Friday, March 9, 2012

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း (၉)

ေျပာသလုိလုပ္၍ လုပ္သလုိေျပာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ဗိုလ္ဥတၱမေက်ာ္

          ။။ေအာက္ပါ မိန္႕ခြန္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၄ -ခု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕ နံနက္အခ်ိန္တြင္ မဂၤလာဒုံ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္းပြဲ ဠ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ စစ္ေသတာပတိ ႏွင့္ စစ္ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားေသာ မိန္႕ခြန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ။သူက်ဆုံးသြားခဲ့ရေသာ ဤဇူလိုင္လတြင္ သူ႕အားျပန္ေျပာင္း သတိရမိသည့္အားေလွ်ာ္စြာ သူ၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ မိန္႕ခြန္းကို ရွာေဖြ ေဖာ္ျပလုိက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။။

************************************************************
ရဲေဘာ္တုိ႕----

          ယေန႕ ရဲေဘာ္တုိ႕ အစုအခ်ိဳ႕ဟာ  စစ္ဗိုလ္ေလာင္းကေလးမ်ားအျဖစ္  ဘြဲ႕အဆင့္အတန္းကုိ ခံယူ ၾကရေတာ့မယ္။

          ယေန႕အထိ ရဲေဘာ္တုိ႕ဟာ  ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ျပီး  တာဝန္ရယ္လို႕ မိမိတို႕အေပၚမွာ မရွိၾကေသး ဘူး။

          ယေန႕ေက်ာင္းကထြက္ျပီး  ဗမာ့တပ္မေတာ္ အသီသီး ႒ာနအသီးသီးမွာ  ရာထူးအလုပ္ဝတၱရားမ်ား ရတာနဲ႕  တျပိဳင္နက္ ရဲေဘာ္တုိ႕ အသီးသီးမွာ  ကိုယ့္တာဝန္ႏွင့္ ကိုယ့္ဝတၱရားႏွင့္ ျဖစ္သြားျပီ။  ဒီလို ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ့္ဝတၱရားႏွင့္ ဗမာႏုိင္ငံေတာ္နဲ႕  ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အမႈကို ထမ္းၾကတဲ့အခါ  ရဲေဘာ္တုိ႕ကို မွာသင့္မွာရာ အခ်က္ေတြကို  ငါတုိ႕မွာၾကားလုိတယ္။

          ပထမဆုံး ရဲေဘာ္တုိ႕ကုိ မွာခ်င္တာက ငါတုိ႕ အခုဗမာႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒုိ႕တပ္မေတာ္ဟာ  တႏိုင္ငံလုံးတမ်ိဳးသားလုံးရဲ႕  အက်ိဳးအတြက္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီႏို္င္ငံ ဒီအက်ိဳးကုိ  ကာကြယ္ရမယ့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္း  ဗမာတစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္မ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ နားလည္ရမယ္။

          ဒီတပ္မေတာ္ဟာ  လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ တည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး  တမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ျဖစ္တယ္။ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ တစ္ဖြဲ႕ တစ္ပါတီ  လူတစ္စုအတြက္ တည္ေထာင္ထား တာမဟုတ္။ တစ္ႏို္င္ငံလုံးတမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္တယ္။
တကယ့္သစၥာျဖစ္ရမယ္

          ဒီတပ္မေတာ္ဟာ  ေရွးအဂၤလိပ္  လက္ထက္ကလို ေၾကးစားတပ္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံနဲ႕ အမ်ိဳးကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာင့္ဖုိ႕ ႏိုင္ငံႏွင့္ အမ်ိဳးကို မတင္ေပးဖို႕ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတပ္မေတာ္ဟာ  ႏိုင္ငံနဲ႕အမ်ိဳး၏ သစၥာကို အျမဲေစာင့္ရမယ္။ ေရွးကတုန္းကလို တျခားႏုိင္ငံ တျခားအမ်ိဳးကို သစၥာေစာင့္တာမဟုတ္ ။အဲဒီလိုေစာင့္တဲ့ သစၥာ ဟာ ဝတ္ေၾကတမ္းေၾကေစာင့္တဲ့ သစၥာျဖစ္တယ္။ အခု ငါတုိ႕ဟာ  ငါတုိ႕အမ်ိဳး ငါတို႕ႏိုင္ငံကုိ သစၥာ ေစာင့္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႕ေစာင့္တဲ့သစၥာဟာ  တကယ့္သစၥာျဖစ္ရမယ္။ အေပၚယံသာျဖစ္တဲ့ သစၥာမျဖစ္ ရဘူး။ ဘယ္လုိေစာင့္ရမလဲ။ ယခုအခါ ရဲေဘာ္တုိ႕ေပၚမွာ နည္းလမ္းအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ ခန္႕အပ္ထားတဲ့ အၾကီးအမႈး အားလုံးေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံ ဒီအမိ်ဳးရဲ႕  ကိုယ္စားေတြပဲ။  အဲဒီ ကိုယ္စား ႏုိင္ငံနဲ႕ အက်ိဳးကုိ  သစၥာ ေစာင့္ျခင္းဟာ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႕ ကိုယ့္အမ်ိဳးကို သစၥာေစာင့္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ရဲေဘာ္တုိ႕ ေမးစရာ စကားတစ္ခြန္း ရွိတယ္။ တကယ္လုိ႕ ဒီအၾကီး အမႈးေတြထဲက ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ၾကိဳးငဲ့ျပီး ႏိုင္ငံနဲ႕ အမ်ိဳးကို သစၥာမဲ့ျပီး လုပ္ရင္ ဘယ့္ႏွယ့္လုပ္မလဲ။ ဒီလုိ ကုိယ္က်ိဳးငဲ့ျပီး  လူမ်ိဳးရဲ႕အက်ိဳးနဲ႕ ႏိုင္ငံကုိ ဆန္႕က်င္တဲ့ အၾကီးအမႈးေတြ ဟာ ၾကာၾကာ မေနႏုိင္ပါဘူး။ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်မွာပဲ။ ရာဇဝင္မွာ ၾကည့္လုိ႕ရွိရင္  ဘယ္ေလာက္ ၾကီးတဲ့လူ ျဖစ္ျဖစ္ မတရားလုပ္တဲ့အခါ ျပဳတ္က်တာခ်ည္းပဲ။ ဒီလုိမတရားတဲ့ အၾကီးအမႈးေတြ ရွိရင္ ရဲေဘာ္ တုိ႕ရဲ႕ အေပၚမွာလည္း တည္တယ္။ ဥပမာ  မတရားတဲ့ အၾကီးအမႈးတစ္ေယာက္က  ဝတၱရားနဲ႕ မဆုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံႏွႈင့္ အမ်ားအက်ိဳးနဲ႕ မပတ္သတ္တဲ့ အမိန္ကမ်ိဳးေပးတဲ့အခါ  အမိန္႕ဟာ နည္းက်မက်  တရား  မတရား ႏိုင္ငံနဲ႕ အမ်ိဳးမွာ  အက်ိဳးရွိမရွိ ၾကည့္ရမယ္။  အဲသလုိၾကည့္တဲ့အခါ  ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ မရွင္းရင္ သူ႕ထက္ၾကီး တဲ့အၾကီး အမႈး တစ္ေယာက္ကို ျဖစ္ျဖစ္ အျခားအၾကီးအမႈးတစ္ေယာက္ ကိုျဖစ္ျဖစ္ သြားေမးရမယ္။ ဒီအခါမွာ ရဲေဘာ္တို႕ဟာ ဘယ္ဒင္း မွန္တယ္  မွားတယ္ သိႏိုင္ရမယ္။

ေတာ္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကပါ

        က်ဳပ္အဖို႕ေျပာရရင္  ရဲေဘာ္တုိ႕ထဲကျဖစ္ျဖစ္   အခုတပ္ထဲမွာ ရွိတဲ့  စစ္သားကေလးက စျပီး  အားလုံး ရဲေဘာ္ေတြထဲက ျဖစ္ျဖစ္  က်ဳပ္ထက္ အရည္အခ်င္း အက်င့္စာရိတၱ  အလုပ္အကိုင္  ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္  အေျမာ္အျမင္ ရွိတယ္လုိ႕  ေတြ႕တာနဲ႕တျပိဳင္နက္ က်ဳပ္ဟာ အဲဒီလိုေတာ္တဲ့လူကို ထုိးတင္ျပီး ေနာက္လုိက္လုပ္ဖို႕ အသင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္တုိ႕ အားလုံး ၾကိဳးစားၾကပါ။ ေတာ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။

ရာထူးအဆင့္အတန္း

          ကေန႕ ရဲေဘာ္တို႕အားလုံးကုိ စိ္တ္ထဲမွာ ရွိသည့္အတုိင္းေျပာျပမယ္။ ယခုအခါ ငါတို႕အထဲမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အနစ္နာခံဘူးတဲ့  လူေတြရွိတယ္။ ငါတို႕ သိတာလည္း ရွိတယ္။ မသိတာလည္းရွိတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေရွးကသာ  ဒီလို အနစ္နာခံျပီး  အခုအလုပ္မလုပ္ရင္  ဘယ္သူမွ မတုိးတတ္ႏိုင္ဘူး။ အကယ္၍ အခုလည္း အလုပ္လုပ္ လုပ္တယ္။ ေရွးကလည္း အနစ္နာ ခံဘူးတယ္  ဆိုရင္ ဒီလိုလူမ်ိဳးဟာ လူမ်ားတကာထက္ တုိးတတ္မွာ အမွန္ပဲ။ကေန႕ ဆိုင္ရာလူၾကီးေတြ မသိေသးလုိ႕ မတုိးတတ္ေသးရင္ ေနာက္ တစ္ေန႕ တုိးတတ္မွာပဲ။ တကယ္ေတာ္တဲ့သူေတြဟာ ဘယ္သူမွ ႏွိမ္ထားလုိ႕ မရပါဘူး။ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုလည္း သိဒၶိတင္ေနစ၇ာမလိုဘူး။ လူၾကီးေတြကိုလည္း မ်က္ႏွာလုပ္စရာမလုိဘူး။ ဒါေပမယ့္ နီပြန္က ျပန္လာလို႕ စစ္ေက်ာင္းက ဆင္းလုိ႕  ေရွးက အနစ္နာ ခံဘူးလုိ႕ဆုိျပီး  ယခုအခါ အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ရင္ ဘယ္သူ မွတတ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီ့ျပင္လူေတြအတြက္  က်ဳပ္မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ွဗမာ့တပ္မေတာ္မွာ  က်ဳပ္အခုေနရာမွာ တာဝန္ယူေနသမွ်  အခု က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ စနစ္က တစ္ဆံျခည္မွ ခြာမသြားဘူး။ ေရြ႕မသြားဘူးဆုိတာ အားလုံး သိေစခ်င္တယ္။ ဒါက ရာထူး အဆင့္အတန္း တိုးတတ္တာနဲ႕  ပတ္သတ္ျပီးရဲေဘာ္တုိ႕ကုိ သိဘို႕ေျပာျပျခင္းပဲ။

တန္ခိုးျပဘုိ႕မဟုတ္

          တျခား မွာၾကားလုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ေျပာေနၾကစကားပဲ။  ဒါေပမယ့္ ထပ္ျပီး အဓိပၸာယ္ ေလးနက္ေအာင္ ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ ငါတုိ႕စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြကုိ ညွဥ္းဘို႕မဟုတ္။ လက္နက္အားကိုးတန္ခိုးျပဘို႕ မဟုတ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္ရမယ္။ ႏိုင္ငံဟာ စစ္တပ္ ရဲ႕ အေစခံ မျဖစ္ရဘူး။ ဒါက စကားရိုင္းရိုင္းနဲ႕ နားလည္ေအာင္ေျပာျပတာဘဲ။ ဒီစကားကုိ  က်ဳပ္ေျပာတာက စစ္တပ္ကို က်ဳပ္ျပန္ႏွိမ္ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႕ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ငါတုိ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္လူေတြျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မတရား မလုပ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ ရန္သူေတြမဟုတ္။ ႏို္င္ငံရဲ႕ မိတ္ေဆြ ေတြဆုိတာ အားလုံးသေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပဲ။ အမွန္ေျပာရရင္  လူေတြဟာပုထုဇဥ္ေတြဘဲ  အားရွိတဲ့အခါ  အားနည္းတဲ့လူေတြကို  ညွင္းျခင္ တဲ့စိတ္ရွိတယ္။ အားနည္းတဲ့သူေတြကလည္း  အားနည္းတဲ့အခါတုန္းကေတာ့ အားၾကီးေနတဲ့လူကို လက္နက္ အားကုိး အာဏာအားကိုး လုပ္ခ်င္တယ္ေျပာၾကတာပဲ။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ အားၾကီးတဲ့ေနရာ  အာဏာရွိတဲ့ေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အရင္တုန္းကေျပာတာေတြေမ့ျပီး  တမ်ိဳးလုပ္ၾကတာပဲ။ ဒါထုံးစံဘဲ။ ငါတုိ႕က ဒီလုိမဟုတ္ အားနည္းတဲ့အခါလည္း အားၾကီးတဲ့လူကို  မတရားရင္ မေၾကာက္။ အားၾကီးတဲ့အခါလည္း အားငယ္တဲ့လူကို  မတရားမလုပ္  ဆုိတဲ့အတုိင္း လုပ္ခ်င္တယ္။ ျပခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ဟာ ႏို္င္ငံရဲ႕ အေစခံျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာတာဘဲ။ ႏို္င္ငံဟာ ဘာလဲ။ ႏိုင္ငံဟာ အမ်ိဳးဘဲ။ အမ်ိဳးဟာ ဘာလဲ။  အမ်ိဳးဟာ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ိဳးကို လုပ္ျပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အမႈကို ဘယ္ခါမဆို ထမ္းမယ္ဆုိတဲ့လူ အားလုံးဘဲ။ ဒီေနရာမွာ လူမ်ိဳးေရးတရားအစစ္ကို ေျပာျပခ်င္တယ္။

မွန္ကန္ေသာ လူမ်ိဳးေရးတရား

          လူမ်ိဳးေရးတရားဆုိတာ ဘာလဲ။  ကိုယ့္အမ်ိဳးသာ ခ်စ္ျပီး ဒီ႕ျပင္ လူမ်ိဳးေတြကို မုန္းထားတာ လူမ်ိဳးေရး တရားဘဲလား။ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အမ်ိဳးခ်စ္ယုံနဲ႕ ဒီ႕ျပင္လူမ်ိဳးကုိလည္း မုန္းဘုိ႕မလိုဘူး။ သုိ႕ေသာလည္း ကိုယ့္ အမ်ိဳးအက်ိဳးကို  လာထိတဲ့လူေတြကိုေတာ့ အတြင္းကလူ ျဖစ္ျဖစ္  အျပင္ကလူ ျဖစ္ျဖစ္ တိုက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းရ မွာေပါ့။ ဒါက ငါတုိ႕အမ်ိဳးရဲ႕ ရန္သူ အျဖစ္သာ ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖစ္တယ္။  ဘယ္လူမ်ိဳး  ဘယ္သူ ဘယ္ဝါဆိုျပီး ႏွိမ္နင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ရာဇဝင္ ကိုၾကည့္ရင္  ကမၻာ့လူမ်ိဳးေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းတိုက္တဲ့အခါ တိုက္ၾကတာ ေတြ႕ရမွာဘဲ။ မတည့္သည့္အခါ တုိက္ၾကတဲ့အခါ တုိက္ၾကရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တျခားလူမ်ိဳးေတြကို မုန္းတာဟာ လူမ်ိဳးေ၇းလို႕ ထင္တာ တစ္ထစ္ခ်မွားတယ္။  က်ဳပ္တုိ႕ဟာ မဆုိင္တဲ့တျခားလူမ်ိဳးေတြကုိ  မုန္းဘို႕မလိုဘူး။ က်ဳပ္တုိ႕ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာလည္း  တုိင္းရငး္သားအခ်င္းခ်င္း ဗမာဘဲ  ရွမ္းဘဲ  ကရင္ဘဲ   ခ်င္းဘဲ စသျဖင့္ ခြဲစရာ မလိုဘူး။
          ငါတုိ႕တေတြဟာ မွားျပီးတာေတြကုိ  ထပ္မမွားၾကရဘူး။ ငါတုိ႕ဟာ  အမွန္နဲ႕အတု  ဟုတ္တာနဲ႕ မဟုတ္တာ ခြဲျခားသိရမယ္။ လူမ်ိဳးေရးတရားျဖစ္ျဖစ္  ဘာျဖစ္ျဖစ္ အမွန္တရားကို ယူတတ္ရမယ္။ ဒါက လူမ်ိဳးေရး တရားနဲ႕ပါတ္သတ္ျပီး က်ဳပ္မွာခ်င္တာဘဲ။

          ဇာတိမာန္ ေကာငး္ေကာင္းထားတတ္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကုိ ခ်စ္ပါ။ ဗမာေတြက လူဖ်င္းေတြ လူပ်င္းေတြ  လူေၾကာက္ေတြ  လူပိုေတြ  လူရုိင္းေတြ   လူ႕ဂြစာေတြ  လူ႕မတရားတာေတြ  ဒီလို ကမၻာမွာ အထင္ခံရေအာင္  မလုပ္ပါနဲ႕။ ဗမာေတြဟာ  ဒီလိုမဟုတ္ဘူးဆုိတာ  အလုပ္လုပ္ျပီး ဂုဏ္ယူၾကပါ။ အဲဒါ က်ဳပ္ လူမ်ိဳးေရးတရားနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး  မွာခ်င္တာဘဲ။

လူၾကီးဆုိတာ ဘာလဲ

          ေနာက္  မွာခ်င္တာက  ေရွ႕ကို ရဲေဘာ္တုိ႕ဟာ  လူၾကီးျဖစ္ေနျပီ။  လူၾကီးဆိုတာ ဘာလဲ။ အသက္ၾကီးတာ ကို ဆုိလုိတာလား။ မဟုတ္ဘူး။ အသက္မၾကီးေပမယ့္ လုပ္တဲ့အလုပ္ၾကီးရင္  လူၾကီးဘဲ။ အခု ငါတုိ႕ ရဲေဘာ္တုိ႕ရဲ႕  အလုပ္ဟာ ငါတုိ႕ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ  ဒါေတြကုိ ငါတုိ႕ ရင္ေျမကတုတ္လုပ္ျပီး  ကာကြယ္ဘုိ႕ပဲ။ ဒီ႕ထက္ၾကီးတဲ့အလုပ္ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။ မရွိႏို္င္ဘူး ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႕ဟာ လူၾကီးစိတ္ေပါက္ရ မယ္။ အစစ အရာရာ ဆင္ျခင္တတ္ရမယ္။ ေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ ေတာ္သည္ မေတာ္သည္ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္တုိင္းထြာႏိုင္ရမယ္။ အခု ငါတုိ႕ အခ်ိဳ႕အလုပ္ေတြက သက္ေသျပေနတယ္။ ေဘးက လူေတြ ေျပာတုိင္း အရမ္းမယုံၾကနဲ႕။ စူးစမ္းဆင္ျခင္ျပီးမွ ယုံၾကရမယ္။ ငါတုိ႕ဝတၱရားနဲ႕မဆိုင္တဲ့ အက်ယ္အက်ယ္ ျဖစ္မယ့္ကိစၥဆုိရင္  ငါတို႕ေရွာင္ရမယ္။ ဘယ္လုိ ေဘးကလူက  ဗိုလ္ၾကီးရဲ႕--- ဘာၾကီးရဲ႕--- နဲ႕လာေမွ်ာက္ေပးေပး  ငါတို႕မပါရဘူး။ ဝတၱရားနဲ႕ ငါတုိ႕ေတာ့မဆိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ တရားတဲ့ ကိစၥ  လူအမ်ား ေက်းဇူးတင္မယ့္ ကိစၥဆုိရင္  ကိုယ္နဲ႕မဆုိင္ဘူးဆုိျပီး  လ်စ္လွ်ဴမရႈ႕ပါနဲ႕။ ကူညီေပးၾကပါ။ ေဆြမ်ိဳးကိစၥ မိတ္ေဆြကိစၥေတြဟာ  ကိုယ္တာဝန္လုပ္တဲ့အေရးမွာ  မေႏွာက္ယွက္ပါေစနဲ႕။

ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္

          ေနာက္ျပီး  မွာခ်င္တာက  ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း  ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ  အထင္မၾကီးပါနဲ႕။ ဒီမွာသင္လုိက္တာေတြ ဟာ ပညာကုန္ျပီ မယူဆၾကနဲ႕။ ပညာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ကုန္တယ္မရွိဘူး။လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္  ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္  လူတစ္ဦး တည္းျဖစ္ျဖစ္ တုိးတတ္မႈဟာ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႕ အားမရဘဲ တင္းမတိမ္ဘဲ  ေရွ႕ဆက္လက္ ၾကိဳးစားမွသာ တိုးတတ္မႈျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ  ရာဇဝင္သမုိင္းေတြက  ေကာင္းေကာငး္ျပထားတယ္။ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္နဲ႕ စဥ္းစားၾကည့္လည္း သိႏို္င္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ဟာကုိမွ ေလွနံဓါးထစ္  မယူပါနဲ႕။ အထင္မၾကီးပါနဲ႕။  ဒီ႕ထက္တုိးေအာင္း လုပ္ၾကပါ။ အခု ငါတုိ႕ႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္တယ္ ဆုိေပမယ့္ ဟန္မက် တာေတြ အမ်ားၾကီးပဲ။ က်ဳပ္မွာလည္း ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြ ႔ရွိတာဘဲ။ ကိုယ့္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ ကို ကိုယ္ျပင္ၾကရမယ္။

          သို႕ေပမယ့္  က်ဳပ္ ရဲေဘာ္တုိ႕ကုိ ကတိတစ္ခု ျပဳမယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႕ အမ်ားအက်ိဳးရဲ႕သစၥာကို  က်ဳပ္ ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာက္။ ရဲေဘာ္တုိ႕ထဲက ျဖစ္ျဖစ္  ဒီ႕ျပင္ထဲက ျဖစ္ျဖစ္  က်ဳပ္ထက္ေတာ္တဲ့လူ ထြက္ျပ ႏုိ္င္ပါေစ။ က်ဳပ္ဖယ္ေပးဘို႕ အသင့္ဘဲ။

စစ္သားမွစစ္သား ဆုိတဲ့စိတ္ကုိ ေဖ်ာက္ၾက

          ေနာက္ဆုံးတစ္ခု  မွာခ်င္တာက ငါတုိ႕သာ ႏို္င္ငံခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မထားၾကဘုိ႕ပဲ။ ဒီႏို္င္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္  ဒီ႕ျပင္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျဖစ္  စစ္သားေတြခ်ည္း ႏုိင္ငံခ်စ္တဲ့  လူေတြရွိၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တျခား စစ္သားမဟုတ္ေပမယ့္  ႏို္င္ငံအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အနစ္နာခံ  အမ်ိဳးမ်ိဳးစြန္႕စား လုပ္ၾကတဲ့  လူေတြလဲရွိတာဘဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္သားမွစစ္သားဆုိတဲ့  စိတ္သေဘာထားကို ေျပာင္းၾကရမယ္။ သုိ႕ေပမယ့္ တစ္ခုနားလည္ေစခ်င္ တယ္။ က်ဳပ္ဟာ စစ္တပ္ကို မတရားႏွိမ္မယ္။ လူလည္လုပ္မယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕  အခြင့္အေရးမ်ားကို  မတရားခ်ိဳးဖ်က္မယ္ဆိုရင္  က်ဳပ္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစား တုိက္ဖ်က္မယ္ဆိုတာ  ရဲေဘာ္တို႕သိေစခ်င္ပါတယ္။

          ကေန႕ ဒီမွာေျပာတာေတြကို  အားလုံးစစ္သားေတြ သိပါေစ။  သိေအာင္ေျပာျပၾကပါ။ အဲဒါ ေနာက္ဆုံး မွာၾကားျခင္းဘဲ။                     ။

     ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။
     ကိုစုိးႏုိင္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...