Sunday, August 5, 2012

ပီအာ-လား တပ္ေပါင္းစု-လား ပိုေနျမဲ၊ က်ားေနျမဲ-လား


by Kyaw Win on Saturday, August 4, 2012 at 9:54pm 

[ ေဘးမွရပ္ၾကည့္သူတစ္ဦး၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား]
ေက်ာ္၀င္း

  • စကားပလႅင္
အခုတေလာ၊ စာေရးသူထံသို႔၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕မွ၊ လူကိုယ္တိုင္ေရာ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ပါ၊ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလာသည္မ်ားရွိသည္။ ‘ပီအာ-ဆိုတာ ဘာလဲ’၊ ‘ဘာ့ေၾကာင့္ ပီအာ လဲ’၊ ‘ပီအာနဲ႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စေရြးကိုက္ပါ့မလား…’ စသျဖင့္ ။ ေျပာရလ်င္ စာေရးသူ မေျဖခ်င္ေသာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။


ဒါကလည္း အေၾကာင္းရွိသည္။ စာေရးသူေလးစားတန္ဖိုးထားေသာ၊ (တစ္နညး္) လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕ေရာက္ေအာင္တြန္းတင္ခဲ့ၾကသည့္ အင္အားစုမ်ားထဲတြင္၊ အဓိကအခန္းမွ ပါဝင္သည္ဟု စာေရးသူ ယူဆေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား (ပို၍တိတိက်က်ဆိုရလ်င္) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ပါတီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေန၍ျဖစ္သည္။ ဤပါတီမ်ား၏အေနအထားႏွင့္ အခက္အခဲကို၊ စာေရးသူ စာနာႏိုင္သည္။ သူတို႔ေစတနာကိုလည္း ယံုၾကည္သည္။ သို႔အတြက္၊ သူတို႔အဆိုျပဳလာေသာ ပီအာ ကိစၥကို ႏွာေစးေနဖို႕ပင္ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

သို႔တေစ- ယခုအခါ ပီအာ အေရးမွာ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္အတြက္၊ အေရးႀကီးေသာ ဒီဘိတ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေလမည္လား- စဥ္းစားမိ၍၊ ယခုစာစုကို ေရးပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ မရွိပါ။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုပါက၊ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ မိမိဥာဏ္မီသမွ်၊ ထင္ျမင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း……။

  • ဘာလဲ - ‘ပီအာ’
(သမိုင္းေၾကာင္း)

‘ပီအာ’ ဆိုသည္မွာ Proportional Representation ဆိုသည္ကို အတိုေကာက္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုး ျမန္မာမႈျပဳရလွ်င္ ‘အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္’  ဟုဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္အရ၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်ိဳးက်ခဲြေဝယူရမည့္- စနစ္ဟု နားလည္ရပါသည္။ အဘိဓၶာန္ဖြင့္ဆိုခ်က္အတုိင္း အတိအက်ေဖာ္ျပရလွ်င္ ယခုလို…။ ‘electoral system designed to produce legislative bodies in which the number of seats held by each group or party is proportional to the number of votes cast for….’

လက္လွမး္မီသမွ် သမိုင္းေၾကာင္းအရဆုိရလွ်င္၊ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလေလာက္ကပင္ ပီအာစနစ္အေၾကာင္း စတင္စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂၽြန္စတုရပ္ မီး(လ)က၊ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ဟုလည္း အမွတ္အသားရွိသည္။ စံေတာ္ဝင္ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ၊ ‘မဲအမ်ားဆံုးရသူကအႏိုင္ရသည့္စနစ္’ (First Past the Post)- အတိုေကာက္ FPTP စနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္သံုးသပ္ရာမွ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ FPTP စနစ္မွာ၊ ‘ေပါက္သူအကုန္ယူ ’(Winner takes all) သေဘာျဖစ္ရာ၊ ‘အမ်ားစုႏွင့္ ဗိုလ္က်သည္မ်ဳိး’ (tyranny of majority) ျဖစ္ႏိုင္၍၊ ပါတီငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား၊ ‘ေဘးေရာက္သြားႏိုင္’ (marginalized) ေသာေၾကာင့္၊ ပီအာစနစ္ကို အဆိုျပဳလာသည္ ဟုဆိုပါသည္။

ပီအာစနစ္ကို ပထမဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးခဲ့သည္မွာ၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ (၁၈၅၅) ထုိသည္၏ေနာက္တြင္မူ၊ လူမ်ဳိးမ်ားစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုပံုသ႑န္စုစည္းၾကေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလိုက္ပါက်င့္သံုးလာၾကသည္။ ဆြတ္ဇာလန္ (၁၈၉၁) ၊ ဘယ္(လ)ဂ်ီယံ (၁၈၉၉) ၊ ဖင္လန္ (၁၉၀၆) စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစု- လူနည္းစုမ်ားရွိေသာ၊ ပါတီေတြအမ်ားႀကီးရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္၊ ပိုမိုဒီမိုကေရစီနညး္က်သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ဟု ပညာရွင္မ်ားက အမွတ္ေပးၾကပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္၊ ၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ ဂ်ာမန္ ဝိုင္မာ သမၼတႏုိင္ငံတြင္၊ ပီအာစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ရာမွ၊ ဟစ္တလာ၏ နာဇီပါတီအာဏာရလာေသာ သမိုင္းကလည္းရွိေနျပန္သည္။ ဤအခ်က္ကို အေၾကာင္းခံ၍ ‘ပီအာစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မွာ၊ အစြန္းေရာက္ပါတီမ်ား အာဏာရလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္’ ဆိုေသာ ေဝဖန္ေထာက္ျပခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ႏွင့္အမွ်၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ FPTP ႏွင့္ PR ကိုေပါင္းစပ္က်င့္သံုးသည့္စနစ္လည္း ေပၚလာသည္။ ‘တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအခ်ိဳးက်စနစ္’ (Semi-Proportional System) ဟုေခၚပါသည္။

  • ဘာေၾကာင့္ - ‘ပီအာ’
(သတင္းအဆက္အစပ္)

‘ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္၊ ဘာေၾကာင့္ ‘ပီအာ’ အေၾကာင္းေျပာလာၾကပါသနည္း’… ။ ဤေမးခြန္းကိုေျဖဖို႔ စာေရးသူက သတင္းေတြကို ‘စဥ္’ ၾကည့္သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ၊ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ထုိ႔ေနာက္ ဒီမိုကေရစီမိတ္ေဆြပါတီမ်ား၏ ၾသစေၾတလ်ခရီးစဥ္…၊ ေနာက္ အဆိုပါ ပါတီမ်ားႏွင့္ သမၼတႀကီး၏ ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေတာအိမ္ေတြ႕ဆံုပဲြ…၊ ယခုေနာက္ဆံုး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ …။ ဇာတ္၏အစမွာ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဟု ထင္သည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္၊ ‘အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္’ (NLD) က၊ ေနရာအားလံုးေလာက္ဝင္ၿပိဳင္သည္။ ေျပာရလွ်င္၊ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားရွိရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကိုပင္ မေရွာင္။ ၿပိဳင္သေလာက္လည္းႏုိင္သည္။ (က်ားျဖဴ-ပါတီ တစ္ေနရာမွလဲြ၍) NLD အတြက္ေတာ့ ေအာင္ပဲြပင္။ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ညီညြတ္ေရးအတြက္ေတာ့ မေကာင္း…။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား။ (ဤအလားအလာကို တြက္ဆမိ၍၊ ေရြးေကာက္ပဲြ အႀကိဳကာလကပင္၊ စာေရးသူသတိေပးေရးသားဖူးပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္ပါ- “လမ္းစေပၚၿပီ-ျမဴေတြဆိုင္းဆဲ” ေဆာင္းပါး…။ ရွိေစေတာ့)

ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြအေျဖမွာ၊ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား အပါအဝင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ပါတီမ်ား (တစ္နည္း-ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ား) အတြက္၊ ေဘးဖယ္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးျဖစ္လာရေတာ့သည္။ ဤတြင္- သူတို႔အေနႏွင့္ ‘ပီအာ’ ကို စဥ္းစားလာၾကသည္မွာ၊ သဘာဝက်သည္ဟုထင္သည္။ မိမိကိုယ္တုိင္ဆိုင္လွ်င္လည္း၊ ဤအတုိင္းပင္ စဥ္းစားမိပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္- မိမိမွာ ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္။ မည္သည့္ပါတီဝင္မွလည္း မဟုတ္။ စာေရးသူ (တစ္နည္း-မီဒီယာ-သမား) ပင္ျဖစ္ရာ၊ အခ်စ္-အမုန္းမ်ားျဖင့္ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔မသင့္။ မိမိထင္ျမင္ခ်က္ကို အရင္းအတိုင္းေျပာဖို႔တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆသည္။ ခံယူသည္။

  •  ထင္ျမင္ခ်က္ (၁)
(သံုးခ်က္)

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးုစုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း မနည္းမေနာရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အေရးမွာ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး (တစ္နည္း- ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး) ၏အသည္းႏွလံုးေနရာတြင္ ရွိသည္ဟုလည္း စာေရးသူနားလည္ထားသည္။ ထို႔ထက္ ျမန္မာျပည္တြင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေတာ္မ်ားသည္။ ဒါကလည္း သဘာဝက်သည္။ ကာလတာရွည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဝးေနေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္၊ ဒီမိုကေရစီတာထြက္တြင္ ပါတီေတြ မ်ားတတ္သည္မွာ၊ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ပိုအေရးႀကီးသည္မွာ၊ အဆိုပါ-ပါတီအားလံုးေလာက္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

သို႔အတြက္၊ ပါတီငယ္ေလးမ်ား၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ကို ပိုမိုအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေသာ၊ ပီအာစနစ္မွာ၊ ေရရွည္တြင္ ျမန္မာ့လူအဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ပိုစေရြးကိုက္လိမ့္မည္ဟု သေဘာရပါသည္။ သို႔ႏွင့္တုိင္၊ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ားရွိသေလာက္ ရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ စာေရးသူစဥ္းစားမိသေလာက္၊ အနည္းဆံုး ‘သံုးခ်က္’ ကိုတင္ျပလိုပါသည္။

၁။       ပီအာစနစ္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၾကေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳအရ၊ ဤစနစ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာ၊ ႐ႈပ္ေထြးသည္ႏွင့္အမွ်၊ လက္ေပါက္စိပ္သည္ဟု သိရပါသည္။ တစ္စံုတရာရင့္က်က္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ကိစၥမရွိ။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို၊ သက္တမ္းအရေရာ၊ အေတြ႕အၾကံဳအရပါ ႏုနယ္ေသးေသာ အေနအထားႏွင့္၊ လက္ေတြ႕ျပႆနာရွိႏုိင္ မရွိႏိုင္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္၊ ဤစနစ္ကို က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက၊ (စြမ္းေဆာင္ရည္ အရေရာ၊ မ႐ိုးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ပါ) အားနည္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိလာႏုိင္ပါသည္။

၂။       ပီအာစနစ္မွာ၊ ျမန္မာ့လူမႈႏိုင္ငံေရးဓေလ့ (တစ္နည္း- ျမန္မာတို႔၏စိတ္အခံ) ႏွင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္စဥ္းစားဖုိ႔လိုမည္ထင္သည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့က အကဲြအျပဲအားသန္သည္။ ပါတီမ်ားစြာမဆိုႏွင့္၊ ပါတီတစ္ခုထဲမွာပင္ ကဲြတတ္သည္။ ကဲြေလ့ရွိသည္။ ထို႔ထက္ ‘သူျဖဴလွ်င္-ငါမဲမည္’ ဆိုေသာ စစ္ေအးေလာဂ်စ္ကလည္း စဲြစဲြခိုင္ခိုင္ရွိေနသည္။ ပီအာစနစ္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ၊ ‘ဘံုတူညီခ်က္’ (Common ground) ရွာဖို႔ခက္လိမ့္မည္ထင္သည္။

၃။       ပီအာစနစ္၏ လႊတ္ေတာ္တြင္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အခ်ဳိးက်ပါဝင္ခြင့္ ရၾကမည္ျဖစ္ရာ၊ အေရးႀကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ-ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး) ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္၊ လံုေလာက္သည့္ ၇၅% ရဖို႔မလြယ္ဟု စဥ္းစားမိသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးမွာ၊ ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္၊ ‘အီလည္တန္႔ခံမႈ’ ႏွင့္ ႀကံဳရႏိုင္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေရြႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးပင္ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။
          ဤသို႔ဆိုသည္ႏွင့္ ‘ပီအာ’ ကို ဆန္႔က်င္သည္မဟုတ္ပါ။ ေရရွည္အတြက္ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။ ေရတိုတြင္မူ၊ စဥ္းစားစရာမ်ားရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆုိခဲ့ပါ၊ တတိယအခ်က္ကို အေလးထားစဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါသည္။

  •  ထင္ျမင္ခ်က္ (၂)
(တပ္ေပါင္းစုလမ္းေၾကာင္း)

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ စာေရးသူစဥ္းစားထားသည္က၊ တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ စာေရးသူမွာ၊ ႏုိင္ငံတကာအုိုင္ဒီယာေရစီးမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးေနသူ ျဖစ္သည့္တိုင္၊ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပကတိအရွိမွ စတင္လိုသည္။ စာေရးသူအျမင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေရႊေခတ္မွာ၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအႀကိဳကာလက စတင္ခဲ့ေသာ၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွစ္မ်ားဟု ယူဆသည္။ ဤကာလအတြင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္မွာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေပါင္းစုႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းဟု သေဘာရပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္၊ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးအေျခခံကား လြတ္လပ္ေရးအရယူေပးခဲ့သလို၊ စာေရးသူတို႔ေခတ္တြင္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ညီညြတ္ေရးကို အေျခခံကာ၊  ဒီမိုကေရစီအရယူေပးေစခ်င္သည္။ (သမီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာေရးသူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ၊ ဒါပဲျဖစ္သည္။) ဤသို႔ျဖစ္ဖို႔ဆုိလွ်င္၊ ‘တစ္ဦးခ်င္း ေလွ်ာက္လႊြာတင္’ ဆိုေသာ သၡင္စိုးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္းလိုက္လို႔မျဖစ္။ ‘လက္တဲြႏုိင္သမွ် အင္အားစုအားလံုးႏွင့္ လက္တဲြမည္’ ဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းေၾကာင္း၊ တစ္နည္း၊ တပ္ေပါင္းစုလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မွျဖစ္လိမ့္မည္ဟုဆင္ျခင္မိသည္။

ပီအာျဖစ္ေစ၊ လက္ရွိ FPTP ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ဤႏွစ္ခုေပါင္းစပ္၍ျဖစ္ေစ…၊ မည္သည့္ စနစ္ႏွင့္ သြားသြား တပ္ေပါင္းစုႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓာတ္မေပ်ာက္မွသာ၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဝကၤပါလမ္းမွ ေဖာက္ထြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ ထင္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ဆံုတိုင္းလည္း၊ ဤအျမင္ ဤအေတြးကိုပင္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔တေစ၊ သူတို႔က စိတ္ဝင္စားၾကဟန္မရွိ။ ဘာေတြအေရးႀကီးေနသည္မသိ။ ‘အခ်ိန္မေပးႏုိင္’ ဟုဆိုသူကဆိုသည္။ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ စကားႏွင့္ဆိုရလ်င္ “ကၽြန္ေတာ္ကေကာ၊ ဘာမ်ားတတ္ႏုိင္ပါဦးမည္နည္း….။ ”

ေက်ာ္ဝင္း
၂၉၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...