Tuesday, August 7, 2012

ဆင္ဖမ္း၊ က်ားဖမ္း၊ ေရာက္တတ္ရာရာေၿပာၾကစတမ္း


by Myo Set on Saturday, August 4, 2012 at 3:55pm 

က်ားဖမ္းခ်င္လွ်င္ ေတာထဲဝင္ရသည္။ ေတာထဲမဝင္ဘဲမရ။ ထုိ႔ၿပင္ နယ္က်ြမ္းရသည္။ ေတာက်ြမ္းရသည္။ သည္းခံႏုိင္ရသည္။ ၿခင္ကိုက္၊ ၿဖဳတ္ကိုက္စသည္႔ အေသးအမႊားဒဏ္မ်ားကို သည္းခံႏုိင္ရသည္။ ၿခင္ကိုက္မခံႏုိင္လွ်င္က်ားကိုက္၍ေသနုိင္သည္။

လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းကိုလည္းေရြးခ်ယ္ၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲလဲေရာက္္ေနၿပီးၿဖစ္သည္။ က်ားဖမ္းေသာဥပမာနွင္႔ယွဥ္လ်က္တြက္ဆလွ်င္ NLD လုပ္ေနသည္မွာ ဘာမွ မမွားေသး။

အေၿခခံဥပေဒၿပင္ဖုိ႔ အတြက္သည္ လႊတ္ေတာ္လမ္းေၾကာင္းရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပလမ္းေၾကာင္းရွိသည္။ ဟန္ခ်က္ညီညီသြားႏုိင္လွ်င္ပိုေကာင္းပါမည္။


လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပလမ္းေၾကာင္းအတြက္ကေတာ႔ လူငယ္ပညာတတ္မ်ားနွင္႔ လူလတ္တန္းစားမ်ားအား အေၿခခံဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေထာက္ၿပေဟာေၿပာႏုိင္ရန္လိုသည္။ ထုိ႔ၿပင္ ဒီမုိကေရစီၿဖစ္စဥ္၏ အသီးအပြင္႔မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီစံနစ္တြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ရပုိင္ခြင္႔နွင္႔တာဝန္မ်ားကိုပါ ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္း မ်က္စိဖြင္႔ေပးရမည္။

ထုိသုိ႔ ေၿခကုပ္ရလာလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ဟုတ္ၿပီ။ လူမ်ားသည္ မိမိရပိုင္ခြင္႔ကို နားလည္လာၾကမည္။ ရပိုင္ခြင္႔နွင္႔အတူ ကိုယ္႔တာယန္ကိုယ္ နားလည္လာေအာင္လည္း အားထုတ္ရမည္ၿဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ဒီမုိကေရစီဟူသည္ ကိုယ္ထြန္ယက္လွ်င္ ကိုယ္စားရေသာ စံနစ္ၿဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ အဓိကကေတာ႔ ကိုယ္စုိက္သမွ် သူၾကီးသားကို မေပးရေသာ စံနစ္ၿဖစ္ေၾကာင္း၊ သူၾကီးကိုလည္းမေၾကာက္ရေတာ႔ေၾကာင္း အသိသြင္းေပးရန္ၿဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ႔ တစ္ခြန္းတည္းေၿပာသည္။ Political Awareness ဟုသံုးၾကသည္။ လူထု၏ ႏုိင္ငံေရးနိုးၾကားမႈ ၿမင္႔မားလာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထုိၿဖစ္စဥ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ၁၉၈၈အေရးအခင္းကာလမ်ားတြင္ ၿမန္မာၿပည္တြင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ဖူးသည္။

ႏုိင္ငံေရးအသိႏိုးၾကားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ၿခင္းမဟုတ္ဘဲ ပညာေပးၿခင္းသည္ ေကာင္းသည္။ လူထုမ်က္စိပြင္႔လာလွ်င္ ထုိ လိႈင္းလံုးၾကီးကို မည္သည္႔ တန္ခုိးရွင္မွ် ရပ္တန္႔၍ မရစေကာင္း။ ထုိသို႔ မ်က္စိပြင္႔မည္ကုိ အာဏာရွင္မ်ားက ေၾကာက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ မ်က္စိအတင္းပိတ္သည္။ မ်က္စိ ပြင္႔ေစေသာ အရာမ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကားမ်ားနွင္႔ စာအုပ္စာေပ၊ ႏုိင္ငံေရးတရားပြဲမ်ားၿဖစ္သည္။ ထုိအရာအားလံုးကို ပိတ္ကာ လမ္းေၾကာင္းကို ၿဖတ္ေတာက္သည္။

ထုိသို႔ မ်က္စိပိတ္သည္႔ကိစၥသည္ ကိုုယ္႔ကိုယ္ကို သင္းသတ္သည္နွင္႔ေတာ႔တူသည္။ အခု ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥတြင္ ေခြးအၾကီးလွည္းနင္းသလို ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို ၿမင္ေနရသည္။ မ်က္စိပိတ္ခဲ႔ၿခင္းရလာဒ္ပါပဲ။ ေတာရမ္းမယ္ဘြဲ႔ အတင္းတုပ္ေနဆဲ အတုိက္အခံမ်ားကို ၿမင္ေနရသည္။ နွစ္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ နုိင္ငံတကာၿဖစ္စဥ္မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာအေရြ႔မ်ားကို ထိေတြ႔ခြင္႔မရခဲ႔ၾကၿခင္း၊ emotional politics ကို အခုထိ ေက်ာ္မၿမင္ႏုိင္ေသးၿခင္းမ်ားေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။

မည္သို႔လုပ္ၾကမည္နည္း။ ေရတုိ၊ ေရရွည္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားလိုလာသည္။ ရွိေနသည္႔ လူ႔ရင္းၿမစ္ကို အၿမန္ဆံုးဆြဲစုရမည္ၿဖစ္သည္။ လူသားရင္းၿမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွ အိပ္မက္ မက္သမွ် အေကာင္အထည္ေပၚမည္။ ထုိ လူသားရင္းၿမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေစမည္႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးတုိ႔ကို စကားထဲ ထည္႔ေၿပာလာရမည္ၿဖစ္သည္။ ထုိအခါ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈ ပါလာမည္။ မည္သည္႔ ကိစၥတြင္ အရင္ဦးဆံုးရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမည္နည္းဟူေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥရပ္မ်ားဝင္လာမည္ၿဖစ္သည္။ 

လူသားရင္းၿမစ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ တုိးတက္လာလွ်င္ ေရခံေၿမခံရွိေသာၿမန္မာက ထုိင္း၊ မေလးရွားတုိ႔ကို ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္ရန္ ေၾကာက္ဖုိ႔မလိုေတာ႔ေခ်။ ထုိကိစၥမ်ားသည္ အခု အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်င္ အခုရေသာ ကိစၥမ်ားၿဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ တုိးတက္လာမည္႔ မ်ိဳးဆက္သည္ အာဏာရွင္ကိုလက္ခံမည္႔သူမ်ားကား မဟုတ္ေခ်။ ဒီမုိကေရစီအေရြ႔ကိုသာေဖာ္ေဆာင္မည္႔သူမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဆဲဗင္းဇူလိုင္အေရးအခင္းမွစကာ ထုိ လူလတ္တန္းစား ေက်ာင္းသားတုိ႔အေပၚ အမ်က္သိုခဲ႔ၾကသည္။

တုိင္းၿပည္ကို အဟုတ္တစ္ကယ္ခ်စ္ကာ၊ ကိုယ္႔တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္ လူမေလးေခြးမခန္႔ဘဝမွ လြတ္ေစခ်င္လွ်င္ေတာ႔ ယေန႔ လွပစၿပဳလာသည္႔ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီနွင္႔မတူေသးသည္႔ ၾကံ႔ခုိင္ေရး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပိုမုိပီသလာရန္ ၾကိဳးစားဖို႔လိုမည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အမတ္မ်ားအေနၿဖင္႔ အတိတ္ကာလ ေသြးေကာင္းေၾကာင္းၿပဖုိ႔သာလိုရာမွ အခု ဦးေႏွာက္ေကာင္းေၾကာင္းသက္ေသၿပဖုိ႔ Capacity Building ကို အာရံုစုိက္ရန္လိုလာမည္ၿဖစ္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ယေန႔ ေလာေလာလတ္လတ္ ၿမိဳ႔ေမတၱာခံယူေနၾကေသာ ယခင္သူရဲေကာင္း၊ ယခု Controversial Heroes မ်ားကဲ႔သို႔ အခ်ိန္မေရြးၿဖစ္သြားႏုိင္သည္ကို သတိခ်ပ္မိမည္ထင္သည္။

Non-institutional civic society development မ်ားကို မ်ားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ဦးစားေပးေစခ်င္သည္။ Non-institutional ဟု ဆုိရၿခင္းမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ၿဖစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္၊ လူ၊ ေငြ၊ အစိုးရ မ်ားစြာ လိုအပ္၍ ၿဖစ္သည္။ ေဗဒါသင္တန္းေက်ာင္းလိုမ်ိဳးကို မ်ားမ်ား ၿဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ ေကာင္းၿခင္း ဆုိးၿခင္းက တစ္ကႏၱပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတုခိုးခဲ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဟာေၿပာသူမွာ ေဒါက္တာဘေမာ္ၿဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရရန္လည္းလိုပါသည္။ မ်က္စိဖြင္႔ေပး၇န္သာလိုမည္။ ပြင္႔လာလွ်င္ သူ႔ဟာသူ အေကာင္းအဆုိး လူငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္သြားၾကေပလိမ္႔မည္။

ဘာမွေတာ႔မဟုတ္ပါ။ေရာက္တတ္ရာရာ ေၿပာၿခင္းၿဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...