Wednesday, March 7, 2012

ေျပာင္းလဲျခင္းဟူသည္

by So Min Oo on Thursday, March 8, 2012 at 12:23am ·
 
Everything is Changing ''အရာရာ တိုင္းသည္ ေျပာင္းလဲ'' ေနသည္။ သက္ရွိသက္မဲ့ အားလံုးသည္ ''အနိစၥ''၊ ဘယ္အရာမွ်မတည္ၿမဲ။ ေျပာင္းလဲၿမဲ ေျပာင္းလဲေနသည္။ အသစ္အသစ္ဆီသို႔ ေရြ႕ေနၿမဲေရြ႕ေနသည္။
လူ႕သမိုင္းကိုျပန္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းႏွင့္ အသစ္အသစ္မ်ား ဆက္၍ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေက်ာက္ ေခတ္မွသည္ ယေန႔ အိုင္တီေခတ္ဆီသို႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။ ေရြ႕လ်ား လာသည္။ ယင္းေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ လူတို႕၏စိတ္ပိုင္းဘ၀ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဘ၀တို႕ သည္လည္း မရပ္မနားေျပာင္းလဲေနေပ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူ႕ေဘာင္သမိုင္း ၌အေဟာင္းတို႔သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ အသစ္ သစ္တို႔ ျဖစ္ပြားေနေပသည္။


ထို႔အတူ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ ေဟာင္းမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်ိန္တြင္ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္မ်ားသည္ အလွ်ဳိလွ်ဳိေပၚလာ သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္မ်ားမွသည္ ယေန႔ေခတ္စားေနေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆီသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ေရြ႕လ်ားလာ သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။
    လူသားတို႔သည္ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳကိုယူသည္။ ၿပီးေနာက္ လူ႔ေဘာင္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ျပဳျပင္ရန္ႀကံစည္အားထုတ္ၾကသည္။ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္မ်ား ေတြးေခၚႀကံဆရင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္အေတြးအေခၚ မ်ားသည္လည္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္။

 ကာလေဒသႏွင့္ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ား အရ လူသားတို႔၏အသိဥာဏ္ႏွင့္ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခ အေနမ်ားအရ ျဖစ္ထြန္းလာေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အခိုက္ အတန္႔အားျဖင့္သာ မွန္ကန္ေနသည့္ သမၼဳတိသစၥာမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ လူ႕ေဘာင္သမိုင္း၏ ျဖစ္ေပၚမႈအစဥ္သည္ မရပ္မနား ေျပာင္းလဲေနသလို ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း တစ္ေျပးတည္း တညီတၫြတ္တည္းမဟုတ္ဘဲ မညီမညာစြာပင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ထက္ၾကပ္မကြာပါ ရွိခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္တို႕သည္လည္း တစ္သေဘာတည္းတညီတၫြတ္ တည္းမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အစဥ္ပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ သဘာ၀သည္ ရွိေနေပသည္။


 ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လူသားမ်ားကသည္ပင္လွ်င္ စိုက္ ပ်ဳိးသည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္ကိုလည္း လူသားမ်ားကသည္ပင္ လွ်င္ ရိတ္သိမ္းခံစားရသည္။ထို႔ေၾကာင့္သည္ပင္လွ်င္ လူသားမ်ား အားလံုးစံထားေနရေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ပင္လွ်င္ တစ္ေန႔တစ္ ခ်ိန္တြင္ ေျပာင္းလဲသြားမည္လား။ စနစ္အသစ္ဆီသို႔ ေရြ႕လ်ား ေျပာင္းသြားမည္လားကိုပင္ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္ေပသည္။
    ေန႐ူးက''ဒီမိုကေရစီက ေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာႏိုင္တာလဲဆိုေတာ့ အျခားစနစ္ေတြက သူ႔ထက္ပိုဆိုးေန လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။''


 ဘားနတ္ေရွာက''တျခားပိုေကာင္းတာ တစ္ခုခုမေတြ႕ မခ်င္းေတာ့ ဒီမိုကေရစီကိုပဲ ေထာက္ခံေနၾကရဦးမွာပါ''ဟု ဆို ထားေလသည္။
    ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္တို႔ သည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔တိုးတက္ေရး အတြက္အေျပာင္းအလဲ ကိုလုပ္ေဆာင္ေပးေနရသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အဆိုပါေခတ္သမိုင္း အေရြ႕ ထဲတြင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက-                ''ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ ႐ုန္း ရင္းဆန္ခတ္ၿပီး ေနရာမေရြး အခါမလပ္ ေအာင္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေန တယ္။ အမ်ိဳးသားေရးလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံ ေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ ေရး၊ အက်င့္စ႐ုိက္ေကာင္းေရးစေသာ ထိုထိုေသာအေရးတို႔သည္ စင္စစ္မွာ ဤေရာေထြးယွက္သန္းလ်က္ရွိေသာ ကမၻာ့ျပႆနာႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္းမွ် သာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ကာလ ႏွင့္လိုက္၍အစဥ္တစိုက္ သေဘာသကန္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေရး၊ ဤကိစၥမ်ားကို အသီးသီး အသက အသကတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမဆိုင္ဘိသကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်''ဟုဆို ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေျပာင္းလဲမႈအေနအထား ကို သိျမင္ခဲ့သည္။

 ယေန႔အေမရိကန္၏ ပထမဆံုးလူမည္း သမၼတအို ဘားမားသည္ ေျပာင္းလဲမႈကိုျမင္ခဲ့သည္။ အိုဘားမားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလတြင္ ''ေျပာင္းလဲၾကပါစို႔''ဟု ေ

 ထို႔ေၾကာင့္လည္း အိုဘားမားသည္ ''ေျပာင္းလဲၾကပါ စို႔''ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံတစ္ခုတည္းျဖင့္ပင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ေရာက္ခ့ဲသည္။ ျပည္သူေတြက အမွန္တကယ္ ''Change''ကို လိုလားေနျခင္းကပင္ သူသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ေရာက္ခ့ဲျခင္းပင္။        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း မၾကာမီ ''Change'' တစ္ခုလာ ေတာ့မည္။ စနစ္တစ္ခု Changeေတာ့မည္။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွစစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ေရာထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ Change ေတာ့မည္။ အေရြ႕တစ္ခုေတာ့ရွိလာမည္ျဖစ္သာျဖစ္ သည္။ ယင္းမွသည္တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ Change ဆီသို႔ ဆက္ေရြ႕ ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ျဖစ္ၿမဲသေဘာသဘာ၀အရ တစ္နည္း တစ္ဖံုေတာ့ေျပာင္းလဲရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။    ။

Ref: Yangon Time
******************************************************

ကာတြန္း-ေနမ်ဳိးေအး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...