Friday, September 7, 2012

တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုး အာဏာကို က်င့္သံုးလုိက္သည့္ လႊတ္ေတာ္အား သံုးသပ္ျခင္း


Aung Htoo

တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားအား ကန္ထုတ္ လိုက္ ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနို္င္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္

 တံခိုးထြားစဥ္ကပင္ က်င့္သံုးျခင္း မျပဳခဲ့သည့္ လူကို ေခြးျဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္ေလာက္သည္ အထိ အျမင့္ဆံုးေသာ အာဏာကို က်င့္သံုးျပလိုက္ပါျပီ။ ယင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ စက္တဘၤာလ (၆)ရက္ေန႕ည၌

ဘီဘီစီ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ​ စာေရးသူ၏ ေျဖၾကားခ်က္ ကို ဤ လင့္ခ္ တြင္ နားဆင္နိုင္ ပါသည္။ https://docs.google.com/open?id=0BzC8VZhwp11ANW5UMFlrVDd2dEk


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရံုးတရားသူၾကီးအားလံုးကို ျဖဳတ္ထုတ္လိုက္ျပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္အသစ္ခန္႕ထားမည့္ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အား လံုး၀ပင္

 ရိုက်ိဳးရ ပါေတာ့မည္။ ဤျဖစ္ရပ္မွာ လက္ရွိ အျမင့္ဆံုးအျခား တရားရံုးၾကီး ျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ပါရိုက္ခတ္သြားျပီး ၄င္း၏ ဦးေခါင္းကိုပါ ခ်ိဳးနွိမ္လိုက္ သကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားပါျပီ။ လူထုအတြက္

အားကိုးတိုင္တန္းရမည့္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္၊ ထက္ျမက္ သည့္ တရားစီရင္ ေရးစနစ္ေပၚေပါက္လာေရး ဆိုသည္မွာ ေရေပၚတြင္ အရုပ္ေရးသည့္ အဆင့္ျဖစ္သြားပါျပီ။


လူထုကိုယ္စားလည္မ်ားနွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္၊ လူထုနွင့္ နီးစပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ က ယင္းသို႕ အျမင့္ဆံုး အာဏာကို က်င္႕သံုးျခင္းမွာ မေကာင္းဘူးလားဟူ၍ ေစာဒက တက္စရာရွိသည္။

သို႕ရာတြင္ ၾကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ ေနရာ ယူထားၾကေသာ လူထုကိုယ္စားလည္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္သူမ်ားမွာ အမ်ားစုၾကီး ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ စစ္ဗိုလ္တမတ္ သားပါ ပါ၀င္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေနသည့္

 ပကတိ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို မေမ႕ေစလို။ လူထုကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မွန္မွန္မ်ားနွင္႕ပင္ ဖြဲ႕စည္းထားေစဦးေတာ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သီးျခားရပ္တည္ကာ Judicial Review

ဟုေခၚေသာ ျပန္လည္ သံုးသပ္သည့္ အခြင့္အာဏာကို သံုးစြဲလွ်က္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္နွင့္ အစိုးရ အား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အျခား ဥပေဒမ်ား ရႈေဒါင့္မွ ၾကပ္မတ္လည္ပတ္ေစသည့္ ဒီမိုကေရစီ

နိုင္ငံမ်ား၏ အစဥ္ အလာ ကိုပါ ျပန္လည္စဥ္းစားဘို႕ လိုပါမည္။ ယခု ဤ အေျခခံကို လက္ရွိလႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္လိုက္ပါျပီ။


အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းစာရင္းေကာက္ယူေရး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ သိုရာတြင္

 ယင္းၾကိဳးပမ္းမႈကို လူမ်ားစု မဲဟူသည္အား အသံုးျပဳကာ အသာကေလး ရိုက္ခ်လိုက္ခဲ့ျပီကို သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ လူထုအတြက္ စစ္စစ္ မွန္မွန္ အက်ိဳးရွိမည့္ ဥပေဒမ်ား ဤ အတုအေယာင္လႊတ္ေတာ္ၾကီးမွ

 ေပၚထြက္လာ၇န္ မျဖစ္နိုင္ပါ။


သို႕ရာတြင္ လူထုက စစ္မွန္စြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံထားရသည္ ဟု လက္ခံထားၾကေသာ အမတ္အခ်ိဳ႕မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ ကို အေကာင္းျမင္လြန္းေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ လူဟူသည္မွာ

 မိမိတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေန ေသာအလုပ္အေပၚ တန္ဘိုးထား ေလ့ရွိၾကသျဖင့္ အေကာင္းျမင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ မည္သည့္အတြက္ ယင္းသို႕ အေကာင္းျမင္ေနသည္ကို မူ လူထုကို ရွင္းျပသင့္သည္။

 စာေရးသူအေနျဖင့္မူ လႊတ္ေတာ္၏ပကတိအေနအထားကို ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးသပ္ပါသည္။


(၁) ယင္းလႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ မည္သည့္ ေၾကာရိုး တခုတေလကိုမွ် ျပင္နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အေရးမပါ သည့္ ပုဒ္မ အခ်ိဳ႕ေလာက္ကို ျပင္ခြင့္ေပးျပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ

 အခ်ိန္ဆြဲထားမည့္ အလားအလာကိုသာ ေတြ႕ ေနသည္။

(၂) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေဖါက္ျပန္ဖိနွိပ္သည့္ တည္ဆဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားမ်ားအားျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ မည္သည့္ ဥပေဒတခုတေလကိုမွ် မျပဌာန္းနိုင္ေသးပါ။
 
(၃) ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယခုအခ်ိန္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ျပီး လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံကို ရုပ္သိမ္းထားသည့္ အဓိက က်ေသာ မတရားဥပေဒၾကီးမ်ားအနက္

တခုတေလကိုမွ် ရုပ္သိမ္းနိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။

(၄)  လူ႕အခြင့္အေရးအေျခခံကို ေဖၚေဆာင္ေပးမည့္ မည္သည့္ ဥပေဒသစ္တခုတေလကိုမွ် ျပဌာန္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ကို အာမခံမည့္ ဥပေဒဆိုသည္မွာလဲ အသံသာၾကားျပီး

 အဆံမရွိသည့္ အေျမွာက္ပမာ ျဖစ္ေနသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ နွစ္မ်ားအတြင္း လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ နစ္နာဆံုးရွံဳးခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု လူထုၾကီး၏ ဘ၀ကို ကုစားေပးေရး၊

 ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရရွိေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္နိုင္ေရး တို႕ အတြက္ မည္သည့္ ဥ ပေဒ တစံုတရာမွ် ျပဌာန္းျခင္း မရွိေသးပါ။ ျပဌာန္းမည့္ အလားအလာလည္း စိုးစဥ္းမွ် မေတြ႕႔ရပါ။


(၅) အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္မ်ားေပးထားသည္ ဟူေသာ ဥပေဒမွာလည္း တဖက္မွလွည့္ျပီး ထိမ္း ခ်ဳပ္ထား သည့္ ဥပေဒသာ ျဖစ္ေနသည္။ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္

၁၉၂၆ ခုနွစ္ အလုပ္သမားသမဂၢ ဥပေဒမွာ ယခု လႊတ္ေတာ္က အသစ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒထက္ အဆတရာ ေကာင္းမြန္ပါသည္။ လယ္သမားမ်ားအတြက္လည္း လယ္လုပ္သူ လယ္ပိုင္ခြင့္

 ရွိသည့္ မည္သည့္ ဥပေဒကိုမွ် ျပဌာန္းမေပးသျဖင့္ တျပည္လံုးအနွံ႕ ေျမယာကိစၥမ်ား ျပသနာ တက္လွ်က္ရွိသည္။ ယခု လယ္သမားထု၏ ေျမသိမ္းတိုက္ပြဲ တစံုတရာ စတင္ေနျပီကို ေတြ႕ျမင္နုိင္ပါသည္။


(၆) လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလြတ္လပ္မွ်တေစရန္၊ ၂၀၁၀ ခုနွစ္က အေတြ႕အၾကံဳမ်ိဳးကိုေရွာင္ရွားနိုင္ေစရန္ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တရပ္ ေပၚထြန္းလာေစေရးအပါအ၀င္

 ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတစံုလံုး ကို အသစ္ျပဌာန္းရန္ လိုပါမည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းအတြက္ မည္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတခုတေလကိုမွ် လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ မေတြ႕ရပါ။ လူထုထံမွ

 အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသံလည္း မၾကားရပါ။


(ရ) တိုင္းျပည္မွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လက္ခံ၊ရွာေဖြ၊ ရယူကာ တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳေနသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ား အားလံုးကို သိရွိနိုင္ေအာင္၊ ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးခြင့္ရေအာင္၊ အလြဲသံုးမႈမ်ား

ေတြ႕ရွိပါက အေရးယူခြင့္ရေအာင္ ဥပေဒ တခုတေလကိုမွ်ျပဌာန္းျခင္း ျပဌာန္းရန္ ေလ့လာေဆြး ေႏြးေနၾကျခင္းမ်ား တစံုတရာမွ် မၾကားရပါ။ ယင္းနွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒေပၚထြက္မလာပါက

 ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိပ္ေပါက္နွင့္ ဖားေကာက္ဘ၀က တက္နိုင္မည္မဟုတ္။ အေျခခံ လူထုမ်ားသည္ ေၾကာမြဲနင္းျပား ဆင္းရဲသားမ်ားဘ၀မွ မည္သည့္အခါတြင္မွ် တက္လာနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။


လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းျပီးခဲ့သမွ်ေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ စနစ္ေဟာင္းနွင့္ တည္ဆဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားေဟာင္းမ်ား လည္ပတ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပး သည့္ ဥပေဒမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္ဆိုရလွ်င္

ယင္း ဥပေဒမ်ားအား ယခင္ နအဖ၊ န၀တ ေခတ္ က လူ (၅၀) ခန္႕မွ်နွင့္ ျပဌာန္းနိုင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ယခု လူတေထာင္ ခန္႕အင္အားသံုးျပီး ျပဌာန္းေနရ သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသာ ရွိေနသည္။

 ယင္းသို႕ျဖစ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာ အရာသည္ လူထုအက်ိဳး စီးပြားအတြက္ ရပ္တည္ေဖၚေဆာင္ေနသည္ ဟု မည္သို႕ ေျပာနိုင္ပါအံ့နည္း။ ေန႕စဥ္က်ပ္သိန္းေထာင္နွင့္ခ်ီကုန္ကာ လႊတ္ေတာ္

အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပသည့္ စားရိပ္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ ေထာက္ပံ႕ေၾကးေပးရ သည့္ စားရိပ္မ်ားနွင့္ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား လႈပ္ရွားလည္ပတ္သည့္ စားရိပ္မ်ား အားလံုးကို

ေပါင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္ အေပၚ မတန္တဆ ၾကီးမားသည့္ ၀န္ၾကီးပိလွ်က္ရွိသည္။ လူထုအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ က်မၼာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ဘတ္ဂ်က္ မ်ားမွ က်ခံသံုးစြဲေနရျခင္းသာ အဖတ္တင္သည္။


ထပ္မံ ဆိုး၀ါးသြားေစ သည့္ အခ်က္မွာ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ကို အသံုးျပဳသည့္ ဥပေဒတရပ္ ေပၚထြက္လာ ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈကို ေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ နွင့္

လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ကို မတည္ေဆာက္နိုင္ေသးဘဲ အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳမဲေပးစနစ္ကိုက်င့္သံုးကာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပလွ်င္ နိုင္ငံ ေရးပါတီတိုင္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္သူမ်ားသည္

အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ သည့္ ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ရရံုျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ျဖစ္သြားေပေတာ့မည္။ ပါတီငယ္မွန္သမွ်သည္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရမ်ားရၾကေပေတာ့မည္။ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲ

စနစ္ေအာက္တြင္ မည္မွ်အားေကာင္းသည့္ ပါတီျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၅၀% အထက္ ေက်ာ္ရန္ပင္ မလြယ္ေတာ့။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၇၅% ေက်ာ္ရမွသာ ၂၀၀၈ အေျခခံ

ဥပေဒ၏ ေၾကာရိုးမ်ား အား ျပင္ဆင္နိုင္မည့္ ျပဌာန္းခ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ေၾကာရိုး မ်ားအား ျပင္နုိင္ေရးဟူေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ မိုးေကာင္းကင္ေပၚမွ

 သက္တန္႕ကို ဆုပ္ကိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသူနွင့္သာ ပမာ တူပါမည္။


သို႕ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္၌ လႊတ္ေတာ္ အားေကာင္းလာျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အေျခအေနဆိုးလာေစမည့္ သေဘာေဆာင္ လွ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွ ၄င္းတို႕

လိုျခင္ေသာ အပိုင္းကိုသာ လိုက္နာသည္။ မလိုျခင္ေသာ အပိုင္းကို ပစ္ပယ္ထားလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံကို လံုး၀ဆန္႕က်င္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု

ပုဒ္မ ၃၂၄ ပါ "ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံုရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္သည္။" ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သည္ လံုး၀ပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳလိုက္ျပီ။

 နည္းနည္း ကေလးမွ် ဂရုမထားေတာ့။ ၄င္းတို႕ျပဌာန္းအတည္ျပဳထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကိုမွ် မလိုက္နာလွ်င္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဟူေသာ စကားလံုးကို အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးစြဲေနပါသနည္း။

လႊတ္ေတာ္သည္ လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္ ထက္ျမက္သည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္အေျခခံတြင္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတည္ ေဆာက္ရမည့္ အစဥ္အလာကို ဆန္႕က်င္လိုက္ျပီ။ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ခံုရံုးတြင္

အသစ္ခန္႕မည့္ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၏ နိုင္ငံေရးအာဏာကို မလြန္ဆန္ရဲ ေတာ့။ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား အၾကား၊

 ျပည္နယ္အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ တိုင္းျပည္အာဏာပိုင္အေဆာက္အအံုမ်ား အခ်င္း ခ်င္းအၾကား ေပၚေပါက္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုုဆိုင္ရာျပသနာ မ်ားအားလံုးကို လြတ္လပ္၊ ဘက္မလိုက္

ထက္ျမက္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာတရားရံုး၏ အဆံုးအျဖတ္ ကို အျပီးသတ္ ခံယူနိုင္ၾကမွသာ ျပည္ေထာင္စုၾကီးတည္ျငိမ္မည္။ ယခုယင္း အေျခခံအား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ကိုသံုး၍ပင္

 ျငင္းပယ္လိုက္ျပီ။ သို႕ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ လြတ္လပ္၊ ဘက္ မလိုက္ ထက္ျမက္သည့္ တရား စီရင္ေရးစနစ္ ေပၚ ေပါက္ေရးသည္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း ျဖစ္ခဲ့ျပီ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု တည္ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဥပေဒစိုးမိုးေရး အေျခခံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျငိမ္းသတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္ ေအာင္ တားဆီးေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တည္ျငိမ္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္း၍

မရနိုင္ေတာ့။ အတု အေယာင္လႊတ္ေတာ္သည္ အား လံုး၏ အထက္တြင္ အတိအလင္း ေနရာယူလိုက္ျပီ။


ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်သည့္ ျဖစ္စဥ္မွာလည္း ျမန္လြန္းအားၾကီးေနသည္။ ခုံရံုးတရားသူၾကီး အဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အစစ္မခံခဲ့ၾက။ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္း

မ်ားနွင့္ အညီ စစ္ေဆးေပးရန္ ခံုရံုးက လႊတ္ ေတာ္သို႕ စက္တဘၤာ (၅)ရက္ေန႕တြင္ ဥပေဒ နွင့္ အျခား သက္ ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္း အကိုးအကားမ်ား အေျမာက္ အမ်ား ေပးပို႕ခဲ့သည္။

 ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕က တဘက္သတ္ၾကားနာစစ္ ေဆး သည္ ဟူသည္ မွာ တရက္မွ်သာ ၾကာခဲ့သည္။ ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ဥပေဒအကိုးအကားမ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊

 ဤမွ် အေရးၾကီးလွ သည့္ ကိစၥကို စစ္ေဆးျခင္းတို႕ တရက္အတြင္း ျပီးသြားသည္မွာ အေတာ္ပင္ အံ႕ၾသစရာေကာင္းလွသည္။


ၾကက္တေကာင္သတ္သည္ကမွ ခက္ပါဦးမည္။ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီး (၉) ဦးကို အေရးယူသည့္ အမႈအား ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ လြယ္လိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။ တရက္အတြင္း

 ျပီးသြားခဲ့သည္။ စက္တဘၤာ (၆) ရက္ေန႕တြင္ အေျဖထြက္လာျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို သမတရံုးကို ေပးပို႕သြားမည္ဟု လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလည္မ်ားက ေျပာၾကသည္။

ထိုသို႕ေျပာၾကသည့္ ညေနမွာပင္ သမတ ရံုးညႊန္ၾကားေရးမႈး ဦးေဇာ္ေဌး အား ဘီဘီစီမွ ေမးျမန္းရာ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ပို႕လာရင္ သမတ က နုတ္ထြက္ခိုင္းရမယ္ ဟု ၄င္းက လြယ္လင့္တကူပင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သမတ ရံုးညႊန္ၾကားေရးမႈးက သမတ ကိုယ္စားအဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႕ခ်က္ျခင္းေျပာနိုင္သနည္း။ မူလကထဲက စီစဥ္ ခင္းက်င္းအကြက္ခ်ထားျခင္း မရွိပါက ဤသို႕တမုဟုတ္ျခင္းေျပာနိုင္ပါ့မလား။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းနွင့္ သမတ ဦးသိန္းစိန္တို႕အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေနသေယာင္ အသြင္ေဆာင္ျပီး (သမတ အၾကံေပး ဦးကိုကိုလိွဳင္၏ စကား လံုးအရ ဆိုလွ်င္) ဇာတ္ထုတ္တထုတ္တည္း၌

သူ႕ေနရာနွင့္ သူ တာ၀န္ခြဲကျပေနၾကသလား။ ဦးေဇာ္ေဌးေျပာဆိုျပီး မေရွးမေနွာင္းမွာပင္ ခံုရံုး တရားသူၾကီးမ်ား နုတ္ထြက္သြားၾကျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အံ့ၾသ စရာ ေကာင္းလိုက္သည့္ ျဖစ္ျခင္း။


အယ္န္ဂ်ီအုိဟု ေခၚသည့္ လြတ္လပ္ေသာ လူထုအသင္းအဖြဲ႕တခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းတဦးကိုပင္ အလုပ္ မွ ထုတ္ပစ္ေရးမွာ အလြယ္တကူ လုပ္၍မရပါ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦးကို ျဖဳတ္ေရးမွာမူ

 ပို၍ပင္ ခက္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုး ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ ခံုရံုးတရားသူၾကီး (၉) ဦးကို အေရးယူသည့္ ကိစၥမွာ အခက္တကာ့အခက္ဆံုး ျဖစ္ရပါမည္။ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ တရားသူၾကီးမ်ား၏

ရာထူးေနရာတည္ျမဲမႈကို ဖြဲ႕စည္းပံုအရပင္ အာမခံခ်က္ေပးရပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္တြင္ ခံုရံုးတရားသူၾကီး (၉) ဦးကို အေရးယူလိုက္သည့္ ကိစၥမွာ တုန္လႈပ္ဘြယ္ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ပင္

 လြယ္ကူလြန္းလွသည္။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ ဆိုက ယင္းကိစၥမွာ တျပည္လံုး ဟိုးေလးတေက်ာ္ျဖစ္၊ ပြက္ပြက္ညံသြားပါမည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌မူ ကေရာ္ကမယ္ နိုင္လြန္းလွသည္။ ခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ား၏

ဂုဏ္သိကၡာမွာ ရစရာမရွိေလာက္ေအာင္ပင္ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ဤအခ်က္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္၌ တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ မခိုင္ျမဲမႈကို အတိအလင္း သက္ေသ ျပလိုက္ျခင္းပင္။


ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြအား ဒုသမတ ေနရာ ရာထားျပီးမွ ၄င္း၏သား ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံသားခံယူ ထားသည္ ဟူ၍ သတင္းထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ၄င္းရာထားခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ သမတ ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး တဦးဦးသည္ တိုင္းတစ္ပါး၏ နိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ ပါရွိသည္။ ဦးျမင့္ေဆြ ပယ္ခ်ခံလိုက္ရေသာ

 ျဖစ္ရပ္ကိုေထာက္ျပျပီး ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ ရွားတက္ၾကႊသူ ပုဂၢိဳလ္တဦးက တေကာင္ေကြ်းျပီး ဘုရင္မကို စားလိုက္ျပီ ဟု သံုးသပ္ခဲ့ဘူးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုတည္ရွိေနသမွ်

 ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် သမတ မျဖစ္နိုင္ေတာ့။ ယခုျဖစ္ရပ္တြင္မူ ဖြဲ႕စည္းပံုခံုရံုး တရားသူၾကီး (၉) ဦးကိုစေတးျပီး တျပည္လံုးကိုပင္ စားလိုက္ျပီ ဟု ေျပာရပါေတာ့မည္။

 တျပည္လံုးလူထုက အားကိုးေလွ်ာက္လွမ္းရ မည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး မ႑ိဳင္ၾကီး တည္ေဆာက္ေရးမွာ အိပ္မက္မွ်သာျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ပင္။


၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုးမွာ ဤမွ် အေရးၾကီးလွေသာ အေရးယူမႈၾကီးအတြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ နိုင္ငံေရးအင္အား စုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းၾကီးမ်ား၊ လူထုမ်ား၏ အခန္းက႑

လံုး၀ေပ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သမတ ကလည္း တစံုတရာ အက်ယ္တ၀င့္လူထုကို ရွင္းျပျခင္းမရွိ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း လူထုထံမွ သေဘာထားမ်ား ေတာင္းခံရယူျခင္းမျပဳ။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သေဘာထား အျမင္ ထုတ္ေဖၚပြဲမ်ား အင္တိုက္အားတိုက္က်င္းပသည့္ အသံမ်ားမၾကားရ၊ ယင္းသို႕က်င္းပနိုင္ေစရန္ လူထုပါ၀င္ခြင့္ရရန္

တိုင္းျပည္က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ား မေတြ႕ျမင္ရ။ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနျခင္း ဟုတ္ပါ ရဲ႕လား။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုခံုရံုးတရားသူၾကီးမ်ားအား ျဖဳတ္ ထုတ္ရံုသာမက

 တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ၾကီး တခုလံုးကို ခ်နင္းေနသည့္အခ်ိန္၌​ ရန္ကုန္တြင္ ဟုိပြဲ သည္ပြဲ မ်ားနွင့္ စည္ကားေနေအာင္ ၀န္ၾကီးမ်ားက အားေပး ဆင္ႏႊဲလွ်က္ ရွိသည္။ သီေပါဘုရင္ေခတ္ မႏၱေလးနန္းတြင္း

 လူသတ္ ပြဲၾကီးက်င္းပေနစဥ္ နန္းျပင္၌ ေပ်ာ္ပြဲ ရႊင္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲထား ေစခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ကို သတိရမိပါသည္။


အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆာင္းပါးကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ဖတ္ရႈနိုင္ပါသည္။
 http://www.dvb.no/analysis/a-constitutional-crisis-in-burma/23662

ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန)
                                                                                                                 
၂၀၁၂ ခုနွစ္ စက္တဘၤာလ (၇) ရက္

  1 comment:

  1. အတူတူနဲ႔ အႏူႏူပါ..
    ျမန္မာျပည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ၾကီးကလည္း စုတ္ျပတ္သတ္ခ်ည့္နဲ႔ေနပါၿပီ။ အဂတိအေပါင္းတို႔ တရား၀င္စုရံုးရာ ေနရာသဖြယ္ျဖစ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ အခု ဥပေဒခံုရံုးေၾကာင့္ ဒီလိုလူေတြ ဦးက်ဳိးသြားလည္း သိပ္၀မ္းနည္းစရာမရွိပါ။ သူတို႔ရဲ့ တရားေရးမ႑ိဳင္ၾကီးကလည္း အားေကာင္းတည္ရွိေနေတာ့ေကာ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပါမည္လဲ..။ မထူးေရးခ် မထူးပါ။

    ReplyDelete

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...