည္ေထာင္စုပညာေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမေအးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ


 • ၀န္ၾကီးခင္ဗ်ား
  မဂၤလာပါလို႔ေလးစားစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ပညာေရး၀န္ၾကီးဆိုျပီး ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေပမယ့္
  ဒီစာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမတၾကီးဦးသိန္းစိန္ႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၾကီးမ်ား၊ ပညာေရးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာေရးကို စိတ္၀င္တစား အားေပးခ်င္ၾကသည့္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ ေရာက္ျမန္မာအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားပညာရွင္မ်ား၊ပညာတတ္မ်ား၊ပညာေရးနယ္ပယ္
  တြင္အေတြ႔အၾကံဳဳရင့္က်က္သည့္ဆရာဆရာမမ်ားအားလံုးကို အသိေပးခ်င္သည့္အတြက္ ရိုးသားစြာေရးသားေပးပို႔အပ္သည့္စာျဖစ္ပါတယ္။
  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သံုးသပ္ျခင္း၊ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္း၊အဆိုးမ်ားကိုေထာက္ျပေ၀ဖန္
  ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လိုျခင္းမရွိပဲအနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးအတြင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
  ေပါင္းစံုေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ျပီးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ေနထိုင္ေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
  ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးအတြက္တာ၀န္ရွိသည္ဟုခံယူထားသူ
  မ်ားေ၀ဖန္္ေဆံြးေႏြးၾကပါကုန္။

  ၁။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္အားတစ္စံုလံုးေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။အေျခခံပညာေရးစနစ္ကို
  ခဏေဘးဖယ္ထားျပီးအဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္တကၠသိုလ္ပညာေရးကိုသာပညာေရး
  ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊အစားထိုးျခင္း၊ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရံုျဖင့္ႏိုင္ငံ
  သားေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ဆိုသည္မွာမည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ပါ။အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား
  ငယ္စဥ္ကာလကတည္းကျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးထားမွသာႏိုင္ငံႀကီးသားစိတ္ဓါတ္၊ဒီမိုကေရစီ
  စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္အမ်ိဳးသားေကာင္းမ်ား၊အမ်ိဳးသမီးေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ႏိုင္ပါမယ္။
  အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုတာမွာေယဘူယ်အားျဖင့္

  ၁။ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတတ္သည့္အေလ့အက်င့္
  ၂။စုေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္အေလ့အက်င့္
  ၃။တာ၀န္ယူလိုစိတ္ရွိသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားကိုဆိုလိုပါတယ္။
  အထက္ပါအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားေမြးဖြားေပးႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ႏိုင္ငံ၏အဆံုးအရႈံး
  မည္မွ်ၾကီးမားသည္ကိုလူႀကီးမင္းမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုယူျပီးမွ
  သာပညာေရးစနစ္ၾကီးတစ္ခုလံုးအားေျပာင္းလဲသင့္ပါတယ္။

  ၂။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကိုဗဟိုမွေရးဆြဲအတည္ျပဳျပီးတိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွ
  တေျပးညီေဆာင္ရြက္ေစျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ဗဟိုမွပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုသာခ်မွတ္ေပးျပီးယင္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားမွကိုယ့္နယ္ေျမေဒသႏွင့္
  ကိုက္ညီသည့္သင္ရိုးညႊန္တမ္းမ်ားကိုေရးဆြဲျပီးသင္ၾကားေစသင့္ပါတယ္။သို ့မွသာတိုင္းရင္းသား
  တို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါတဆက္တစပ္တည္းေပါင္းစည္းသင္ၾကားေပးႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါ
  တယ္။

  ၃။သို႔အတြက္ေၾကာင့္ဗဟိုမွသာအစစအရာရာခ်ဳပ္ကိုင္ျပီးဘ႑ာေငြမ်ားခ်ေပးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း
  အေရးယူျခင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း
  မ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာ၀န္ႏွင့္အား မမွ်မတျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႔ရသည့္အတြက္တိုင္းေဒသၾကီး
  မ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ပညာေရး၀န္ၾကီးမ်ားမွယင္းကိစၥမ်ားအားလံုးကိုတာ၀န္ယူ
  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ေစလိုပါတယ္။သို႔မွသာေက်ာင္းအေဆာက္အအံု၊
  ဆရာ ဆရာမႏွင့္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖည့္ဆည္းေရးသည္တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ျပည္
  နယ္မ်ားမွအစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏တာ၀န္ျဖစ္လာျပီးယင္းတို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံ
  မႈသည္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာကာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ တျခားတျခားေသာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း
  မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖင့္တစ္ႏိုင္ငံ
  လံုး တေျပးညီမျဖစ္သည္႔တိုင္ေအာင္အေတာ္အတန္ျပည္႔စံုႏိႈင္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။

  ၄။ပညာေရးစနစ္တစ္စံုလံုးအားမည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲေစသင့္ေၾကာင္းကိုႏိုင္ငံတကာသို႔ပညာ
  ေရးဆိုင္ရာေလ့လာေရးအဖြဲ႔မ်ားေစလႊတ္ေလ့လာေစသင့္ပါတယ္။ယင္းေလ့လာေရးအဖြဲ႔၌ျပည္
  သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရးဌာနမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္သည့္ဆရာၾကီး၊
  ဆရာမႀကီးမ်ား၊လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးမွကိုယ္စား
  လွယ္မ်ားပါ၀င္ေစသင့္ပါတယ္။ယင္းေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္လည္းႏွစ္ညအိပ္သံုးရက္ခရီး
  ေလာက္သာမျဖစ္ေစပဲလံုေလာက္သည့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္သင့္ပါတယ္။ပညာေရးဆိုင္ရာ
  ေလ႔လာေရးအဖြဲ႔မ်ားအစံုအညီျပန္လည္ေရာက္ရွိျပီးသည့္အခါမည္သို႔ေျပာင္းလဲေစသင့္ေၾကာင္း
  စာတမ္းမ်ားကိုေရးသားေစျပီးနယ္ပယ္အသီးသီးမွပညာေရးကိုစိတ္၀င္စားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
  အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ညိႈႏႈိုင္းေဆြးေႏြးျပီးမွသာျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ပညာေရးမူ၀ါဒကိုခ်မွတ္
  အတည္ျပဳကာလက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေစသင့္ပါတယ္။

  ေလးစားစြာျဖင့္
  ဆရာသန္႔ (ေသြးသစ္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...