Wednesday, November 30, 2011

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား အခန္း (၁၁)ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံု၊ ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ျခင္းနွင့္ အာဏာခြဲေ၀ျခင္း။    

       ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားအား (၁) ဥပေဒျပဳရာ၌ နိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ “တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ” နွင့္ (၂) ဥပေဒျပဳရာ၌ နိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္၍ နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ ေပးအပ္ေလ့ရွိေသာ “ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ” ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးနွစ္စား ခြဲျခားနိုင္ပါသည္။ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ကို က်င့္သံုးရာတြင္ အရြယ္ပမာဏ ေသးငယ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အေရ အတြက္အားျဖင့္ ရာဂဏန္း သို႔မဟုတ္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာရွိသည့္ နို္င္ငံသားမ်ားစုေ၀းၾက၍ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကျပီးလွ်င္ မဲဆႏၵေပး ဆံုးျဖတ္ၾကေလ့ရွိၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယူးအဂၤလန္ျမိဳ႕ လူထုအစည္းအေ၀းနွင့္ ဆြတ္ဇာလန္ အစိုးရ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားက်င့္သံုးေသာ စနစ္သည္ တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေသာ နိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးရန္မွာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။ ထိုမွ်မ်ားျပားေသာ လူတို႔အတြက္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ေနရာထိုင္ခင္းမလံုေလာက္သည့္ ျပႆနာရွိနိုင္သည့္ အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ေႏွးေကြးလြန္းမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လိုရာေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
          ယခုအခါ အီလက္ထေရာနစ္ ပညာရပ္မ်ားတိုးတက္လာျပီျဖစ္ရာ မၾကာမီကာလအတြင္း နိုင္ငံသား တိုင္းသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ရင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔တင္သြင္း လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ခလုပ္နွိပ္၍ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု အခ်ိဳ႔ကယူဆၾကသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔သည္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း မဲေပးၾကျခင္း အားျဖင့္ လူမ်ားစု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို တခဏခ်င္း ရယူနိုင္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤသို႔ ေသာ အဆင့္ျမင့္ တိုက္ရုိက္ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မည္သူကမွ် ခိုင္ခိုင္မာမာ တိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလာျခင္း မရွိေသးေပ။ 

          ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတိုင္းလိုလို၌ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ (ျပည္နယ္) အဆင့္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးၾကသည္။ နိုင္ငံသားတို႔သည္ ပံုမွန္ကာလအပိုင္း အျခားအလိုက္ က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔နွစ္သက္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ၊ နွစ္သက္ရာနိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုျဖစ္ေစ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကျပီးလွ်င္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုး ရရွိၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပါတီမ်ားအား သက္္ဆိုင္ရာနိုင္ငံေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေစ ေလ့ရွိၾကသည္။ ေအသင္ျမိဳ႕ျပနိုင္ငံသား ဂရိလူမ်ိဳးတို႔ထံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳး ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေစာေစာပိုင္းအခန္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္၌ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအျဖစ္ မဲေပးေရြးခ်ယ္မည့္အစား နိုင္ငံသားတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က က်ပန္းနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ နိုင္ငံသားမ်ားကို ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။
          ဂရိေတြးေခၚပညာရွင္ၾကီး ပေလတိုကမူ ဒီမိုကေရစီအစိုးရစနစ္တြင္ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀သည့္ ဒုတိယတန္းစား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို နို္င္ငံေရးအာဏာအပ္နွင္းမိတတ္သျဖင့္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ဟု ဆုိခဲ့ဖူးပါသည္။ ေရွးေဟာင္း ေအသင္ျမိဳ႕ျပနို္င္ငံသားမ်ား က်င့္သံုးခဲ့သည့္ က်ပန္းေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္၍ အာဏာအပ္နွင္းသည့္ စနစ္မ်ိဳးအတြက္ ပေလတို၏ မွတ္ခ်က္သည္ အထူးသင့္ေတာ္မွန္ကန္ေပ သည္။ ပေလတိုက နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာသည္ ေဆးပညာ၊ မာလိန္မႈးပညာတို႔ကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္မႈ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိမႈနွင့္ ပါရမီခံတို႔ လိုအပ္သည့္ သိပၸံပညာရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္နိုင္ငံသားမ်ား ကို နိုင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား ေပးအပ္လိုက္ျခင္းသည္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားအား သမားေတာ္မ်ား၊ မာလိန္မႈးမ်ား အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္နွင့္ အလားတူေသာေၾကာင့္ ျပႆနာအၾကီးအက်ယ္ ၾကံဳေတြ႕ရကိန္း ရွိသည္ဟု ပေလတိုက ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

          ယေန႔ေခတ္ ကိုယ္စားျပဳအစိုးရမ်ား၏ အားသာခ်က္လည္းျဖစ္၊ အားနည္းခ်က္လည္းျဖစ္သည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ ကၽြမ္းက်င္ေသာသမၻာရင့္ နိုင္ငံေရးသမား လူတန္းစားတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားမွာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေရးက်င့္စဥ္တစ္ရပ္အေပၚ နွစ္နွစ္ကာကာ ယံုၾကည္သက္၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္တည္း အျခားေသာ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို နိုင္ငံေရးတြင္ ျမဳပ္နွံ၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံေလ့ ရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ၾကြယ္၀ေသာ အသိဥာဏ္၊ သတိၱနွင့္ ခံနိုင္ရည္တို႔ ရွိတတ္ၾကသည့္အျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အယူအဆမ်ား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ နို္င္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အဆိုပါ သမၻာရင္နိုင္ငံေရးသမားတို႔တြင္ ကိုယ္က်ိဳး ရွာသူမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္သူမ်ား နွင့္ ေမာက္မာသူမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာနွစ္မ်ားအတြင္း ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာ နို္င္ငံၾကီးအခ်ိဳ႕၊ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံနွင့္ အီတလီနို္င္ငံတို႔တြင္ နိုင္ငံေရးသမား မ်ားသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တသီးပုဂၢလ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားထံမွ လာဘ္ေငြေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရယူျခင္း၊ တရားဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္၍ အခြန္ေရွာင္ျခင္း စသည့္ ဆိုးရြားေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းသမၻာရင့္ နိုင္ငံေရးသမားၾကီးမ်ားသည္ မၾကာခဏ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေလ့ရွိျပီး ထိုေရြးေကာက္ပြဲ  မ်ားအတြက္ မဲဆြယ္ရန္ ေငြေၾကးလိုအပ္သည္ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔ေငြေနာက္လိုက္ၾကျခင္းမွာ မဆန္းလွ ဟုဆိုနိုင္ေပ သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ရာတြင္ ေငြေၾကးအကုန္အက် အလြန္မ်ားသည္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုပါ။
          ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ သမၻာရင့္နိုင္ငံရးသမားမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္လွ ေသာေၾကာင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရတတ္ၾကပါသည္။ နိုင္ငံေရးယႏၱရားအတြင္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္လည္ ေနသူမ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ သိနားလည္ခြင့္ ရတတ္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး၊ နို္င္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးမူ၀ါဒ အစရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္လာၾကသည့္ အေလ်ာက္ ထိုနယ္ပယ္မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရြးဆြဲရာတြင္လည္း အထူးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္လာတတ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သမၻာရင့္နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ အမႈထမ္း အသက္ၾကာလာ သည္နွင့္အမွ် အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာတတ္ၾကပါသည္။

          ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ပဓါနအားျဖင့္ ေလာဘစိတ္နွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရည္မွန္းခ်က္တုိ႔၏ ေစ့ေဆာ္မႈတို႔ေၾကာင့္ နို္င္ငံေရးလုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဤစနစ္သည္ သဘာ၀အားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္ ဟု အခ်ဳိ႕က ဆိုပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အရႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားသည္ ဤအဆိုခိုင္မာေၾကာင္းသာဓက ျပလ်က္ရွိသည့္တိုင္ အာဏာကို အလြဲသံုးစားအျပဳဆံုးနွင့္ အက်င့္အပ်က္ဆံုး အစိုးရမ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံသူမရွိပဲ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရယူေလ့ရွိၾကေသာ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူတစ္စုက ေခါင္းေဆာင္သည့္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ ဇိုင္ယာနိုင္ငံမွ မိုဘူတူရီဂ်င္းမ္၊ ေဟတီနိုင္ငံမွ ဒူေဗးလီးယား ရီးဂ်င္းမ္၊ ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံမွ  မားကို႔စ္အစိုးရနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဦးေန၀င္းအစိုးရတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအာဏာရွင္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေလ့မရွိျခင္း အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲလွ်င္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ၾကိဳက္စီမံလုပ္ေဆာင္ျပီးမွ က်င္းပေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အာဏာအလြဲ သံုးစားျပဳျခင္းအား ဆန္႔က်င္စိန္ေခၚနိုင္ရန္မွာ အံုၾကြေတာ္လွန္ျခင္း မွလြဲ၍ အျခားေသာနည္းလမ္းတို႔ မရွိေတာ့ ျပီ။
          ရိုေမးနီးယားနိုင္ငံ၌ ေခ်ာင္ခ်က္စကူး ကြမ္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေသြးေျမက် ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မတိုင္မီက တည္ေဆာက္ထားခဲ့ေသာ ေခ်ာက္ကူးစကူး မိသားစု၏ နန္းေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အၾကီးဆံုးနွင့္ အခမ္းနားဆံုး နန္းေတာ္မ်ားအနက္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခ်ာင္ေခ်ာက္စကူးသည္ သူ၏ သမီးျဖစ္ သူအား ရိုေမးနီးယားနိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္အသစ္အျဖစ္ ရာထားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေခ်ာင္ေခ်ာက္စကူး မိသားစု၏ ေလာဘေဇာဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေသာ သာမန္ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အလြန္နိမ့္က်ခဲ့ရ သည္။ အာဏာရွင္ နို္င္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနို္င္ငံတို႔ရွိ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ားထက္ ပိုမိုၾကီးက်ယ္ေၾကာင္း သံသယရွိစရာမလိုပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ ပိုမိုတည္တံ့ေလေလ၊ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားနွင့္ အာဏာအလြဲသံုးမႈမ်ား ပိုမိုၾကီးထြားေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ 

          ၁၉၈၆ ခုနွစ္ “ျပည္သူ႔အာဏာ ေတာ္လွန္ေရး” အျပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီနို္င္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ဖီလစ္ပိုင္နို္င္ငံနွင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းစနစ္က်  အစိုးရအဖြဲ႔မ်ိဳး ေပၚေပါက္လာေအာင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ၾကိဳးစားခဲ့ရ ေသာ ထိုင္းနိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္္၍ နာမည္ပ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သမတနွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးသမားမ်ား အလြန္ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာၾကသည့္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ ဆူဟာတိုအာဏာရွင္အစိုးရ နွင့္ ၁၉၆၅ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုနွစ္အထိ အာဏာရွိခဲ့စဥ္ အတြင္း ေဒၚလာသန္းေပါင္း မ်ားစြာကို ခိုးယူခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ခၽြတ္ျခံဳက်ေစခဲ့ေသာ ဖိလစ္ပိုင္မွ အာဏာရွင္အစိုးရတို႔၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားသည္ လက္ရွိ ထိုင္းနွင့္ ဖီလစ္ပိုင္နို္င္ငံမ်ားရွိ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ထိုနည္းတူစြာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးနုလက္ထက္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားထက္ ဦးေန၀င္းလက္ထက္နွင့္ န၀တ လက္ထက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါသည္။
          ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္ ဤစနစ္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ သမၻာရင့္ နိုင္ငံေရးသမားတို႔တြင္ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္ ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရေပလိမ့္မည္။ ယင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနုိင္ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းနွင့္ တိုင္းျပည္ကို ထိေရာက္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းတို႔ မတူ ညီၾကသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သတင္းေခတ္ ဟု ေခၚဆိုနိုင္ေလာက္သည့္ ယခုေခတ္၌ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ စသည္တို႔တြင္ အျမင္တင့္တယ္ေစရန္မွာ နို္င္ငံေရးသမားတို႔အတြက္ အထူးအေရးၾကီးပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ တည္ၾကည္ခန္႔ျငားေသာ ရုပ္သြင္ရွိရံုျဖင့္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ကို ေကာင္းမြန္စြာအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ ေလာက္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသည္ ဟု မဆိုနိုင္ပါ။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အထိ အေမရိကန္သမတ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ရွင္နွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားသရုပ္ေဆာင္ေဟာင္း ရိုနယ္ရီဂင္သည္ သမတဆန္ေသာ ရုပ္သြင္ရွိခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းအရ ေရဂင္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အရည္အခ်င္းနွင့္ သမတေရဂင္ကိုယ္တိုင္၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသမႈမွာ အမ်ားထင္သည္ထက္ ညံ့ဖ်င္း ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ အေတာ္ဆံုး သမတတစ္ဦးဟု အမ်ားကယူဆခဲ့ၾက သည့္ ေအဘရာဟင္လင္ကြန္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈေကာင္းေသာ ရုပ္ရည္မရွိခဲ့သည့္အျပင္၊ လူထုေရွ႕၌ စကားေျပာေကာင္းသူ တစ္ဦးလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္သြင္ကို အဓိကထားေသာ ယေန႔ေခတ္ ရုပ္ျမင္ သံၾကားေခတ္တြင္သာ လင္ကြန္းအေနျဖင့္ သမတအေရြးခံပါက ေအာင္ျမင္ဖြယ္ရာအေၾကာင္းမရိွဟု နိုင္ငံေရးသိပၸၸံပညာရွင္မ်ားက ယူဆၾကပါသည္။ 

          ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ သာမန္နိုင္ငံသားတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ သူတို႔ေရြးခ်ယ္လိုက္ ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို သူတို႔၏ ကိုယ္စားတိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ တစ္ခုျဖင့္ ခြင့္ျပဳၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္လြန္ေသာအခါ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္တစ္ခု ထပ္မံက်င္းပ၍ ကိုယ္စား လွယ္အသစ္မ်ား (တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား) ကို ေရြးခ်ယ္ၾကျပန္သည္။ နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူအား သမားေတာ္နွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးစြဲခဲ့ေသာ ပေလတို၏ စကားသည္ တစ္နည္းတစ္ဖံု မွန္ကန္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦး သည္ ေနထိုင္မေကာင္းပါက သက္သာေပ်ာက္ကင္းလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးထံသို႔ သြား၍ ေဆးကုသခံေပလိမ့္မည္။ သက္သာပါက ထိုဆရာ၀န္ထံတြင္ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္သည္အထိ ဆက္လက္၍ ကုသ ခံေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေရာဂါမသက္သာလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အျခားဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖင့္ ေျပာင္းလဲကုသခံေပလိမ့္မည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတို႔ရွိ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါက ေနာင္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုယ္စား လွယ္အသစ္မ်ားကို ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ၾကပါလိမ့္မည္။
          ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အက်င့္ပ်က္၍ အရည္အခ်င္းမျပည့္၀ေသာ လူညံ့အခ်ိဳ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲ တင္ေျမွာက္မိသည့္တိုင္ ထိုသူတို႔၏ နိုင္ငံေရးကံၾကမၼာသည္ မဲဆႏၵေပးသူတို႔၏ လက္တြင္ သာ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား တရားမွ်တမႈရွိေနသေရြ႕ ကာလပတ္လံုး နိုင္ငံသားတို႔သည္ သင့္ေတာ္ ေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ရရွိၾကေပလိမ့္မည္ ဟုသာဆိုရေပမည္။

တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ အေရးပါမႈ
        ေခတ္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔သည္ နယ္ေျမေဒသံအနွံ႕မွ မဲဆႏၵ ေပးၾကျခင္းျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ား  ရွိနိုင္ပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက သူတို႔အတြက္ မဲေပးမည့္သူမ်ားကို ေငြေပး၍ မဲ၀ယ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပြား တတ္ပါသည္။ မဲ၀ယ္သည့္ဓေလ့ အရိုးစြဲေနျပီျဖစ္ေသာ ဖီလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးသည့္စနစ္ရွိသည့္တိုင္ ေအာင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အေၾကြးဆပ္သည့္ သေဘာျဖင့္ မဲ၀ယ္ထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မဲ ေပးၾကသည္။ မဲ၀ယ္သည့္ဓေလ့သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အပါအ၀င္ အျခားတတိယကမၻာ နိုင္ငံတုိ႔တြင္ တြင္က်ယ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုနွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ နို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ နိုင္ငံကူးေျပာင္းေန ထိုင္ၾကသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ မဲတုိ႔ကို ၀ယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဲ၀ယ္ျခင္း အျပင္ အျခားေသာလိမ္ညာနည္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕နိုင္ပါသည္။ မွတ္ပံတင္ထားသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ မဲမ်ား မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၾကံဖန္ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ မဲျပားအပိုမ်ားကို လည္း မဲပံုးမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို မဲေပးဖြယ္မရွိေသာ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားကို တရားမ၀င္သည့္နည္းျဖင့္ “မဲဆႏၵရွင္မ်ား အမည္စာရင္း” မွ ပယ္ဖ်က္ပစ္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ၾကံေတြ႕ရ တတ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း မဲပံုးမ်ားကို ခိုးယူျခင္း၊ မဲျပားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္တို႔လည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲနွင့္ ပတ္သက္ေသာ လိမ္ညာနည္းတို႔မွာ အကန္႔အသတ္မရွိပါ။ သို႕ရာတြင္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အလ်ဥ္အသိအမွတ္မျပဳခဲ့သည့္ န၀တ၏ နည္းမွာမူ ျပိဳင္စံရွား ေလာက္ေပသည္။
          ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ လိမ္ညာျခင္း တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔နွင့္ မၾကာခဏ ၾကံဳေတြ႕ေနရ တတ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးကို နို္္င္ငံသားတို႔က ယံုၾကည္ေလးစားၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားတြင္ လိမ္ညာမႈအတိုင္းအတာ ၾကီးမားလာျပီဆိုပါက အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကို ျပည္သူတို႔က သံသယျဖစ္လာျပီး ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့လာတတ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားနွင့္ နို္င္ငံသားတို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ သန္႔ရွင္း၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးေရး ၾကီးပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ဒီမုိကေရစီ၏ ရွင္သန္မႈကုိပင္ ထိခိုက္လာနိုင္ပါသည္။ 

          ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားမွ်တမႈကို အာမခံနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၏ တရားမွ်တမႈကို အတည္ျပဳနိုင္ရန္ အတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းမဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကို ရုိးသား၍ သမာသမတ္က်ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖင့္ အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးနိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီး၍ အစိုးရလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ကာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ျခင္း မသမာမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျခင္း စသျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ “လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈ” အမည္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္တည္ေထာင္ ကာ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ား အရုိးစြဲေနသည့္ၾကားမွ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက အခန္းက႑မွ တာ၀န္ယူ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နိုင္ငံျခားမွ ေလ့လာသူ မ်ား- ဥပမာ ကုလသမဂၢ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေပးရန္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ တရားမွ်တမႈကို အတည္ျပဳနိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဤကိစၥသည္ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးကို ထိပါးေစေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆိုလာနိုင္ဖြယ္ရွိ ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးျပီး ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ နိုင္ငံမ်ိဳး၌ ဘက္လိုက္မႈကင္းမဲ့သည့္ နိုင္ငံျခားေလ့လာသူမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ေရြးေကာက္ခံရေသာ အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရာ၌ အေရးပါအရာေရာက္ေလ့ ရွိပါသည္။ 

ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပုံ
        ေခတ္သစ္ကမၻာရွိ အစိုးရမ်ားကို သရုပ္ခြဲၾကည့္ေသာအခါ ယင္းတို႔တြင္ ျခားနားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ သံုးရပ္ (အာဏာသံုးရပ္) နွင့္ ၄င္းတာ၀န္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ဌာနၾကီးသံုးရပ္ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ယင္းတို႔ကို “လုပ္ငန္းတာ၀န္” အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ တရားဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အာဏာနွင့္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ဟူ၍ ခြဲျခားနိုင္ျပီး၊ “ဌာနဆိုင္ရာ” အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ အစိုးရ၏ ဌနမ်ားအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာန ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံအားလံုးလိုလိုတြင္ ဤဌာနသံုးရပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေျခခံဥပေဒ၌ ထင္ရွားစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေလ့ ရွိပါသည္။ အစိုးရက ထိုလုပ္ငန္းသံုးရပ္ကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အေကာက္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ယွက္ႏြယ္ေနျခင္းမ်ား ရွိတတ္ပါသည္။
          အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသည္ မူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ တာ၀န္ကို ယူရပါ သည္။ နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတာ၀န္ကိုလည္း ယူရပါသည္။ ဥပမာ အေမရကန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန တြင္ သမတနွင့္ ၄င္း၏ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕အျပင္ သမတက စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားနွင့္ “အစိုးရ အမႈထမ္း ယႏၱရား” (ဗ်ဴရိုကေရစီ) တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳေရးဌာနသည္ ဥပေဒမ်ားကို ေရးသား ထုတ္ျပန္၍ ယင္းဥပေဒမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ျပဌာန္းအတည္ျပဳျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒျပဳေရးဌာနတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Senate) နွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (House of Representatives) တို႔ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ နိုင္ငံအမ်ားစု၏ ဥပေဒျပဳဌာန တြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ တည္ရွိေလ့ရွိပါသည္။ ဥပမာ ျဗိတိန္နိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရသည့္ House of Lords နွင့္ House of Commons တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တတိယဌာန ျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရးဌာနကမူ  အမႈအခင္းမ်ားကို တရားရံုးေတာ္သို႔ တင္သြင္း၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေသာ ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ အျခားေသာ ဌာနနွစ္ရပ္တို႔မွ သီးျခားကင္းလြတ္စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးခ်ဳပ္၌ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ “သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ” တည္ရွိပါသည္။ ထိုအာဏာအရ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ ဥပေဒျပဳေရးဌာနမွ ေရးဆြဲျပဌာန္းလိုက္ သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဥပေဒမ်ားကို နိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ နွင့္ မညီညြတ္လွ်င္ ဥပေဒအျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ေစနိုင္ပါသည္။ 

          အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ျပီးသကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ တရားေရးဌာန တို႔အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္ကို တိတိက်က် ပိုင္းျခားရန္ မလြယ္ကူပဲ တစ္ခုနွင့္ တစ္ခု ယွက္ႏြယ္ေနျခင္းမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ သမတနွင့္ သူ၏ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားက ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ေရးဆြဲ၍ ဥပေဒျပဳဌာန  (လႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္) သုိ႔ တင္သြင္းရပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကပင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အသံုးစရိတ္ေငြစာရင္း အဆိုျပဳလႊာ (ဘတ္ဂ်က္) ကို ေရးဆြဲ၍ ဥပေဒျပဳေရးဌာနသို႔ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရပါသည္။ ဂ်ပန္ နိုင္ငံေရးတြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနနွင့္ တြဲဖက္ထားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ အရာရွိမ်ားက ဥပေဒ ၾကမ္းျပဳစု၍ ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) သို႔တင္သြင္းရပါသည္။ ဒိုင္းယက္လႊတ္ေတာ္က ဤဥပေဒ ၾကမ္းကို အနည္းငယ္ မွ် ျပင္ဆင္ကာအတည္ျပဳ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ဖန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ တရားစီရင္ေရးဌာနတြင္ က်င့္သံုးေသာ “ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ” သည္ ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခံဥပေဒနွင့္ မညီညြတ္ဟု ဆိုကာ ပ်က္ျပယ္ေစနိုင္သျဖင့္ အဆိုပါ အခြင့္အာဏာသည္ ဥပေဒျပဳျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။
အာဏာမ်ားခြဲေ၀ျခင္း
          အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀သည့္ အယူအဆသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးက႑မ်ား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ ေရးနွင့္ နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမ်ားတြင္ ဤသို႔အာဏာမ်ားခြဲေ၀ ျခင္းကို ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။ ဤစနစ္၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနၾကီး သံုးရပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ၾကျခင္း ျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဌာနတစ္ရပ္ရပ္က လံုး၀လႊမ္းမုိးသြားမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ေစ ရန္ ျဖစ္သည္။ ၁၈ ရာစုနွစ္ေနွာင္းပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက လူတို႔သည္ အတၱလြန္ကဲျပီး အာဏာမက္ေမာတတ္သည့္ သဘာ၀ရွိေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံသားတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ထားကို ယံုၾကည္ကိုးစားသည္ထက္ ဌနအလိုက္ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးကာ ၀ိေရာဓိ သေဘာဆန္သည့္ မွ်ေျခတစ္ရပ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕က ၾသဇာအာဏာမတန္တဆ ၾကီးထြားရမ္းကားလာမႈကို ကာကြယ္ထားျခင္းက ပို၍ အေျမာ္အျမင္ၾကီးရာ ေရာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးက ယခုလိုဆိုခဲ့ဖူးပါသည္။ “အာဏာဟူသည္ ခြဲေ၀ထားထိုက္သည္။ နိုင္ငံေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အစိုးရ၏ ဌာနခြဲသံုးခုအား မွ်ေ၀ေပးခဲ့ျခင္းမွာ ထိုဌနခြဲ မ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ ပ႗ိပကၡရွိေနေစရန္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္၍ မွ်ေ၀ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနခြဲတစ္ခု စီကို တာ၀န္ယူေနၾကသူတို ႔၏ အတၱအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤပ႗ိပကၡသည္ လူမ်ားစု ၏အနိုင္က်င့္မႈအပါအ၀င္ မတရားမႈနွင့္ ရက္စက္မႈတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့၍ ဤသို႔ ခြဲေ၀ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (James Q. Wilson, American Government, p.25)
          အေမရိကန္နိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ သမတ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑) သည္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳေရး) နွင့္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ သမတကို ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ျပည္သူတို႔က တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဥပေဒျပဳ ေရးဌာနက ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမတက ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို သမတက အတည္ျပဳမွသာ ဥပေဒအရာက္ေျမာက္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွ တင္သြင္းလာေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို သမတက တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာျဖင့္ ပယ္ခ်ျပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၏ အမတ္ဦးေရသံုးပံုနွစ္ပံုက ယင္းဥပေဒကို လုိလားေထာက္ခံပါက သမတ၏ အာဏာကို လြန္ဆန္၍ ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္အတည္ျပဳနိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အျမင့္ဆံုးတရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ေသာ တရားရံုးခ်ဳပ္ တရားသူၾကီးမ်ားကိုု သမတက ခန္႔အပ္ေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရျပီးမွာသာ ထိုသို႔ခန္႔အပ္နိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုတရားသူၾကီးမ်ား သည္ တရားရံုးခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္နွင့္ အရည္အခ်င္းခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းသည့္ ကိစၥမ်ားမွလြဲ၍ ၄င္းတို႔ အား တာ၀န္မွ အနားေပးပိုင္ခြင့္ မရိွေတာ့ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အေနနွင့္ သမတ တစ္ဦးအား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ရန္ဆိုသည္မွာ ထိုသမတအား ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းဆိုင္ရာ စြဲခ်က္အခိုင္အလံုျဖင့္ နည္းလမ္းတက် မေဆာင္ရြက္ဘဲ ျဖဳတ္ခ်ပိုင္ခြင့္ မရွိပါ။
          ဤသို႔အာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သံုးေသာ စနစ္ေၾကာင့္ အစိုးရ၏ ဌနခြဲမ်ားအတြင္း ပ႗ိပကၡမ်ား အျမဲတေစ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေရးမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစသည္ဟု ယူဆခံရဖြယ္ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဌာနတစ္ခုနွင့္တစ္ခု အၾကား ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္လည္း ျပတ္သားတိက်ေသာ အကန္႔ အသတ္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္နိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ကမၻာ့အတည္ျငိမ္ဆံုး နိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား အနက္ တစ္ခု ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
          ဤေနရာတြင္ အာဏာခြဲေ၀မႈစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အသြင္ျဖင့္ ဌာနခြဲသံုးခုပါ၀င္သည့္ အစိုးရဖြဲ႔ထား ေသာ္လည္း ထိုဌာနမ်ား၌ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အာဏာမရွိသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေလ့လာသင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ဦးေန၀င္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရတြင္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ နွင့္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔သည္ အစိုးရ၏ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန” ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ “ဥပေဒျပဳေရးဌာန” ေဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးအဆင့္ဆင့္၏ အျမင့္ဆံုးအဆင့္၌ ရွိေသာ ျပည္သူ႔တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔သည္ “တရာစီရင္ေရးဌာန” အစရွိသျဖင့္ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုနွစ္အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး စနစ္သည္ စစ္မွန္ေသာ အာဏာခြဲေ၀ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာ နိုင္ငံေရးစနစ္မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ အာဏာရွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေန၀င္းသည္ အာဏာထက္ျမက္လြန္းျပီး ၄င္း၏ အာဏာအား ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ အျခားအာဏာဗဟိုခ်က္မ်ားအား ပယ္ရွားပစ္ခဲ့ျခင္းနွင့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ တစ္ခုတည္းေသာ တရား၀ါပါတီအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန နွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာန သံုးခုစလံုးအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဦးေန၀င္းနွင့္ သူ၏ မဆလပါတီက ေစခိုင္းသမွ်ကို လိုက္ေလ်ာေနရသည့္ အာဏာမဲ့ ရုပ္ေသးလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီအစိုးရ နွစ္မ်ိဳးနွစ္စား
ပါလီမန္စနစ္နွင့္ သမတစနစ္
        အစိုးရ၏ ဌာနသံုးရပ္တို႔ မည္သို႔မည္ပံု လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ဆိုင္ရာတာ၀န္ကို ယူေနၾကေသာ ထိုဌာနမ်ားအခ်င္းခ်င္း  မည္သို႔မည္ပံုဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဆိုေသာ ကိစၥသည္ နို္င္ငံအလိုက္ကြာ ျခားတတ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ား၌ ေတြ႕ရေသာ အစိုးရမ်ားကို နွစ္မ်ိဳးနွစ္စား ခြဲျခားနိုင္ပါသည္။
(၁) ကက္ဘိနက္ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္အစိုးရစနစ္
          ဤစနစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအားျဖင့္ ပါလီမန္၌ အမတ္ေနရာအမ်ားစု ရရွိထားေသာပါတီက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ ကက္ဘိနက္အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းသည္။ ဤကက္ဘိနက္အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ ၀န္သာမကဥပေဒျပဳေရးကိုပါ တာ၀န္ယူရပါသည္။ ဤအစိုးရက တင္သြင္းေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အမတ္အမ်ားစုအား ကိုယ္စားျပဳေသာပါတီ သို႔မဟုတ္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားေသာ ပါတီမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ပါလီမန္၌ အတည္ျပဳေလ့ရွိသည္။ ပါလီမန္အစိုးရ (သို႔မဟုတ္) ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၀ိေသသ နွစ္ရပ္မွာ - (၁) ပါလီမန္တြင္ အမတ္အမ်ားစုပါတီ သို႔မဟုတ္ တည္ျငိမ္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ားတည္ရွိျခင္းနွင့္ (၂) အမတ္ အမ်ားစုပါတီက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ ကက္ဘိနက္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကက္ဘိနက္အစိုးရပံုစံအတြက္ အေကာင္းဆံုးဥပမာမွာ ျဗိတိသွ်နိုင္ငံ (ယူနိုက္တက္ကင္းဒမ္း) ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ျဗိတိသွ် ဓနသဟာယ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားတို႔၌လည္း အလားတူစနစ္မ်ိဳးကို က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ျဗိတိသွ်နိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ဘုရင္သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မသည္ တရား၀င္ နိုင္ငံ့ဦးေသွ်ာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းသည္ သေကၤတသေဘာ၊ မင္းခမ္းမင္းနားတက္ရံု သေဘာမွ်သာျဖစ္၍ သူ႔တြင္ စစ္မွန္ေသာ နို္င္ငံေရးအာဏာမရွိပါ။ ပါလီမန္စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္အျခားနိုင္ငံမ်ား ဥပမာ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္လည္း သမတသည္ တရား၀င္ ဦးေသွ်ာင္ ျဖစ္သည့္တိုင္ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံေရးအာဏာမရွိပါ။
          ကက္ဘိနက္သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ သည္ သူ႔အား ပါလီမန္ရွိ အမတ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံေနသေရြ႕ အေျခခံဥပေဒနွင့္ ညီညႊတ္ေသာမူ၀ါဒမ်ားကို ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ပါလီမန္၌ အမတ္အမ်ားစုက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ သူ၏ အစိုးရအား အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္း၍ ယင္းအဆုိ ေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ထားေသာ သက္တမ္း (ထံုးစံအားျဖင့္ ၄ နွစ္ သို႔မဟုတ္ ၅ နွစ္) ကုန္ဆံုးသြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီး ပါလီမန္ ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရပါမည္။
          ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီအစိုးရစနစ္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ျပည္သူတို႔က တိုက္ရုိက္ဆႏၵမဲျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ စင္စစ္ ျပည္သူတို႔က အမတ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ထိုအမတ္မ်ားက တဖန္၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျဗိတိန္နို္င္ငံတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကို ဘုရင္ သို႔မဟုတ္ ဘုရင္မက ခန္႔အပ္သည္ ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၄င္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အား ပါလီမန္က  ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(၂) သမတ အစိုးရစနစ္
          အစိုးရဌနခြဲမ်ားတြင္ အာဏာခြဲေ၀ထားေသာ စနစ္အား ကက္ဘိနက္အစိုးရမ်ားထက္ သမတအစိုးရမ်ား တြင္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဥပမာကဲ့သို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ သမတကို ျပည္သူတို႔က တိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ျပီးလွ်င္ သမတက သူ၏အတိုင္ပင္ခံ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႔စည္းရ ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမတအေနနွင့္ သူ၏မူ၀ါဒမ်ားကို အတိုက္အခံျပဳနိုင္စြမ္းရွိျပီး ျပည္သူတို႔က အလားတူ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႕ (လြတ္ေတာ္နွစ္ရပ္) နွင့္ အားျပဳိင္ရေလ့ ရွိပါသည္။ သမတအစိုးရစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္မာေသာ သမတရားထူးနွင့္ အစိုးရ၏ ဌနခြဲမ်ားျဖစ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑နွင့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑တို႔အၾကား အင္အားလြန္ဆြဲမႈတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ သမတ အစိုးရစနစ္သည္ ပါလီမန္အစိုးရထက္ ပိုမိုတည္ျငိမ္ေကာင္းမြန္ေလ့ရွိသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ သမတအား ပံုမွန္သက္တမ္းတစ္ခုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုသက္တမ္းကုန္ဆံုး ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္တစ္ရပ္ က်င္းပမျပီးမခ်င္း သမတနွင့္ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႔အား တာ၀န္မွရုပ္သိမ္းပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ ပါလီမန္အစိုးရစနစ္တြင္မူ အစုိးရအား အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္း၍ ယင္းအဆိုရေအာင္ျမင္သြား ပါက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ရာထူးမွ နႈတ္ထြက္ေပးရပါသည္။ ပါလီမန္တြင္ အမတ္အမ်ားစုိကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ ေတာင့္တင္းသည့္ ပါတီမရွိလွ်င္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ အားနည္းေသာညြန္႔ေပါင္းပါတီမ်ားကို မွီခို၍ အစိုးရဖြဲ႔ရေသာေၾကာင့္ တည္ျငိမ္မႈလြန္စြာ နည္းပါးတတ္သည္။ ပါလီမန္တြင္ အမတ္ေနရာရထားၾကေသာ ပါတီတို႔၏ မဟာမိတ္ဖြဲ႔နိုင္မႈ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ာ အေျပာင္းအလဲေပၚတြင္ မူတည္၍ တည္ျငိမ္မႈနည္းပါးျပီး သက္တမ္းတိုေသာ အစိုးရတို႔ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးမွစ၍ အီတလီနိုင္ငံတြင္  အၾကိမ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္မွ် အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျပင္သစ္နိုင္ငံတြင္လည္း ယခင္က တည္ျငိမ္မႈအလြန္နည္းပါးေသာ ပါလီမန္အစုိးရတစ္ရပ္ တည္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၅ ခုနွစ္တြင္ ဗိုခ်ဳပ္ၾကီး ခ်ားလ္စ္ ဒီေဂါ (General Charles De Gaulle) က ပါလီမန္အစိုးရစနစ္ကို သမတအစုိးရစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ ျပီးေနာက္ ပိုမိုတည္ျငိမ္လာခဲ့သည္။
          မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ပါလီမန္အစိုးရကို ျဗိတိန္နိုင္ငံအပါအ၀င္ အျခားနိုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ အထူးအဆင္ေျပစြာ က်င့္သံုးနိုင္ခဲ့ျပီး တည္ျငိမ္ေသာအစိုးရမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္စိတ္ တေဒသမွာ ျဗိတိန္နိုင္ငံရွိ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ထူးျခားေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နို္င္ငံေရးပါတီမ်ား အေၾကာင္းကို အခန္း၁၂ တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။  
ကက္နက္ေအ မက္ေကးေရးသား၍ ေဒါင္းညိုဘာသာျပန္ဆိုေသာ
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား စာအုုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...