Wednesday, March 14, 2012

NLD ကုိ အကူအညီေတာင္းပါသည္........

ယခုအပတ္အတြင္း သတင္းထူးတစ္ပုဒ္ပါလာပါသည္.......။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေရပိုင္နက္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။
အဖဲြ႔၀င္ (၂၃)ဦးပါေသာ ႏုိင္ငံတကာခံုရံုးမွ
စိန္႔မာတင္ကၽြန္းႏွင့္ ကၽြန္းတ၀ုိက္ေရမုိင္(၂၀၀)အား ဘဂၤလားသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးေၾကာင္းသတင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤလားမွ ဂက္စ္မ်ား တူးေဖာ္ရရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကျငာလုိက္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂက္စ္စတင္တူးေဖာ္ေသာ (၂၀၀၈)ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားက စတင္ကန္႔ကြက္သည္။
စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္မွဳမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ပိုင္း ဟမ္းဘတ္ၿမိဳ႕ရႇိ ITLOS တရား႐ုံး ကုလသမဂၢ ပင္လယ္ျပင္ဥပေဒဆိုင္ရာ အထူးခံု႐ုံး
(International Tribunal for the Law of the Sea) က မတ္လ (၁၄ )ရက္ေန႔တြင္
သတ္မႇတ္ေပးလိုက္သည္........တဲ့။

အစုိးရမွ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းသည္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မသိပါ.......
ထုိ႔အတူ အထူးခံုရံုးကလည္း မည္သည့္အေထာက္အထားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္သည္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိရပါ။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ ကၽြန္းႏွင့္ ေရပုိင္နက္အား ဆံုးရွဳံးလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိပုိင္နက္ထဲတြင္ ဂက္စ္သိုက္ႀကီးလည္း ပါ၀င္သြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုဂက္စ္သုိက္ႀကီးမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ျပည္သူမ်ားအတြက္ က႑တစ္ခုကုိ သီးသန္႔ တာ၀န္
ယူႏုိင္ေသာ ၀င္ေငြကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ.... အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳႏွင့္ အခမဲ့ ပညာ
သင္ၾကားေရး တုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အခုေတာ့.........

အားကုိးစရာလဲ မရွိေတာ့ၿပီ........ ျပည္တြင္းမွ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ေနေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ စာေစာင္မ်ားတြင္
ယခု သတင္းအား ေဖာ္ျပလာျခင္း မရွိပါ။ ျပည္သူမ်ား သိလဲ မသိရပါ.......

ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵသက္သက္ျဖင့္ တင္ျပရပါလွ်င္ ဤကိစၥအတြက္ မည္သူေတြေဆာင္ရြက္
ပါမည္နည္း။ မိမိႏုိင္ငံပုိင္နက္ကုိ မည္သူ ကာကြယ္ပါမည္နည္း။

အစုိးရမွ တာ၀န္ယူမည္လား၊ လက္ရွိအာဏာရပါတီမွ တာ၀န္ယူမည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အတုိက္အခံဟု
ေခၚေသာ NLD မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္လား၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အႀကံေပး
ပုဂၢိဳလ္၊ (၈၈)မ်ဳိးဆက္၊ (၇၅)မ်ဳိးဆက္၊ ဟုိပညာရွင္၊ ဒီပညာရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ဘာအဖဲြ႔၊ ညာအဖဲြ႔ စသည္ျဖင့္ တစ္ဖဲြ႔မွ
အသံထြက္မလာပါ.......

အသံထြက္ရန္ ေနေနသာသာ သတင္းကုိပင္ ျပည္သူမ်ား တိတိက်က် မသိရပါ.... စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာေကာင္းလွ
ပါသည္။

အစုိးရသည္ ဂက္စ္ ေရာင္းရေသာ ေငြမ်ားအား၊ အိတ္ထဲ ထည့္သည္ဟု သတင္းႀကီးသျဖင့္ အစုိးရကုိ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္သူ စာရင္းမွ ပယ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္လဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

လက္ရွိ အာဏာရပါတီ (ၾကံ့ခုိင္ေရး)သည္ Party Politic သုိ႔မဟုတ္ Bussiness Politic ျဖစ္ေနသျဖင့္
၄င္းကုိလည္းပယ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိလည္း ဧ၀ရက္ေတာင္ထိပ္ အမွတ္တံဆိပ္စုိက္ရန္ႏွင့္ လံုထိန္းျဖဳတ္ရန္သာ
စဥ္းစားတင္ျပေနၾကသျဖင့္ ပယ္ပါသည္။

(၈၈)မ်ဳိးဆက္....... အထင္ႀကီးေလာက္စရာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ မရွိသျဖင့္ ပယ္ပါသည္။

ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ (၈၈)မ်ဳိးဆက္၊ (၇၅)မ်ဳိးဆက္၊ ဟုိပညာရွင္၊ ဒီပညာရွင္၊
လုပ္ငန္းရွင္၊ ဘာအဖဲြ႔၊ ညာအဖဲြ႔ စသည္ျဖင့္ ေတာင္စဥ္ေရမရမ်ားကုိလည္း ပယ္ပါသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၃)ႏွစ္ခန္႔ အစုိးရကုိ အံတုလာေသာ၊ ျပည္သူလူထုက အားကုိးယံုၾကည္ေနေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ NLD ကုိေတာ့ျဖင့္ စဥ္းစားမိပါသည္။

NLD ဘာလုပ္မည္နည္း။

NLD သည္ (၂၃)ႏွစ္ခန္႔ Euro ႏွင့္ USA ကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသျဖင့္ လက္ရွိ ဘာမွန္းမသိ
ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ခံုရံုး အဖဲြ႔၀င္(၂၃)တြင္ (၂၀)ဦးပါ၀င္ေသာ ယူရုိအဖဲြ႔အား အာခံရဲပါမည္လား......

စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။

ဤကာလသည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကာလ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကာလအတြင္း NLD သည္ မိမိ၏ တုိင္းျပည္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ေစတနာကုိ ျပသင့္ပါလွ်က္
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနပါသနည္း။

ယခု ဆံုးရွဳံးလုိက္ရေသာ ပုိင္နက္သည္ ေရျပင္ သယံဇာတၾကြယ္၀ေသာ ေနရာျဖစ္သည့္အျပင္
ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံဟု ေပၚေပါက္မလာခင္ကပင္ ျမန္မာတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ
ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

အေထာက္အထားမဲ့ ယုတၱိမဲ့စြာ ျငင္းယူေသာ ႏုိင္ငံဘက္မွ မိမိႏုိင္ငံအေပၚ အျမင္မၾကည္ေသာ မဆီမဆုိင္
ဥေရာပ ခံုရံုးက ၀င္ေရာက္ဆံုးျဖတ္သြားေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း........ ကၽြန္ေတာ္လဲ မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ္ သိသည္မွာ ခံျပင္းပါသည္။ ယူက်ဳံးမရ
ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ရင္း ေသဆံုးသြားသူမ်ား၊ ေသြးမ်ား၊ ေျခလက္အဂၤါ အစိတ္အပုိင္း
မ်ားကုိ ျမင္ေယာင္လာမိပါသည္။ ဘုိးဘြားမ်ားကုိ အားနာမိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္....... ကိုယ္တုိင္လဲ မစြမ္းသာပါ..... စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ားကုိေတာ့ျဖင့္ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျမကုိ ျပန္ယူေပးၾကပါ........ဟု။

NLD ကုိ ေတာင္းပန္ပါသည္။ NLD ကုိ အကူအညီေတာင္းပါသည္။
တုိင္းျပည္ကုိ တကယ္ခ်စ္လွ်င္....... ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျမကုိ ျပန္ယူေပးပါ............ခင္ဗ်ား
(ဆုပန္ကလ်ာ)

  3 comments:

 1. ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆုိတာ ဘယ္တုန္းက ေပၚတာလဲ.....
  ၀မ္းသာတဲ့ ေကာင္ေတြက ဗမာျပည္ေနေပတဲ့
  ဘဂၤါလီေတြပဲေလ....

  ReplyDelete
 2. မုန္းလိုက္တာ ဒီသတင္းကိုဖတ္ရတာ...(ဘယ္သူေတြမွာတာ၀န္ရွိသလဲ)))))

  ReplyDelete
 3. တာဝန္ အရိွဆံုး ကေတာ႔ ေမးစရာမလုိပါဘူး.. လက္ရိွ အစုိးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္.. ( ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရကုိ အျပစ္ေျပာခ်င္ေနျခင္းမဟုတ္)
  ေကာင္းတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆုိးတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လက္ရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစုိးရ (သို႕) အာဏာရ ပါတီ မွာတာဝန္ရိွတယ္.. မည္သည္႔ အရာမဆို ႏုိင္ရမည္ ဟု မဆိုပါ.. ပုိင္နက္အျငင္းပြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ႐ံႈးနိမ္႔ နုိင္သလုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းလည္း ရရိွနိုင္တယ္.. ႐ံႈးကာမွ ႐ံႈး နိဳင္ေအာင္ေတာ႔ ၾကိဳးစားရမည္မွာ မည္သည္႔ နိဳင္ငံ မဆို လက္ရိွအစိုးရ ၏ တာဝန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျငင္းလုိ႔လံုးဝ မရပါ.
  . ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းနဲ႔ အဂၤလန္ ေဘာလံုးအသင္ ျပိဳင္လွ်င္ ယခုကာလမွာ မည္သူနို္င္မည္ဆိုတာ မွန္းလို႔ ရေပမယ္႔ ၾကိဳးစား၍ ကန္ရမည္မွာ(မနိုင္ရင္ေတာင္ အ႐ံႈးနည္းေအာင္) ေဘာလံုးသမားေတြသာျဖစ္ တယ္..
  ယခုလုိ နိဳင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ေျဖရွင္းရမွာေကာ ဘယ္သူလဲ ...ငါတုိ႔လည္းလုပ္တာပဲ ဟုိလူေတြလုပ္သြားလုိ႔ ဘာလုိ႔ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲ ရပ္ကြက္ထဲက လူေတြလုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပး၍လံုးဝမရပါ.. ႐ံႈး႐ံႈး နိဳင္နိဳင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ ေၾကာင္း အစမွ အဆံုးတုိင္ ျပည္သူမ်ားအား ထင္သာျမင္သာရိွေန ရမည္မွာ တင္ျပေနရမည္မွာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရမ်ား၏ အလုပ္ဆိုတာ ၊တာဝန္ဆိုတာ ေျပာဖို႔ လိုေသးလုိ႔လား..
  ခုဟာက တင္ျပဖို႔ ေနေနသာသာ . ခုခ်ိန္လို အင္တာနက္ေတြ မီဒီယာေတြ ေခတ္ၾကီးမွာ ဒီသတင္းကုိ မသိေအာင္ေတာင္ဖံုးထားလုိက္ေသး အံ႔ပ. .. အသိမေပးတာကုိက မ႐ိုးသားတာ ျပည္သူကုိ ေစာ္ကားတာ ...
  အဲေတာ႔ ဘယ္သူ႕မွာတာဝန္ရိွသလဲ ေတြဘာေတြ လုပ္မေနၾကပါနဲ႔ ဗ်ာ...အဲဒီ လူလိမ္ ေ--ာက္သံုးမက်တဲ႔ အစိုးရမွာတာဝန္လံုးဝရိွတယ္ ဆိုတာပဲ...
  ႐ံႈးတာ နိဳင္တာထက္ ျပည္သူကုိ မည္သို႔ ေျဖရွင္းတယ္ ကုိင္တြယ္တယ္ ဆိုတာထားလို႔ ရလာဒ္အေျဖ သတင္း ကုိေတာင္ အသိမေပးတာက အျပစ္ပုိၾကီးတယ္ ..... ပုိျပီး ေအာက္တန္းက်တယ္လို႔ ျမင္တယ္...
  ( ဘိုထိန္ )

  ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...