Thursday, August 23, 2012

အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း (ပညာေရးအယူအဆ)by
 မင္းခက္ရဲ (Min Khet Ye) on Thursday, August 23, 2012 at 1:59am ·

အရပ္သား လူ႔အဖြဲ႔အစည္း

၁၉၈၀နဲ႔ ၉၀တစ္၀ုိက္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု က်ဆုံးမႈနဲ႔ အတူ ဗဟုလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆုိတဲ႔ အျမင္ေပၚေပါက္လာတယ္ ။ ဗဟု၀ါဒအျမင္က ယခင္တုန္းက ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းက ႀကီးစုိးၿပီး အလုပ္လုပ္တာကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္တယ္ ။ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံရတဲ႔ လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈစနစ္ကုိပါထည္႔တြက္လာတယ္ ။ ဒီလုိ အျခားေသာ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံယဥ္ေက်းမႈေတြ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေ၇းနယ္ပယ္မွာႀကီးႀကီးမားမား ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ ႏုိင္ဖုိ႔ အဓိက လည္ပတ္ေပးတာက အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ ။ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဗဟု၀ါဒကုိ ပုံေဖာ္ေပးတယ္ ။ လူထုပုိင္နယ္ေျမေတြထဲမွာ တျခားေသာ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံေတြ ၀င္ေရာက္လာေစတယ္ ။  

                                  တစ္သီးပုဂၢလ၀ါဒကုိ အေလးထားတဲ႔ အခါ လူတစ္ဦးခ်င္ဆီရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈျမင္႔မားလာသလုိ ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကင္းကြားျခင္း ၊ ရန္လုိျခင္းေတြကလည္းတစ္ဖက္မွာ ျဖစ္လာတတ္တယ္ ။ ဒါကုိ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ပူေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း အသုိင္းအ၀ုိင္းအက်ဳိးေတြအတြက္ ပူးေပါင္လုပ္ေဆာင္မႈက ကုိယ္က်င္႔တရားဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူမႈေတြ တုိးပြားေအာင္လုပ္ေပးတယ္ ။ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း ၊ ၇န္ျဖစ္ျခင္း စတ႔ဲ ရန္လိုမႈေတြကုိ အ၇ပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေကာင္းေကာင္းထိန္းေပးႏုိင္တယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပညာေရေပၚလစီနဲ႔ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ အေရးပါတဲ႔ ထိန္းေက်ာင္း အေထာက္အပံ႔ေကာင္းကုိေပးအပ္တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ ပညာေရးဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတုိင္းဟာ ပညာေရးအင္စတီး က်ဴးရွင္းအတြင္း ထည္႔၀င္ပတ္သတ္ေနမယ္႔ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ အလုပ္လုပ္ပုံေတြကုိ ထည္႔ ၿပီး မစဥ္းစားလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ။                                                                                                                                                 ေခတ္သစ္ပညာေရးမွာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဗဟု၀ါဒကုိ ဘယ္လုိထည္႔၀င္မလဲဆုိတဲ႔ ျပႆနာရပ္ကုိ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံကေနသာလ်င္ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္တယ္။ ၂၁ရာစုအစမွာ အစုိးရပညာေရးဟာ လူထုပညာေရးလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး စုစည္းညီညြတ္တဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာအရာကုိ ေပးအပ္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားတာဟာ သူတုိ႔နဲ႔ မတူတဲ႔ အျခားေသာအရာေတြကုိ ဖိႏွိပ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားတာပဲလုိ႔ လက္ခံလာၾကတယ္ ။ စုစည္းညီညြတ္တဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ အရာဆုိတာဟာ ကြဲဲျပာျခားနားမႈကို ေပးအပ္မယ္႔ ဗဟု၀ါဒအျမင္ကုိ အဆိပ္ခတ္သတ္လုိက္တာပဲ ျဖစ္တယ္ ။ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာေရး ၊ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားျခားနားတဲ႔ အရာေတြကို ပုံေဖာ္ဖုိ႔သာမကဘူး ၊ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားမႈကုိပါ ပညာေရးက ေပးအပ္ႏိုင္မွျဖစ္မယ္ ။ ဒါကုိ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြင္းက အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူထုပုိင္နယ္ေျမေတြ အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကသာ ထိန္းေပးမွာ ျဖစ္တယ္ ။ 
                                                                                           ဒႆနပညာရွင္ ေတာ႔ကြီးဗီးလ္နဲ႔ မီးလ္တုိ႔ တစ္ခုတည္း စုစည္းညီညြတ္ေသာ အရာေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အေၾကာင္းက အစုိးရဟာ ပညာေရးကုိ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားတဲ႔ အတြက္ပဲလုိ႔ ေထာက္ျပေျပာဆုိတယ္ ။ သူတုိ႔က ပညာေရးေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈအတြက္ အစုိးရရဲ႕ လက္ထဲကုိ ၀ကြက္အပ္လုိက္တာထက္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ပညာေရးေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သီအုိရီေဘာင္တစ္ရပ္လုိ ခ်မွတ္ျခင္းကသာ ဗဟုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အညီတုိးတက္မႈေတြ ယူေဆာင္လာလိမ္႔မယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။                                                                                                                                  အစုိးရက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ ပညာေရးက တစ္ခုတည္း စုစည္းညီညြတ္မႈကုိသာ ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ဗဟု၀ါဒ အေျခခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ဒီလုိပညာေရးမ်ဳိးက အင္စတီးက်ဴးရွင္း အဆင္႔ေတြမွာ စံခ်ိန္စံညြန္းအနိမ္႔ဆုံးအရာ အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကလိမ္႔မယ္ ။ တုိးတက္မႈကုိ ဟန္႔တားမယ္႔ အေႏွာင္႔အယွက္ အျဖစ္ေတာင္ သတ္မွတ္ၾကမွာ ျဖစ္တယ္ ။ ဘယ္လုိ ဒႆနပညာရွင္မ်ဳိးမဆုိ ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ဳိးမဆုိ ပညာေရးဟာ လူအဖြဲ႔အစည္းတုိးတက္ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးနဲ႔ အေရးအႀကီးဆုံးဆုိတာကုိ သိၾကတာပါပဲ။ ဒီေတာ႔ အစုိးရအဓိကထက္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျခခံပညာေရး ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ ေျပာင္းရမယ္ဆုိတာ ၂၁ရာစုပညာေရး သီအုိရီေတြအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးလမ္းညြန္ခ်က္ တစ္ခုလို႔ ဆုိရမယ္ ။                                                                                                                                           ပညာေရးဟာ အထက္စီးယဥ္ေက်းမႈ ၊ ယုံၾကည္ခ်က္တစ္ခုတည္းကုိ အမွန္တရား တစ္ရပ္လုိကုိင္စြဲမထားရဘူး၊ တစ္ဖက္မွာ လည္း ဗဟု၀ါဒ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြေၾကာင္႔ အုပ္စုေတြရဲ႕ ကုိယ္က်င္႔တရားဆုိင္ရာ အျမင္ေတြဟာ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနတယ္။ ပညာေရးက ဗဟု၀ါဒအျမင္ကုိ ထည္႔သြင္းတယ္ဆုိတာက ဒီလုိကြဲျပားျခားနားေနတဲ႔ ကုိယ္က်င္႔တရား အျမင္ရွိသူေတြ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးနားလည္ၿပီ စုေပါင္းလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ ။ အစုိးရကုိသာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင္႔ေပးလုိက္ရင္ ဒီလုိျပႆနာမ်ဳိးကုိ မရွင္းေပးႏုိင္ဘူး ။ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ပညာေရးနဲ႔ ဗဟု၀ါဒအေျခခံအတြက္ အဓိကအက်ဆုံး သီအုိရီေဘာင္အျဖစ္ေပးအပ္ျခင္းက သာ အဆင္ေျပမွာျဖစ္တယ္ ။

အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသမုိင္း
            အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပညာေရးအင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြဟာ ဗဟုသေဘာကြဲဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနရမယ္ ။ ဒါေပမယ္႔ ပညာေရးအင္စတီးက်ဴးရွင္းေတြကုိ ကုိယ္႔ရဲ႕ ပညာေရးေပၚလစီလမ္းေၾကာင္းအတုိင္ ေလ်ာက္သြား ဖုိ႔ အစီအစဥ္တက်တည္႔မတ္ေပးရတာေတြ၊ ဥပေဒစုိးမုိးမႈအတြင္းကအားျဖည္႔ေပးရတာေတြကုိလမ္း ထည္႔မတြက္လုိ႔ မရဘူး။ ႏုိင္ငံအေျမာက္အျမားမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းသမုိင္းေၾကာင္းကုိလုိက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အင္စတီးက်ဴးရွင္းအစီအစဥ္ေတြရွိတတ္ၾကတယ္ ။ ဥပမာ အဂၤလန္မွာ ဆုိရင္  သူရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမွာကုိက အစုိးရအေပၚ အေျခခံမထားတဲ႔ လူထုပညာေရးပုံစံျဖစ္ထြန္းခဲ႔တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးဟာ ဗဟု၀ါဒကုိ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေပမယ္႔ အစုိးရလက္၀ါးႀကီးအုပ္မဟုတ္တဲ႔ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းပုံစံ ပညာေရးမ်ဳိးရွိ ခဲ႔တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ အဂၤလန္မွာ ေဒသတြင္းနယ္ေျမေတြမွာ ေစတနာ႔၀န္ထမ္း ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ထြန္းခဲ႔တဲ႔ သမုိင္းေၾကာင္းရွိတယ္။                                                                                                                                           အစုိးရလက္၀ါးႀကီးအုပ္ပညာေရးလည္းမဟုတ္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္ကုိ အေျခခံေပမယ္႔ အင္စတီက်ဴးရွင္း အစီအစဥ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးလာတဲ႔ ႏုိင္ငံကုိ ျပပါဆုိရင္ေတာ႔ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံကုိ ျပရမယ္။ ဒတ္ခ်္ေတြက လူထုနဲ႔ ပုဂၢလိကပညာေရး အပုိင္းေတြကုိ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္လုပ္ခဲ႔တဲ႔ ေနရာမွာ ထင္ရွားတယ္ ။ ဒါကလည္း သူ႔တုိ႔ရဲ႕ သမုိင္းမွာ ကတ္သလစ္နဲ႔ ပရိုတက္စတင္႔တုိ႔ အားၿပဳိင္မႈနဲ႔ အျခားတစ္ဖက္အစုိးရရဲ႕ ပုံေဖာ္မႈေၾကာင္႔ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံပညာေရးနဲ႔ အစုိးရလက္၀ါးႀကီးအုပ္ပညာေရးၾကားမွာ အားမွ်ေျခတစ္ခုျဖစ္လာတဲ႔ သေဘာပဲ ။ အင္စတီးက်ဴးရွင္းအစီအစဥ္လုိ႔ သုံးရတာလည္း တျခားေၾကာင္႔မဟုတ္ဘူး ။ ဒတ္ခ်္ေတြရဲ႕ သမုိင္းမွာ အစုိးရလက္၀ါးႀကီးအုပ္ပညာေရးကုိ မိဘေတြက မေရြးခ်ယ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ ကတ္သလစ္နဲ႔ ပရုိတက္စတင္႔ေတြ ေထာင္ထားတဲ႔အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံပညာေရးကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ႔ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ရွိေနတဲ႔ အတြက္ပဲ ။

                         အစိုးရေက်ာင္းမဟုတ္တဲ႔ ေက်ာင္းေတြက  လူထုေက်နပ္ေအာင္ တရား၀င္လုိက္လံျဖည္႔ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးရ တဲ႔ တာ၀န္ရွိတယ္ ။ ေဒသခံလူထုရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ညွိယူပုံေဖာ္ေပးရတယ္။ လူအမ်ာစုက ခရစ္ယန္ေက်ာင္းေတာ္ အေျခခံထားတဲ႔ ေက်ာင္းေတြကုိ ေရြးတယ္ ။ ေဒသတြင္းလုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မိဘေတြနဲ႔ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္သြားတဲ႔ အတြက္ရယ္ ၊ သူတို႔ဘာသာေရးလုိအပ္ခ်က္အတြက္ေပးမယ္႔ ကုိယ္က်င္႔တ၇ားဆုိင္ရာကုိထိန္းေက်ာင္းေပးမယ္႔ အတြက္ ရယ္ေၾကာင္႔ျဖစ္တယ္ ။ ဂ်ာမန္သမုိင္းမွာေတာ႔ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးဟာ အ၇ပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံ ပညာေရးပုံစံရဲ႕ ေရွးသမုိင္းအျဖစ္ျပရမယ္႔ စံတစ္ခုပဲ ။ သက္ေမြး ပညာေရးက လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ပါ၀င္ႏုိင္မယ္႔ လူတန္းစားတစ္ရပ္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးတယ္။ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံပညာေရး သမုိင္းဟာ သက္ဆုိင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေတြးအေခၚ ၊ယုံၾကည္ခ်က္ ျဖတ္သန္းမႈသမုိင္းအရ ပုံစံကြဲျပားေနတာျဖစ္တယ္။ ၂၁ရာစု ဗဟုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံ ပညာေရးကုိ ျဖတ္သန္းမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ရဲ႕ အရပ္သားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္ ၊ ယုံၾကည္မႈအစုအေ၀းေတြကေန ကင္းလြတ္သြားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။

                                                                                                                        မင္းခက္ရဲ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...