Monday, November 28, 2011

(၅) လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈျဖစ္ရမည္။ (An Independent judiciary)


ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႔ေနမ်ားေကာင္စီ၏ ဥပေဒစိုးမိုးေရး စာအုပ္မွ ....

တရားေရးမ႑ိုင္ ၾကံ႕ခိုင္တည့္မတ္ေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ ေသာတရားစီရင္မႈမရိွလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာလည္း မရိွနိုင္ေပ။ ထို့အတူ ျပည္သူတို႔သည္လည္း တရားရံုးမ်ားအေပၚ၌ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈျုပနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ထို့အျပင္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရး သည္ ဒီမိုကေရစီ၏အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားအနက္ လိုအပ္ခ်က္တခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေျခခံမရိွဘဲ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္နိုင္မည္ မဟုတ္သကဲ့သို့၊ လူ့အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ထြန္းကားနိုင္ မည္မဟုတ္ေပ။
တရားစီရင္ေရး၏လြတ္လပ္မႈကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။ တရားစစ္ေဆးစီရင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သို့မဟုတ္၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခင္းတို့မျုပရန္ျဖစ္သည္။ ထို့အတူ တရားသူၾကီးမ်ား အေနျဖင့္လည္း စီရင္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာ၌ အဂတိတရားမ်ား မလိုက္စားဘဲ ဥပေဒ၏မ်က္နွာကိုသာၾကည့္၍ တည့္မတ္စြာဆံုးျဖတ္ရန္ တာ၀န္ရိွေပသည္။

          နိုင္ငံေတာ္၏ အခု်ပ္အျခာအာဏာ (၃) ရပ္သည္ အဆက္အစပ္ရိွရိွ ရပ္တည္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ ခဲြျခားက်င့္သံုးမႈရိွရမည္ျဖစ္သည္။ အခု်ပ္အျခာအာဏာတရပ္ျဖစ္သည့္ တရားစီရင္ေရးသည္ အျခားအာဏာပိုင္ အဖဲြ႔မ်ား၏ ကြပ္ကဲထိန္းခု်ပ္မႈကိုခံေနရလွ်င္မူ တရားရံုးမ်ားသည္ တရားစီရင္ေရးကို လြတ္လပ္စြာအေကာင္ အထည္ေဖၚ၍ ရနိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ တရားရံုးမ်ားနွင့္ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ အစိုးရနွင့္ျပည္သူအၾကား မွန္ကန္မွ်တမႈအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးရေသာအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္သျဖင့္ အစဥ္အျမဲလြတ္လပ္မႈရိွေနရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအယူအဆမွာ အာဏာပိုင္းျခားျခင္း (ခဲြျခားျခင္း)  အယူအဆအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပုထားၾကျပီး၊ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အာဏာပိုင္းျခားထားျခင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီသေဘာတရားကို ပထမဆံုး ထင္ရွားျပတ္သားစြာ ေရးသားေဖၚ ထုတ္ ခဲ့သူမွာ ျပင္သစ္ဥပေဒပညာရွင္ မြန္တက္စက်ဴ႕ Montesquieu ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏  "The Spirit of Law" (၁၇၃၄) စာအုပ္တြင္ အခု်ပ္အခ်ာအာဏာပိုင္းျခားျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို ဖြင့္ဆိုေရးသား ခဲ့ေပသည္။ ၄င္း၏အလိုအရ “အကယ္၍ အုပ္ခု်ပ္ေရးအာဏာနွင့္ ဥပေဒျပဳအာဏာတို့အား တေယာက္ (သို့) လူတစု၏ လက္၀ယ္တြင္ထားရိွပါက အာဏာရရိွထားေသာ အုပ္ခု်ပ္သူတဦးတေယာက္ (သို့) လူတစု၊ လူတဖဲြ႔သည္ မိမိ စိတ္တိုင္းက် အုပ္စိုးရန္အတြက္ ဖိနိွပ္ခု်ပ္ခ်ယ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ ျပဌာန္းထားရိွ၍ အုပ္ခု်ပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ ေပသည္။ ဤသည္မွာ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာ အနၱရာယ္ျဖစ္သည္။ – တဖန္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကိုလည္း ဥပေဒျပဳ အာဏာနွင့္ အုပ္ခု်ပ္ေရးအာဏာတို့မွ ပိုင္းျခားမထားလွ်င္လည္း လြတ္လပ္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။ - အကယ္၍သာ အုပ္ခု်ပ္ေရးအာဏာနွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို တဦးတေယာက္ (သို့) တဖဲြ႔တည္းမွ ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးျပန္ လွ်င္လည္း တရားမဲ့သည့္အနိုင္အထက္ျုပက်င့္မႈမ်ားျဖစ္လာျပီး အဆိုပါအစု အဖဲြ႔အား အာဏာရွင္အျဖစ္သို့ ဆိုက္ေရာက္ေစမည့္ အနၱရာယ္ရိွေပသည္။ – တဖန္ ဥပေဒျပဳ အာဏာနွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ပူးတဲြ၍ထားရိွပါကလည္း တရားသူၾကီးမ်ားသည္ ဥပဒျပုသူျဖစ္သြားျပီး၊ တဖက္သတ္ ဆံုးျဖတ္ခု်ပ္ခ်ယ္ျခင္း မ်ားကို ျပည္သူမ်ားခံရေပမည္။ ထို့ေၾကာင့္ အာဏာရပ္မ်ားကိုပိုင္းျခားထားျခင္းမရိွပါက အရာရာတြင္အဆံုးသို့ ေရာက္ျပီဟု ယူဆရေပမည္။ ဟု ဆိုခဲ့ျပီး၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျုပေရး၊ အုပ္ခု်ပ္ေရးနွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာ ၾကီး (၃) ရပ္တို့ကိုပိုင္းျခား၍ စီမံအုပ္ခု်ပ္ျခင္းမွာ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္မည္ဟု မြန္တက္စကူ့်က ေဖၚထုတ္ေရးသားခဲ့ ေပသည္။

          လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ တရားသူၾကီးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ခဲြျခားမႈမရိွေစဘဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည့္အျပင္၊ တရားသူၾကီးမ်ားကိုခန့္အပ္ရာတြင္ အျငိမ္းစားယူရမည့္အသက္နွင့္၊ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာကာလအပိုင္းအျခားကို အတိအက်သတ္မွတ္ရန္လို အပ္ေပသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားအား ၄င္းတို့၏အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းမႈနွင့္ မဖြယ္ရာေသာ က်င့္၀တ္သိကၡာခို်းေဖါက္မႈအေပၚ၌သာလွ်င္မူတည္၍ ရာထူး မွ ရပ္္ဆိုင္းျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းတို့ကိုျပုလုပ္နိုင္ျပီး အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ တရားသူၾကီးမ်ားအား ၄င္းတို့သက္တမ္း မျပည့္မီ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းမျုပ လုပ္နိုင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
          ဥပမာအားျဖင့္ မဆလေခတ္တေလ်ာက္လံုးတြင္ တရားစီရင္ေရး၌ လြတ္လပ္မႈမရိွခဲ့ေပ။ တရားသူၾကီး မ်ားသည္ ဥပေဒကိုေလးစားျခင္းထက္ ေဒသပါတီ၊ ပါတီနစ္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈကို အျမဲတမ္းခံယူရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးကို မေဖာ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေခ်။ တရားသူၾကီးတို႔သည္ တရားဥပေဒအေပၚ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တာ၀န္ခံရဲၾကသူမ်ားမဟုတ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နွင့္ တရားဥပေဒမူေဘာင္အတိုင္း စီရင္ဆံုးျဖတ္သည့္ တရား သူၾကီးမွန္သေရြ႕ ရာထူးမတည္ျမဲေသာေၾကာင့္ မဆလေခတ္ေလ်ာက္လံုး၌ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ျခင္း မေပၚထြန္းခဲ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကမည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မိမိတို႔သည္ ဥပေဒအတိုင္း တရားစီရင္ ရန္ အာဏာပိုင္ခြင့္မရိွေခ်။ ထို့အတူ န၀တနွင့္၊ တျဖစ္လဲနအဖစစ္အစိုးရလက္ေအာက္၌ တရားရံုးမ်ားနွင့္ တရား သူၾကီးမ်ား၏အေျခအေနမွာ ပို၍ပင္ဆိုး၀ါးခဲ့သည္ကိုျမင္ေတြ႔ရေပသည္။

          ၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခု်ပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၈)၊ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး အခန္း၊ ပုဒ္မ- ၁၃၃ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတ၀န္းလံုး၌၊ တရားစီရင္ေရးကိစၥကို ဤအေျခခံဥပေဒအရေသာ္ ၄င္း၊ တရားဥပေဒအရေသာ္၄င္း၊ တည္ေထာင္ထားေသာတရားရံုးမ်ားတြင္ ဤအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ၊ သို့တည္း မဟုတ္၊ တရားဥပေဒနွင့္အညီခန့္ထားေသာ တရားသူၾကီးမ်ားက စီမံအုပ္ခု်ပ္ရမည္ ဟုျပဌာန္းထားျပီး၊ ပုဒ္မ ၁၄၀ (၁) ၌ “နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၀န္ၾကီးခု်ပ္နွင့္ ညိွနိုင္းတိုင္ပင္ျပီးလွ်င္၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္နွစ္ရပ္ တဲြဖက္ အစည္းအေ၀း၏သေဘာတူခ်က္ျဖင့္၊ နိုင္ငံေတာ္တရား၀န္ၾကီးခု်ပ္ကို နိုင္ငံေတာ္သမတသည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး တံဆိပ္ခပ္နိွပ္ေသာ အမိန့္စာျဖင့္၊ ခန့္ထားရမည္။ ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။ အပိုဒ္ (၂) ၌ “နိုင္ငံေတာ္တရား၀န္ၾကီးခု်ပ္၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၀န္ၾကီးခု်ပ္တို့နွင့္ ညိွနိုင္းတိုင္ပင္ျပီးလွ်င္၊ ပါလီမန္ဆိုင္ရာ လႊတ္ ေတာ္နွစ္ရပ္တဲြဖက္အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခု်ပ္နွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ တရား၀န္ၾကီးအားလံုး ကို နိုင္ငံေတာ္သမတသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထား၊ တံဆိပ္ခပ္နိွပ္ေသာ အမိန့္စာျဖင့္ခန့္ထားရမည္ ဟုျပဌာန္းထားသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ဥပေဒျုပဌာနနွင့္အုပ္ခု်ပ္ေရးဌာနမ်ား၏ အေနွာင္အဖဲြ့မွကင္းလြတ္၍ လြတ္လပ္ေသာ တရားသူၾကီးမ်ားခန့္ထားျခင္း၏ အေရးပါပံုကိုျမင္ေတြ႔နိုင္ေပသည္။
          ထို့ျပင္ ၁၉၄၇ခုနွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၃-၌ တရားသူၾကီးမ်ား၏သက္တမ္းနွင့္ ပတ္သက္၍  “လႊတ္ေတာ္ခု်ပ္ တရား၀န္ၾကီးတဦးသည္၊ သို့တည္းမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တရား၀န္ ၾကီးတဦးသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေသာနုတ္ထြက္စာကို၊ နိုင္ငံေတာ္သမတထံသို့တင္ သြင္းျခင္းျဖင့္၊ ရာထူးမွထြက္နိုင္သည္။ “ထင္ရွားသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီးျဖစ္သည့္ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မစြမ္းေဆာင္နိုင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုအေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္မွတပါး၊ လႊတ္ေတာ္ခု်ပ္တရား၀န္ၾကီးကို သို့တည္းမဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္ တရား၀န္ၾကီးကို ရာထူးမွမနုတ္ပယ္ရ။ ဟုျပဌာန္းထားခ်က္အရ တရားသူၾကီးမ်ား၏သက္တမ္းကို ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခု်ပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

          ၁၉၇၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၂) အေျခခံမူမ်ား၊ ပုဒ္မ- ၁၁ ၌ “နိုင္ငံေတာ္သည္ တခုတည္းေသာ ပါတီစနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရမည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ပါတီသည္ နိုင္ငံေတာ္၏တခုတည္းေသာ နိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္၍ နိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္သည္။ ဟု ျပဌာန္းထားျပီး၊  အခန္း(၃)၊ နို္င္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအခန္း၌ ပုဒ္မ-၃၂ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္တရပ္သာရိွသည္ ဟုေဖၚျပထားျပီး၊ ပုဒ္မ-၃၃ ၌ “ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ၊ ဗဟိုနွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ ညိွနိုင္းျခင္းျပုရန္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကို ဖဲြ႔စည္းထားရိွသည္ ဟုေဖၚျပထားသျဖင့္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ေအာက္ တြင္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ ေနရာယူထားသည္ကိုေတြ႔ရေပမည္။ ထို့ျပင္ ပုဒ္မ- ၃၄ ၌ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ဗဟိုအာဏာပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုဖဲြ႔စည္းထားရိွသည္- (က) - -(ခ) ျပည္သူ့တရားသူၾကီးအဖဲြ႔ (ဂ) - -(ဃ) - -။ ဟူ၍ပါရိွပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ မဆလေခတ္၌ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈကို အျမဲခံယူေနၾကရျပီး၊ တရားရံုးမ်ားမွာလည္း လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ခြင့္မရိွဘဲ အထက္အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုသာ လိုက္နာေနၾကရသျဖင့္ ထိုေခတ္ တေလွ်ာက္လံုး၌ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈထြန္းကားခဲ့ျခင္း မရိွသကဲ့သို့၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာလည္း ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါး ေမွးမိွန္ခဲ့ရသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။

          လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈဆိုရာ၌ တရားရံုးမ်ား၏ အေနွာင္အဖဲြ႔ကင္းစြာရပ္တည္မႈမွာ အထူးအေရး ၾကီး ပါသည္။ နိုင္ငံအတြင္း၌ နိုင္ငံသားတဦးတေယာက္သည္ ဥပေဒနွင့္မညီ၊ မတရားသျဖင့္ အနိုင္အထက္ျပု က်င့္ျခင္းခံရပါက သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားသို့ေလွ်ာက္ထား၍ မိမိ၏နစ္နာမႈကို ကုစားခြင့္ေတာင္းခံရပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈရိွမွသာလွ်င္ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို တရားရံုးမ်ားကေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။ လြတ္လပ္သည့္တရားစီရင္ေရးမရိွပါက တရားရံုးမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏နစ္နာခ်က္မ်ားကို ကုစားေပးနိုင္ စြမ္းရိွမည္မဟုတ္ပါ။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၁ တြင္ “တရားသူၾကီးအားလံုးသည္ ဤအ ေျခခံဥပေဒနွင့္ တရားဥပေဒမ်ားကိုသာ လိုက္နာ၍၊ မိမိတို့၏တရားစီရင္မႈ အလုပ္၀တ္တရားမ်ားကို လြတ္လပ္ စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ရမည္။ ဟုျပဌာန္းထားသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈျဖစ္ရန္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ က အာမခံခ်က္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရေပ သည္။
          ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ၁၉၉၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆) ရက္ ေန့စဲြပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅) တြင္ေဖၚျပထားသည္မွာ-
နိုင္ငံေတာ္ကို စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီနိုင္ငံ ထူေထာင္မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူမ်ားနွင့္ အညီျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ တရားေရးမ႑ိုင္ကို ေျဖာင့္မတ္ေပးရန္အတြက္၊ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္မ်ား၊ (writs) ကို ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္သို့ တင္ျပျပီး၊ အတည္ျုပခ်က္ရယူရန္ဆံုးျဖတ္သည္။ စာခြ်န္ေတာ္ အမိန့္မ်ားမွာ-

(၁)     ေရွ႔ေတာ္သြင္း စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Habeas Corpus)
(၂)     အာဏာေပး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Mandamus)
(၃)     တားျမစ္ေစ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Prohibition)
(၄)     အာဏာပိုင္ေမး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Quo Warranto)
(၅)     အမႈေခၚ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Certiorari)
တို့ျဖစ္သည္။ ဟုေဖၚျပပါရိွျပီး၊ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္မ်ား၏ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကိုပါ ရွင္းလင္း ေဖၚျပထားပါသည္။ ၄င္းတို့မွာ-

ေရွ႔ေတာ္သြင္း စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Habeas Corpus)
          ေရွ႔ေတာ္သြင္း စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္သည္ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးဦး၏ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္သည္ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဟုတ္မဟုတ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တရားသူၾကီး (သို့မဟုတ္) တရားရံုး၏ ေရွ႔ေမွာက္သို့ ဆင့္ေခၚေသာအမိန္႔ျဖစ္သည္။
          တစ္နည္းအားျဖင့္ ေရွ႔ေတာ္သြင္းစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္သည္ တရားမဲ့၊ အေၾကာင္းမရိွဘဲဖမ္းဆီး ခု်ပ္ေနွာင္မႈမ်ားကို တားဆီးဟန့္တား၍ တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။
          အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦးဦးကို တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးျခင္းမျုပဘဲ၊ ခု်ပ္ေနွာင္ ထားျခင္းျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးဦးကို ျပစ္မႈအေၾကာင္းျခင္းရာ မညီညြတ္ပါဘဲလ်က္ အေရးယူဖမ္းဆီးထားသူ တာ၀န္ရိွ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္တို့ ေရွ႔ေတာ္သြင္းေစရန္နွင့္ ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦးဦးအား မည္သည့္ ျပစ္မႈကို မည္သည့္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ထုေခ်ရွင္းလင္းေစရန္ ေရွ႔ေတာ္သြင္း စာခြ်န္ေတာ္ အမိန့္ ထုတ္ဆင့္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔၏ ထုေခ်ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ေၾကနပ္ေလာက္ေအာင္ ရွင္းလင္းျခင္းမျပဳ နိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္က ထင္ျမင္ယူဆလ်င္ ဖမ္းဆီးထားေသာ ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦးဦးကို လႊတ္ေစရန္ ထုတ္ဆင့္နိုင္ေသာ အမိန့္မို်းလည္းျဖစ္ပါသည္။
          ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခု်ပ္သည္ မူလစီရင္ပိုင္ခြင့္လည္းရိွသည့္အေလ်ာက္ ဥပေဒနွင့္မညီညြတ္ဘဲ ဖမ္းဆီးခံေနရေသာ ျပည္သူျပည္သားတစ္ဦးဦးသည္ ၎၏ကိုယ္စား၊ နစ္နာသူ၏မိသားစု တစ္ဦးဦးက ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္သို့ စာခြ်န္ေတာ္ေလ်ာက္ထားမႈမ်ား ဦးတိုက္ေလ်ာက္ထားခြင့္ ေပးရပါမည္။

အာဏာေပး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Mandamus)
          အာဏာေပး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ တရားရံုးမ်ားသို့ ျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ ထုတ္ျပန္ေသာအမိန့္ျဖစ္သည္။
          တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာ တာ၀န္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ရံုးတစ္ရံုးကိုျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စု တရားရံုးခု်ပ္က အာဏာေပး စာခြ်န္ ေတာ္အမိန့္ ထုတ္ဆင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
          အာဏာေပးစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္နွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားရပါလွ်င္ နိုင္ငံသားတစ္ဦးဦးသည္ ျပည္သူ့ လႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အမို်းသားလႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နယ္ (သို့မဟုတ္) တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာအစိုးရဌာနတစ္ခုခုသည္ ဥပေဒအရ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ တို႔ကို မျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အာဏာေပးေသာ စာခြ်န္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

တားျမစ္ေစ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Prohibition)
တားျမစ္ေစစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္၏ လက္ေအာက္ခံမဟုတ္ေသာ အုပ္ခု်ပ္ေရးဆိုင္ရာ ဌာနတစ္ခုခုမွျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ဦးကျဖစ္ေစ၊ ၎အား ဥပေဒအရ အပ္နွင္းထားေသာ အာဏာကိုကူ်းလြန္၍ အမိန့္တစ္ခုေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အခြင့္အေရးကို ထိပါးလ်င္ျဖစ္ေစ (သို့မဟုတ္) အစိုးရဌာနတစ္ခုခုအား အပ္နွင္း၍မထားေသာအာဏာကို အသံုးျုပျခင္းမွတားျမစ္ေစရန္ျဖစ္ေစ၊ တားျမစ္ေစ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ျဖင့္ တားျမစ္ေပးရန္ ေလ်ာက္ထားနိုင္သည္။
          အဓိပၸါယ္မွာ တားျမစ္ေစစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္သည္ ေအာက္ရံုး၏ အာဏာက်ဴးေနမႈကို တားျမစ္ေသာ အမိန့္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျုပလုပ္ျပီးသည့္ကိစၥမ်ားအေပၚ တားျမစ္ျုပျပင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္ေမး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Quo Warranto)
ဤစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မည္သည့္အခြင့္အာဏာျဖင့္ ရာထူးေနရာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဆနၵေပးပဲြက်င္းပျခင္း စသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားနွင့္စပ္လွ်င္း၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ေလ်ာက္ထား နိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္။
          လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကူ်းလြန္ေသာသူသည္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခြင့္အေရးကို မည္သည့္အခြင့္အာဏာျဖင့္ ထိပါးကူ်းလြန္သည္ကို အာဏာပိုင္ေမး စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ထုတ္၍ အာဏာ ကူ်းလြန္ေၾကာင္းထင္ရွားလွ်င္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေပးေသာ လုပ္နည္းျဖစ္သည္။

အမႈေခၚ စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ (Certiorari)
အမႈေခၚစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္သည္ ေအာက္ရံုးမ်ားမွ စစ္ေဆးစီရင္ျပီးျဖစ္ေသာ အမႈတဲြမ်ား မွတ္တမ္းမ်ားကို ေတာင္းယူေစေသာ အမိန့္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္အေနျဖင့္ လက္ေအာက္ခံတရားရံုးမ်ား၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တရား ဥပေဒနွင့္ညီမညီ၊ အမိန့္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား မွန္ကန္မႈရိွမရိွတို့ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ၍ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါက ျပင္ဆင္ေပးနိုင္သည္။ ထို့အျပင္ အခို့်ေသာတရားရံုးမ်ားသည္ မိမိစီရင္နိုင္ေသာအာဏာကို ေမ့ေလ်ာ့၍ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒကိုအဓိပၸါယ္ ေကာက္ယူရာတြင္ မွားယြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွပါလ်က္၊ အခြင့္အာဏာကိုသံုးစဲြ၍ စစ္ေဆးစီရင္ျခင္းမျုပဘဲလည္း ေနတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို့ေသာအခါမို်းတြင္ ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္သည္ အမႈေခၚစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္ျဖင့္ လိုအပ္သလို အမိန့္ခ်ေပးနိုင္သည့္ အမိန့္မို်းျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို့ တရားရံုးမ်ားမဟုတ္ေသာ္လည္း တရားစီရင္သကဲ့သို့ ျပည္သူတို့၏ အခြင့္အေရးကို  ဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္ေပးရေသာ အရာရိွမ်ား၊ အစိုးရရံုးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္၏ စစ္ေဆးထိန္းေက်ာင္းမႈကို ခံယူရမည္ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားရံုးခု်ပ္က ထိုရံုးမ်ားကို အမႈေခၚစာခြ်န္ေတာ္ အမိန့္ထုတ္၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရိွသည္။
၁၉၄၇ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခု်ပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂) ပုဒ္မ ၂၅(၂)တြင္ နိုင္ငံသားတို့၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ဤကဲ့သို့စာခြ်န္ေတာ္အမိန့္မ်ားကို၄င္း၊ ထိုစာခြ်န္ေတာ္အမိန့္မ်ား၏သေဘာမို်း ပါရိွေသာအမိန့္မ်ားကို၄င္း ထုတ္နိုင္ရန္ တရားလႊတ္ေတာ္ခု်ပ္၌အာဏာရိွေၾကာင္း ျပဌာန္းထားရိွသည္ကိုေတြ႔နိုင္ပါသည္။
၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ တရုပ္ျပည္၊ ဘီဂ်င္းျမို့၌ က်င္းပျပုလုပ္ေသာ အာရွနွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးခု်ပ္ တရားသူၾကီးမ်ား၏ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ကြန္ဖရင့္မွ “လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈဆိုင္ရာ မူသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္သည္ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးေက်ညာစာတမ္း အပိုဒ္ ၁၀ နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနိုင္ငံသားနွင့္နိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခု်ပ္ အပိုဒ္ ၁၄(၁) ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံအသံုးျုပခဲ့သည္ ကိုေတြ႔ရေပသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္အရ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးဆိုရာတြင္ တရားရံုးမ်ားသည္  တရားစီရင္ရာ၌ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ အျခား ေဘးပေယာဂမ်ား၊ ၾသဇာလႊမ္္းမိုးမႈမ်ားမပါ၀င္ဘဲ အမႈတြင္ေပၚေပါက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းျခင္းရာနွင့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရသာလွ်င္ ဆံုးျဖတ္စီရင္ရမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုၾကီးေနာက္ပိုင္း အာဏာသိမ္း၍တက္လာေသာ နအဖစစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၈ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန့တြင္ “တရားစီရင္ေရးဥပေဒ  ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒ၏ အခန္း (၂) တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာမူမ်ား၌၊ ပုဒ္မ ၂ တြင္ “တရားစီရင္ရာတြင္ ေအာက္ပါမူမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စီရင္ ရမည္-(က) ဥပေဒနွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ျခင္း ဟုျပဌာန္းထားပါသည္။ သို့ရာတြင္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္၌ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို အုပ္ခု်ပ္ေရးနွင့္ ဥပေဒျပုေရးတြင္ တဦးတည္းအာဏာပိုင္ျဖစ္ေသာ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ၏လက္ေအာက္၌ ထားရိွျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တရားရံုးမ်ားသည္အေနွာင္အဖဲြ႔ကင္းစြာ၊ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္နိုင္ျခင္းမရိွ သကဲ့သို့ တရားသူၾကီးမ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္္ခြင့္ရိွသည့္ သက္တမ္း ကာလမွာလည္း ဥပေဒအရအတိအက်ျပဌာန္းထားျခင္းမရိွဘဲ၊ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအား အလိုၾကိုက္၊ အလိုက္ ေဆာင္နိုင္မႈအေပၚ၌သာ တည္ေနျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အေျပာတျခား၊ အလုပ္တျခားျဖစ္ေနသည္မွာ အထင္အရွား ပင္ျဖစ္ေပသည္။
လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ The Judicial Officers Protection Act. ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးအက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၅၀ျပည့္နွစ္၊ တရား ရံုးမ်ားအက္ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းထားရိွ သျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း၊ မဆလ ေခတ္တြင္ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးအက္ဥပေဒနွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္ တရားရံုးမ်ားအက္ဥပေဒတို့ကို (၂၆၊ ၁၁၊ ၁၉၇၄) ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ့တရားသူၾကီးအဖဲြ႔ဥပေဒ အမွတ္ (၁၃/၇၄) ျဖင့္ ရုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ ယေန့တိုင္ ေမွးမိွန္ကြယ္ေပ်ာက္သကဲ့သို့ ျဖစ္ေနသည္ ကို ေတြ႔ရေပသည္။

(၇)     အားလံုးေသာဥပေဒမ်ားသည္ တည္ဆဲဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ျပီး ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခို်းေဖါက္ခြင့္မရိွေစရ။
All laws must be in accordance with the constitution and not violate the liberties and rights enshrined therein.

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတခုသည္ နိုင္ငံေတာ္အား မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ဖဲြ႔စည္းသည္ကို၄င္း၊ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း မ်ားနွင့္ အုပ္ခု်ပ္သည္ကို၄င္း၊ စသည္တို႔ကို ေရးဆဲြထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံတခုတြင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ အေရးပါဆံုးနွင့္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ နိုင္ငံေတာ္အာဏာၾကီး (၃) ရပ္ကို ခဲြေ၀က်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို့ျပင္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစိုးရက ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရးကို မခို်းေဖါက္နိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ရန္လည္းျဖစ္ေပသည္။
          ဂြ်န္ေအာ္စတင္  က ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ အစိုးရအေဆာက္အအံုကိုတည္ ေဆာက္ေပးသည္ ဟူ၍၎၊ ဒိုင္ခီ  ကဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္၏ အခု်ပ္အျခာအာဏာမ်ားကို ခဲြေ၀က်င့္သံုး ရာတြင္လည္းကာင္း၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးရာတြင္လည္းေကာင္း တိုက္ရိုက္ (သို႔မဟုတ္) သြယ္၀ိုက္၍ သက္ဆိုင္ ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္ ဟူ၍၎- စသည္ျဖင့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။
          ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖဲြ႔ၾကီး၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ့အခြင့္အေရးေက်ညာစာတမ္းတြင္ အခြင့္အေရး မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား စီးပြာေရး၊ လူမႈေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားဟူ၍ ေဖၚျပပါရိွပါသည္။ ၂၀ ရာစုေခတ္၌ ေရးဆဲြလာခဲ့ၾကေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖၚျပလာခဲ့ၾက သည္ကိုေတြ႔ျမင္ရေပသည္။
          မူလအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး နိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခု်ပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္းၾကရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈအခန္းက႑၊ ညီမွ်မႈနွင့္လြတ္လပ္မႈအခြင့္ အေရးမ်ားအခန္း က႑၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရးနွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခန္းက႑နွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ရယူနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအခန္းက႑တို့ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးေသာ နိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ အရင္းရွင္စနစ္ကိုက်င္သံုးေသာနိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို့၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား၌ ဤကဲ့သို့ေသာ ညီမွ်မႈ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြျပဌာန္းၾကစျမဲျဖစ္ေပသည္။
ဆိုရွယ္လစ္ (သို့) ကြန္ျမူနစ္စနစ္ကိုက်င့္သံုးေသာနိုင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ေတြ႔ရသည္မွာ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားသကဲ့သို့ နိုင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကိုလည္း ပူးတဲြထည့္သြင္းျပဌာန္းေလ့ရိွျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၈ တြင္ “ဤဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ နိုင္ငံသားတိုင္း၌ တာ၀န္ရိွသည္။ ထို့ျပင္ ဆိုရွယ္လစ္ လူ႔ ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒမ်ား၊  အလုပ္ခြင္စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ စည္း ကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ကေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကိုေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရန္လည္း တာ၀န္ရိွသည္။ ဟုထည့္သြင္းျပဌာန္းထားေပသည္။
          အားလံုးေသာ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွအေျခခံျပီး ျဖစ္ေပၚလာရသည္ျဖစ္ သည္။ အခို့်ေသာနိုင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ရပိုင္ခြင့္ဆို္င္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မူလအခြင့္ အေရးမ်ားအခန္း၌ ထည့္သြင္းျပဌာန္းေလ့ရိွၾကျပီး၊ အခို့်ေသာနိုင္ငံမ်ား၌မူ နိုင္ငံေတာ္၏၀ါဒရည္ညႊန္းခ်က္မ်ား  အျဖစ္ေဖၚျပ၊ ျပဌာန္းၾကသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ မည္သို့ဆိုေစကာမူ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ထည့္သြင္းျပဌာန္းျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာဥပေဒမ်ားမွာ မူရင္းအေျခခံဥပေဒ၏ ခြင့္ျပုခ်က္ ေဘာင္အတြင္းမွသာ ေရးဆဲြျပဌာန္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ ခြင့္ျပုခ်က္၊ အာမခံခ်က္ေပးထားေသာ ျပည္သူတို့၏လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကိုခို်းေဖာက္၍ မရေခ်။
          ၁၉၇၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁၁) ၌ “နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးနွင့္ တာ၀န္၀တ္တရားမ်ား အား ထည့္သြင္းျပ ဌာန္းထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ အဆိုပါအခန္း (၁၁) ၏ ပုဒ္မ ၁၅၉(က) ၌ “နိုင္ငံသားတိုင္း၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈနွင့္ လံုျုခံမႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွေစရမည္ ဟု၄င္း၊ ၁၅၉ (ခ)၌ “သက္ ဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးအဖဲြ႔၏ ခြင့္ျပုခ်က္ မရိွပဲ နိုင္ငံသားတဦးကို နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခု်ပ္ေနွာင္ထားျခင္းမျုပရ ဟုျပဌာန္းထားေသာ္ လည္း၊ လက္ေတြ႔တြင္မူ မဆလေခတ္ တေလ်ာက္လံုး၌ အာဏာပိုင္တို့သည္ ၄င္းတို့မသကၤာသူမ်ားကို အခိ်န္မ ေရြး၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လံုပဲဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၾကာရွည္ၾကာျမင့္စြာဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို မၾကာခဏခို်းေဖါက္ေလ့ရိွျခင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရိွေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
          ၁၉၇၄ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၆၅ ၌ “နိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ရပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ အဖဲြ႔၀င္တဦးဦးသို့မဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ပိုင္ အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ရပ္၊ သို့မဟုတ္ ၀န္ထမ္းတဦးဦး၊ သို့မဟုတ္ ၀န္ထမ္းအဖဲြ႔အစည္းတရပ္ရပ္က ျပည္သူတို့ အပ္နွင္းထားေသာအခြင့္အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳသျဖင့္ နိုင္ငံသားတဦးဦး၏ အခြင့္အေရးတရပ္ရပ္ သို့မဟုတ္ အကို်းခံစားခြင့္တရပ္ရပ္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့လွ်င္ ယင္းပုဂၢိဳလ္၊ သို့မဟုတ္ ယင္းအဖဲြ႔အစည္းကို တရားစဲြဆိုပိုင္ခြင့္ရိွ သည္။ ယင္းကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဌာန္းထားရမည္။ ဟုျပဌာန္းခဲ့သျဖင့္ ၁၉၇၅ ခုနွစ္တြင္ ျပည္သူ့လႊတ္ ေတာ္မွ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၂)ျဖင့္ “နိုင္ငံသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒ ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ သို့ရာတြင္ လက္ေတြ႔၌မူ နိုင္ငံသားမ်ားသည္ အဆိုပါဥပေဒကို အကိုးအကားျုပ၍ ၄င္းတို့၏ နစ္နာေသာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တရားစဲြဆိုနိုင္ျခင္းမွာ မရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမထြန္းကားသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားပင္ရိွေသာ္လည္း “ေပးကားေပး၏ မရ၊ ဆိုသကဲ့သို့ပင္ျဖစ္ပါသည္။0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...