Saturday, August 11, 2012

ေရၾကီးျခင္းအတြက္ လိုက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား


by ကို သာ ပို on Saturday, August 11, 2012 at 10:33pm ·

ေရမၾကီးခင္

 • ေရၾကီးႏိုင္ေသာ ေရဝင္ႏိုင္ေသာ ေျမနိမ့္မ်ား၊ ေရဝင္လာႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ ေနထိုင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ ေရၾကီးေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ်သင့္ပါသည္။
 • ေရလာႏိုင္ေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေရတိုးႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ေရစီးေၾကာင္း တိုက္ရိုက္ လာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ တြက္ခ်က္ျပီး ေရတားတာမ်ား၊ သဲအိတ္မ်ား၊ ေရတားနံရံမ်ား ၾကိဳတင္တည္ေဆာက္ ထားသင့္ပါသည္
 • ေရၾကီး ေရတက္ေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္း ပင္လယ္အနီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေရဒီယို၊ တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ေပးေနေသာ မိုးေလဝသသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ နားေထာင္သင့္ပါသည္။ ေရၾကီးျခင္း သတင္းကို အျမဲ နားစြင့္ေနသင့္ပါသည္။
 • အေရးေပၚ လိုအပ္မည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရွိ သင့္ပါသည္။
 • ေရၾကီးလာစဥ္ စားေသာက္ရန္အတြက္ မုန္႔ေျခာက္မ်ား၊ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကိုလည္း အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရွိရမည္။
 • မိုးကာ၊ ဓါတ္မီးႏွင့္ မိုးေလဝသ သတင္း နားေထာင္ရန္အတြက္ ဓါတ္ခဲပါေသာ ေရဒီယိုတို႔ကိုလဲ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အေရးၾကီးသည္မွာ အထက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ အခ်ိန္မေရြး သယ္ယူႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရွိသင့္ပါသည္။

ေရၾကီးေတာ့မည္ ဆိုလွ်င္
 • ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အေရးေပၚ ပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာေစရန္ ျပန္လည္စီစစ္ ထုတ္ပိုးထားပါ။ ေဆးဝါးမ်ား ေဆာင္ထားရန္လည္း မေမ့ပါႏွင့္။
 • အေပၚထပ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္၏ ျမင့္ေသာေနရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ပါ။
 • ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သတိေပးခ်က္ ရရွိပါက ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ပါ။
 • ရုတ္တရတ္ ေရၾကီးတတ္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါက ျမင့္မာေသာေနရမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ပါ။
 • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ထားပါ၊ မိန္းကို ျဖဳတ္ခ်ထားပါ။
ေရၾကီးေနစဥ္
 • ေရၾကီးေနစဥ္ ေရထဲ လံုးဝမဆင္းပါႏွင့္။ ေရစီးေနေသာ ေနရာသို႔ လံုးဝမသြားပါႏွင့္။ ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုးမွာ ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း ေမ်ာပါသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခာက္လက္မခန္႔ အျမင့္ရွိေသာ ေရစီးေၾကာင္းသည္ သင့္ကိုလဲျပိဳေစႏိုင္ျပီး ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း ေမ်ာပါသြားေစႏိုင္သည္။
 •  ေရစီးေၾကာင္း မရွိသည့္တိုင္ ေတာင္ေဝွး တုတ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ေရအတိမ္အနက္ကို ေထာက္ၾကည့္ျပီးမွ ေရလႊမ္းေနေသာ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္သင့္သည္။ မိမိလွမ္းမည့္ေနရာတြင္ ေျမၾကီးရွိမရွိ နင္းစရာရွိမရွိ ေသခ်ာပါေစ။
 • ေရၾကီးေနစဥ္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္မ်ားမွအစ မည္သည့္ယဥ္မွ ေမာင္းႏွင္သြားလာျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း ကားမ်ား ေမ်ာပါသြားျခင္းအားျဖင့္ ေသေၾကပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းတေလ်ာက္ လမ္းမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း တံတားမ်ား က်ိဳးပ်က္ေနျခင္းကို ေရလႊမ္းေနသျဖင့္ ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
 • လွ်ပ္စစ္ဝါယာၾကိဳးမ်ား၊ ဓါတ္တိုင္မ်ား၊ ထရန္စေဖာ္မ်ားမွ ေဝးရာတြင္ေနပါ။ ေရၾကီးစဥ္ ဓါတ္လိုက္ေသဆံုးမႈသည္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေရအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သည္ ျဖတ္စီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဝးေဝးေရွာင္သင့္သည္။ ဓါတ္ၾကိဳးမ်ား ျပတ္က်ေနျခင္း ဓါတ္တိုင္မ်ား ျပိဳလဲေနပါက ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အသိေပး အၾကာင္းၾကားသင့္သည္။
 • ေရတြင္ေျမာပါလာႏိုင္ေသာ အထူးသျဖင့္ ေျမြကဲ့သို႔ေသာ အဆိပ္ရွိ တိရစာၦန္မ်ားကို သတိထားပါ။ ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ေမ်ာပါလာေသာ အေကာင္ပေလာင္မ်ားသည္ သင္နားခိုေနေသာ ေနရာ၊ အိမ္စသည္တို႔တြင္ ခိုေအာင္းေနထိုင္ရန္ အားထုတ္တတ္ၾကသည္။ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ ျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားေအာင္ ဆက္ေမ်ာပါ သြားေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

ေရျပန္အက်တြင္
 • ေရကို က်ိဳခ်က္၍ ေသာက္သံုးပါ။ အလြယ္အကူရေသာ ေရမ်ားကုိ လံုးဝ မေသာက္သံုးပါႏွင့္။
 • ျမစ္ေရ ေခ်ာင္းေရႏွင့္ တြင္းေရမ်ား၊ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေသာ ေရမ်ားကို မေသာက္ပါႏွင့္ ထိုေရမ်ားထဲတြင္ ဆီမ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင္ ဓါတ္ဆီမ်ား ဓါတုေဗဒ အဆိပ္မ်ား ပါဝင္ေနႏိုင္ပါသည္။ က်ိဳခ်က္သည့္တိုင္ ထိုေရမ်ားသည္ လူကို ဥပါဒ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
 • ေရစီးေနေသာ ေနရာမ်ားကို သြားလာျခင္း ေရွာင္ရွားပါ။
 • ေရၾကီးျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ား ေျမသားမ်ား ေတာင္ေစာင္းမ်ားမွာ ေပ်ာ့အိျပီး အားမရွိတတ္သျဖင့္ ေျမျပိဳမႈမ်ား ကၽြံက်မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကိုလဲ သတိထားရပါမည္။
 • ျပိဳက် ျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္တိုင္မ်ား၊ ဓါတ္ၾကိဳးမ်ားမွ ေဝးေဝးေနပါ။ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားပါ။
 • တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ စိတ္ခ်လက္ခ် မိမိအိမ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ျပီဆိုေသာ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ျပီးမွ အိမ္သို႔ျပန္ပါ။
 • ေရၾကီးေနစဥ္တြင္ အေဆာင္အဦးၾကီးမ်ား အနီးအနားတြင္ ေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ ေရတိုက္စားမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပိဳက်တတ္သည္။
 • ေျခလွမ္းတိုင္းကို သတိထားပါ။ ေရျပန္က်ခါစႏွင့္ ေရၾကီးေနစဥ္တြင္ ၾကမ္းျပင္မ်ား ေျခခ်စရာ ေနရာမ်ားသည္ ရႊံႏံြမ်ားျဖင့္ ေခ်ာေနတတ္သည္။ အမိႈက္မ်ား၊ သံေခ်ာင္မ်ား၊ ပုလင္းကြဲမ်ားမွအစ အခၽြန္အတက္မ်ား တင္က်န္ေနတတ္သည္။ အလြန္လဲ ေခ်ာေနတတ္သည္။
 • အိမ္တြင္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ မသံုးပါႏွင့္။ ေရစိုေနေသာ ေရေငြ႕ရိုက္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုး အိမ္သံုးပစၥည္မ်ားကို လံုးဝမသံုးပါႏွင့္၊ အတြင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ေရစုပ္ေမာ္တာသည္ ေရစိုခံမဟုတ္ပါက အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ မည္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမဆို မသံုးခင္ ေျခာက္သေသြ႕သန္႔ရွင္းေနေအာင္ ေသခ်ာပါေစ။

Luminox
12.8.2012

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...