Thursday, August 2, 2012

အေနာက္ဘက္တံတိုင္းသို႕ လွမ္းၾကည့္ျခင္း (၄)


by ၿငိမ္းေအးအိမ္ on Thursday, August 2, 2012 at 9:53pm 

(၄)
ရခိုင္ေဒသသို႕ ဘာသာျခား တိုင္းတပါးသားမ်ား မည္သည့္အခ်ိန္က မည္သို႕ေရာက္ရွိလာၾကေၾကာင္း ေျခရာ ေကာက္မိသည္။
ဗုဒၶဘာသာ သက္ဦးဆံပိုင္ ရခုိင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တစ္ထီးတစ္နန္းျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးစည္ပင္စြာေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္ေဒသသို႕ စစ္တေကာင္းသားမ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈသည္ ရခိုင္အင္ပါယာႀကီးကို စစ္တေကာင္းနယ္အပါအ၀င္အထိ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္။ ရခိုင္ဘုရင္တို႕ ဒကၠာႏွင့္ စစ္တေကာင္းကို လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံး လိုက္ရေသာ 1666 စစ္ပြဲမတိုင္မီအထိ ထုိအရပ္ ေဒသ(ဒကၠာ၊စစ္တေကာင္း)တို႕သည္ ရခိုင္တို႕ ပိုင္ေျမျဖစ္ခဲ့သည္။

(၁၅)ရာစုတြင္ စစ္ႏိုင္ရခိုင္ဘုရင္တို႕က သုံ႕ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ  မြတ္ဆလင္မ်ားကို ရခိုင္ေျမရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အျခားအမႈထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခိုင္းေစျခင္းျဖင့္ ဘေဂၤါနယ္သားမ်ား ရခိုင္တြင္ စတင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားကို ေက်းကၽြန္မ်ားအျဖစ္ အမ်ားဆံုးပို႔ခဲ့ေသာအခ်ိန္မွာ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းရာဇာၾကီး၏ ဆန္ဒြပ္ကၽြန္းသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
 ထိုႏွစ္ကာလရွည္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ရခုိင္တို႕က အုပ္ခ်ဳပ္သူအရွင္သခင္ျဖစ္ၿပီး ဘေဂၤါသားတို႕က စစ္ရႈံးသူ/ သုံ႕ပန္း/ ေက်းကၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီကာ ထိုဆက္ဆံေရးသည္ မေျပာင္းမလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္မူ တိုင္းတပါးမွ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားက လူအင္အား၊ ကြန္ယက္အင္အား၊ ေနာက္ကြယ္မွ စီမံကိန္းရွိရွိ ေထာက္ပံ့မႈ အင္အား မ်ားကိုအသုံးျပဳကာ ဇာတိသားရခိုင္မ်ားအား ႏိုင့္ထက္စီးနင္းျပဳကာ သတ္ျဖတ္ညွင္းဆဲ ေမာင္းထုတ္သည္အထိ အေျခအေနမ်ားက ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

(၁၇)ရာစုတြင္မူ အေနာက္ဘက္မွလာေသာ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ရခိုင္တို႕သည္ ကၽြန္ေရာင္းကၽြန္၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေစ်းကြက္သို႕ တင္ပို႕ေရာင္းခ်ရန္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ဘေဂၤါနယ္သားမြတ္ဆလင္မ်ား သည္ ရခိုင္လယ္ယာမ်ား၊ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမႈထမ္းျခင္းမ်ားတြင္ ကၽြန္မ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ၾကရင္း အေျခက်လာၾက ျပန္သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ တိုင္းတပါး သားတို႕ေရာေႏွာေနထိုင္လာၾက၏။ သို႕ေသာ္ မြတ္ဆလင္ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုလည္း ရွိေသးေၾကာင္းကို ၀ီကီစာမ်က္ႏွာတစ္ခုတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ တို႔ပါအမႈေတာ္တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔ကိုရခိုင္တို႔က “ကမန္”ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ေရွးရခိုင္တြင္ ေလးသည္ေတာ္ကို “ကမန္” ဟုေခၚသည္။ ၁၆၆၀ ျပည့္နွစ္က ဘဂၤလားဘုရင္ “ရွာရႈဂ်ာ” ေျမာက္ဦးသို့ ခိုဝင္လာစဉ္က ေနာက္ပါအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေခၚသည္။ အာဖဂန္ အႏြယ္စပ္ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ရခိုင္စကားနွင့္ အမည္တို့ကို သံုးစြဲႀကသည္။ လူဦးေရသံုးေထာင္ေလာက္ ရွိသည္။ သီးျခားရြာရွိျပီး လူမ်ိုး ေရာေနွာမႈ နည္းပါးသည္။ ယင္းမူဆလင္ဘာသာ၀င္ ကမန္လူမ်ိဳး တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၌ ျပႆနာ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာ ရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္၌ ဤကဲ့သို႔ မူဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား“ကမန္”လူမ်ိဳး ရွိသည္ကိုပင္ သတိျပဳ မိၾကဖူးမည္ မဟုတ္ေပ။

`          ဤအခ်က္သည္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟု အမည္တပ္သူတို႕က ၎တို႕ကိုယ္၎တို႕ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ပုံဖ်က္ေျပာဆိုေနမႈသည္မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ရခိုင္မြတ္ဆလင္ဆုိသည္မွာ ကမန္လူမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကြဲျပားေစခဲ့သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႕သာ ေရွးယခင္ကတည္းက မြတ္ဆလင္ဘာသာကို မုန္းတီးသူ၊ လက္မခံသူမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၾကမည္ဆိုလွ်င္ “ကမန္”တို႕သည္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား ျဖစ္လာဖြယ္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားလြန္းေသာ ရခိုင္ေျမ၊ ရခိုင္ေရတြင္ မြတ္ဆလင္တို႕ ေျခခ်ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးခြင့္ရွိခဲ့မည္မဟုတ္။

1824တြင္ ျမန္မာတို႕စစ္ရႈံးေသာအခါ၊ အဂၤလိပ္တို႕က ရခိုင္ႏွင္ တနသၤာရီကို သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္ပိုင္ ဘဂၤလားေဒသသည္ ရခိုင္ေဒသႏွင္ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္သြားခဲ့၏။

1839တြင္ အဂၤလိပ္တို႕၏ ေျမရိုင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ေရးအစီအမံအရ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ေျမယာအေျမာက္ အမ်ား ကိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေျမယာမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ လုပ္သားအင္အားအမ်ားအျပားကို စစ္တေကာင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား၊ မဒရပ္မွ ဆူရတီမ်ားျဖင့္ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး၀န္၏ 1930-31 အစီရင္ခံစာအရ၊ သာမာန္အားျဖင့္ စစ္တေကာင္းသားကူလီေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးေသာင္းေက်ာ္၀င္ေလ့ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုခုႏွစ္မ်ား က စစ္ေတြခရိုင္အတြင္း အိႏၵယတိုင္းရင္းသား(ေယာက္်ား)ေပါင္း ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ရွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ စစ္တေကာင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ရခိုင္ေျမကို ျဗိတိသွ်တို႕ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၈၃၁-ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြခရိုင္ (ရခိုင္ေတာင္တန္းနယ္ႏွင့္ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ တစိတ္တေဒသ အပါအဝင္) တြင္ လူဦးေရ (၉၅၀၉၀) ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၈၃၂-ခုႏွစ္တြင္ (၁၀၉၆၄၅) ဦးရွိလာခဲ့ၿပီး၊ ၁၈၂၉-၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္ေျမဧရိယာမွာ ၄၅၇၇၁ ဧက ရွိခဲ့သည္။ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေသာ ေျမလြတ္ ေျမရိုင္းမ်ားမွာ ၁၀၀၀၄၇၇ ဧက ရွိခဲ့သည္။ ေျမလြတ္ေျမရိုင္း လယ္ေျမ ဧရိယာသည္ လူဦးေရထက္ မ်ားစြာ ပိုေနပါသည္။

1869 တြင္ စူးအက္တူးေျမာင္းေဖါက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးလာသျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႕က သုံးႏွစ္ အတြင္း ေျမခြန္မေပးရေသာမူတစ္ခုက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ထုိမူေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားအရင္းရွင္မ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာ၏။ ဘေဂၤါေဒသတြင္ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ေျမလြတ္နည္းပါး သျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေသာ ရခိုင္သို႕ ဘဂၤလားႏွင့္ စစ္တေကာင္းမွ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ဘဂၤါလီ မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ လွိမ့္၀င္လာေတာ့သည္။ ေဒသရင္းသား ရခိုင္တို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ား တျဖည္းျဖည္း ဆုံးရႈံး လာခဲ့သည္။
 ·  · Share

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...