Thursday, March 1, 2012

ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီ - ေမာင္သန္႔

by Nay Myo on Wednesday, February 29, 2012 at 6:00pm 
·
                                                                 ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီ

စကားပလႅင္

             စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ မည္သို႔ က်င့္သံုးလိုက္နာလ်က္ရွိသည့္ လက္ေတြ႔ ဒီမိုကေရစီ နည္းနာနိသ်မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အဂၤလန္ျပည္တြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ (ျပည္သူ႔နီတိပညာ ျပန္႔ပြါးေရးအသင္း)က ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ တာ၀န္ေပးခဲ့၏။ ထိုေကာ္မတီတြင္ ပညာေရးႏွင့္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ (၁၂)ဦး ပါ၀င္၍ ေက်ာင္းဆရာႀကီးမ်ား၊ ပညာ၀န္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထိုေကာ္မတီသည္ အဂၤလန္ပည္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း အေျမာက္အျမားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာၿပီးလွ်င္ စကားလံုးေပါင္း ၅၅၀၀၀ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို ၁၉၄၇ခုႏွစ္အတြင္းက (ျပည္သူ႔နီတိ ပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္း)သို႔ တင္ျပခဲ့ေလသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီ အုတ္ျမစ္ခ်ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖိုးတန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အႀကံေပးခ်က္ မ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္သျဖင့္ အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အဂၤလန္ျပည္၌သာမက ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ပညာေရးေလာကတြင္ အေတာ္အတန္ ဂယက္ရိုက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရေလသည္။

            ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို လက္ကိုက္ျပဳလ်က္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ အားသြန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ေသာ ကၽြႏ္ႈပ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကစ၍ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ရန္မ်ားစြာ လိုလားအပ္သျဖင့္ အထက္ပါအစီရင္ခံစာကို အက်ဥ္းခ်ံဳးၿပီးလွ်င္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာျပန္ဆို ထုတ္ေ၀အပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ငယ္သည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားအား ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါေစ သတည္း။ ဒီမိုကေရစီဟူေသာ နာမပညတ္၏ အဓိပၸါယ္ကို ေကာင္းစြာသိျမင္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္း


၁၉၅၂-ခု၊ ေမလ ၁၀- ရက္။                                                                                                         ေမာင္သန္႔
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။                                                                                                             အက်ိဳးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္းေရးမွဴး
ျမန္မာႏိုင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္း
နိဒါန္း

           အဂၤလန္ျပည္ရွိ ျပည္သူ႔နီတိပညာ ျပန္႔ပြါးေရးအသင္းကို ၁၉၂၅-ခုတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအသင္းကို မဖြဲ႔စည္းမီ ေရွးပေ၀ဏီကပင္ ျပည္သူ႔နီတိပညာကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ေရးခဲ့ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔နီတိပညာဆိုသည္မွာလည္း ျပည္သူျပည္သားေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ ပညာရပ္ပင္ျဖစ္၏။ တနည္းဆိုေသာ္ ျပည္သူ႔လမ္းညႊန္ ပညာ ျဖစ္ေပသည္။
          ေရွးအခါက ႏိုင္ငံအမ်ား၌ပင္ ပညာေရးစံနစ္သည္ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ေသာ စနစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ဟစ္တလာ၏လက္ေအာက္ဂ်ာမနီျပည္တြင္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားး၌ (ျပည္သူျပည္သားေကာင္းမ်ား) ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္မွာ မွန္ပါ သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ကို အလြန္အမင္း ခ်စ္ၾကရမည္ဟုဆို၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ သည္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း အထူးဂရုစို္က္၏။ ကေလးမ်ား၏ ဥာဏ္ထက္ျမက္ေရးကို လည္း နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖန္တီး၏။ ႏိုင္ငံသမိုင္းကိုပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ ေရးသားျပဳစုေစ၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ၾကရ၏။ သို႔ရာတြင္ ဟစ္တလာ၏ လက္ေအာက္ပညာေရးစံနစ္သည္ ကၽြႏႈ္ပ္တို႔ နားလည္ လက္ခံေသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးစံနစ္မဟုတ္ေပ။ မဟုတ္ရံုမွ်မက အလြန္ပင္ ကြာေ၀းလွေပသည္။ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုခ်စ္ရံု၊ က်န္းမာရံု၊ ဥာဏ္ပညာေကာင္းရံုမွ်ႏွင့္ ကေလးသူငယ္တေယာက္သည္ ဒီမို ကေရစီပညာကို သိနားလည္ျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ။ ဒီမို ကေရစီ ပညာသည္လည္း အစိုးရက တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား လက္ကမ္း၍ ေပးႏိုင္ေသာပညာ မဟုတ္။ ဆရာက တပည့္အား သင္ၾကားပို႔ခ်၍ လံုေလာက္ေသာ ပညာမဟုတ္။ ဆရာေရာ တပည့္ပါ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံေနထိုင္မွသာလွ်င္ တတ္ေျမာက္ႏိုင္သည့္ ပညာရပ္ျဖစ္ေလ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္ရန္အတြက္ က်င့္သံုးသူမ်ားသည္ အေတာ္အတန္ လြတ္လပ္မႈ ရွိရေပမည္။ ထိုသို႔ ရရွိေသာ လြတ္လပ္မႈကိုပင္ အမ်ားလြတ္လပ္မႈအတြက္ အနစ္နာခံလို စိတ္ ရွိရေပမည္။ ေက်ာင္းမွထြက္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္  လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေတာႀကံဆ တတ္ေသာအက်င့္သည္ပင္လွ်င္ တိုးတက္ေရး၏ ဗီဇမိ်ဳးေစ့ျဖစ္၏။ အထက္က ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဤသို႔သာ ေတြးေတာႀကံဆရမည္။ ထိုသို႔ မေတြးေတာမႀကံဆရဟူေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတု႔ိသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ရန္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အဂၤ ါတရပ္ကား စိတ္ကူးကိုေသာ္၄င္း၊ အျပဳအမူကိုေသာ္၄င္း ခ်ဳတ္ခ်ယ္ ျခင္း လံုး၀ကင္းစင္ျခင္းပင္တည္း။
          (ဒီမိုကေရစီ) ဟူေသာ စကားသည္ ရံဖန္ရံခါ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့စြာ အသံုးျပဳျခင္းကို ခံရတတ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ သေဘာက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို (ဒီမိုကေရစီ) ျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးၾကဴး ေျပာဆိုေလ့ရိွၾက၍ သေဘာမက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတရပ္ကို (ဖက္ဆစ္)ျဖစ္သည္ဟု ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ် ေလ့ရွိၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ေျပာဆို သံုးစြဲသူတို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိပၸါယ္ကို ေသာ္၄င္း၊ ဖက္ဆစ္၏ အဓိပၸါယ္ကိုေသာ္၄င္း မသိရွာၾကေလ။ ဒီမိုကေရစီသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးမဟုတ္ ပါတီအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီရွိမွသာလွ်င္ ပါတီမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပမည္။ ဒီမိုကေရစီမရွိလွ်င္ ပါတီအမ်ား မရွိႏိုင္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ၏ အဂၤ ါရပ္မ်ား မွာ လြတ္လပ္စြာ စိတ္ကူးႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုႏုိင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ စည္းရံုးႏိုင္မႈ အစရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားပင္တည္း။
          ဒီမိုကေရစီ၏ အျခားအဂၤ ါတရပ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္၏ အေရးႀကီးပံုကို အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ အစိုးရသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အစိုးရအတြက္မဟုတ္ ဟူေသာ ဥပေဒကို လက္ကိုင္ျပဳသည္။ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ ဆိုရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးသည္ အသိဥာဏ္ပညာတြင္၄င္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထားတြင္၄င္း တူညီၾကသည္ဟု မဆိုလိုေပ။ ထိုသို႔ မတူညီၾကသျဖင့္လည္း ဒီမိုကေရစီသည္ လူတဦးႏွင့္တဦး အသိဥာဏ္ပညာခ်င္းတူေအာင္ စိတ္ေနစိတ္ထားခ်င္းတူေအာင္ ညွိ၍မေပး၊ ကိုယ္သန္ရာသန္ရာပညာရပ္တြင္ ထူးခၽြန္ေအာင္သာ အားေပးသည္။ စိတ္ကူးအယူအဆခ်င္းမတူညီသည္ကို တသေဘာတည္းျဖစ္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီက စုစည္း၍မေပး၊ စိတ္ကူးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တိုင္းျပည္အတြက္ အဖိုးအတန္ဆံုးေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု ဒီမိုကေရစီသည္ အားထားယံုၾကည္၏။ တေက်ာင္းတဂါ ထာ၊ တရြာတပုဒ္ဆန္းဟူေသာ၀ါဒသည္ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒႏွင့္ ထပ္တူက်လ်က္ ရွိသည္။
          ဒီမိုကေရစီ၀ါဒသည္ ႏွစ္သက္လိုလားအပ္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေသာ္လည္း ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္၀ါဒမဟုတ္ေပ။ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသး၏။ အမ်ားသိရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မွာ ေႏွးေကြးျခင္းပင္ျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္တျပည္ကို ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္ ငါးႏွစ္ အတြင္း ဖန္တီးေပးႏိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္မူကား ဆယ္ႏွစ္ႏွင့္ပင္ ဖန္တီး၍ မရေကာင္းေပ။ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပာသာဒ္ေဆာက္သကဲ့သို႔ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တထစ္ၿပီး တထစ္သာလွ်င္ ဖန္တီးေပးႏိုင္၏။ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒသည္ ခုေရတြင္းတူး၊ ခုေရၾကည္ေသာက္ႏိုင္ေသာ ၀ါဒမဟုတ္သည္ကို အထူးသတိျပဳရမည္။
          ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ပဌမဆင့္မွာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ အသိဥာဏ္ ပညာ တိုး၍တိုး၍ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကရမည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ လူထု၏ အသိဥာဏ္ပညာ၊ လူထု၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လူထု၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ၊ လူထု၏ အမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္လိုမႈမ်ားေပၚတြင္ တည္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒသည္ ၀ါဒအားလံုးအနက္ အခက္ခဲ ဆံုးေသာ ၀ါဒျဖစ္ေပသည္။ ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံ (၀ါ) အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူထုအသိပညာရွိသည္၊ မရွိ သည္မွာ အေရးမႀကီး၊ လူထုစိတ္၀င္စားျခင္း မ၀င္စားျခင္းမွာ အေရးမႀကီး၊ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားက ပံုေသကားခ် စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းသာလွ်င္ အေရးႀကီးေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူကား ထိုသို႔ မဟုတ္ေပ။ လူထုသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ဇာတ္လိုက္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။
          အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အထက္ အာဏာပိုင္တို႔က လက္ညိႈးညႊန္ရာကိုသာ လူထုက မညည္း မညဴကၽြဲႏြားမ်ားပမာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရသျဖင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္သည္။ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္၍ ၿပီးစီးသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူကား လူထု၏ဆႏၵကို အေရးေပးသျဖင့္ အခ်ိန္ယူ၍သာ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ႈပ္တို႔ေပးရ ေသာ တန္ဘိုးမွ်သာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ (အခ်ိန္ၾကာလိုက ၾကပါေစ၊ သို႔ရာတြင္ လူထုဆႏၵအရသာျဖစ္ပါေစ) ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံပင္တည္း။
          ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲလွေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လက္ေလ်ာ့ ၿပီးလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အာဏာရွင္စံနစ္သည္ တေန႔ထက္ တေန႔၊ တလထက္ တလ၊ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ လူထုကို တိုး၍သာ နဖါးႀကိဳးတပ္၏။ လူထုသည္ ငံု႔၍သာခံၾကရ သည္။ ပါးစပ္ကိုမဟ၀ံ့ၾက ။ ဒီမိုကေရစီကိုသာ ျပန္လည္ လြမ္းဆြတ္ေတာင့္တၾကေသာ္လည္း ဖိုးလ မင္းကို လိုခ်င္ပါသည္ဟု ေတာင့္တေသာ ကေလးငယ္ပမာ အခ်ည္းႏွီးသာလွ်င္ျဖစ္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို စိတ္ပ်က္၍ အာဏာရွင္စံနစ္ကို ကူးေျပာင္းရန္ လြယ္ကူလွေသာ္လည္း၊ အာဏာရွင္စံနစ္ကို  စိတ္ပ်က္၍ ဒီမိုကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းရန္မွာ အလြန္႔အလြန္ ခဲယဥ္းေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေလသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ အျမစ္တြယ္ေစရန္အတြက္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ေက်ာင္း သူ၊ ေက်ာင္းသား အရြယ္မွစ၍ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို ေကာင္းစြာေလ့လာ သင္ၾကားၾကရမည္။ သို႔ရာတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားရံုမွ်ႏွင့္ မၿပီးေသး။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို လက္ေတြ႔လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ဦးေခါင္းတြင္ အျမစ္တြယ္ေပမည္။ ေက်ာင္းမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကို စာအုပ္ႀကီးအတိုင္းလည္း သင္ၾကားပို႔ခ်၍ မျဖစ္ ေပ။ ဤကားမွန္သည္၊ ဤကားမွားသည္ဟု ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ား၏ စိတ္ကူးကို မေလးမစားျပဳ၍ မသင္ၾကားရာ၊ ေက်ာင္းသား သူငယ္မ်ား၏ စိတ္၌ပင္ ဤကားမွန္သည္၊ ဤကားမွားသည္ဟူ၍ အသိတရား ၀င္ေရာက္လာရန္ သင္ၾကားျပသမႈသာလွ်င္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္၏။
          ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားအား အသိဥာဏ္ေပးရာ၌ ေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ယခုေခတ္ႀကီးတြင္ ေနမႈထိုင္မႈျပသာနာမ်ားသည္ ေရွးကထက္ ပိုမို ရႈပ္ေထြးလာသည္။ လူတဦးတေယာက္ထဲ သတ္သတ္ေန၍မျဖစ္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ဆက္သြယ္စုရံုး၍ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကၽြန္းမွီဆိုသလို အမွီသဟဲျပဳ၍ ေနၾကရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆို ေသာ္ လူ႔ေလာကသည္ တဦးႏွင့္တဦး တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ပူးေပါင္းဆက္သြယ္၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေသာ သမ၀ါယမ ေလာကတမ်ိဳးပင္ျဖစ္၏။ လူတဦးႏွင့္တဦး မသိမသာနားလည္မႈျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ရွိၾကေပသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္အရ တဦးကတဦးကို ေစာ္ကားျခင္းမျပဳရ၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳရ၊ အခ်ဳတ္အခ်ယ္မျပဳရ။ ထိုနားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ႀကီးေၾကာင့္သာလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးတေယာက္သည္ လူ႔အသင္းႀကီး၏ အသင္းသားတဦးျဖစ္လာရေလသည္။ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ထိုလူ႔အသင္းႀကီးတြင္ ပါ၀င္ရသည့္အတြက္ လိုက္နာရေသာ ဥပေဒ မ်ား ရွိ၏။ ဥပမာ လူတဦးက တဦးကို ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမျပဳ၊ ထိုးသတ္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းမျပဳ၊ မည္သည့္ အစာကိုစား၍ မည္သည့္အ၀တ္ကို၀တ္ပါဟု ၾသဇာေပးျခင္းမျပဳ။ ေက်ာင္းေနျခင္း၊ ကစားျခင္း၊ တေယာက္တည္း လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စားေမးပြဲေအာင္ျခင္း၊ ထူးခၽြန္၍ စေကာလားရွစ္ဆုရျခင္းစသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ လူ႔အသင္း၀င္တဦးအျဖစ္ျဖင့္ ရရွိခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားပင္တည္း။လူတိုင္း လူတိုင္ပင္ လူ႔အသင္း၀င္အျဖစ္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိသကဲ့သို႔ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလည္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ အမ်ားအျပားပင္ရွိေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔တာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားကို ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ား သိရွိသေဘာေပါက္ေအာင္ ျပသေပးေရးသည္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား၏ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတရပ္ျဖစ္ေပသည္။
          အထက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔တာ၀န္၀တၱရားမ်ား (၀ါ) ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ရန္အတြက္ နည္းလမ္း (၂) လမ္းရွိေလသည္။ တလမ္းမွာ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရင္း ျပည္သူ႔နီတိကို အခြင့္ရတိုင္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္းျဖစ္၍ အျခားတလမ္းမွာ ျပည္သူ႔နီတိကို ဘာသာတရပ္အေနျဖင့္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ပဌမနည္းလမ္းအရ ႏိုင္ငံသမိုင္းကိုသင္ၾကားရာ၌၄င္း၊ ျပည္သူ႔နီတိႏွင့္ ပါတ္သက္ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေပသည္။ ဒုတိယနည္းလမ္း အရ ျပည္သူ႔နီတိကို ဘာသာတရပ္ အေနႏွင့္ တိုက္ရိုက္သင္ၾကားရာတြင္ ဆရာသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ သင္ၾကားရာတြင္ ျပည္သူ႔နီတိသည္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဘြယ္ေကာင္းေသာ ဘာသာ တရပ္ အေနျဖင့္ သမရိုးက် နည္းစံနစ္အတိုင္း သင္ၾကားပါမူ အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ား စိတ္ပါ၀င္စားလာၾကေစရန္ (ထြင္)၍ သင္ၾကားရန္ အေရးႀကီး၏။ ဥပမာ (အခြန္)ႏွင့္ (အတုတ္)မည္သို႔ ျခားနားေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္းထက္ အခြန္ေတာ္ကုိ မည္သည့္အတြက္ ေပးေဆာင္ၾကရေၾကာင္းကို ဥပမာ ဥပေမယ်မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္းသည္ ပိုမို ထိေရာက္၏။ ဥပေဒ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္ကို ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားအား အလြတ္က်က္မွတ္ေစျခင္း ထက္ ဥပေဒမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ျပဳလုပ္ရသည္။ ဥပေဒမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသည့္အတြက္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ လူမႈလြတ္လပ္ေရးရရွိသည္ကို စိတ္၀င္စားေအာင္ ေျပာဆိုရွင္းလင္းသင့္ ၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူ႔နီတိကို သင္ၾကားရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားစိတ္တြင္ တိုး၍ ရွိသိလိုေသာစိတ္၊ အမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံလိုေသာစိတ္၊ တိုင္းျပည္လူထုအတြက္ ေဆာင္ရြက္လို     ေသာစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ ဖန္တီးေပးရေပမည္။ လူ႔အသင္းႀကီးတြင္ မိမိတို႔လည္း အသင္းသား မ်ား ျဖစ္ၾက၍ အသင္း၏ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္မ်ား တဖြါးဖြါးေပၚ ေပါက္ေစရမည္။
          ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အထူးသတိျပဳသင့္ေသာ အခ်က္တခ်က္မွာ ေက်ာင္းသည္ စာသင္ရာဌာန မွ်သာ မျဖစ္သင့္ေပ။ ေက်ာင္းသည္ အသင္းတခု၊ အစည္းအရံုးတခု၊ လူ႔ေလာက ကေလးတခု ျဖစ္ေစ ရမည္။ ထို လူ႔ေလာကေလးအတြင္း၌ ပါ၀င္သူတို႔သည္ အတူတကြ ေနထိုင္ၾက၍၊ အတူတကြ သင္ ၾကားၾက၍၊ အတူတကြ ကစားၾက၍၊ အတူတကြ အေပးအယူျပဳၾက၍၊ အတူတကြ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံႏိုင္ၾက ေသာဘ၀ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ဖန္တီးေပးရေပမည္။ ထိုလူ႔ေလာက ကေလးမွအေလ့အက်င့္မ်ားသည္ တကယ့္လူ႔ေလာကႀကီးတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရမည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ ဆရာကမေျပာဘဲႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ၀တၱရားမ်ား နားလည္လာၾကရန္ ဖန္တီးေပးရမည္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊ လြတ္လပ္ စြာ ေရးသားျခင္းစေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အကြပ္အထိန္းမရွိေသာ ပစၥလက္ခတ္ လြတ္လပ္ ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အကြပ္အထိန္းရွိေသာ စံနစ္တက် လြတ္လပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိနားလည္ လာၾကရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔နီတိကို သင္ၾကားရာတြင္ စာေတြ႔သင္ၾကားျခင္းထက္ ငါေတြ႔ သင္ၾကားျခင္းသည္ မ်ားစြာပိုမို၍ ခရီးေရာက္ေပသည္။
          အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီပညာေပးရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစ မည့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ အရြယ္ေရာက္လာ၍ ဒီမိုကေရစီေလာကတြင္ ၀င္ေရာက္ ပါ၀င္ရမည့္သူသည္ ေက်ာင္းတြင္ေနထိုင္စဥ္ကပင္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ကိုယ္ထိလက္ေ၇ာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီး၏။ ေက်ာင္းသားသူငယ္တို႔သည္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ ဆရာေျပာသည္ကိုသာမွတ္၊ ဆရာညႊန္ၾကားသည္ကိုသာ လုပ္၍ မိမိ ကိုယ္တိုင္ ထိုးထြင္းလုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္၊ ထိုးထြင္းႀကံစည္ရမည့္ စိတ္ကူးမ်ား ေခါင္းပါးခဲ့လွ်င္ ထိုသူ သည္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္မည့္ လူစားမ်ိဳးမဟုတ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္း၌ရွိေနစဥ္ ထိုးထြင္းအလုပ္၊ ထိုးထြင္းဥာဏ္မ်ားကို တတ္အားသမွ် အသံုးခ်ႏိုင္ ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိရေပမည္။ ထိုသို႔ရွိရမည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေလာကသည္ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီေလာကသာလွ်င္ ျဖစ္ရမည္ဟု ကၽြႏ္ႈပ္တို႔ မဆိုလိုေပ။ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းသားမွ် သာ ျဖစ္၍ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူႀကီးမ်ား၏ အေျခခံပညာ၊ က်ယ္၀န္းေသာ ဗဟုုသုတမ်ား မရွိရွာ ၾကေသးေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ လူႀကီးမ်ားလိုက္နာ က်င့္သံုးရေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေက်ာင္းသားသူငယ္မ်ားအား က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ေပးအပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုက ေရစီသည္ အသက္အရြယ္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အေျခခံထားေသာ ဒီမိုကေရစီမွ်သာ ျဖစ္သင့္ေပသည။ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတို႔သာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲၾကသျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဌာနမ်ားတြင္ စိတ္တိုင္းက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၾက သည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီမွာမူကား ထိုဒီမိုကေရစီစံနစ္ကို ပံုေသကူးခ်၍မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေက်ာင္း တြင္း ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တရပ္ကို သတိျပဳရေပမည္။ ထိုအခ်က္မွာ အျခားမဟုတ္ အျခားမဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးရမည့္သူမ်ားမွာ ဆရာ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ဆရာမ်ားမွာ လူဦးေရနည္း၍ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားမွာ လူဦးေရမ်ားေသာ္လည္း ဆရာသည္ ေက်ာင္းသားထက္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုမိုေပသည္။ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳလ်က္ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ဒီမိုကေရစီကို ကိုယ္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္ၾကရန္ အေရးႀကီးလွေပသည္။


                                                                             အခန္း (၁)
                                                                ဒီမိုကေရစီ၏ ေနာက္ခံကား

          ဤအခန္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သံုး ေဆာက္တည္ၾကရာတြင္ မည္သို႔ေသာ ေနာက္ခံကားမ်ား ရွိသင့္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ကၽြႏ္ႈပ္တို႔ ေဆြးေႏြးေပအံ့။ ထိုသို႔မေဆြးေႏြးမီ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားအဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏ္ႈပ္တို႔ စစ္ေဆးၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိသာေသာ အခ်က္တရပ္မွာ ေက်ာင္းေလာကအတြင္း၌ ဆက္ဆံေရးသည္ ေျပေျပ ျပစ္ျပစ္ရွိ၍ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာလည္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ ဆရာႏွင့္တပည့္ဆက္ဆံေရး၊ ဆရာႏွင့္မိဘ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆိုလိုေပသည္။ ထိုသို႔ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးႀကီးေသာ အသြင္တရပ္ျဖစ္၏။
          စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို သံုးမ်ိဳးသံုးစားခြဲျခား၍ရေလသည္။ ပဌမအမ်ိဳးကို (ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်ာင္း)ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးတြင္ အလုပ္ရံုမ်ား၊ ဆိုင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ဣေျႏၵရရ စည္းကမ္း က်က် ေရွးရိုးမပ်က္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာစံနစ္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမွာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ကေလးမ်ားကို လက္ခံၿပီးလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ သင္ၾကားပို႔ခ် စာေမးပြဲမ်ားစစ္၍ အတန္းတင္၊ အတန္းကုန္ေသာအခါ ေက်ာင္းမွ ထြက္ေစ၍ စာကိုေသာ ဂရုစိုက္ပို႔ခ်ေသာ ေက်ာင္းမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္။ စာကို ဂရုစိုက္၍ သင္ၾကားပို႔ခ် ျခင္းသည္ ေက်ာင္းတိုင္း၏ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္းတရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလုပ္ ငန္းသည္ ေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းအကုန္ မဟုတ္ေပ။ ေနမႈ ထိုင္မႈ ဆက္ဆံမႈစေသာ လူ႔ကိစၥမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးကို အလုပ္ရရာ ရေၾကာင္း၊ အလုပ္ရံုတမ်ိဳး သဘြယ္ သေဘာထားၾကေလသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ သူငယ္၊ သူငယ္မမ်ားအား အလုပ္ရေစရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔ေလာကတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု သင္ၾကား မေပးၾကေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစာသင္ေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ ေက်နပ္ဘြယ္ရာေကာင္းေသာ ေက်ာင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဆရာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အတန္းတင္စာေမးပြဲ မ်ား ေအာင္ျမင္ၾက၍ အလုပ္တခုခုကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေစရန္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးသည္ ပတ္၀န္းက်င္လူ႔ေလာကႏွင့္ဆက္စပ္၍မရေသာ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည့္ ေက်ာင္းေလာကကေလးမွ် ျဖစ္၏။
          ဒုတိယအမ်ိဳးကို (မိသားစုေက်ာင္း) ဟု ေခၚဆိုၾကပါစို႔။ ထိုေက်ာင္းမ်ားသည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ အလြန္နည္းပါးလွေပသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဌမအမ်ိဳးအစား ေက်ာင္းမ်ား ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက၍ ထူးျခားေသာ အသြင္ျဖင့္ ေက်ာင္းသစ္ထြင္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားၾက ေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိသားတစုကဲ့သို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ ဆက္ဆံႏိုင္ၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီေလာကသို႔ ၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိသားတစုကဲ့သို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ဆက္ဆံႏိုင္ၾကရန္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီေလာကသို႔၀င္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား သူငယ္မ်ား အား ေပ်ာ္ရႊင္မႈတခုတည္းကိုသာေပး၍ လံုေလာက္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ တခုတည္း သတ္သတ္ရႏိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကိစၥတခုခုကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီး၍ေသာ္၄င္း၊ ေနမႈ ထိုင္မႈ၊ ၀တ္မႈ၊ စားမႈ၊ ျပည့္စံု၍ေသာ္၄င္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္စံု၍ေသာ္၄င္း ရရွိသည့္စိတ္၏ အေန အထားကို ေဖၚျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္ ဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယမရွိလွေပ။ အခ်င္းခ်င္းမိသားစုပမာ ရင္းႏွီးေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ စုစုေ၀းေ၀း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည္တို႔မွာ မ်ားစြာလိုလားအပ္ေသာ္လည္း ျပည့္စံု ေသာ ေက်ာင္းတြင္းေလာကမဟုတ္ေသးေပ။
          တတိယအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အထက္ပါေက်ာင္းမ်ိဳးထက္ လုပ္ငန္းပိုမို က်ယ္၀န္း၏။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးတြင္ ေက်ာင္းသင္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္၊ ေက်ာင္းတြင္း ေလာကရွီ သူငယ္၊ သူငယ္မမ်ားအား မိသားစုကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေနထိုင္ဆက္ဆံႏိုင္ ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသာမက ဒီမိုကေရစီ အေလ့အထမ်ားကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးေစေလသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးကို (ဒီမိုကေရစီေက်ာင္း)ဟု ေခၚဆိုၾကပါစို႔။ ထိုေက်ာင္းတြင္းေလာက၌ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အေပးအယူစိတ္ထားျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မိမိက အနစ္နာခံလိုစိတ္ရွိ ျခင္း၊ ေက်ာင္းတြင္းေလာက ေျပျပစ္ေစရန္ မိမိကတတ္အားသမွ် ကူညီျခင္း၊ တာ၀န္အသီးသီးကို မွ်တ ထမ္းေဆာင္ျခင္း၊ စာေမးပြဲေအာင္ရန္၊ ေပ်ာ္ရႊင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးကိုလည္း ထားရွိေစေသာ ေက်ာင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ေပသည္။ ဤစာအုပ္ငယ္ကို ဤေက်ာင္းမ်ိဳးေပၚေပါက္ေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ိဳးေပၚေပါက္ေစရန္မွာလည္း ေက်ာင္းသားေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်ာင္းေကာင္စီမ်ား မည္မွ်ပင္ ဖြဲ႔စည္းထားေစကာမူ တကယ့္ဒီမိုကေရစီ စိတ္ထားကို ေမြးျမဴျခင္းမရွိ လွ်င္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာအခ်ိဳ႕ကစိတ္ပါ၀င္ စားစြာ ဂရုျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ပါမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေပမည္။
          စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစိတ္ထားေမြးျမဴရန္အတြက္ ဆက္ဆံမႈသည္ အေရးႀကီး၏။ ဆက္ဆံမႈေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္မွာလည္း ဆရာႀကီးလုပ္သူသည္ အဓိကအေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ ေလသည္။ ဆရာႀကီးလုပ္သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ၾသဇာေပးသူအျဖစ္ျဖင့္သာ မွတ္ယူလွ်င္ မိမိ၏ေက်ာင္း ၌ ဒီမိုကေရစီရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုနည္းအတူပင္ ဆရာႀကီးလုပ္သူသည္ ေစတနာလြန္ကဲ၍ မိမိ၏ ၾသဇာအာဏာမ်ားကို လံုး၀စြန္႔လႊတ္ၿပီးသကာလ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ေပးအပ္လိုက္လွ်င္လည္း မိမိ၏ေက်ာင္းသည္ အကြပ္မရွိေသာေတာင္းပမာ ဖရိုဖရဲျဖစ္မည္ မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ေက်ာင္းဆရာႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ မိမိတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တာ၀န္မ်ားရွိေနေလ သည္။ အာဏာအခ်ိဳ႕ကိုလႊဲအပ္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသိဥာဏ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုုယ္ေတြ႔ဗဟုသုတမ်ားကို ေထာက္ထားႏိႈင္းခ်ိန္၍သာ လႊဲအပ္ရ ေပမည္။ သတင္းစာအယ္ဒီတာ တဦးသည္ တခါကေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ခ်ဘူးေလသည္။ “အယ္ဒီတာေကာင္းဆိုသည္မွာ မိမိ၏ပင္ကိုယ္ဥာဏ္ႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱသည္ မိမိ၏သတင္းစာတြင္ မိမိ၏ အရိပ္ကဲ့သို႔ အၿမဲမျပတ္ထင္ေနရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ (၇)ရက္ခန္႔မိမိအလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနလွ်င္ လည္း မိမိ၏သတင္းစာသည္ မူမပ်က္ဘဲ ဆက္လက္၍ မိမိ၏အရိပ္သာလွ်င္ထင္ေနေပဦးမည္”။ ဤ မွတ္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးေကာင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး ေသာ ေက်ာင္းဆရာႀကီးသည္ တေက်ာင္းလံုး၏ ကိစၥအ၀၀တြင္ မိမိ၏အရိပ္ထင္ေနရန္ အေရးႀကီး၏။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းေလာကအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္တိုင္းကလည္း တာ၀န္အသီးသီးကို ထမ္းေဆာင္ၾကရ သျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးသည္ အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္း၏(မူ)သည္ ပ်က္သြားျခင္းမရွိႏိုင္ေပ။
          ေက်ာင္းတြင္းဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းဆရာႀကီးႏွင့္ လက္ေထာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ဆက္ဆံေရးသည္ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာရန္ အေရးႀကီး၏။ ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တဦးကိုတဦး ေလးစားျခင္း စသည္တို႔သည္ မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏိုင္ေပသည္။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကိုလည္း အသီးသီးမွ်တ၍ ထမ္းေဆာင္ၾကရသျဖင့္ လူတိုင္းလူတိုင္းပင္ တာ၀န္သိတတ္ောစိတ္ကို ပိုမိုေမြးျမဴၾကေလသည္။ စုေပါင္း ေဆြးေႏြးရာ၌လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကသျဖင့္ ခရီးေရာက္ႏိုင္၏။ အကယ္၍ ဆရာႀကီးလုပ္သူ သည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ျပဳက်င့္ပါက လက္ေထာက္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ မိမိတို႔ေျပာလိုေသာ အခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟ၍ ေျပာရဲမည္မဟုတ္ရာ ေက်ာင္း၏တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းသည္ မ်ားစြာ ထိခိုက္စရာရွိေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ အားလံုးသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာဆိုခြင့္ရွိၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။
          ေက်ာင္းဆရာႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးသည္သာ၍ပင္ အေရးႀကီးေပသည္။ အခ်ိဳ႕နံမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ ဆရာႀကီးလုပ္သူႏွင့္ တပည့္မ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါေတြ႔ဆံု၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးတတ္ၾကသည္။ ဤအေလ့အထမ်ိဳးသည္ ဒီမိုကေရစီအေလ့ အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းပင္ျဖစ္၍ မ်ားစြာလိုလားအပ္ေပသည္။ ဆရာႀကီးသည္ အာဏာရွင္ဆန္ လွ်င္မူကား တပည့္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာစိတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ေျပာလိုေသာဆႏၵကို ဖံုးဖိ၍ထားမည္ သာတည္း။ တပည့္မ်ားက ဆရာ့အား ခ်စ္ေၾကာက္ရိုေသရမည္ဟူေသာ ဥပေဒသည္ ဆရာမ်ားက အတင္းအက်ပ္ ဖန္တီးေပးရမည့္ ဥပေဒသမျဖစ္ေစရ။ တပည့္မ်ား၏စိတ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာရမည့္ ဥပေဒသသာလွ်င္ ျဖစ္ေစသင့္သည္။ တပည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာသမား မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ ေၾကာက္ရြံ႕ရိုေသျခင္းရွိပါမူ ဤေက်ာင္းမ်ိဳး သည္ ဒီမိုကေရစီပညာ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေက်ာင္းျဖစ္လာေပမည္။ အထက္က ခ်စ္ခိုင္း၍ ခ်စ္ရျခင္း၊ ေၾကာက္ခိုင္း၍ ေၾကာက္ရျခင္း၊ ရိုေသခိုင္း၍ ရိုေသရျခင္းဟူေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အလြန္ေ၀းကြာေသာ အဂၤ ါရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။
          အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ဆရာႀကီးႏွင့္ ဆရာမ်ား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံျခင္း၊ ဆရာႀကီးႏွင့္ တပည့္မ်ားရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျခင္းရွိခဲ့ေသာ္ ဆရာမ်ားႏွင့္ တပည့္မ်ား ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံမႈလည္း ရွိမည္ မွာ မလြဲေပ။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းတြင္းဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ေျပျပစ္ရင္းႏွီးပါမူကား ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးေစ့ခ်ရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ ေျမၾသဇာရွိၿပီဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။                                                                             အခန္း (၂)
                                                          ေက်ာင္းတြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
                                                                 နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္နယ္နိမိတ္

             ဤအခန္းတြင္ ေက်ာင္းေလာကအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ ေက်ာင္းတြင္းဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပေပမည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေဖၚျပေပမည္။ ေက်ာင္းတြင္း ဒီမိုကေရစီဆုိရာ၌ တနည္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပင္ျဖစ္ေပသည္။ ေက်ာင္းတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုရာ၌လည္း ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးႏင့္ မတူမူကြဲျပား၏။ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖၚျပရလွ်င္ ေက်ာင္းတြင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လံုး၀ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေက်ာင္းေကာင္စီမ်ား (၀ါ) ေက်ာင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဂရုျပဳ၍သာလွ်င္ စခန္းသြားရေပမည္။

(၁) ေက်ာင္းကိစၥဟူသမွ်တြင္ ေနာက္ဆံုးအာဏာပိုင္သူမွာ ေက်ာင္းဆရာႀကီးသာလွ်င္ျဖစ္ရမည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...