Sunday, September 30, 2012

ဘာသာျပန္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို.အိပ္ဖြင္.ေပးစာ ) An open letter to Ms Suu Kyi (from No.1 to No.4)


ဘာသာျပန္ (၁) Letter No.1
An open letterယခင္တပတ္အတြင္းက၊ (an open letter to Ms Suu Kyi) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင္.စာ ၄ ေစာင္ Between online news မွ တဆင္. ေပးပို.ေ၇းသားခဲ.၇ာ၊ ျမန္မာလူငယ္ အခ်ိဳ.က ဘာသာျပန္ေလးလည္း ဖတ္လိုေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆိုလာခဲ.ပါသျဖင္.၊ ယခုအခါ ေအာက္္ပါအတိုင္း အတိုးခ်ံဳးေ၇းသားလိုက္၇ပါသည္။ ယခု ဘာသာျပန္သည္ ပထမ အိပ္ဖြင္.စာကို ၇ည္ညြန္းပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခင္ဗ်ား
အမ်ားနည္းတူ၊ ကမၻာအ၇ပ္၇ပ္လိုပင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံ၇ယူခဲ.သည္. Congressional Gold Medal ဆုအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ပညာေ၇း ( Education )
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ံ ဒီမိုကေ၇စီတည္ေဆာက္ေ၇း ကာလတေလ်ွာက္ဝယ္၊ ပညာတတ္မ်ားအားလံုသည္ အဓိက က်ေသာ အေ၇းပါ အ၇ာေ၇ာက္ေသာ က႑မွာ ေန၇ာယူၾက၇မွာျဖစ္ျပီ၊ တိုင္းျပည္၇ဲ. တိုးတက္မွဳ. ကိစၥ၇ပ္ အသီးသီးမွာ ပါဝင္ကူညီၾက၇မွာ ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို.၇ဲ. ယေန.ေခတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အေသအခ်ာေလ.လာမိၾကမည္ ဆိုပါက၊ လံုေလာက္ေသာ ေခတ္ႏွင္. ေလွ်ာ္ညီေသာ၊ အဆင္.ျမင္.ပညာေ၇း ၇ခြင္. သင္ခြင္. မရွိခဲ.ၾက၇ေၾကာင္း ေလ.လာမိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို. ကေလးေတြ၇ဲ. ပညာေ၇း နဲ. အိမ္နီးနားခ်င္းရွိ နိုင္ငံမ်ားက ကေလးေတြ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၾကည္.မည္ဆိုပါလ်ွင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္၇ာ ေခတ္သစ္ပညာေ၇းကို ထိထိ ေ၇ာက္ေ၇ာက္ သင္ၾကားခံ ၾက၇မွဳ. မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ.သိ နိုင္ပါသည္။
သင္ၾကားမွဳ.ဆိုင္၇ာ စံနစ္ပညာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ. ႏွင္.ညြန္ၾကားျပသမွဳ. အပိုင္းဆိုင္၇ာနည္းလမ္းမ်ား၊ ပညာေ၇း အေထာက္အကူျပဳ technology စံနစ္ပညာမ်ား ႏွင္. သင္ပံုသင္နည္းမ်ား၊ သင္ၾကားျပသသူတို. ၏ မိမိတို.သင္ၾကားေသာပညာ၇ပ္ ႏွင္. စပ္လ်ဥ္းျပီး၊ အျမဲ ဆန္းသစ္ေသာ ေခတ္ပညာတို.ကို update လုပ္ၾက ၇ပါသည္။
မ်ားမၾကာမီက၊ ပညာေ၇းဝန္ၾကီးသည္၊ Private ေက်ာင္း ၂ဝ တို.ကို ဖြင္.ခြင္.ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အင္တာနက္ သတင္းတြင္သိရွိခဲ.ပါသည္။ ဝမ္းသာအား၇ဖြယ္ျဖစ္မိပါသည္။ သို.ပါေသာ္ျငားလည္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းၾကီး မ်ားမွာကား၊ ေငြေၾကး တတ္နိုင္ေသာ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံနိုင္ေသာ၊ မိဘတို.၏ သားသမီးမ်ားသာ တက္နိုင္ပါလိမ္.မည္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို. အလယ္အလတ္တန္း လူတန္းေစ. ႏွင္. ေငြေၾကးမတတ္နိုင္ေသာ မိဘတို.၏ သားသမီးးမ်ားတို.မွာကား အခက္ေတြ.ေနမည္္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဒီမိုကေ၇စီ စံနစ္ကို ေလ်ွာက္လွမ္းနိုင္၇န္ နိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ.စည္းျခင္း ( reforms ) မ်ား အတြက္ ပိုမိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစ၇န္ အလို.ျငာ ကေလး လူငယ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ လက္ရွိပညာေ၇းကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္၇ာ အဆင္.ျမင္.ျပီး အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားႏွင္. ယွဥ္နိုင္ေသာ ပညာေ၇းစံနစ္လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို.၇ဲ. တိုင္ျပည္ၾကီးကို အျမန္တိုးတက္လိုေသာဆႏၵမ်ား ျပင္းျပသည္ ဆိုပါလ်ွင္၊ အစိုး၇ကဖြင္. ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင္. ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားတို. Competitive အျပိဳင္အဆိုင္စံနစ္ကို အသံုးျပဳ သင္ၾကားပို.ခ်ၾကမည္ဆို ပါလ်ွင္၊ ဆင္း၇ဲသားလည္း သည္ ေခတ္ပညာ သင္ၾက၇သလို၊ ေငြေၾကးတတ္ နိုင္ေသာ မိဘတို.၏ သားသမီး မ်ားလည္း အဆင္.ျမင္.ေသာ ပညာ၇ပ္တို.ကို သင္ၾကားခြင္.၇ၾကမွာျဖစ္၇ာ ျမန္မာနိင္ငံအဝန္း အတိုင္းအတာႏွင္.ျပန္လည္ စဥ္းစားၾကည္.ပါက၊ ကြ်န္ေတာ္တို.ကေလးေတြ အားလံုးဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္၇ာ အဆင္.ျမင္. ပညာ၇ပ္မ်ား ထူးထူးခြ်န္ခြ်န္ ၇နိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂ဝဝဝ/၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ကစျပီး၊ Private ေက်ာင္းတခ်ိဳ. စတင္ဖြင္.လွစ္ေနေၾကာင္း သိရွိခဲ.၇သည္။ ေငြးေၾကးတတ္နိုင္ေသာ မိဘမ်ားမွာ မိမိတို.၏ သားသမီးမ်ားကို၊ အဆင္.ျမင္.ေသာ ပညာကို ၇ေစလိုသျဖင္.၊ ကေလးမ်ားကို private ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူ.ထက္ငါ အျပိဳင္အဆိုင္ထားခဲ.ၾကသည္။ ကေလးတို.မွာ ေက်ာင္းမွ သင္ေပးသည္. အဂႍလိပ္ကဗ်ာမ်ား nursery songs မ်ား ႏွင္. အဂႍလိပ္ စကားေလးမ်ားကို ထမင္းစား ေ၇ေသာက္ဆိုသလို ေျပာတတ္လာခဲ.ၾကသည္။ သို.ေသာ္ျငားလည္း၊ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင္. ၇ပ္ကြက္ထဲတြင္ သူတို.ေလးေတြ တတ္လာေသာ အဂႍလိပ္ဘာသာ၇ပ္ကို လက္ေတြ.အသံုးခ် ေျပာဆိုခြင္.မ၇ခဲ.ၾကသျဖင္.၊ မိဘမ်ားအေနျဖင္.၊ value for moneyပညာေ၇း၇ဲ.တန္ဘိုးကို ေငြေၾကးကုန္က်ခံ၇သေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္၇ၾကလိမ္.မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဒၚလာျဖင္.ညီမွ်ေသာ၊ ျမန္မာေငြကို နက္နက္ေနာေနာေပးၾက၇ သည္ မဟုတ္ပါလား။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ မတိုင္မည္ကာလ (ျပည္သူပိုင္ မသိမ္းမီအခ်ိန္ကာလ)အား ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည္.ေသာ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို. ငယ္စဥ္ကာလအခ်ိန္အရြယ္က၊ ခ၇ိယာမ္ မီရွင္နာ၇ီေက်ာင္း (missionary school ) မ်ားရွိခဲ.ဘူးသည္။ ဆ၇ာမမ်ားမွာ မယ္သီလ၇င္မ်ားျဖစ္ျပီး သူတို.ကို mother လို.ေခၚခဲ.၇သည္။ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားမွာ ခ၇ိယာမ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုဘုန္းၾကီး ေတာ္ၾကီးမ်ား ကိုေတာ. Father လုိ.ေခၚၾက၇သည္။
ထိုေခတ္ထိုအခါက မီရွင္နာ၇ီ ေက်ာင္းထြက္မ်ားအားလံုးလိုလို နိုင္ငံျခားဘာသာျဖစ္သည္. အဂႍလိပ္ဘာသာ စကားကို ေျပာတတ္၊ ေ၇းတတ္။၊ဖတ္တတ္ၾကသည္။ ဘြဲ.၇ျပီးေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အဆင္.့ျမင္.ျမင္. communicate ဆက္သြယ္ေျပာဆို ေ၇းတတ္ ဖတ္ၾကသည္။
ကေလးသူငယ္တိုင္းသည္ ပညာေ၇းကို (equal opportunity )တေျပးညီ အဆင္.မခြဲျခားပဲ၊ အားလံုတူညီစြာ ၇ယူသင္.သည္။ တိုင္းျပည္၇ဲ. ပညာေ၇းသည္ လံုေလာက္ေသာ ဗဟုသုတ၊ တိက်မွန္ကန္ေသာ တတ္ကြ်မ္းနားလည္မွဳ.၊ ႏွင္. တန္ဘိုးရွိေသာ well developed teaching plan ပညာေ၇းစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္မွသာ ကေလးမ်ား၏ အနာဂါတ္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း (career) အတြက္ အဆင္ေျပနိုင္မွာျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္၇ည္လည္း တိုးတက္ျမင္.မားမည္ မဟုတ္ပါလား၊။
သို.ျဖစ္၇ာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို. တိုင္းျပည္၏ ပညာေ၇းစံနစ္ကို ျပန္လည္ စီစစ္၇န္ ႏွင္. ေခတ္ႏွင္.ေလွွ်ာ္ညီေသာ internationaleducation အျပည္ျပည္ဆိုင္၇ာအဆင္.ရွိ သင္ၾကားပို.ခ်မွဳမ်ား၊ တို.ကို နိုင္ငံေတာ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စတင္နိုင္၇န္အတြက္၊ နိုင္ငံျခားဘာသာ၇ပ္ English Language ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယ ဘာသာ၇ပ္ ( English as a second language ) အျဖစ္ အားေပးသင္ၾကားနိုင္၇န္ တုိက္တြန္း နိဳးေဆာ္လိုက္ပါသည္။
အထက္အေၾကာင္းပါ ကိစၥ၇ပ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင္. Parliamentry Committee ပါလီမန္ ေကာ္မီတီအဖြဲ.တြင္ တင္ျပခြင္.ျပဳေပးပါ၇န္ ေမတၱာ၇ပ္ခံ ေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။
ေလးစားစြာျဖင္.
ပီတာေရႊ
Public view

Letter မ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...