Wednesday, November 9, 2011

ၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္လည္း ကမာၻမျပားေသးပါ

ခိုင္ဝင္း

ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္က ရြာသားမ်ားအတြက္ ကမာၻမျပားေသးေၾကာင္းကို ေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ကမာၻျပားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္းဟု ေခၚေဝၚသည့္ ျဖစ္စဥ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား နဲ႔ မည္သို႔မွ်မပတ္သက္ေၾကာင္းေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရြာသားမ်ားအတြက္သာ ကမာၻမျပားတာလား၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ေကာ တကယ့္ ကမာၻျပားရဲ႕လား။

တကယ္ျပားတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ
ကမာၻျပားျခင္း(သို႔မဟုတ္) ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္း ဆိုသည္မွာ တစ္ေန႔တစ္ျခားေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ၿပီး သက္သာ သည့္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေၾကာင့္ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ား က်ိဳးျပက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္ Jan Aart Scholte ကဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။
တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ကမာၻျပားသည္ ဆိုသည္မွာ တိုးတတ္ေကာင္းမြန္လာသည့္ နည္းပညာေၾကာင့္ လူသားမ်ားသည္တစ္ရြာတည္းေနသူေတြလို ႏိုင္ငံဆိုတဲ့နယ္နိမိတ္စည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၊ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဆထက္တပိုး ေဆာင္ရြက္လာ ႏိုင္ျခင္းကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသား ဆိုသည္ထက္ ကမာၻႏိုင္ငံသား (global citizenship) ဆိုသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း ကိန္းေအာင္း လာခဲ့ေလသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရမ်ားသည္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မိမိႏိုင္ငံသို႔မေရာက္ရိွလာေအာင္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ (ဥပမာ - အာရပ္ကမာၻတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အုံၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ား မိမိႏိုင္ငံသို႔ မေရာက္ရိွလာရန္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေခ်)။

          ကမာၻျပားမႈကို အဓိကေမာင္းႏွင္သူကေတာ့ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ ကို အသံုးျပဳႏိုင္သူသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွထုတ္ေဝသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားကို အခမဲ့သို႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ျဖင့္ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ (နယူးေယာက္တိုင္း၊ ေနရွင္း၊ ဘန္ေကာက္ပိုစ္သတင္းစာမ်ား)၊ အင္တာနက္ကြန္ယက္ေပၚရိွ မေရတြက္ႏိုင္သည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သုေတသနရသစာေပမ်ိဳးစံုကို အခမဲ့သို႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ သည္။ (ဥပမာ-အေျဖပူးတြဲပါ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ သခ်ာၤေလ့ က်င့္ခန္းမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္)။ အလားတူပင္ ကုန္က်စရိတ္မရိွပဲ Gtalk, Skype တို႔ကို အသံုးျပဳၿပီးႏိုင္ငံတကာရိွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တစ္ၿပိဳက္နက္တည္းစကားေျပာႏိုင္သည္။ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို လည္း အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာရိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာသည္။ ထိုအခါမွာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးသည္ လူသားမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစ သည္ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရိွေပ။ (မွတ္ခ်က္-အင္တာနက္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရိွေလသည္) ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္သည္ မရိွမျဖစ္ဆိုသည္ကို အားလံုးသိရိွလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမာၻျပားသည္ဟုဆုိလွ်င္ အင္တာနက္က မပါမျဖစ္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္သက္သာသည့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မရိွပဲနဲ႔ ကမာၻျပားၿပီဟုမဆိုႏိုင္။ တဖန္ကမာၻျပားမွလည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရိွျပည္သူမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံမွျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသည္လည္းေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္လာမည္ ျဖစ္သည္။


ၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ေကာ ကမာၻျပားၿပီလား
စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အင္တာနက္မေျပာနဲ႔ တယ္လီဖုန္းပင္ေကာင္းေကာင္း မရိွသည့္အတြက္ ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ေျပာသည့္ ရြာသားမ်ားအတြက္ကမာၻမျပားေသးပါ ဆိုသည့္စကားသည္ အင္မတန္ မွန္ကန္သည့္စကားျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ေကာ ကမာၻ ဘယ္ေလာက္ျပား သလဲ ဆိုသည္ကိုေမးရန္လိုအပ္သည္ဟု  စာေရးသူယူဆသည္။ ကမာၻျပားျခင္းသည္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္ ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု အေပၚတြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္သူ အေရအတြက္မည္မွ်ရိွသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
          ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္စာရင္းဇယားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူဦးေရ ၄သိန္းခန္႔သာရိွသည္ဟုဆိုသည္။ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာအင္တာနက္ သံုးစြဲႏိုင္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရိွ သည္။ လူဦးေရ ၄.၇သန္းသာရိွသည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္အင္တာနက္သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၆သန္းေက်ာ္ရိွေလသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ အလြန္ေနာက္ေရာက္ေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
          ဘာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ အလြန္အမင္းနည္းရသနည္းဟုေမးလွ်င္ အေျဖမွာရွင္းပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အင္တာနက္တပ္ဆင္ခႏွင့္ လစဥ္အသံုးျပဳခတို႔ အဆမတန္ႀကီးမားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

          မၾကာေသးမီက အင္တာနက္ အိမ္မွာတပ္ဆင္အသံုးျပဳလိုသျဖင့္ႏႈန္းထားမ်ားကို စံုစမ္းမိသည္။ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္သည္။  Sky Net ကတပ္ဆင္က ၁၃သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ၅ေသာင္းမွ တစ္သိန္း အထိ၊ ADSL ႏွင့္ YMAX က တပ္ဆင္ခ ၁၀သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ လစဥ္ေၾကး ၇၅မွ ၁၅၀ ေဒၚလာအထိရိွေလသည္။ အျခားႏွစ္စဥ္ေၾကး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ ႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕ခမ်ားကိုလည္းေကာက္ခံေလသည္။ အင္တာနက္သံုးစြဲလုိ သူအတြက္ အဓိကအခက္အခဲမွာ တပ္ဆင္ခ ၁၀သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ေလသည္။ တပ္ဆင္ခမွာ စေပၚေငြမဟုတ္သည့္ အတြက္ အင္တာနက္ျပန္ျဖဳတ္သည့္အခါ ျပန္လည္မရႏိုင္ေခ်။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀-၂၀၀၀ရိွေသာ တပ္ဆင္ခကို စာေရးသူအထင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလြဲလွ်င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ မေကာက္ခံေပ။ ေကာက္ခံလွ်င္လည္း တပ္ဆင္မည့္သူ ရိွမည္မဟုတ္ဘဲ ကုမၸဏီေဒဝါလီ ခံရမည္ျဖစ္ေလသည္။  အနည္းဆံုး ေျခာက္လသံုးရမည္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္သံုးရမည္ဆုိေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္သာရိွၿပီး အင္တာနက္ ကုမၸဏီက အင္တာနက္ဖမ္းယူႏိုင္ရန္ moderm/router တို႔ကို အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးသည္။ လစဥ္ေၾကးကလြဲၿပီးေနရာ ေရြ႕ေျပာင္းခတို႔၊ ႏွစ္စဥ္ေၾကးတို႔လည္းမေပးရေခ်။  လစဥ္ႏႈန္းထားမ်ားလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး၊ စကၤာပူတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ခန္႔ျဖစ္ေလသည္။ ထိုလစဥ္ေၾကး ၂-၃ ေပးရေသာ အင္တာနက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ၅-၆ လံုးေကာင္းေကာင္းႏိုင္သလို အင္မတန္လည္း ျမန္ေလသည္။ ျပတ္ေတာက္ ျခင္းလည္းမရိွသေလာက္ျဖစ္ေလသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ျပတ္ေတာက္သည့္အခါတြင္လည္း နာရီပိုင္း သို႔မဟုတ္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ရရိွေလသည္။ 

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေစ်းအေပါဆံုးအင္တာနက္မွာ စီဒီအမ္ေအႏွင့္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အင္တာနက္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖုန္းကဒ္တန္ဖိုး ၅သိန္းႏွင့္စီဒီအမ္ေအ ဖုန္းကဒ္ျဖစ္ ပါက ယင္းဖုန္းကဒ္ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္တရုတ္ဖုန္းတစ္လံုး၊ တန္ဖုိးျမန္မာေငြ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဝယ္ရန္ ေငြရိွရမည္ ျဖစ္ေလသည္။
          အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္ အဆမတန္ႀကီးမားေနသည့္ အျပင္ အရည္အေသြးမွာလည္းအေတာ္ကြာဟမႈရိွေလသည္။ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ႀကံဳေတြ႔ရသလိုတစ္ခါတစ္ရံ ရက္သတၱပတ္၁-၂ပတ္ခန္႔ ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားရိွေနတတ္သည္။ (ယခုေလာေလာ ဆယ္တြင္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကိုေတြ႔ႀကံဳေနရသည္မွာ ရက္သတၱပတ္ ၂ပတ္ခန္႔ရိွၿပီျဖစ္သည္။ ေရေအာက္ခ်ထားေသာ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေနရေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္) ထိုအျပင္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးၿပီး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ သြားရာတြင္ လမ္းခုလတ္တြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာေညာင္းသျဖင့္ အသံုးျပဳရသည္မွာ အဆင္မေျပၾကပါ။
          အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားဘာလို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဘာလို႔ အဆမတန္ႀကီးမားေနရ သလဲ၊ ထို႔အျပင္ ဘာေၾကာင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရာတြင္လည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာလို ျမန္ဆန္မႈမရိွရ သလဲႏွင့္ မၾကာခဏဘာေၾကာင့္ျပတ္ေတာက္ရသနည္းဆိုသည္ကို စာေရးသူသည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မဟုတ္သျဖင့္ မသိေခ်။ သို႔ေသာ္ျမန္မာႏိုင္ငံအင္တာနက္သည္ ကမာၻကိုလႊမ္းႏိုင္ဖို႔ အမ်ားႀကီးလိုေသးသည္ကိုေတာ့ ေကာင္းစြာသိရိွပါသည္။

          ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးတြင္ အင္တာနက္၏ အခန္းက႑ အေရးပါပံုကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ပါသည္ဟုထင္ပါသည္။  ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ဘဝမ်ားကို တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည့္ ျမန္ဆန္သက္သာသည့္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ထြန္းကားလာရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ထိေရာက္ သည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။
          ဆရာေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ကိုေျပာလိုသည္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕သားအခ်ိဳ႕အတြက္က လႊဲလို႔ ကမာၻမျပားေသး ပါ ေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ေခတ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၆၇) မွ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...