Saturday, August 11, 2012

အေျခခံ Buddhism

သုရွင္ cyniccancer@gmail.com

ဗုဒၶတရားမ်ားတြင္ အေပၚယံသေဘာမ်ားနွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိထားသင့္သည္မ်ား
ဟူ၍ နွစ္ပိုင္းပါသည္ကို စာဖတ္သူတို႔သိရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ တန္ခိုးျပခ်ိမ္းေျခာက္ျခင္း၊
လူအံ့ၾသေစျခင္းငွာ ထူးထူးဆန္းဆန္းမ်ားလုပ္ျပျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကင္ခဲ့ရကား သမိုင္းဆရာတို႔
ေရးဖြဲ႔ထားခဲ့ၾကေသာ သဘာ၀လြန္တရားမ်ားကို 
ျပန္လည္ ေတြးေတာဆန္းစစ္ၾကရန္..


ဆရာၾကီးဦးေအးေမာင္ ( ဓမၼာစရိယ )က သူဗုဒၶနွင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထာပါသည္။ 


ဗုဒၶ သည္ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး တရားေဟာျခင္း အမွန္တရားသိေစျခင္းငွာ သာဓက မ်ားျဖင့္
တရားျပျခင္း ကိုသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ သမိုင္းဆရာတို႔ကေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုရျခင္း
မွာလည္း ဗုဒၶ၏ အခန္းက႑ကို ေမွးမွန္ သြားေစျခင္းငွာ ဆိုရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဗုဒၶကို စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ေသာ ...
တန္ခို္းရွင္ အျဖစ္မွသည္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ယုတၱိရွိေသာ လူသားဆန္ေသာအျဖစ္မွန္ျပ သေကၤတအျဖစ္.. ကြ်န္ေတာ္တို႔..အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

အနတၱ၀ါဒ ကိုဆြဲကိုင္ေသာ ဗုဒၶသည္ ထိုေခတ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ
ထာ၀ရဘုရားရွင္ ၀ါဒနွင့္..
ဗုဒၶ ေနာက္မွ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဖန္ဆင္းရွင္အယူ အဆ တို႔ကို
ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီးဆန္႔က်င္လွ်က္..
ယေန႔တုိင္..ရပ္တည္လွ်က၊္ျပန္႔ပြားလွ်က္ ရွိေပသည္။ အေၾကာင္းအရာတိုင္းသည္
...အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ဆက္စပ္ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ပ႗ိစ ၦသမုပၸ တရားျဖင့္ လည္းေကာင္း… အက်ိဳးတုိင္းတြင္ ၄င္းအက်ိဳးျဖစ္ေပၚရန္ အတြက္
အေၾကာင္းအရင္းခံတစ္ရပ္ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶက ေဟာ
ၾကားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာတို႔ ၏ မူလ အစသည္ ဘဲဥကဲ့သို႔ အဆံုးအစ မရွိေၾကာင္း
ပ႗ိစ ၦသမုပၸ သံသရာ က ညႊန္းဆိုသည္။ ထိုသို႔ ဆိုျခင္းကို အျခားဘာသာမ်ားက
ျငင္းဆိုပါသည္။ အစ..တကာ တု႔ိ၏ အစ .. တစ္ခုခုေတာ့ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း..


 ၄င္းအစ..တကာတို႔၏ အစ သည္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဦးဦး၏
အလြန္ၾကီးျမင့္ေသာ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္သာ ဖန္ဆင္းနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 


ထိုဘာသာတရားအားလံဳးတို႔က
ဆိုပါသည္။သို႔မွသာ ယုတၱိတန္မည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ဗုဒၶ ၏ အနတၱ ၀ါဒတြင္ လူပင္ျဖစ္ေစ သတၱ၀ါပင္ျဖစ္ေစ ၄င္းတို႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
အလုပ္(ကံ)သည္ သူ႔အလုိလို
လူနွင့္သတၱ၀ါတို႔အေပၚ စီမံ သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းရွင္ ၀ါဒတြင္မူ
ကားအရာရာအားလံုးတို႔သည္
ဘုရားရွင္၏ အလိုတို္ငး္အတို္င္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶ၀ါဒ၌ မည္သူကမွ်
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ကံကို စီမံ
ပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ (ေဗဒင္၊လကၡဏာ၊နကၡတၱေဗဒ တို႔သည္
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားမႈတြင္ အၾကံဳးမ၀င္ေခ်)၄င္းတို႔
သည္ ဟိႏၵဴတို႔၏ ေ၀ဒ က်မ္းမ်ားလာ ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ က
၄င္းတို႔သည္ လူတို႔ကို အက်ိဳးရွိေစျခင္း
ငွာမစြမ္းနုိင္ဟု ဆိုပါသည္။သို႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္
ထိုက်မ္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ယံု
ၾကည္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳျပီးေသာ ကံတစ္ခုကို လူတို႔အစိုးရ ေနပါက
ဗုဒၶက အနတၱဟု ေဟာၾကားခဲ့လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မည္သည့္အရာမွ်မျမဲ ဟူေသာ
ဗုဒၶ၏ အယူကို သိပၸံပညာရွင္ အိုင္းစတုိင္းက ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးေမာင္
စာအုပ္တြင္ အကိုးအကားျဖင့္ဆိုထားပါသည္။ ၄င္းမွာ သိပၸံပညာရွင္
အုိင္းစတို္ငး္ ကို သတ္ေသ ထူခို္င္းေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ..နွစ္ဆယ္ရာစု ၏
အေတာ္ဆံုးသိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္၏ စကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေအးေမာင္က ဆိုသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရွိ ၾကားသိ ျမင္ေတြ႔ ခံစား ထိေတြ႔ နုိင္ၾကေသာ
(perceptual environment) ပတ္၀န္းက်င္ ကမ ၻာၾကီးတြင္မူ..မျမဲျခင္းတရား
သည္ မည္သို႔မွ် မျငင္းဆန္နုိင္ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါသည္။ဗုဒၶ
ဘာသာ၀င္ အားလံဳးတို႔၏ ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ သည္ အျခားဘာသာမ်ား၏
ပန္းတိုင္ ေကာင္းကင္ဘံုနွင့္ မ်ားစြာကြဲျပားလွ်က္ရွိပါသည္။ သုခ
ကိုထာ၀ရခံစားရမည့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ သံသရာတစ္ခု၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ထက္
ပိုမိုစြဲေဆာင္အားေကာင္း ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဗုဒၶအလုိက် ေကာင္းကင္ဘံုဟူသည္မွာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္
နွစ္ကုေ႗ေပါင္းမ်ားစြာ သုခ ခံစားရေသာ ျဗဟၼာအဆင့္ ေလာက္သာရွိပါသည္။ ဗုဒၶက
မိမိကိုယ္ကို မေသေတာ့ ဘူးဟု အထင္ရွိေသာ ဗက အမည္ရွိျဗဟၼာ၏ အသက္
အပိုင္းအျခားကို တြက္ခ်က္ျပခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာမ်ားက ဆိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အားလံဳးတို႔၏ အႏၶိမ ပန္းတိုင္သည္ သုခ ခံစားရန္မဟုတ္ေၾကာင္း
တင္ျပအပ္ပါသည္။

--
ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။
ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။
တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ်
ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို
ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။

မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း
ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။
ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္
ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား..
တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။

သုရွင္
(conservatism,traditionalism,nationalism )
(အစဥ္အလာကိုခ်စ္ေသာ၊ရိုးရာကိုျမတ္နုိးေသာ၊အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီ)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...