Saturday, November 5, 2011

ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူး ရယူဖို႔ အရည္အခ်င္းရွိရဲ့လား

by General Knowledge on Saturday, November 5, 2011 at 11:22pm


By 7Day News Originally posted 04/11/2011 15:03PM


နိဒါန္း  

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး၏  ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ကန္႔ကြက္သူက ကန္႔ကြက္ၾကလ်က္ ေထာက္ခံသူတို႔က ေထာက္ခံၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလာေရာက္၍ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရသနည္း။  အျခား အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ အလွည့္တြင္ တစ္ခါမွ်မၾကားဖူးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္၍လည္း ထူးဆန္းေနသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေနာက္ကြယ္မွ ပါဝါဂိမ္းမ်ား၏အက်ဳိးဆက္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပါဝါဂိမ္းမ်ားကို မျမင္ဘဲ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအေပၚ ျပန္လည္၍ ဂုဏ္သိကၡာခ်ၾကသူမ်ားကို လည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

အေမရိကန္ ဆီးနိတ္ ၾကားနာပဲြ  

၂၉-၇-၂၀၁၁ ရက္တြင္ ဆီးနိတ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒  ဂၽြန္ကယ္ရီ အမွဴးျပဳ၍ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္၏  ၾကားနာပဲြက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းၾကားနာပဲြတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂၽြန္ကယ္ရီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝါဒတြင္ က်န္ရွိေသာ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းတစ္ခုလုံး ယင္းတို႔ မူဝါဒအတုိင္း ဘုံရပ္တည္ခ်က္၊ ဘုံေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံစုံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အသြင္သဏၭာန္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၄ အာဆီယံဥကၠ႒  ရယူေရးႏွင့္ သိသာထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရး တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေရးကို အလဲအထပ္ ေဆာင္ရြက္၍
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးလာေစရန္ လမ္းၫႊန္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္၏ ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္မ်ား Common International Objectives မ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းသြားမည္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ အဓိက ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားေနၿပီး မူဝါဒအဖုံဖုံ ျဖစ္ေနသည္။

ယင္းအေနအထားကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္၊ ဘုံရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္လာမည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ေပၚလာရန္လည္း ကြန္ဂရက္၊ အိမ္ျဖဴေတာ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လည္ သတင္းပို႔၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟူ၍ ေတြ႕ရွိရေပသည္။ 

အာဆီယံဥကၠ႒ေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚေရးတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို အထက္ပါ ၾကားနာပဲြတြင္  ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ သို႔ ဆုိလွ်င္ အာဆီယံဥကၠ႒ေနရာ ေပးေရးႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈတို႔ ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇစ္ျမစ္ကို သိရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤသည္၏ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား အၾကားတြင္ တစ္ခါမွ်မရွိဖူးေသာ  ဥကၠ႒တာဝန္ ရယူထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို ေလ့လာေစေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ပါဝါဂိမ္းမ်ားအၾကားမွ အာဆီယံ  

မည္သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးဖိအားမ်ား၊ Super Power ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ ထြက္ေပၚလာသည့္ ေမးခြန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူး ရယူရန္ အရည္အခ်င္းရွိရဲ့လား ဟူ၍ ျဖစ္ေနသည္။ Super Power ႀကီးကလည္း ဖိအားေပးသည္။ အာဆီယံကလည္း Super Power အလိုက် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖိအားေပးသည္။ ဤတြင္ အာဆီယံသမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ မရွိခဲ့ဖူးေသာ ဥကၠ႒ရာထူးတာဝန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္သည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ခုလည္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အာဆီယံတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အာဆီယံ၏ အစဥ္အလာသစ္ တစ္ခု ေမြးဖြားျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းႏွင့္ ဒြန္တဲြလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ ခံျပင္း အမ်က္မွာ စာေရးသူရင္တြင္း ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ အာဆီယံသည္  ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ၊ သမုိင္းေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ကဲြျပားေနေသာ ႏုိင္ငံ (၁၀) ႏုိင္ငံ ေပါင္းစည္းထားမႈကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းလည္ျပန္တြင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ေအာက္၌ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုမွ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အမွားအယြင္း ျပဳလုပ္၍ မရသလို အျမန္ႏႈန္းကိုလညး္ ထိန္းညႇိရန္ လိုသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ Power Game ၌ အဓိကေနရာကို ေရာက္ရွိလာသည္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ကမာၻ႕စင္ျမင့္အေပၚ တက္လွမ္းလာျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ သက္ဆုိင္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို တစ္ဖက္မွ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ တစ္ဖက္ကလည္း အေမရိက ဘြန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏွစ္လမ္းသြား မူဝါဒကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

အာရွေဒသ၏ ပါရာဒိုင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အနာဂတ္ ျဖစ္လာေနေသာ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အာဆီယံသည္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အားလံုး၏ ဗဟိုျပဳရာ ရပ္ဝန္းေဒသ ျဖစ္လာေနသည္။ ကမာၻ႕အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၏ ထီးၿပိဳင္ နန္းၿပိဳင္ အားၿပိဳင္မႈသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာမွ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာေနသည္မွာ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍ပို၍ ထင္ရွားလာေနသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ ထီးနန္းလက္လႊတ္ရမႈ၏ အျခားတစ္ဖက္တြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ထီးရိပ္ နန္းရိပ္ ပိုမိုႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္။  ယင္း Power Game မ်ားတြင္ အာဆီယံသည္ ကစားကြင္းျဖစ္လာေနရာ အိမ္ရွင္အာဆီယံထက္ ဧည့္သည္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ကစားကြက္က ပိုမို ျပင္းထန္လာေနသည္။ ဤတြင္ အာဆီယံ၌လည္း သူ႕ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ဆဲြေဆာင္မႈမ်ားအၾကား၌ အာဆီယံ ဗဟိုခ်က္က်မႈ ASEAN Centrality ကုိ မနည္း ေတာင့္ခံထားၾကရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ပထဝီႏုိင္ငံေရး၊ ပိုင္နက္ နက္ေျမ အျငင္းပြားမႈ၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားမ်ား တုိးတုိက္မႈ စသည္တို႔၏ အစြန္းထြက္အေနျဖင့္ အေမရိက၏ လုံၿခံဳေရး ထီးရိပ္ကို ရပ္ခံေတာင္းဆိုၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိေနၾကသလို ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရလည္း Super Power ႏိုင္ငံႀကီးအေပၚ မွီခို အားထားေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရွိေနသျဖင့္ အာဆီယံ၏ ေပါင္းစည္းမႈသည္ Tips of the Iceberg ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။

National Interest   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အာဆီယံဥကၠ႒ ရယူေရးသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ National Interest ျဖစ္ပါသနည္း။ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အရ အိႏိၵယႏွင့္ ပိုမို နီးစပ္လာမည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေပၚလာသလို Myanmar Effect တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ Myanmar Factor သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္သို႔လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ ခ်န္ပီယံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ Gray Zone မွ လြတ္ထြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စည္းျပတ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဒြန္တဲြ ေဆာင္ရြက္ေသာ  Dual Track ျဖစ္သည္။ မီးစ တစ္ဖက္၊ ေရမႈတ္ တစ္ဖက္ဟူေသာ ယင္း နည္းလမ္းသည္ အမွန္စင္စစ္ Risk ယူထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ Super Power ၏ National Interest ပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ေထာက္ကြက္ အျပင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ၾသဇာ ျဖန္႔ၾကက္ေရး၌  ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာေနသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကလည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းအလိုက် ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖိအားေပးၾကရ သနည္း။ ယင္းတုိ႔၏ National Interest ပင္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာမႈႏွင့္ အတူ ႀကံဳေတြ႕လာရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ ႐ႈပ္ေထြးစြာ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အာဆီယံ၏ ဗဟိုခ်က္က်မႈ ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္လည္း အာဆီယံ ရပ္တည္ခ်က္ ကိုယ္ႏႈိက္ကပင္ ခပ္ယဲ့ယဲ့ ျဖစ္ေနသည္။

အာဆီယံဥကၠ႒ ရယူေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ National Interest လည္း မည္ေပသည္။ ဤသည္မွာ အာဆီယံ အဝန္းအဝိုင္းသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ အသစ္က ဂုဏ္ရည္တူ ဝင္ဆံ့ျပျခင္း ဟု ဆိုႏိုင္သည္။  ဤအတြက္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သံခင္း တမန္ခင္း တုိက္ပဲြဝင္ရမည္။ ဆန္းမစ္ဒစ္ပလိုေမစီတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေမးခြန္းထုတ္ရမည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အာဆီယံတြင္ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ဖူးေသာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္ကို ခံယူရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တန္းတူရည္တူ အဆင့္ျဖင့္ ဆက္ဆံႏုိင္ျခင္း၊ လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိသည္ေလာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကရပါလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို အထင္ေသးျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ရွိသူ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားကမွ် လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေနအထားအရ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ သူမ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ား မလုပ္ခ်င္ေသာ၊ မလုပ္လိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမန္မာမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။


အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုလွ်င္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံလာၾကသည္။ ဤအေျခအေနကို အစိုးရသစ္လက္ထက္ စတင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိသည္။ ယခုသက္တမ္းတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ အထိ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ကမာၻေပၚရွိ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္  “ျမန္မာ” ဟူသည္ႏွင့္ တေလးတစား ဆက္ဆံၾကေသာ ဆက္ဆံေရး အသစ္မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာေစလုိသည္။

မဟာေဇာ္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...