Thursday, August 9, 2012

PROPORTIONAL REPRESENTATIVE-PR SYSTEM- အခ်ိဳးက်ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ က်င့္သံုုးဖိုု. ျမန္မာျပည္မွာ အခ်ိန္တန္ၿပီ။


by Udp Myanmar on Thursday, August 9, 2012 at 6:20pm ·

Proportional Representative- PR အခ်ိဳးက်ကိုုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ဟာ ျမန္မာျပည္
အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ က်င့္သံုုးဖိုု.လည္း အေကာင္းဆံုုးပါ။ မေစာေတာ့ပါ။
တကယ္လိုု. အခ်ိန္ၾကာေအာင္ေစာင့္မယ္ဆိုုရင္ အေမရိကန္ ကေနဒါ ဥေရာပ အိႏၵိယ စတဲ့ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံၾကီးေတြမွာ နိုုင္ငံေရးပါတီၾကီးေတြ ၾကီးစိုုးတဲ့စနစ္က ေနသားတက်ျဖစ္သြားရင္ ေျပာင္းလဲဖိုု. ခက္ခဲေနပါသည္။  ကေနဒါနိုုင္ငံမွာဆိုုရင္ National Democrat Party-NDP နဲ. Green Party- အစိမ္းေရာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးကိုု ဦးစားေပးတဲ့ ပါတီငယ္ ေတြက အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုု က်င့္သံုုးဖိုု. စည္းရံုုးလံႈ.ေဆာ္မႈေတြ ရွိေနေသာ္လည္း ပါတီၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ Liberal and Conservative Party of Canada တိုု.က အဲဒီအဆိုုကိုု လက္မခံပဲ ပါလီမာန္မွာ တင္ျပလာရင္လည္း လက္ရွိအားၾကီးတဲ့ အသာစီးရေန တဲ့အဆင့္ကေန ေလွ်ာ့က်မွာကိုု စိုုးရိမ္ၿပီး လက္မခံပဲ အၿမဲပယ္ခ်ေလ့ ရွိပါသည္။


လူေတြက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ပိုုၿပီး ဂရုုစိုုက္လာတာမိုု. Green Party ဟာ ေရြးေကာက္ ပြဲေတြမွာ စုုစုုေပါင္း မဲေပးသူမဲဆႏၵရွင္ အားလံုုး၏ ၉%အထိ မဲေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ပါလီမန္မွာ Green Party အမတ္အျဖစ္ ၁ဦးထဲသာ ရပ္တည္နိုုင္ အေရြးခံထားရတာပါ။

ဒါေတာင္ ပါတီေထာင္ၿပီး အႏွစ္ ၂၀ က်မွသာ ပါတီ၏ ဥကၠဌ Elizabeth May တဦးတည္း ပါတီကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တရား၀င္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ Green Party ကိုု မဲေပးေထာက္ခံခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵေပါင္း သိန္းခ်ီတဲ့လူေတြရဲ့မဲေတြဟာ အခ်ီးအႏွီးျဖစ္ကုုန္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ မဲဆႏၵနယ္တခုုမွာ မဲမ်ားဆံုုးရသူက အကုုန္ယူစ တန္း။ နိုုင္သူ အကုုန္ယူ တဲ့စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့စနစ္နဲ.သာဆိုုရင္ Green Party ဟာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ၏ ၉ % ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားတာမိုု. ပါလီမာန္ထဲလည္း ၉ %အထိ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳခြင့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နိုုင္သူ အကုုန္ယူစနစ္ေၾကာင့္ စုုစုုေပါင္းမဲေပးသူေတြ၏ ၉ % ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားၿပီး လူငယ္ေတြအၾကား ေထာက္ခံအားေပး
မႈေကာင္းတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုု ထိပ္တန္းတင္တဲ့ Green Party ဟာ လက္ရွိ ကေနဒါ၏ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ပထမဆံုုးအၾကိမ္အျဖစ္ တဦးတည္းေသာ အမတ္အျဖစ္ပဲ ကိုုယ္စားျပဳနိုုင္ေသးတာ ရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပါလီမာန္မွာ အသာစီးရ
ေနတဲ့ ၾကီးစိုုးထားနိုုင္တဲ့ နိုုင္ငံေရးပါတီၾကီးေတြဟာ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ကုုိ အားေပးေထာက္ခံလိုုက္ရင္ အခုု သူတိုု.ပါတီေတြ အမ်ားစုုနဲ. အသာစီး လြတ္ေတာ္ထဲမွာ လူမ်ားစုု ျဖစ္ေနတာေတြ ေလ်ာ့က်သြားမွာကိုု စိုုးရိမ္တာေၾကာင့္ Green Party နဲ. NDP ပါတီေတြက ေတာင္းဆိုုေနတဲ့ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္- PR Election System ကိုု လက္မခံနိုုင္ပဲ ျငင္းပယ္ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုု နိုုင္ငံေရးအသားက်မွ ဒီမိုုကေရစီ အရွိန္ရမွ လုုပ္သင့္တယ္ အခုုအခ်ိန္ဟာ အခ်ိန္မက်ေသးဘူး အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လိုု. ေျပာဆိုုခ်က္ဟာ အမွန္ဘူးလိုု. ဆိုုလိုုတာပါ။

နိုုင္ငံေရးအရ ပိုုၿပီး အသားက်သြားမယ္။ နိုုင္ငံေရးပါတီၾကီးေတြ ၾကီးစိုုး လႊမ္းမိုုးတဲ့စနစ္ေတြက အသားက်သြားမယ္ဆိုုရင္ ပိုုၿပီးေတာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုု. ခက္ခဲပါသည္။ ဒါဟာ အခုု ကေနဒါ အေမရိကန္ ၿဗိတိန္ ဥေရာပ အိႏၵိယ ဂ်ပန္ စတဲ့ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ေတြ ေနသားက်ေနတဲ့နိုုင္ငံ
ေတြ။ နိုုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေနတဲ့ နိုုင္ငံေတြမွာေတာင္ ဗိုုလ္ေနၿမဲ က်ားေနၿမဲျဖစ္ေနၿပီး အသားက်သြားတာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုု. ပိုုၿပီး ခက္ခဲေနတာကိုု ၾကိဳတင္ၿပီး သင္ခန္းစာ ယူရမယ္ ျဖစ္ပါသည္။ နိုုင္ငံေရးမွာ Political Establishments ျဖစ္တဲ့သူေတြ ပါလီမာန္နဲ. လြတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမွာ အသာစီးရေနတဲ့ အေျခတက်နဲ. အသားက်ေနတဲ့ ပါတီၾကီး ေတြကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖိုု. လုုပ္ရတာ ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲတယ္ဆိုုတာကိုု ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနျဖင့္ ဒီမိုုကေရစီအသားက်ၿပီး နိုုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေနတဲ့ ဥေရာပနဲ. ေျမာက္အေမရိ ကတိုုက္က နိုုင္ငံ ေတာင္အာရွနဲ. အေရွ.အာရွက ဒီမိုုကေရစီေတြကိုု ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိနိုုင္ပါသည္။
သိုု.ျဖစ္ပါ၍ အခုုအခ်ိန္ အစကတည္းက ေစာေစာကတည္းက ဘယ္နိုုင္ငံေရးပါတီၾကီးေတြမွ အသားမက်ခ်င္ အေျခမခိုုင္ အနယ္မထိုုင္ခိုုင္ သိုု.မဟုုတ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကိုု အပိုုင္ ကိုုင္ခြင့္ မရခင္ကတည္းက အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ိဳးကိုု ပူးတြဲၿပီး သံုုးသင့္ပါသည္။

အေမရိကန္နိုုင္ငံကိုုေလ့လာရင္လည္း ပါတီးၾကီး ၂ခုုကပဲ ၾကီးစိုုးလႊမ္းမိုုးေနတာျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ားၾကီး မရွိပါ။ ဒီပါတီၾကီး ၂ခုုကလြဲလို. အေမရိကန္ေတြအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ Established ျဖစ္ေနတဲ့ ပါတီၾကီး နွစ္ခုု- Democrat and Republic တနည္းဆိုုရင္ လက္၀ဲယိုုင္းတဲ့ Liberal Democrat ေတြနဲ လက္ယာယိမ္းတဲ့ Conservative Republican ပါတီ ၂ခုုကိုုပဲ ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္
ၾကိဳက္ အေမရိကန္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေနရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတာ မဟုုတ္ပဲ ေရြးစရာ ၂ခုုထည္းကပဲ ထပ္ခါ တလဲလဲ ျပန္ျပန္ ေရြးရတဲ့အဆင့္ပါ။ Third Choice Fourth Choice ဆိုုတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ အေမရိကန္ ျပည္သူေတြမွာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းက ေတာ့ အသားက်ေနတဲ့ ေနသားတက်ျဖစ္ေနတယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကိုု အခိုုင္အမာ ေျခကုုတ္ယူၿပီး ၾကီးစိုုးလႊမ္းမိုုးေနတဲ့ ပါတီၾကီး ၂ခုု ၾကီးစိုုးတဲ့စနစ္က အေမရိကန္ရဲ့ နိုုင္ငံေရး ကံၾကမၼာကိုု လႊမ္းမိုုးခ်ဳပ္ကိုုင္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေနလိုု.ပါ။  ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုု အေျခအေနမ်ိဳး ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀၊ အႏွစ္ ၃၀ မွာ ျမန္မာျပည္လည္း ဒါမ်ိဳးေတြ မၾကံဳရေအာင္ အခုုကတည္းပါ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုု စတင္ အသံုုးျပဳခ်င္းက ေကာင္းတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ျဖစ္ပါသည္။ အသားက်ေအာင္ အခ်ိန္ေစာင့္ေနရင္ေတာ့ အခုု အေနာက္ ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံေတြ
မွာ ၾကံဳေနရသလိုု ျပည္သူေတြမွာ ဆံုုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ နည္းၿပီး ပါတီၾကီးေတြကပဲ လႊမ္းမိုုးေနတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားနိုုင္ပါတယ္။ 

အေမရိကန္မွာဆိုုရင္ အခုုဆိုု Gun Control နဲ. Public Health Care ဆိုုတဲ့အေၾကာင္းအရာ ဟာ ဘယ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျဖစ္ ထိပ္တန္းမွာ ပါလာတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဦးစားေပး မဲဆြယ္ရတဲ့အခ်က္ေတြပါ။ သိုု.ေသာ္ ဘယ္ပါတီပဲ တက္တက္ ဒီအခ်က္ ၂ခုုဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားနိုုင္တာ မရွိပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ပါတီၾကီး ၂ခုုကပဲ ၾကီးစိုုးထားတဲ့ အေမရိကန္နိုုင္ငံေရးစနစ္မွာ ဒီပါတီၾကီး ၂ခုု မေထာက္ခံတဲ့ လက္မခံနိုုင္တဲ့အ ရာေတြဟာ ဘယ္လိုုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုု.မရေအာင္ မျဖစ္ေအာင္ သူ.ဖက္ ကိုုယ္ဖက္ ေထာက္ထားသလိုု ကိုုင္ထားသလိုု ျဖစ္ေနလိုု.ပါ။

မဲဆႏၵနယ္ေတြဟာလည္း ပါတီေတြရဲ့ကိုုယ္ပိုုင္နယ္ေျမ အေမႊရထားတဲ့ အေမႊစားအေမႊခံေတြ လိုုျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီမဲဆႏၵနယ္ေျမဟာ ဒီပါတီတခုုကပဲ ၾကီးစိုုးလႊမ္းမိုုးၿပီး အၿမဲတမ္း အနိုုင္ရ
တတ္တာမိုု. ဒီမဲဆႏၶနယ္ေျမဟာ Blue State and Red State ဆုုိၿပီး ဒီမိုုကရက္ၾကီးစိုုးတဲ့ ေနရာနဲ. ရီပတ္ပလင္ကင္ပါတီ ထိမ္းခ်ဳပ္တဲ့နယ္ေျမဆိုုၿပီး လူေတြ အလြယ္တကူ သိေနတာပါ။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္ပါတီက အနိုုင္ရမလဲဆိုုတာ ၈၀% ေက်ာ္ ခန္.မွန္းနိုုင္တာမိုု. ပါတီၾကီးေတြ က အေတာ္ကိုု အေခ်က်ၿပီး ေနသားတက်နဲ. ေျခကုတ္ခိုုင္မာေအာင္ ယူထားၿပီမိုု. ေတာ္ရံုု တန္ရံုုနဲ့ အေမရိကန္ နိုုင္ငံေရးမွာ အေျပာင္းအလဲ လုုပ္ဖိုု. မလြယ္ပဲ ခက္ခဲေနတာကိုု ၾကိဳၿပီး သတိထား သိထား သေဘာေပါက္ထားဖိုု. လိုုပါသည္။ ဒါမ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ တခ်ိန္ခ်ိန္ ျဖစ္လာနိုုင္ေသာ္လည္း ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္က နိုုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ ငါတိုု.အပိုုင္ ငါတိုု.နယ္ေျမ ငါတိုု. ၿပိဳင္တိုုင္းနိုုင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဆိုုၿပီး ခိုုင္မာတဲ့အေျခခံအုုတ္ျမစ္ Base ေတြ မရွိေသးပါ။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက ၾကံခိုုင္းေရး ပါတီေတြရဲ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ နိုုင္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြ လက္ရွိ အစိုုးရအဖြဲ.က သမၼတေတြ ထိပ္တန္း၀န္ၾကီးေတြ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အနိုုင္ရခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြဟာ ေနာက္ထပ္ တႏွစ္ၾကာလိုု. ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ -By Election လုုပ္တဲ့အခါ အရင္က အနိုုင္ရခဲ့တဲ့ ၾကံံ့ခိုုင္ေရးပါတီက ဆက္ၿပီး ထိမ္းမထားနိုုင္ပဲ ၿပိဳင္ဖက္ အတိုုက္အခံပါတီ NLD ပါတီက နိုုင္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါလား။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္မွာ နိုုင္ငံေရးပါတီေတြအေနျဖင့္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကေတာ့ ငါတိုု.ရဲ့ Blue State or Red State ဆိုုၿပီး အေမရိကန္မွာလိုု ေသျခာေပါက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနိုုင္ျခင္း မရွိေသးဘူး။ ေနသားတက် အေျခတက် အသားက်ေန တဲ့ အဆင္မဟုုတ္ပဲ ဒီပါတီ ဟိုုပါတီကိုု အခ်ိန္အခါ အေျခအေနအရ ေျပာင္းသြားနိုုင္ေသးတာ မိုု. ေကာင္းတဲ့အလားအလာပါ။  ေျပာရရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တဦးက လြဲလိုု. ျမန္မာေတြ( ဗမာေတြ) အမ်ားစုု ရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ ဘယ္ေနရာမဆိုု ၿပိဳင္ၿပိုုင္ သူမ အေနျဖင့္ နိုုင္နုုိင္တဲ့သူပါ။ ဒါ ေဒၚစုုတဦးတည္းပဲ ရွိတာပါ။ ဒါေတာင္ ေျမျပန္.ျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြ အမ်ားစုုရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမကိုုပဲ ဆိုုလိုုတာပါ။ ေနရာတိုုင္း ၾကိဳက္တဲ့ ေနရာတိုုင္း ေဒၚစုု ၀င္ၿပိဳင္ရင္ နိုုင္မယ္လိုု. ေျပာမရပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ၀နယ္ေျမေတြ ကိုု.ကန္.တိုု. နာဂတ္တိုု. မရာနယ္ေတြမွာ ေဒၚစုု သြားၿပိဳင္ရင္ တကယ္နိုုင္မယ္လိုု. အတတ္မေျပာနိုုင္လိုု.ပါ။

ဒီအခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ နိုုင္ငံေရးပါတီေတြ အမ်ားစုုအေနျဖင့္ Established မျဖစ္ေသး အေျခတက်နဲ. အသားမက်ေသးဘူး မခိုုင္မာေသးဖူးဆိုုတဲ့အခ်က္ကိုု ျပေနတာမိုု. ဒီလိုု အခ်ိန္ကတည္းက အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ. Account Every Vote ျဖစ္နိုုင္ေအာင္ အစကတည္းက အေစာပိုုင္းကတည္းက ဒီစနစ္ကိုု ေယာသမေမႊၿပီး အသံုုးျပဳဖိုု. သင္.ေတာ္တာလိုု. ယံုုၾကည္ရတာပါ။ ပါတီၾကီးေတြ ေနသားတက်နဲ. အခိုုင္အမာ အေျခက်သြားမယ္ ခိုုင္မာသြားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က်မွ က်ေနာ္တိုု. အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳမႈ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုု ျပန္သြားမယ္လိုု.ေတာ့ စိတ္ကူး မယဥ္ပါနဲ.။ ဘာလိုု.လည္းဆိုုေတာ့ အခုု ဒီမိုုကေရစီ အနယ္ထိုုင္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေတြ အသားက်ေနတဲ့ နိုုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈရွိေနတဲ့ အေနာက္နိုုင္ငံေတြေရာ ကမၻာမွာ အၾကီးဆံုုး ဒီမိုုကေရစီနိုုင္ငံၾကီးေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီစနစ္ကိုု ေျပာင္းလဲလိုု.မရပါ ပါတီၾကီး ၂ခုု ၃ခုုကပဲ လႊမ္းမိုုးထားသလဲဆိုုတာ ရွင္းေနၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ေစာင့္စရာ မလိုုပဲ အေနာက္နိုုင္ငံေတြမွာ မွားခဲ့တဲ့ မေကာင္းတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကိုု ယူၿပီး အခုုကတည္းက အဲဒီနိုုင္ငံေတြမွာ ၾကံုုေနရတဲ့နိုုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းေတြဆီ ေနာက္က မလိုုက္ေတာ့ပဲ ဘယ္လိုု စနစ္နဲ. ေက်ာ္ျဖတ္မလဲဆိုုတာ ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀- ၃၀ အတြက္ ၾကိဳစဥ္းစားၿပီး အခုုကတည္းက အစကတည္းက ေစာေစာပိုုင္းကတည္း ဒီ PR စနစ္ကိုု အသံုုးခ်ဖိုု. လိုုပါသည္။

ၿဗိတိန္နိုုင္ငံမွာလည္း အဓိက လႊမ္းမိုုးေနတဲ့ ပါတီ ၂ခုုက Libour ပါတီ လက္၀ဲယိမ္းေတြနဲ. Conservative ပါတီ လက္ယာယိမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီပါတီ ၂ခုုကပဲ ၿဗိတိန္နိုုင္ငံမွာ အစိုုးရ ေတြ ျဖစ္လိုုက္ အတိုုက္အခံေတြ ျဖစ္လိုုက္နဲ. အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ျပဳေရးေတြကိုု ၾကီးစိုုး လႊမ္းမိုုးခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီေနခဲ့ပါၿပီ။  အခုု Liberal Democrat- Lib Dem လိုု.ေခၚတဲ့ ဆိုုရွယ္လစ္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုုကရက္ေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ သူတိုု.ရဲ့ မူ၀ါဒ ယံုုၾကည္မႈ Principle ကိုု ေက်ာ္လြန္ၿပီး လက္ယာယိမ္း Conservative ေတြနဲ. ေပါင္းၿပီး လက္ရွိ ညႊန္.ေပါင္းအစိုုးရ
မွာ ပါ၀င္ေနခ်င္းကေတာ့ ရွင္းပါသည္။ ဒီလိုုမွ Compromise မလုုပ္ရင္ တတိယအဆင့္မွာ ရွိေနတဲ့ ပါတီငယ္တခုုျဖစ္တဲ့ Lib-Dem အေနျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ကိုု ရရွိဖိုု.မလိုုပါ။ ၾကီးထြားဖိုု. မျဖစ္နိုုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆိုုရွယ္ဒီမိုုကရက္ေတြဟာ လက္ယာယိမ္း ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြနဲ. ေပါင္းၿပီး အာဏာပိုုင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ. အစိုုးရအဖြဲ.ကိုု ပါမွသာ လူထုုနဲ.ပိုုၿပီး ထိစပ္မႈ ရရွိမယ္ ၾကီးထြားလာနိုုင္မယ္ Labour ပါတီကိုု အစဥ္အလာ ေထာက္ခံခဲ့သူေတြအတြက္ အစားထိုုးေရြးခ်ယ္စဥ္းစားနိုုင္တဲ့ Alternative အျဖစ္ ျပည္သူေတြ ျမင္လာ သိလာ ခံစားလာဖိုု.အတြက္ ကိုုယ့္ရဲ့ နိုုင္ငံေရး ယံုုၾကည္မႈ Political Ideology and Principle ေတြကိုု Compromise လုုပ္ၿပီး စည္းေက်ာ္ကာ လက္ယာယိမ္း Conservative ေတြနဲ. ေပါင္းလက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဒါကလည္း အဆင္အလာအရ လႊမ္းမိုုး ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္ေနတဲ့ ပါတီၾကီးေတြ ၾကီးစိုုးမႈေတြကိုု ထိုုးေဖါက္ ေျခဖ်က္ဖိုု. က်ိဳးစားရတဲ့ ေျခလွမ္းေတြပါ။

ထိုု.အတူ အိနၵိယနိုုင္ငံမွာလည္း အဆင္အလာေကာင္းတဲ့ Congress (1) ပါတီၾကီးဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ ရာစုုႏွစ္၀က္ အႏွစ္ ၅၀ ေလာက္ကိုု ဒီပါတီၾကီးတခုုက Gandhi Dynasty နဲ. ေနရူးမိသားစုုရဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ၾသဇာလႊမ္းမိုုးမႈေတြနဲ. အိႏၵိယျပည္ရဲ့ အာဏာပိုုင္ အစိုုးရအဖြဲ.တခုုအျဖစ္ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ လြမ္းမိုုးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ အစဥ္လာၾကီးတဲ့ ပါတီၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ သမိုုင္း အစဥ္အလာရွိတဲ့ မိသားစုု မ်ိဳးရိုုးကပဲ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ပါတီၾကီးပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ပါတီတခုုတည္းက အာဏာယူထား အာဏာရေနရင္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ.အမွ် လာဒ္စားမႈေတြ အဂတိလိုုက္မႈေတြ အလြဲသံုုးစားျပဳမႈေတြဟာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကြန္ကရက္ အိုုင္ပါတီၾကီး တကယ္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ပိုုင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းနဲ. ပါတီအတြင္း အာဏာတည္ေဆာက္မႈေတြ အာဏာၿပိဳင္ဆိုုင္မႈေတြ အုုပ္စုုဖြဲ.မႈေတြျဖစ္လာၿပီး အစဥ္အလာၾကီးတဲ့ ကြန္ကရက္အိုုင္ ပါတီၾကီးလည္း ၁၉ ၉ ၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အဂတိလိုုက္စားမႈေတြ လာဒ္ေပး လာဒ္ယူမႈေတြနဲ. အရႈပ္ေတာ္ပံုုေတြျဖစ္ၿပီး တပါတီးထဲက အာဏာခ်ဳပ္ကိုုင္လာတဲ့ဘ၀ကေန အတိုုက္အခံ ဘ၀ကိုု ေရာက္သြားခဲ့ရတာပါ။  ။

အခုု အာဏာ ျပန္ရလာေတာ့လည္း အရင္လိုု ပါတီ တခုုတည္းၾကီး ၾကီးစိုုး လႊမ္းမိုုးနိုုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ပါတီငယ္အေသးေလးေတြကိုု လိုုက္စုုၿပီး စုုေပါင္းၿပီး ညႊန္.ေပါင္းအစိုုးရနဲ. အိႏၵိယျပည္ကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္ရတာပါ။ ေျပာရရင္ အိႏၵိယနိုုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္းမွာ ပါတီ တခုုထည္းက အစိုုးရဖြဲ.နိုုင္ျခင္း အုုပ္ခ်ဳပ္နိုုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ညႊန္.ေပါင္း Coaliation Government or Coaliation Culture နဲ.ပဲ အိႏၵိယနိုုင္ငံေရးမွာ ထိစပ္ ယဥ္ပါးလာခဲ့ရတာပါ။  အခုု အိႏၵိယနိုုင္ငံက Congress (I) ပါတီၾကီးမ်ိဳး ျမန္မာျပည္က ပါတီေတြ မျဖစ္ေအာင္ အိႏၵိယနိုုင္ငံမွာ ၾကံဳေနရတဲ့ နိုုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ အားနည္းခ်င္း ညႊန္.ေပါင္းအစိုုးရေတြနဲ.သာ စခန္းသြားၿပီး ခဏခဏ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ လုုပ္ရတဲ့ အျဖစ္ဆိုုးေတြမ်ိဳး ျမန္မာ့ အနာဂတ္နိုုင္ငံေရးမွာ ေရွာင္ရွားနိုုင္ဖိုု. အခုုကတည္းက နိုုင္ယူ အကုုန္ယူတဲ့စနစ္ေရာ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့စနစ္ေရာ စတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ၂ခုုစလံုုးကိုု ေယာသမေမႊၿပီး သားစိုုးရဲ့ သီခ်င္းေတြကိုု စတင္ သီဆိုုဖိုု. အခ်ိန္ေကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

တခ်ိဳ.က ေစာဒကတက္ပါသည္။ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳ ေရးေကာက္ပြဲစနစ္ PR System နဲ. ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ရင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုုၿပီး အာဏာ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ရမယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေရြးခ်ယ္တာမိုု. ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ၾသဇာေတြ ဒီထက္ အဆမတန္ ၾကီးမားသြားနိုုင္တယ္လိုု.ဆိုုကာ မလုုပ္သင့္တဲ့ ကန္.ကြက္တဲ့ သေဘာမတူတဲ့သေဘာနဲ. သတိေပး ေျပာဆိုုတာေတြ ရွိပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုုအျမင္ရွိတဲ့သူေတြကိုု ေမးလိုုက္ခ်င္တာကေတာ့ အခုုေရာ ဘာထူးလိုု.လည္းေပါ။ အခုုလည္းပဲ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုုယ္စားလွယ္ အမတ္ေလာင္း Candidates ေတြကိုု ေနာက္ဆံုုး ဘယ္သူက ေရြးခ်ယ္ ဆံုုးျဖတ္တာလည္း။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲ သူတိုု.ပါတီေတြရဲ့ အမတ္ေလာင္းေတြကိုု ေရြးခ်ယ္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါလား။  ပါတီေတြရဲ့ အမတ္ေလာင္းေတြ ေရြးခ်ယ္စီစစ္ရာ ဆံုုးျဖတ္ရာမွာ သာမန္ျပည္သူေတြ မေျပာနဲ. ပါတီ၀င္ေတြေတာင္ ေျပာေရး ဆိုုခြင့္ ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့လိုု.လား။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

အေမရီကန္ သမၼတေတြကိုု ျပည္သူေတြက တိုုက္ရိုုက္ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္သလိုု သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီေတြရဲ့ သမၼတေလာင္းေတြ Presidential Candidate ေတြကိုုလည္း သူတိုု.ရဲ့ ပါတီ၀င္ေတြက Primary Election ေတြကေန တိုုက္ရိုုက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ မဲေပးဆံုုးျဖတ္တာမ်ိဳး အခုု လက္ရွိ ျမန္မာျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားက်တဲ့ ပါတီေတြရဲ့ အမတ္ေလာင္းေတြကိုု ပါ၀င္ေတြက ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ဆံုုးျဖတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသလား။ သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲ ေခါင္းေခါက္ၿပီး သူတိုု.အၾကိဳက္ လူေတြကိုု ေရြးတာ ဖယ္တာ လုုပ္ခဲ့တာ မဟုုတ္ပါလား။ ေဒသခံ မဲဆႏၵနယ္ေျမက ပါတီ၀င္ေတြကေန သူတိုု.ရဲ့ ပါတီအမတ္ေလာင္းေတြကိုု ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိခဲ့ ေပးခဲ့ ရခဲ့လိုု.လားလိုု. ေမးရပါမည္။ မရပါဘူး။

သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲ အတြင္းစည္းနဲ. ၾကိတ္၀ိုုင္းနဲ.ပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာမို. အခုုလည္းပဲ ပါတီေတြရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၾသဇာလႊမ္းမိုုးမႈ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ရွိေနတာ မဟုုတ္ပါလားလိုု.သာ ေထာက္ျပခ်င္တာပါ။ ။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္သံုုးရင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုုၿပီး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ရမယ္လိုု. ဆင္ေျခေပးေနျခင္းဟာ မလံုုေလာက္ပါ။ မမွန္ပါ။ အခုုလည္း ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပိုုၿပီး လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ ဆံုုးျဖတ္ပိုုင္ခြင့္နံ. ၾသဇာရွိေနတာ လႊမ္းမိုုးထားတာ မဟုုတ္ပါလား။ ဘာမ်ား ထူးလိုု.ပါလဲ။

ထိုု.နိုုင္ငံေရးသမားေတြ အတိုုက္အခံေတြက ဆိုုပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ့ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ နဲ. နိုုင္ငံေရး အေတြ.အၾကံဳက မလံုုေလာက္ေသးဘူး နုုနယ္ေသးတယ္လိုု. လူထုုကိုု ေစာ္ကား ေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။ ေျပာရရင္ အဲဒီေျပာေနတဲ့ နိုုင္ငံေရးသမားေတြ စာနယ္ဇင္းသမား ေတြ။ အတိုုက္အခံေတြကေရာ ဘယ္ေလာက္အထိ ရင့္က်က္ ထက္မ်က္ၿပီး လူထုုထက္ ေရွ.ေရာက္ေနလိုု.လည္း။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ့သမိုုင္းကိုု ျပန္ၾကည့္ပါ ျပည္သူ လူထုုဟာ အၿမဲတမ္းပဲ သမိုုင္းတာ၀န္ကိုု ေက်ခဲ့သူပါ။ သမိုုင္းတာ၀န္ မေက်သူေတြ အမွားေတြ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ ျပည္သူေတြ မဟုုတ္ပဲ နိုုင္ငံေရးသမားေတြပဲ လုုပ္သင့္ လုုပ္ထိုုက္တာေတြ ကိုု မလုုပ္ခဲ့တာ။ မလုုပ္သင့္ မလုုပ္ထိုုက္တဲ့ဟာေတြကိုု လုုပ္ခဲ့မိလိုု. နိုုင္ငံေရး ေရတိမ္ႏွစ္ခဲ့တာ
ပဲ ရွိခဲ့တာမဟုုတ္လား။ လူထုုက မွားလိုု. နိုုင္ငံေရး နားမလည္လိုု. လမ္းလြဲခဲ့တာ မရွိပဲ နိုုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူေတြ အေတြ.အၾကံုုနည္းၿပီး ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္မႈ မရွိလိုု.သာ အခ်ိန္ေတြ မၾကာသင့္ပဲ လမ္းလြဲ လမ္းမွားခဲ့တာပဲ ရွိတယ္ မဟုုတ္လား။ ဒါကိုုမ်ား လူထုုဟာ နိုုင္ငံေရး အေတြ.အၾကံဳနဲေသးတယ္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္နဲ. အသားမက်ေသးဘူး အခ်ိန္ ေစာေသးတယ္ မေရာင္ယာ ဆီလူးတယ္ဆိုုၿပီး လူထုုကိုု ေဆာ္ကားသူေတြရဲ့ အသံကိုု ၾကားရေတာ့ အေတာ္ကိုု ရြံ.စရာပါ။

ဒုုတိယစစ္အတြင္းမွာတင္ ျမန္မာျပည္သူေတြက မဲေပးခဲ့ဖူးသူေတြပါ။ တပါတီ စနစ္ အႏွစ္ ၂၇ ႏွစ္ၾကာမွ ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း လူထုုက မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ဖူးသူပါ။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ၿပီးေတာ့ ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း လူထုုက မဲေတြ ထြက္ၿပီး ေပးခဲ့ေသးတာပါ။ ေနာက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း မဲေတြ ေပးခဲ့တာ။ ဒါေတြကိုု ျပန္ၾကည့္လိုုက္စမ္းပါ ပါတီ ဘယ္ႏွစ္ခုု နိုုင္ငံေရးသမားေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ားကမ်ား တတိုုင္းျပည္လံုုးအတိုုင္းအတာနဲ. Voting Education လုုပ္ေပးနိင္ခဲ့လိုု.လည္း ေရြးေကာက္ပြဲနဲ.ဆိုုင္တဲ့ ပညာေပးေတြကိုု ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား လုုပ္ေပးခဲ့လိုု.လည္း။ ျပည္သူလူထုုက သူ.အသိနဲ.သူ သူ.အယူအဆနဲ.သာ ဆံုုးျဖတ္ၿပီး မဲေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုု တာ၀န္ေက်ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုုကိုု အေတြ.အၾကံဳမရွိဘူးလိုု. ေျပာေနတဲ့သူေတြကဟာ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ မူးေၾကာင္ေၾကာင္နဲ. ဘယ္ေျခာင္ၾကိဳ ေျခာင္ၾကားက ထၿပီး ေအာ္ေနသလား ေမးရမွာပါ။  ။

ဒါေၾကာင့္ ရွင္းရွင္းေလး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ အခ်ိဳးက် ကိုုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ Proportional Representative Election System-PR စနစ္ဟာ အခုုအခ်ိန္ကတည္းက က်င့္သံုုးဖိုု. အခ်ိန္တန္ၿပီး အခ်ိန္မွန္ျဖစ္တယ္။ မေစာဘူး အခ်ိန္ေစာင့္စရာမလိုုပဲ စနစ္ ၂ခုုကိုု ေရာၿပီး စတင္ အသံုုးျပဳသင့္တယ္လိုု. ယံုုၾကည္ ယူဆၿပီး အားေပး ေထာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...