Saturday, March 3, 2012

စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ေနာက္ ၅၂ ႏွစ္ၾကာဗမာျပည္၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကတည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကိုသစၥာေဖါက္ဖ်က္၍တိုင္း   ျပည္ အာဏာကိုမတရားသိမ္းယူခဲ့သည္မွာ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၅၂ ႏွစ္ျပည့္ေန႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္၏အက်ိဳးဆက္သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကိုအေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံ ဘဝမွအာရွတြင္မကကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံဘဝသို႔ရက္စက္စြာပို႔ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။ လက္ရွိတိုင္းျပည္သမတၾကီးကစစ္အာဏာရွင္စံနစ္မွဒီမိုကေရစီစံနစ္သို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္အၾကံဥာဏ္မ်ား
လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည့္အေပၚတိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ျဖင့္အျပဳသေဘာေဆာင္အၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ရဲ ့အစိုးရသတ္တမ္းတစ္ႏွစ္ျပည္ ့မိန္ ့ခြန္းကိုနားေထာင္ျပီး အျပဳသ ေဘာ ေဆာင္သည္  ဟုယူဆျပီးအၾကံျပဳေရးသားတံု ့ျပန္လိုက္ပါသည္။ဦသိန္းစိန္ မိန္ ့ခြန္းထဲတြင္ ျပည္ပႏိုင္ ငံမ်ားသို႔အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကိုပါထည္ ့သြင္း၍တေလးတစားႏွဳတ္ဆက္စ ကားေျပာၾကားသြားခဲ ့သည့္အတြက္ၾကိဳဆိုပါသည္။အၾကံျပဳခ်င္သည္မွာဦးသိန္းစိန္အေနနဲ ့အေျပာတစ္ခုထဲတြင္ရပ္မေနဘဲအျမန္ဆံုးအလုပ္ပါတြဲျပီးအေကာင္ထည္ေဖာ္မွသာမိန္းခြန္းထဲမွာပါသလို ျပည္ပ ကပညာ တတ္ မ်ားရဲ႕အကူအညီနဲ႔ယံုၾကည္မႈကို ရရွိျပီးတိုင္းျပည္ကိုေခတ္မမွီေအာက္တန္းေနာက္ တန္းက်ေနသည့္ ဘ၀ မွအျမန္ဆံုး ကမၻာ့ အဆင္ ့ကိုတက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဒီအခ်က္ကိုအေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဘို ့ရာမွာျပည္ပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားအားလံုးကိုတရား၀င္ဖိတ္ ေခၚတဲ ့လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ကို ထုတ္ျပန္ ေပးဖို႔လက္ေတြ ့က်က်လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္္။ သ႔ိုမွသာ သံသယေတြေပ်ာက္ျပီး ကိုယ့္တိုင္း ျပည္ကိုစိတ္ခ်လက္ခ် ျပန္လာၾကျပီးဝိုင္းဝန္းေဆာင္ ရြက္ၾကမွာျဖစ္ပါသည္။


(၂) ဦးသိန္းစိန္က စံနစ္တစ္ခုမွစံနစ္တစ္ခုသို ့ ေျပာင္းလဲရာမွာ တည္ျငိမ္မႈ၊စည္းလံုးမႈ ရွိရွိနဲ ့စနစ္တက် ေျပာင္းလဲေရးဟာ အေရးၾကီးေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္ကိုလက္ခံပါသည္။ သို႔ေပမဲ ့ဒီလိုေျပာင္းလဲ ရာ မွာ စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ ၊တစ္ပါတီစံနစ္တို ့ႏွင့္က်င့္သားရ ေခါက္ရိုးက်ိဳးေနတဲ့ ျမန္မာ လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့ အစည္းအတြင္းက ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရေတြ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ လူ႕လြတ္လပ္ခြင့္ ေတြကိုလက္ေတြ ့က်င့္သံုး လာသူေတြအေပၚ လိုက္ေလ်ာသီးခံခြင့္ျပဳျခင္းတို ့အျပင္၊ အာဏာ အ လြန္အကၽႊံ သံုးစြဲရာတြင္အက်င့္ပါေနသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္ နာ လာေစရန္ပညာေပးျခင္း ၊မရပါက ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကာသားရင္သားမခြဲျခား ဘဲအေရး ယူျခင္းျဖင့္၊ျပည္သူမ်ားအားငါတို႔အစိုးရသည္တရားဥပေဒကိုအမွန္တကယ္ေလးစားလိုက္နာ ေသာအစိုးရျဖစ္သည္ဟုသက္ေသျပနိုင္ဖို႔လိုေပသည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္း ရွိ ဒီမိုကေရ စီနည္းႏွင္ ့ဆန္ ့က်င္ေနေသာ ဥပေဒသမ်ားကို အစိုးရမွ ဦးေဆာင္ျပဳျပင္ျခင္း ၊ အျခားႏိုင္ငံ ေရး ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဒီမိုကေရစီနည္းက် တင္ျပလာမႈကိုအတိုက္အခံမ်ားဟုသေဘာမထား ပဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုၾကည့္ျပီး လက္ခံေပးျခင္းျဖင္ ့တကယ္စစ္မွန္သည္ ့ဒီမိုကေရစီစံနစ္ဆီသို ့ တစ္ ထစ္ ျပီးတစ္ထစ္ တက္လွမ္းႏိုင္လိမ္ ့မည္ျဖစ္သည္။
(၃) ဦးသိန္းစိန္က အဓိက သူ ့တြင္ဆႏၵ ႏွစ္ ရပ္ကို ျဖည္ ့ဆည္းခ်င္ေၾကာင္း ၊တစ္ခုမွာ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ျမန္မာ ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ ထိုက္သူမ်ား အားလံုးႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို ့ျဖစ္ေၾကာင္းပင္လံုစိတ္ဓါတ္အေျခခံျပီးျပဳလုပ္သြားမည္။ ျပည္တြင္း စစ္ကို အဆံုးသတ္မည္ဟုေျပာၾကားခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုအားလံုးႏွင့္တ သေဘာတည္း ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ ့တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ့မ်ားအားလံုး အျမန္ ဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ဖို ့ကို လုပ္ေဆာင္ျပဖုိ ့ႏွင္ ့ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းခံေနရသူ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ ့၀င္မ်ားကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္ ့ေပးျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လက္ ေတြ ့က်ေသာလုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္အျမန္ ဆံုး ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။
(၄) ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္စစ္အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းမွ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို ့ ေရြ ့လ်ားစ ျပဳလာေနသည္ကို ေတြ ့ေနရေသာ္လည္းသံသယျဖစ္စရာမ်ားကို တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ ေတြ ့ျမင္ေနရ သည္။ ဥပမာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးတြင္ တရားေဟာရန္ ခြင္ ့မျပဳျခင္း အစိုးရ သတင္းစာ မ်ားက ေဒၚစုခရီးစဥ္သည္ ဆူပူမႈဖန္တီးရန္အတြက္အားယူေနျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္တိုက္ခိုက္ေရး သားလာျခင္းတို ့သည္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသြားေနသည္ဆိုေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ ေနေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္စည္းရံုးခြင့္ရွိျခင္းကိုယေန႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမွဳအေပၚအစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားကမႏွစ္ျမိဳသည့္ေရးသားခ်က္သည္အစုိးရ၏သ ေဘာကို ထင္ဟပ္သလိုျဖစ္သျဖင့္သံသယမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။တကယ္ေျပာင္းလဲ ခ်င္သည္မွဟုတ္ရဲ႕ လားဆို သည့္ သံသယမ်ားကို ပြားမ်ားရန္ လုပ္ေနသူမ်ားသည္အစိုးရမွ ခန္ ့အပ္ထားေသာ ႒ာနဆိုင္ ရာ မ်ားမွျဖစ္သျဖင့္သံသယ ျဖစ္ရန္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကိုအေရးယူျခင္းျဖင့္ျပည္သူမ်ား၏ယံုၾကည္ ကိုးစားမွဳကိုရရွိႏိုင္ေပသည္။ အစိုးရပိုင္းတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ျပည္သူမ်ားအၾကားလြတ္လပ္စြာမဲ ဆြယ္စည္းရံုးသည့္လုပ္ရပ္ကိုမျမင္ဘူးမၾကားဘူးၾကဘဲအလန္႔တၾကားျဖစ္ေနၾကသည္။ႏွစ္ေပါင္း၅၂ႏွစ္အတြင္းယခုကဲ့သို႔မဲဆြယ္စည္းရံုးမွဳမိ်ဳးျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆိတ္သံုးခဲ့ရသည့္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။
(၅) နိဂံုးအားျဖင္ ့ဦးသိန္းစိန္မိန္ ့ခြန္းတြင္ ျမန္မာ ့လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက အစုိးရလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကို မတိမ္းေစာင္းရေအာင္ထိမ္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးျခင္းျဖင္ ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ ၾကီးထြား လာေစရန္လိုအပ္သည္ဟုဆိုျခင္းသည္ အလြန္အႏွစ္သာရရွိေသာ စကားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ( civil society) ထြန္းကား သန္မာၾကီးထြားလာေရး သည္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ေပၚေပါက္လာျခင္းကိုအားေပးျခင္းျဖစ္သလိုဒီမိုကေရစီစံနစ္မေပ်ာက္ဆံုးေစရန္လည္းကာကြယ္ ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္မွာ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးကို  အစိုးရကိုယ္တိုင္မွ အားေပးကူညီျခင္းကို လက္ေတ႔ြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို ့လိုေပသည္။ အစိုးရသတင္းစာ မ်ားေနရာတြင္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားကို အစားထိုးျခင္း ၊အလုပ္သမား၊ေက်ာင္းသား လူတန္းစား အသင္းအဖြဲ ့မ်ားေပၚေပါက္လာေရးကို ခြင္ ့ျပဳထားရံုမဟုတ္ပဲ အစိုးရမွ လူမႈေရးေထာက္ပံ့ မႈေကာ္မရွင္ တစ္ခု ဖြဲ ့စည္း၍ေငြအားလူအားျဖင္ ့ကူညီပံ ့ပိုးျခင္း၊ႏိုင္ငံျခားမွ ကူညီပံ ့ပိုးမႈကိုလမ္းဖြင့္ ေပးျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္အလြန္လိုအပ္ေပသည္။ငါတို ့အစိုးရကိုတိုက္ခိုက္ရန္ဖြဲ ့စည္းထားသည္လားဟု မျမင္ပဲ ငါတို ့မလုပ္ႏိုင္သည္ ့အလုပ္မ်ားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထပုခုံး၀င္ထမ္းၾကသူမ်ားဟု ရႈျမင္၍အားေပးခဲ ့လွ်င္ ထို အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ မိမိ လူထုလူတန္းစားမ်ားအက်ိဳးကို ကာကြယ္ရင္း၊ အာဏာလြန္ကၽြံသံုးစြဲ သူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္အစိုးရ၏​ တရားေရး မ႑ဳိင္ကို တည့္မတ္ေပးသူမ်ား ၊(rule of law) ကို အစိုးရအဖြဲ ့စည္းအတြင္းမွ မက်င္ ့သံုးသူမ်ားကို ခုခံရင္း၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အားေပးျခင္းေၾကာင့္ လဘ္စားမႈ၊ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ယြင္းမႈ ၊ အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳမႈမ်ားေပ်ာက္ကြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္တရားဥပေဒစိုးမိုးလာ ျခင္း Rule of Law ႏွင့္တျပိဳင္နက္မတရားဥပေဒမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ခါဒီမိုက ေရစီ လူ ့ေဘာင္သို ့အျမန္ဆံုးတည္တည္ျငိမ္ျငိမ္စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင္ ့ အစိုးရ အတိုက္အခံဟူ၍ အျမင္မရွိ ေတာ့ ပဲ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟူေသာသေဘာထား အျမင္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္
မတ္လ (၂) ရက္ ၊ ၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...