Thursday, August 9, 2012

လူမႈေရးႏွင္႔က်င္၀တ္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား


by မင္းခက္ရဲ (Min Khet Ye) on Thursday, August 9, 2012 at 7:49pm ·

လူမႈေရးႏွင္႔ က်င္႔၀တ္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
            ၁၉ရာစုကေန ၂၁ရာစုအထိ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈ ၊ ေဂးအခြင္႔အေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလို က်င္႔၀တ္ဆုိင္ ရာ လႈပ္ရွားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚခဲ႔တယ္ ။ ျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ႔လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အေမရိကန္ရဲ႕ နုိင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖဳိးမႈကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္း လည္းရွိၾကတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးေတာင္းဆုိတာ ၊ အာဖရိကလူမည္းေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင္႔နဲ႔ ညီမွ်ခြင္႔ အခြင္႔အေရး ေတာင္းဆုိတာ ၊ စစ္ပြဲေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔၊ ေဂးအခြင္႔အေရး ၊တိရစၦာန္အခြင္႔အေရး စသျဖင္႔ လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတာကုိ ေတြ႔ရမယ္ ။ တစ္သီးပုဂၢလအခြင္႔အေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈကုိ ေတာင္းဆုိထားတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြပါပဲ ။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္၀ါဒနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။


အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
            အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ကၠတၳိယ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္လည္း သိထားၾကတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အ ေရးမွာ အဓိက အေျခခံထားတာက  အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လူမႈေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညီမွ်မႈရရွိဖုိ႔ပါပဲ ။အေနာက္တုိင္း သမုိးတစ္ေလ်ာက္လုံးမွာ မိန္းမေတြကုိ ေယာက္်ားေတြနဲ႔ ညီတူညီမွ်အျမင္မခံခဲ႔ရဘူး ။  မိန္းမေတြကုိ အိမ္မႈကိစၥေတြမွာပဲ ပုန္းခုိခုိင္းခဲ႔တယ္ ။ သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀ဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ အခ်ဳိပြဲတည္းတာထက္မပုိခံဘူး ။ ေနရာတုိင္းမွာ အရံလူသာလ်င္ျဖစ္ေနတာ ။ အလယ္ေခတ္ဥေရာပမွာဆုိရင္  သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ ၊ ပညာသင္ယူပုိင္နဲ႔ လူထုဘ၀ေတြထဲမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ခြင္႔မရွိခဲ႔ဘူး ။ ၁၉ရာစုအကုန္ျပင္သစ္မွာဆုိရင္ လူျမင္ကြင္းထဲကုိ သြားရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းကုိ ဖုံးသြားရတဲ႔ အထိပဲ ။ ဂ်ာမနီဆုိရင္ ေယာက္်ားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ မိန္းမေတြကုိ ေရာင္းစားပုိင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးရွိခဲ႔တယ္ ။ ၂၀ရာစုအေစာပုိင္းကာလအထိေတာင္မွာ မိန္းမေတြဟာ မဲေပးပိုင္ခြင္႔မရဘူး ၊ ဥေရာပမွာဆုိရင္ အစုိးရေနရာေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ခြင္႔မရွိဘူး။ အေမရိကန္ရဲ႕ ျပည္နယ္အမ်ားစုမွာလည္းမဲ႔ေပးႏုိင္ခြင္႔မရွိဘူး။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳထားတာမ်ဳိးမရွိဘဲနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ခြင္႔ကေန တားဆီးခံထားရတယ္ ။ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔ေယာက္်ားရဲ႕ ခြင္႔ျပဳခ်က္မရဘဲ သူ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကုိ ဆုံးမပုိင္ခြင္႔ မရွိဘူး။မိန္းမေတြဟာ ပညာသင္ၾကာခြင္႔မရွိဘူး ။ အလုပ္အကုိင္အမ်ားစုကေနလည္းတားဆီးခံရတယ္ ။ ယေန႔ကာလအထိ ကမၻာႀကီးရဲ႕ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရေတြမွာ ဒီလုိ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ဳိးရွိေနေသးတာေတြ႔ရမယ္ ။

မဲေပးပုိင္ခြင္႔ လႈပ္ရွားမႈ
            အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးညီလာခံကုိ ၁၈၄၈ နယူးေယာ႔ခ္ျပည္နယ္ေလး အတြင္းက ၿမဳိ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္တဲ႔ စနပ္ကာေဖာမွာ က်င္းပခဲ႔တယ္ ။   ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင္႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးပုိင္ခြင္႔ဆုိတဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာရပ္ကုိ အာရုံစုိက္ထား ခဲ႔တယ္ ။ ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာမွာ ဒီျပႆနာရပ္ကုိ ကုိင္တြယ္ေနခဲ႔တာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္မွ ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိရမယ္ ။                                                                                                                                                          ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးတဲ႔အခါမွာ ကၠတၳိယ၀ါဒီေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြမဲေပးပုိင္ခြင္႔ဟာ အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္၁၅မွာ ထည္႔သင္႔တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္ ၅က လူမ်ဳိးအေပၚအေျခခံၿပီး မဲေပးခြင္႔ကုိတားျမစ္ထားတာ ။  ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက အမ်ဳိးသမီးမဲေပးပုိင္ခြင္႔ကုိ ေထာက္ပံ႔ဖုိ႔ရာျငင္းပယ္ခဲ႔တယ္ ။  ၁၈၆၉မွာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမဲေပးခြင္႔ အဖြဲ႔အစည္းကုိိ အဲလိဇဘက္ဆက္တန္ နဲ႔ ၊ ဆူဆန္အမ္ေသာ္နီတုိ႔ႏွစ္ဦးက ဖြဲ႔တယ္ ။ ဥာဏ္အလင္းပြင္႔ေခတ္နိယာမျဖစ္တဲ႔ သဘာ၀ဥပေဒ အေပၚအေျခခံၿပီး မဲေပးပုိင္ခြင္႔ ေတာင္းဆုိတာ ။ အေမရိကန္ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ပါတဲ႔ အတုိင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမွန္သမွ် ရသင္႔ ရထိုက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ ႏႈိးဆြတယ္ ။ ၁၉၀၀ေလာက္မွာ  အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တုိင္းမဲေပးပုိင္ခြင္႔ကုိ စိတ္၀င္စားလာရတဲ႔ အေၾကာင္းက အေရွ႕ဥေရာပသားေတြ အလုံးအရင္းလုိက္ ၀င္ေရာက္အေျခခ်ေန ထုိင္လာတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ မူရင္းရွိေနတဲ႔ အေမရိကန္ေတြအားလုံး မဲေပးျခင္းရထားျခင္းျဖင္႔ ညီမွ်မႈကုိ ရယူထားရမယ္ ဆုိတဲ႔ စဥ္းစားပုံမ်ဳိးေတြ ေခတ္စားလာတယ္ ။ မဲေပးပုိင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ဒီေျပာင္းလဲမႈကုိ ကုိင္ၿပီး တြင္တြင္ေျပာၾကားေနၾကတာ။ လူသားဆန္မႈဆုိတာ ေယာက္်ားေရာ ၊ မိန္းမမွာပါ တူညီစြာရွိတဲ႔ အတြက္ တူညီတဲ႔ တန္းတူ အခြင္႔အေရးမ်ဳိးရရမယ္လုိ႔  ၊ တရားမွ်တမႈရွိရမယ္ စသျဖင္႔ ဒႆနဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္မႈေတြပါ လုပ္ၿပီး တုိက္ပြဲ ၀င္ၾကရတာ ။ ၁၈၉၄အေစာပုိင္းမွာ ကာရီခ်က္မင္းန္ကတ္က သူ႔ရဲ႕ မိန္းခြန္းတစ္ခုမွာ စာတတ္ေျမာက္သူ၊ အေမရိကန္ဖြား လူလတ္တန္းစား အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးပုိင္ခြင္႔နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားက၀င္ေရာက္လာသူေတြရဲ႕မဲကုိ ညီမွ်ေအာင္လုပ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။                                                                                                                                                                ကတ္ရဲ႕ မိန္းခြန္းပါအျမင္က အမ်ဳိးသမီးထဲမွာေတာင္အခြင္႔ထူးကုိ ထပ္ခြဲျခားလုိက္သလုိျဖစ္သြားတယ္ ။ ကၠတၳယ ၀ါဒအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေလသံထြက္ေနတဲ႔ အမ်ဳိးသမီးထုၾကားမွာလည္း အပ္ေၾကာင္းထပ္သြားတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားအမ်ဳိးသမီးေတြက လုပ္ခလစာ ၊ အလုပ္ခ်ိန္ ၊ ဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္ေပးမႈေတြကုိ ပုိစိတ္၀င္စား ၾကတယ္ ။ သူတို႔က အီလစ္ဆန္တဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ မဲေပးပုိင္ခြင္႔နဲ႔ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္ခြင္႔အခြင္႔အေရးေတြကုိ သိပ္စိတ္ မ၀င္စားၾကဘူး ။  သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ကၠတၳိယ၀ါဒီေတြရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းထက္ အလုပ္သမားသမဂၢထဲမွာသာ နစ္ျမဳပ္လုပ္ကုိင္ ဖုိ႔ စိတ္၀င္စားၾကတယ္ ။ ၁၈၉၀မ်ားမွာပဲ အမ္ေသာ္နီက အမ်ဳိးသမီးေတြမဲေပးပုိင္ခြင္႔အတြက္ အလုပ္သမားေတြ ေထာက္ခံ ေပးဖုိ႔ ပန္ၾကားတယ္ ။ သူမနဲ႔ သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလုံးဟာ အလုပ္သမားအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိးခ်က္ေတြ မပါဘဲနဲ႔ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္းဆုိတယ္  ။ သြားတူေနတဲ႔ အခ်က္က လူမည္းေတြကုိ ခြဲျခားတဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ေတြဆီက ေတာင္းဆိုခဲ႔တဲ႔ သူမကုိယ္တုိင္လည္း ျငင္းခဲ႔ဖူးတယ္ ။                                                      အဲလက္စ္ေပါလ္ဟာ  အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အမ်ဳိးသမီးမဲေပးပိုင္ခြင္႔ကုိ  အဂၤလန္က တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေတြရဲ႕ စံနမူနားကုိ ယူရင္ ျပန္ႏုိ္းၾကြားလာေအာင္လုပ္သူပဲ ။ အဂၤလန္မွာလည္း ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမဲေပးႏုိင္ခြင္႔ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္းဆုိတယ္ ။ ေတာင္းဆုိတဲ႔ေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးဆန္ဆန္နဲ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ တဲ႔အမူအရာကုိ အေျခခံၿပီး  လုိက္ပါမဲဆြဲတာ ။ ဒါေပမယ္႔ ၁၉၀၃မွာ အမ္မီလုိင္ ပန္ခတ္က သပိတ္ေတြဆက္တုိက္ေမွာက္ ၊ ဗုံးခြဲ ၊ သပိတ္တား စတဲ႔ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးၿပီး အုပ္စုခြဲလုပ္ျပန္ေရာ ။ သူတုိ႔ရဲ႕ နည္းေတြက တစ္ႏုိင္လုံးက လႈံ႕ႏုိးလုိက္တယ္ ။ ၁၉၁၈မွာ ၿဗိတိသွ်ပါလီမာန္က  အိမ္ပုိင္တဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ ၊ အိမ္ပုိင္တဲ႔ ေယာက္်ားရဲ႕ မိန္းမေတြ ၊ အသက္သုံးဆယ္ေက်ာ္ တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ရတဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မဲေပးပုိင္ခြင္႔ တုိးခ်ဲ႕ေပးလုိက္တယ္ ။                                                                                 ၿဗိတိသွ်လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိ လုပ္ၿပီး ေပါလ္ကလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေအာင္လုပ္ရ မယ္လုိ႔ ႏႈိးေဆာ္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးမဲေပးပုိင္ခြင္႔ ခရူးဆိတ္ စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရမယ္ ။ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြ ၊ ခ်ီတတ္လွည္႔လည္ေရးနဲ႔ ရဲေတြနဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေရးေတြလုပ္ရမယ္လုိ႔ လမ္းညြန္တယ္။ ၁၉၂၀မွာ အေမရိကန္ ကၠတၳိယ၀ါဒဟာ ေအာင္ပြဲရခဲ႔ တယ္။ အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္ ၁၉နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ မဲေပးပုိင္ခြင္႔အခြင္႔အေရးေပးခဲ႔ တယ္ ။ အေစာပုိင္းကၠတၳိယ၀ါဒရဲ႕အေရးအႀကီးဆုံး ပန္းတုိင္ အမ်ဳိးသမီးမဲေပးပုိင္ခြင္႔ ရၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အုိင္ဒီယုိလုိ ဂ်ီထင္ထင္ရွားရွားထပ္မရွိေတာ႔တာေၾကာင္႔ ကၠတၳိယ၀ါဒလည္း အလုိအေလ်ာက္ၿပဳိကြဲသြားတယ္ ။ တနည္းအားျဖင္႔ အုပ္စု ဆယ္ႏွစ္ခုေလာက္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျဖစ္သြားတယ္ ။ ဒီအုပ္စုေတြရဲ႕ ေနာက္ပုိင္းျပဳလုပ္ခ်က္ေတြမွာလည္း ကၠတၳိယ ၀ါဒရဲ႕သေဘာကုိမေတြ႔ရေတာ႔ဘူး ။ ဒီလစ္ဟာခ်က္ျဖည္႔တဲ႔ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးပါတီကုိ ေပါလ္က ေခါင္း ေဆာင္ဖြဲ႔စည္းတယ္ ။ အေမရိကန္ ဥပေဒေတြထဲက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံအသစ္ေတြေပး ရမယ္ ၊ ညီမွ်မႈအခြင္႔အေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြပုိမုိညီမွ်လာတဲ႔ အေျခအေနဆီကုိ ေရြ႕လ်ားသြား နုိင္ရမယ္ လုိ႔ ဆုိတယ္ ။  ဒါေပမယ္႔ တကယ္႔လက္ေတြ႔မွာ တုိက္ပြဲ၀င္မႈကေနွာင္႔ေႏွးေနတယ္ ။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ကၠတၳိယ၀ါဒီအမ်ားစုဟာ ေနရာတကာ ညီမွ်မႈကုိ ရွာေဖြတာမ်ဳိးမလုပ္ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင္႔လည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းမယ္႔ ဥပေဒေတြကုိ သာ တုိက္ရုိက္က်က်ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားၾကတယ္ ။ ဥပမာ အမ်ဳိးသမီး စက္ရုံ မွာ အလုပ္ခ်ိန္ကို အမ်ားဆုံး ရွစ္နာရီသာထားဖုိ႔ရာ ကာကြယ္ေရးဥပေဒဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔လုိက္ရာေရာက္တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလာမွျဖစ္တဲ႔အတြက္ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြကုိ မငွားေတာ႔ဘဲေနလိမ္႔မယ္ ျမင္တဲ႔ ဆန္႔က်င္တာပါ ။      အလုပ္သမားသမဂၢအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔၀င္ေတြၾကေတာ႔ ဒီဥပေဒဟာ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္ ။                                                                                      ကမၻာ႔စီးပြားပ်က္ကပ္နဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွစ္ခုဟာ ကၠတၳိယ၀ါဒဆုိင္ရာ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ႀကီးႀကီးမားမား ေခ်မႈန္းပစ္လုိက္တယ္ ။ စစ္ပြဲက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းကုိ ဖြင္႔ေပးလုိက္တယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ လည္း ကၠတၳိယ၀ါဒီေတြထူးထူးျခားျခားေတာင္းဆုိမႈေတြ မလုပ္ႏုိင္ေတာ႔ပဲ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားမႈေတြ ၿငိမ္သြားခဲ႔တယ္ ။  ဒါေပမယ္႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းက စစ္ပြဲၿပီးေတာ႔ ျပန္ပိတ္သြားတယ္ ။ စစ္တပ္ကေန ထြက္လာတဲ႔ ေယာက္်ားေတြက သူတုိ႔ေနရာမွာ အစားထိုး၀င္ေရာက္လာတဲ႔ အတြက္ပဲ ။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ ေဒါသထြက္ေစတယ္  ။ စစ္အၿပီးအေမ၇ိကန္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ၁၉၂၀ကထက္ ငယ္ငယ္ရြယ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က် ကေလးအမ်ားႀကီး ယူလာတယ္ ။ ၁၉၆၀မွာဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ၁၉၂၀ထက္ နည္းပါးေနတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။

ကၠတၳိယ၀ါဒ ဒုတိယလႈိင္း
            ၁၉၆၁ သမၼတ ဂၽြန္အက္ဖ္ကေနဒီက အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အေျခအေနအဆင္႔အတန္းအေပ ၚေလ႔လားစူးစမ္းဖုိ႔ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ခဲပတယ္ ။ ၿပီးေတာ႔ အယ္လီနာ ရုစဗဲ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္တယ္ ။ ၁၉၆၃အစီရင္ခံစာမွာ မိသားစုေတြကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးတာ ၊ မိခင္ဘ၀အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးတာေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေပးခဲ႔ေၾကာင္းဆုိလာတယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ အစီရင္ခံစားက အလုပ္အပုိင္ခဲြဲျခားမႈဟာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအားျဖင္႔ ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚေနတာ ၊ လစာမညီမွ်မႈ ၊ ဥပေဒေတြမွာ မညီမွ်မႈ ၊ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြ အတြက္ မဆုိစေလာက္ အေထာက္အပ႔ံေတြျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အတြက္ ညီမွ်တဲ႔ လစာေပးေရး ၊ ညီမွ်တဲ႔ အလုပ္အကုိင္အခြင္႔အလမ္းေပၚေပါက္ေရး၊  ကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈစနစ္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ေရး ေတြကုိပါတင္ျပေပးခဲပတယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ ၁၉၆၃ လုပ္ခလစာညီမွ်ေရးဥပေဒဟာ ပထမဆုံးအာမခံခ်က္ျဖစ္ခဲ႔တယ္ ။ ၁၉၆၄မွာ ေတာ႔  လိင္အရအလုပ္အကုိင္ခြဲျခားျခင္းကုိ တားျမစ္တဲ႔ ဥပေဒျပဌာန္းေပးခဲ႔တယ္ ။ 
                   တစ္ခ်ဳိ႕က ဒီေလာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ဘူးလုိ႔ျမင္ၾကတယ္ ။ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ေၾကညာေတြဟာ လိင္အရ အလုပ္ အကုိင္အခြင္႔အလမ္းေတြကုိ ခြဲျခားတုန္းပဲ ။ ျပည္နယ္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ဆုိရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကုိယ္၀န္တားျမစ္မႈကန္႔သတ္ ထားတာေတြရွိေသးတယ္ ။ မုဒိန္းက်င္႔ခံရတာ ၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရ တာေတြလည္းအေျမာက္အျမားပဲ ။  ၁၉၆၀ေနာက္ပုိင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အသိဟာ  ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္းေနရာယူ အျမစ္တြယ္လာတယ္ ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ေတာ႔ ဒုတိယလႈိင္း ကၠတၳိယ၀ါဒလုိ႔ ေခၚတယ္ ။ အသက္အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အေတြးအေခၚမွာ ၿခဳံငုံမိထားတာကုိေတြ႔ ရမယ္ ။ လူမႈလိင္ ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ ညီမွ်မႈသေဘာသဘာ၀ေတြကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးၾကတယ္ ။
                 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ နုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း(NOW) ကေန ဥပေဒအရညီမွ်မႈအတြက္ ကန္ဖိန္းတစ္ခုလုပ္ ႏႈိးေဆာ္လုိက္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင္႔အေရးတုိက္ပြဲ၀င္မယ္႔ အုပ္စုေတြက ထုိင္ဆႏၵျပတာ ၊ ခ်ီတက္တာေတြလုပ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔အဓိက ေတာင္းတာက  ေကာလိပ္သင္ရုိးညြန္းတမ္းေတြမွာ မိန္းမစာေရးဆရာမေတြမရွိတာကေန အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေခၚေ၀ါသုံးႏႈန္းရင္ Ms ရယ္လုိ႔သာေခၚေ၀ၚသုံးစြဲဖုိ႔အထိပါ၀င္တယ္ ။ ဆုိလုိတာက အမ်ဳိးသမီးေတြ အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းဆုိတာ မိခင္နဲ႔ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ကုိင္ေနရတယ္ဆုိတဲ႔ အေနအထားတစ္ရပ္မပါ၀င္ေအာင္လို႔ပဲ ။ က်န္းမာ ေရး ဌာနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ မုဒိန္းက်င္႔ခံရရင္ စိ္တ္ပုိင္းနဲ႔လူမႈေရးပုိင္း ေစာင္႔ေရွာက္ေပးတဲ႔ စင္တာေတြကုိ ေထာင္ခဲ႔တယ္ ။ ကေလးေတြအတြက္ထုတ္တဲ႔ စာအုပ္မွာပါေနတဲ႔ လိင္အရခြဲျခားမႈအေတြးအေခၚေတြကုိ ျပန္လည္ေရးဆြဲၾကတယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဥပေဒလည္း ျဖစ္ထြန္းလာတယ္ ။ ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြမွာ  အမ်ဳိးသမီးေလ႔လာေရး အုပ္စုေတြကုိတည္ေထာင္တယ္ ။ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမားေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြကုိ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးေစတယ္ ။ အလုပ္အကုိင္ေတြမွာ ေယာက္်ားေတြ လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးေနတာကုိ ေရွာင္ရွား ဖုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြက ေလယဥ္ပုိက္ေလာ႔ အလုပ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား ၊ စစ္သား ၊ ဘဏ္ နဲ႔ ကားဒရုိင္ဘာ အလုပ္ေတြကုိ  စတင္ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ၾကတယ္ ။ ပထမလႈိင္းနဲ႔ မတူတာက ဒုတိယလႈိင္း ကၠတၳိယ၀ါဒဟာ  ခုိင္မာတဲ႔ သီအုိရီဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္းမႈေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္တာပဲ ။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဖိနွိပ္မႈနဲ႔ မိသားစုအခန္းဂ႑မွာ သာမကဘူး။ လူမႈလိင္ရဲ႕သဘာ၀ကုိပါ သီအုိရီနည္းေဆြးေႏြးရွာေဖြၾကတယ္ ။                                                                     ၂၀ရာစုအကုန္မွာမွ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ ကၠတၳယ၀ါဒီေတြက အာရွ ၊ အာဖ၇ိက ၊ လက္တင္အေမရိကက ကၠတၳိယ၀ါဒလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာတာ။ ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံ ေတြမွာ မိန္းမေတြဟာ လူထုေရွ႕ေမွာက္မွာ မ်က္ႏွာကုိ ဖုန္းအုပ္ထားတာ၊ အဓမၼအိမ္ေထာင္ျပဳခံရတာ၊ မိန္းခေလးေမြးရင္ သတ္ျဖတ္ပစ္တာ ၊ မုဆုိးမေတြကုိ မီးရႈိ႕သတ္ျပစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမလိင္အ၈ၤါကုိ ျဖတ္ေတာက္ပစ္တာေတြကုိေတြ႔တဲ႔ အခါ အေတာ္ကေလးတုန္လႈပ္သြား ၾကတယ္ ။အေနာက္တုိင္း ကၠတၳိယ၀ါဒီေတြကုိ ဒါကုိ ၾကည္႔ၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ တတိယ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ျမင္လာၾကတယ္ ။ ဒီလူမႈေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္ဖုိ႔က  အဲဒီေဒသ က အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈနဲ႔ တကယ္ဘ၀ေတြမွာ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္မဟုတ္တဲ႔ အရာမ်ုဳိးေတြလုိ ျမင္ထားတယ္ဆုိတာကုိ နားလည္မႈမရွိၾကဘူး ။ အာဖရိကမွာေတာ႔ ဥေရာပကုိလုိနီ၀ါဒေၾကာင္႔အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အဆင္႔အတန္းဟာ တျဖည္းျဖည္ တုိက္စားခံရတယ္ ။ အဲဒီေဒသေတြမွာ သိထားတာက ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒထက္ ေယာက္်ားႀကီးဆုိမႈဟာ အဓိက ျပႆနာ ႀကီးပဲ ဆုိတာဟာ ေၾကာင္ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္နုိင္တယ္ ။                                                                                          ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီးႏုိင္ငံနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲနုိင္ငံက အမ်ဳိးသမီးေတြၾကားထဲက ပဠိပကၡေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံေတြမွာ သိသိသာ သာထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေနတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။ ၁၉၈၀ ကုလသမဂၢရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ကမၻာ႔ညီလာ ခံ ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ  ဖြံ႔ၿဖဳိမႈအနည္းငယ္သာရွိေသးတဲ႔ တုိင္းျပည္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုနဲ႔ မတုိင္ပင္ဘဲ မ်က္ႏွာကုိ ဖုံးအုပ္ထားတာနဲ႔ အမ်ဳိး သမီးလိင္အဂၤါကုိျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုိ ညီလာခံရဲ႕ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေရးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တာကုိ ကန္႔ကြက္ၾကတယ္ ။ ၁၉၉၄ ကုိင္ရုိမွာလုပ္တဲ႔ လူဦးေရနဲ႔ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာညီလာခံမွာ  တတိယ ႏိုင္ငံကအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ေတြဟာ ေဆြးေႏြးမယ္႔အေၾကာင္းအရာကုိ သူတုိ႔စိတ္ႀကဳိ္က္လုပ္ထားတဲ႔ အတြက္ ကန္႔ကြက္ၾကျပန္တယ္ ။ ကန္႔ကြက္သူေတြက မဖြံ႔ၿဖဳိးမတုိးတက္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ သြား ေစလိမ္႔မယ္ ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔႔ေဆြးေႏြးခ်င္ၾကတာ ။ ဒီအစားလက္ေတြ႔မွာ ေဆြးေႏြးတာက ပဠိသေႏၶ တားျခင္းနဲ႔ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသာျဖစ္ေနတဲ႔ အတြက္ပဲ ။ ၁၉၉၅ ေပက်င္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔ ညီလာခံမွာ  တတိယႏုိင္ငံက အမ်ုဳိးသမီးေတြက   အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ လိင္အရခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ကုိ သာဦးစားေပးေဆြးၿပီး မဖြံ႔ၿဖဳိးေသးတဲ႔ ႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ အေရးႀကီးတဲ႔ အဆုိျပဳခ်က္ေတြကုိ ထည္႔သြင္းေဆြေႏြး တာမလုပ္တဲ႔ အတြက္ ေ၀ဖန္ၾကတယ္ ။                                                                                                               ႏွစ္ဆယ္ရာစုအဆုံးသတ္မွာ ကမၻာအႏွံ႔အျပားက အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ေတြအတြက္ လုပ္ကုိင္လာၾကၿပီးဆုိတာကုိ ျမင္လာရပါပီ ။ အာဖဂၢနစ္စတန္လုိႏုိင္ငံေတြမွာေတာ႔ ကၠတၳိယ၀ါဒဆုိတာ အလုပ္ေကာင္း ေကာင္းမလုပ္ႏုိင္ဘူး ။ အာဖရိကႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ ကၠတၳိယ၀ါဒီေတြက အမ်ဳိးသမီးအဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း ကုိ ျဖတ္သိမ္းေပးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ႔တယ္ ။ အေနာက္ကမၻာမွာေတာ႔ ကၠတၳယ၀ါဒဟာေခတ္ၿပဳိင္လူေနမႈဘ၀ရဲ႕ ရႈေထာင္႔ တုိင္းကုိ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္တယ္  ။ လိင္အရခြဲျခားထားတဲ႔ ဘာသာစကားေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ခဲ႔သလုိ ၊ အကယ္ဒမစ္နယ္ ပယ္မွာ  အမ်ဳိးသမီးေလ႔လာမႈပညာ လုိပညာရပ္မ်ဳိးကုိေတာင္ထြက္ေပၚလာေစတယ္  ကၠတၳယ၀ါဒေၾကာင္႔ အားကစား ၊ ကြာရွင္ျပတ္စဲမႈဥပေဒ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေလ႔အက်င္႔နဲ႔ ဘာသာေရးေတြမွာ ႀကီးႀကီးမားမားအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔တာပါပဲ ။

ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ
            ၁၇၈၃နဲ႔ ၁၈၈၈ အေနာက္ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကတုိ႔ရဲ႕ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းမႈဟာ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာတစ္ ေလ်ာက္ ကၽြန္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ကၽြန္ျပဳျခင္းေတြ အားလုံးနီးပါးေလာက္အဆုံးသတ္သြားဖုိ႔ရာ အေရးပါခဲ႕တယ္ ။ ေပၚတူဂီေတြဟာ အာဖရိက အေနာက္ကမ္းရုိးတန္းကုိ ၁၄၂၀မွာ စတင္ရွာေတြ႔ၿပီး  ကၽြန္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၿပီး အက်ဳိး အျမတ္ကုိရွာေဖြခဲ႔တယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ရွာေဖြ႔ေတြ႔ရွိလာတဲ႔ ေျမာက္အေမရိကတုိက္ ၊ ေတာင္အေမရိကတုိက္နဲ႔ အေနာက္ အင္ဒီးနယ္ေတြဟာ သူတုိ႔အတြက္စုိက္ခင္ေတြလုပ္ဖုိ႔ရာ လုပ္အားလုိ႔လာတဲ႔အတြက္ ကၽြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးဟာ ႀကီးမားတဲ႔ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ႔တာ ။ ၁၆နဲ႔ ၁၉ရာစုၾကားမွာ  အာဖရိကန္ေပါင္း ၁၂သန္းေလာက္ဟာ အတင္းအဓမၼ အေမရိကတုိက္ကုိ ပုိ႔ၿပီးေရာင္းစားခံခဲ႔ရတာပါ ။                                                                                                              လူအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္မႈရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈနဲ႔ လူသားမဆန္မႈဟာသိသားထင္ရွားေပမယ္႔ ကၽြန္စနစ္ကုိ နည္းနည္းပါးပါးေလာက္ကန္႔ကြက္မႈဟာ ၁၈ရာစုေလာက္မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔တာ ။ ေၾကာင္းက်ဳိးဆင္ျခင္မႈ အေျခခံတဲ႔ ဥာဏ္အလင္းပြင္႔ ဒႆနပညာရွင္ေတြက ကၽြန္စနစ္ဟာ လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင္႔အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာပဲလုိ႔ စတင္ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ႔ၾကတယ္ ။ ေကြကြာနဲ႔ တျခားဧ၀ံဂလိဘာသာေရးအုပ္စုကလည္း ခရစ္ယန္အရည္အေသြး မရွိတဲ႔ လုပ္ရပ္လုိ႔ ေထာက္ျပတယ္။ ၁၈ရားေႏွာင္းပုိင္းမွာ ကၽြန္စနစ္ကုိ ကုိယ္က်င္႔တရားအျမင္ကေန သေဘာမတူမႈဟာ ပုိၿပီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတယ္ ။ အဲဒီကလာမွာ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းခ်င္တဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ နည္းနည္းပါးပါး ေအာင္ပြဲခံလာတယ္  ။ ၿဗိတိန္မွာ ၁၇၇၂ခုနွစ္မွာ အေနာက္အိႏၵိယန္းစုိက္ခင္ပုိင္ရွင္ ေတြဟာ ၿဗိတိန္မွာ ကၽြန္ပုိင္ခြင္႔မရွိလုိ႔ ဥပေဒခ်မွတ္တယ္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ႔ ၁၇၇၇နဲ႔ ၁၈၀၄ၾကားထဲမွာ ေျမာက္ေမရီလန္းမွာရွိတဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ အားလုံး ကၽြန္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တယ္ ။                                                                                                               ဒါေပမယ္႔ ကၽြန္စနစ္ဆန္႔က်င္တဲ႔အသိဟာ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ေပၚကုိေတာ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနည္းငယ္ သာရွိေနခဲ႔တာ ။ အထူးျဖင္႔ အေမရိကန္ေတာင္ပုိင္ ၊ အေနာက္အင္ဒီးစ္နဲ႔ ေတာင္အေမရိကစုိက္ခင္ေတြထဲက ကၽြန္ေတြ ေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ သိပ္မရွိလွဘူး ။ ဒါေပမယ္႔ ဒီလုိ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းေနတာကုိ မႀကဳိက္တဲ႔ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေမရိက ရဲ႕ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးသမားေတြဟာ ၁၈ရာစုမွာ ၿဗိတိန္ကုိလိုနီနယ္ေတြနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ အာဖရိကန္ ကၽြန္ေတြတင္ပုိ႔ျခင္းကေန တားျမစ္ပိတ္ပင္လုိက္တယ္ ။ ၀ီလ်ံ ၀ီဘာဖုိ႔စ္နဲ႔ ေသာမတ္ ကလပ္ဆင္တုိ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ ၿဗိတိန္ကုိလုိနီေတြကုိ ကၽြန္ေတြတင္ပုိ႔ျခင္းဟာ ၁၈၀၇မွာ လုံး၀ရပ္စဲသြားတ္ယ ။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကၽြန္တင္ပုိ႔ျခင္းကုိ တားျမစ္တယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ၁၈၆၂ခုနွစ္ ကၽြန္ေတြကုိ ခုိးယူပုိ႔ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိေနေသးတယ္ ။ 
                                                                                                                                                 ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးအင္အားစုေတြဟာ  ကၽြန္ေတြအားလုံးလြန္ေျမာက္ဖုိ႔ရာ အထူအာရုံစုိက္တယ္ ။ ၁၈၃၈မွာ ၿဗိတိသွ်ပုိင္အေနာက္အင္ဒီးစ္မွာ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ႏုိင္တယ္ ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ျပင္သစ္မွာ ဖ်က္သိမ္းတယ္ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အေျခအေနက ပုိၿပီး ရႈပ္ေထြတယ္ ။ အေေၾကာင္းက ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္၁၁ခုရဲ႕ ဆုိက္ခင္းေတြမွာ လူမႈေရးေရာ ၊ စီးပြားေရးပါ ကၽြန္ေတြအေပၚအေျခခံထားလို႔ပဲ ။ ဒါအျပင္ ေတာင္ပုိင္းရဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ အတြက္ ကၽြန္ေတြဟာ အသက္ေသြးေၾကာကုိ ျဖစ္ေနခဲ႔တာ။ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးသမားေတြက ကၽြန္ေတြရွိေနျခင္းဟာ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး ကုိယ္က်င္႔ပုိင္ဆုိင္ရာ ပ်က္ယြင္းမႈကုိ ေဖာ္ျပေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပၾက တယ္ ။ ၁၈၃၁ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွာေတာင္ပုိင္းကေတာ႔ သူ႔ကၽြန္ေတြကုိ အေတာ္ကေလး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား၇တယ္ ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးသမားေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ပထမနည္းဗ်ဴးဟာ ျဖစ္တဲ႔ တျဖည္း ျဖည္းေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးဟာ မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိတာသိလာၿပီး ။စစ္ဗ်ဴဟာေျမာက္ ကၽြန္စနစ္တုိက္ဖ်က္ဖု႔ိ ႀကဳိးစားလာတယ္ ။ စစ္ေရးေပၚလစီတစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး ဥေပဒနဲ႔ ကၽြန္စနစ္ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလုိက္တယ္ ။
                ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ႔ ကၽြန္စနစ္တုိက္ဖ်က္သူေတြက အေမရိကန္ကၽြန္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူမႈအဖြဲ႔အစည္း (၁၈၃၃-၇၀)ကုိ တည္ေထာင္သူ ၀ီလ်ံလြဳိဒ္ ဂါရစ္ဆင္၊ေနာကဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြထဲက သီအုိဒုိ ၀ဲလ္ဒ နဲ႔ သီအုိဒုိပါကား ၊ ပညာတတ္ေတြထဲက ၀စ္တီယာ ၊ ရပ္ဆဲလုိ၀ဲလ္ ၊ မာရီယာ ခ်ဳိင္း ၊ ယခင္ကၽြန္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္လာသူလူမည္းထဲက ဖရက္ဒရစ္ ေဒါက္ကလပ္ ၊ ၀ီလ်ံဘေရာင္းတုိ႔ပဲ ။ အေမရိကန္ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးေၾကာင္႔ ေျမာက္နဲ႔ေတာင္ ဟာမိုနီ ျဖစ္ေနတာကုိ ထိခုိက္သြားႏုိင္တဲ႔ အေျခအေနကုိ ျမင္ၾကတယ္ ။ ေျမာက္ပုိင္းက လူထုကုိက ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးေပၚ လစီကုိ ခံယူလုိစိတ္မရွိၾကဘူး ။ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ အစြန္းေရာက္လြန္းတယ္ဆုိၿပီး မယုံၾကည္ၾကဘူး ။ဒါေပမယ္႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ အရွိန္အဟုတ္ႀကီးမားေအာင္လုပ္ေပးလုိက္တဲ႔ အခန္းဂ႑ေတြလည္းရွိတယ္ ။ အဓိက အခ်က္ကေတာ႔ ကၽြန္စနစ္က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္တဲ႔ ေအဗရာဟင္ လင္ကြန္း သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ႔ အခ်က္ပဲ ။  လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ရာ လင္ကြန္းရဲ႕ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင္႔အသက္၀င္လာတယ္။  ေတာင္ပုိင္းရဲ႕ ခြဲထြက္လုိမႈေၾကာင္႔ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္(၁၈၆၁- ၆၅)ျဖစ္လာတယ္ ။ ကၽြန္ေတြကုိ လြတ္ေျမာက္ခြင္႔ေပးေၾကာင္းကုိ ၁၈၆၃မွာ ေၾကညာလိုက္တယ္ ။ေနာက္ၿပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းက တျခားေသာ ကၽြန္ေတာ္ေတြကုိပါ လြတ္ေျမာက္ခြင္႔ေပးခ်င္တဲ႔အတြက္ ၁၈၆၅မွာ  ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္ ၁၃အျဖစ္ျဖည္႔စြက္ လုိက္တယ္ ။                                                                                                                                                              ကၽြန္စနစ္ေနာက္ဆုံးက်န္ေနေသးတာကေတာ႔ လက္တင္အေမ၇ိကပဲ ။ တစ္ကမၻာလုံးက ကၽြန္စနစ္လြတ္ေျမာက္ ခြင္႔ေပးဖုိ႔ရာ ဖိအား၀ုိင္းေပးၾကတယ္ ။ ၁၈၈၀နဲ႔ ၈၆မွာ က်ဴးဘား ၊ ၁၈၈၃နဲ႔ ၈၈မွာ ဘရာဇီး မွာ ကၽြန္စနစ္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ တယ္ ။ အာဖရိကန္ေတြကုိ ကၽြန္ျပဳမႈဟာ ကမၻာႀကီးမွာ ရပ္ဆုိင္းသြားခဲ႔တယ္ ။

ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားမႈ
            ၁၉၅၀ခုနွစ္ေႏွာင္းပုိင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စမွာ အာဖရိကန္အေမရိကန္ေတြရဲ႕နုိင္ငံသား အခြင္႔အေရးေတာင္း ဆုိမႈဆိုင္ရာ လူထုလႈပ္ရွားမႈစလာတယ္ ။ ေတာင္ပုိင္နယ္ေတြ လူထုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္လုပ္ေပးထားတဲ႔ ဘတ္စကာ လုိအရာမ်ဳိးေတြကုိ လူမ်ဳိးေရးအရ ခြဲထားတဲ႔ အဆင္ပုံစံကုိ ရုိက္ခ်ဳိးဖုိ႔ၾကဳိးစားၾကတာ။ ၁၈၆၅-၇၇ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ကာလၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ လူမည္းေတြအတြက္ ညီမွ်မႈအခြင္႔အေရးေတြကုိ ရရွိဖုိ႔ရာ လႈပ္ရွားမႈပါပဲ ။ လႈပ္ရွားမႈေတြက အၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္ေရးေတြအေပၚအေျခခံတယ္ ။                                                                            ၁၇၈၇မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ လူမည္းကၽြန္ေတြရဲ႕ နုိင္ငံသားအခြင္႔အေရး အာမခံခ်က္ေတြကုိ ျငင္းပယ္တယ္ ။ ကၽြန္ေတြကုိလည္း ဘာမွ လြတ္ေျမာက္ခြင္႔မေပးဘူး ။၁၈၆၅-၇၀မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္ ၁၃ နဲ႔ ၁၅ကေန တစ္ဆင္႔ အေမရိကန္လူမည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ကုိ စတင္ေပးအပ္လာတယ္ ။၁၈၇၅ ႏုိင္ငံသားဥပေဒမွာ လူမည္းေတြဟာ ျပည္သူေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ အစုိးရက ဖန္တီးေပးထားတဲ႔အရာေတြကုိ လူျဖဴေတြနဲ႔တန္းတူရည္တူ ခံစားႏုိင္ငံခြင္႔ေဖာ္ျပေပးထားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ၁၈၈၃မွာ တရားရုံးခ်ဳပ္က  ဒီဥပေဒ ျပဳမူကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရွာင္းရွားခဲ႔တယ္ ။ ၁၉၀၀မွာ ေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ အေနာက္ပုိင္းေတြက ျပည္နယ္၁၈ခုက လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ဆန္႔က်င္တဲ႔လူထုေပၚလစီတစ္ခုကုိ ဥပေဒျပဳျပဌာန္းခဲ႔တယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ေတာင္ပုိင္း ဥပေဒသစ္ေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ မဲေပးပုိင္ခြင္႔မရွိတာေတြကုိ အားျဖည္႔ေပးတယ္ ။ တရားရုံးခ်ဳပ္ကလည္း “ညီတူညီမွ်ရွိတယ္ ၊ ဒါေပမယ္႔ သီးသန္႔ဆီရွိရမယ္ လုိ႔ ၁၈၉၆ Plessy v. Ferguson အမႈမွာ စီရင္ခ်က္ခ်လုိက္တယ္ ။ဒါေၾကာင္႔  လူျဖဴေတြကေန လူမည္းေတြကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံဖုိ႔ဟာ တရား၀င္ျဖစ္သြားတယ္။                                                                                          ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ လက္နက္စက္ရုံေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေလ်ာ႔က်ခဲ႔တယ္ ။ ၁၉၄၀ကေန ၅၀အတြင္းမွာ လူမည္းမ်ား ဘ၀တုိးတက္ေရးအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔အစည္းကေန တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕မွာ အေရးပါတဲ႔ အမႈေပါင္းမ်ားစြာကုိျပဳလုပ္ ခဲ႔တယ္ ။ သူတုိ႔က ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဟာ ပညာေရးနဲ႔ လူထုေရးရာေတြရဲ႕ အတြင္းပုိင္းမွာကုိက မညီမွ်မႈျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာတယ္  ။ တရားရုံးခ်ဳပ္က ၁၉၅၄ေမလ၁၇ရက္ေန႔ Brown v. Board of Education of Topeka အမႈမွာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈပစၥည္းေတြကုိ အသားအေရာင္အရခြဲျခားထာမႈဟာ မညီမွ်ျခင္းပဲ ဒါေၾကာင္႔ ကြန္စတီက်ဴး ရွင္းနဲ႔လည္း မညီညြတ္ဘူးလုိ႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ႔တယ္ ။ ဒီစီရင္ခ်က္ဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာ ေစမယ္႔ တြန္အားျဖစ္ၿပီး လူျဖဴတစ္ခ်ဳိ႕ကလည္း လူမည္းေတြအေပၚ စာနာေထာက္ခံလာေစဖုိ႔ရာ ႏႈိးဆြေပးလုိက္တာျဖစ္ တယ္ ။                                                                                                                                                                      ေမာင္႔ဂုိမာရီမွာ လူမည္းအမ်ဳိးသမီး ရုိစာပါ႔ခ္ဟာ  ဘတ္စ္ကားေပၚ အာဖရိကန္ေတြစီးတဲ႔ အပုိင္းေပၚကုိေရြ႕ ေပးဖုိ႔ရာ ျငင္းဆုိတဲ႔အတြက္ အဖမ္းခံရတယ္ ။ လူမည္းေတြက သူမအဖမ္းခံရတာကုိ ကန္႔ကြတ္တဲ႔အေနနဲ႔ ဘတ္စကား စနစ္ကုိ  သူတုိ႔ေဒသတြင္းမွာ တစ္ရက္သပိတ္ေမွာက္တယ္ ။ ဒီေဒသတြင္း ဆႏၵျပမႈကုိ မာတင္လူသားကင္း က သမုိင္း၀င္ တြန္းအားအျဖစ္ေျပာင္းလဲျဖစ္နုိင္တယ္ ။ ေဒသတြင္းသပိတ္က အင္အားႀကီးမားတဲ႔ လူထုဆႏၵျပမႈျဖစ္လာတယ္  ။ ေမာင္႔ ဂုိမာရီသပိတ္ ၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ  ဘတ္စ္ကားကုမၼဏီက ခြဲျခားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တယ္ ။ အဲဒီေနာက္မွာ ဘတ္စကာ သာမကဘူး တျခားေသာနယ္ပယ္အသီးသီးက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြအေပၚ ဆန္႔က်င္တဲ႔ သပိတ္ေတြ ေပၚေပါက္လာ ေတာ႔ တာပါပဲ ။၁၉၅၅နဲ႔ ၆၀ေလာက္မွာ ေက်ာင္းေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နဲနဲ တုိးတက္လာတယ္ ။ 
                   ၁၉၆၀မွာ  ေျမာက္ကယ္ရုိလုိင္းနားက ေန႔လည္းစာစာတဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အစည္းကေန သပိတ္ေမွာက္တဲ႔ အေနနဲ႔ ထုိင္သပိတ္ဆႏၵျပတယ္ ။ သပိတ္ေမွာက္ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင္႔ မဟတၱမ ဂႏၵီရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္ဆန္႔က်င္ေရးနည္းနာေတြနဲ႔ ဆႏၵျပတယ္ ။ ေနာက္ စတုိးဆုိင္ေတြ၊ စူပါမားကတ္ေတြ၊ စာၾကည္႔တုိက္နဲ႔ ရုပ္ရွင္ရုံေတြမွာပါ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ေလ်ာ႔က်လာဖုိ႔ တြန္းအားေပးၾကတယ္ ။ ၁၉၆၁မွာ လႊတ္ေတာ္က လြတ္လပ္စြာ စီးနင္းလုိက္ပါခြင္႔ ကုိ ျပဌာန္းတယ္ ။ ပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံေရးေတြကုိ တားျမစ္လိုက္တယ္ ။ စက္တင္ဘာလမွာ တျခားေသာနယ္ပယ္ေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြကုိပါ ထပ္ၿပီးဆႏၵျပၾကတဲ႔ အခါ ေက်ာင္းသားေပါ�€

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...