Saturday, September 29, 2012

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားသမားေတြကို ေနာက္မွာ ခ်န္ထားဖုိ႔ (ဗသုန္)


by ျပည္သူ႔ေခတ္ on Saturday, September 29, 2012 at 4:45am ·


Crony ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အဂၤလိပ္ ျမန္မာ အဓိဓာန္မွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဘယ္လုိ ေဖာ္ျပထားသည္ ျဖစ္ေစ အဘိဓာန္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုက နားလည္ လက္ခံၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေ၀ါဟာရေတြရဲ႕ ၀ိပၸလႅာသ, သေဘာကို လိုက္ကာအဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ နားလည္ ေနၾကၿပီး အဲဒီလို နားလည္မႈကလည္း ေကာင္းတဲ့အျမင္နဲ႔ နားလည္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ Crony ေတြရဲ႕အေပၚမွာ ျပည္သူေတြက အျမင္ မၾကည္မလင္ ျဖစ္ေနမႈဟာ ၾကာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ Crony ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ေအာက္ေျခမွာ ရွိၾကတဲ့ ဘယ္အလႊာကမွ ေထာက္ခံ ေျပာဆိုတာ မၾကားရဖူးပါဘူး။ ဒီလို ျဖစ္ရတာကလည္း Crony ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ေမာက္မာမႈ ေတြနဲ႔တကြ ဆင္းရဲသား ျပည္သူတုိ႔အေပၚ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိမႈစတဲ့ ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ မရွိတဲ့ သတင္းမ်ားကသာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့မႈကလည္း ကာလ အေတာ္ၾကာေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
          လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီဥပေဒ ကို လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ Crony အုပ္စုနဲ႔ သူတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေနသူတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ဦးေဆာင္ ေရးဆြဲၾကၿပီး ျပည္တြင္း Crony ေတြ သာလွ်င္ ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မယ္ လို႔ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ သိၾကရတဲ့ အခါ အလတ္စား အငယ္စား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကစၿပီး ျပည္သူေတြ အတြင္းမွာ Crony ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆိုးျမင္မႈ ေတြ ပိုမို ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ရွိလာမွ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္ အလမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ျပည္တြင္း Crony ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို သိသာစြာ ေရွ႕႐ႈေနတဲ့ အခ်က္အခ်ိဳ႕အား ဖယ္ရွားၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္ တိုင္ေအာင္ ဒီဥပေဒ ေရးဆြဲမႈ အေျခအေန ကို ျပည္သူေတြအတြင္းမွာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။
          အမွန္အားျဖင့္ တင္ျပရရင္ ၁၉၈၈ ခု ေနာက္ပိုင္း အာဏာရွင္ အစုိးရ လက္ထက္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံ မွာ Crony ေတြ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Crony ေတြဟာ အာဏာရွိ သူေတြနဲ႔ ေသြးသား ေတာ္စပ္သူေတြ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအားျဖင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္လြန္းသူေတြ ေသာ္လည္း ေကာင္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ Crony ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရရဲ႕ အာဏာရွိ သူတုိ႔နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္သက္ေနခဲ့ၾက ပါတယ္။ အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါး မွ်ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ Crony ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းေတြကို အဆမတန္ ႀကီးထြား ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရွင္ အစုိးရ လက္ထက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမန္မာ Crony ေတြ ခြဲေ၀ရယူၾကပံုကေတာ့ ၁၉ ရာစုႏွစ္အတြင္းက အေနာက္ ဥေရာပ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ အာဖရိကတုိက္ကို ခြဲေ၀ယူၾကပံု နဲ႔ အလားသ႑ာန္ တူတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ ပါတယ္။
          ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး က႑ေတြျဖစ္တဲ့  ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ သတၳဳ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း စတဲ့ က႑စံု၊ ေရေပၚေရေအာက္၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္၊ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ Crony တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုႏိုင္ငံအႏွံ႔ Crony တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရွိေနလို႔ ေဒသခံေတြ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရၾကတယ္။ ၀င္ေငြေတြ တုိးတက္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အေျခ အေနက နည္းပါးၿပီး Crony တုိ႔နဲ႔ ေဒသ ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္တုိ႔ရဲ႕ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈး နစ္နာမႈေတြနဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္ယြင္းမႈေတြေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုဟာ အက်ပ္ အတည္းေတြ ေတြ႕ၾကရၿပီး ဒုကၡဆင္းရဲ ေရာက္တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သာဓက တစ္ခုအေနနဲ႔ တင္ျပရရင္ လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ လက္ထက္မွာ ေျဖရွင္းလို႔ မၿပီး ႏိုင္ေသးတဲ့ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမ ဆံုး႐ံႈးမႈ ျပႆနာေတြဟာ ယခင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျပႆနာတုိင္းဟာ Crony ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတာလို႔ သံုးသပ္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနတာ       ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသ အမ်ားအျပားမွာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာ ျဖစ္လုိ႔ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္က ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္ ေစေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး စံုစမ္းဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
          အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္မွာ အာဏာရွိသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနမႈေတြ ေၾကာင့္ Crony ေတြဟာ အခြင့္ထူးခံေတြ အျဖစ္နဲ႔ ဥပေဒအထက္မွာ ရွိေနတဲ့ လူတန္းစား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Crony တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာနဲ႔အတူ Crony တို႔ရဲ႕ အမႈထမ္း မ်ား လက္ရင္း လက္ဖ်ား လက္ေ၀ခံမ်ား ဟာလည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ Crony တုိ႔ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါ ႀကီးမား လြန္းတာေၾကာင့္ Crony တုိ႔နဲ႔ ပတ္သတ္ လာရင္ အစုိးရ၀န္ထမ္း အဆင့္ဆင့္ေတြ ကလည္း အေလွ်ာ့ေပး ဆက္ဆံၾကရပါ တယ္။ အက်ိဳးဆက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ပိုမိုအားနည္း လာတာေတြ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမို မ်ားျပားလာတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈျပႆနာ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ အဂတိ လိုက္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ ျပႆနာ ေတြမွာ Crony ေတြမွာလည္း တာ၀န္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
          ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အခါ Crony အခ်ိဳ႕နဲ႔ အာဏာရွင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က အာဏာရွိခဲ့သူ အမ်ားစု တုိ႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္လာရတာကေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျဖစ္လာၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလို Crony အခ်ိဳ႕နဲ႔တကြ သူတုိ႔နဲ႔ ႏွီးႏႊယ္ ပတ္သက္ေနတဲ့ အာဏာရွင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က အာဏာ ရွိသူ အမ်ားစုတုိ႔ဟာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ မွာ အဓိကအင္အားလို ပါ၀င္လာ ေသာေၾကာင့္ ေစာေစာပိုင္း ကာလေတြမွာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ေပၚလစီကို ျပည္သူေတြက ျပည့္၀စြာ ယံုၾကည္မႈ မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႔တကြ အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္တုိ႔ ေပၚလာကာစ ေစာေစာပုိင္း ကာလေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ အစုိးရ အဖြဲ႕သစ္တုိ႔မွာ ပါ၀င္လာၾကတဲ့ Crony အခ်ိဳ႕နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အခ်ိဳ႕ဟာ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္က ပံုစံ အတုိင္း ျပည္သူေတြအေပၚမွာ စီးမုိးတဲ့ အေျပာအဆို အေနအထားမ်ားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဦးရဲ႕ မ်က္ႏွာစာမွာ မဖံုးႏိုင္ မဖိႏိုင္ ခပ္ေျပာင္ေျပာင္ ရပ္ျပခဲ့တာကို လည္း ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ အေျပာအဆုိနဲ႔ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိုပုဂိ္ၢဳလ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ အတြင္းမွာ ပါ၀င္ေနၾကတဲ့ Crony မ်ားနဲ႔ အာဏာရွင္ အစုိးရ လက္ထက္က အာဏာရွိသူ အခ်ိဳ႕ကို လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားတဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲမ်ား ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူေတြက သတ္မွတ္ ခဲ့ၾကၿပီး ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ ေသာက ပြားခဲ့ၾကရပါတယ္။
          အဲဒီလို ျပည္သူေတြရဲ႕ ေသာကကို သိရွိတဲ့အတြက္ ၁-၃-၂၀၁၂ ေန႔က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ သမ္ၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းမွာ ေခါင္းမာဂိုဏ္း အေပ်ာ့ဂိုဏ္းဆိုတာ မရွိပါ ဘူးလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း  အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းက ေရွး႐ိုးစြဲ၀ါဒီေတြကို ခ်န္ထားခဲ့မယ္လို႔ သမၼတႀကီး က ေမလ အတြင္းမွာ ေၾကညာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ လဆန္းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ျခင္းျဖင့္ ေမလအတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့မႈကို သမၼတႀကီးက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕အတြင္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းဟာ ျပည္သူ ေတြ သံုးသပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတုိင္း ျပည္ေထာင္ စု အစုိးရ အဖြဲ႕အတြင္းမွာ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ့္ေျပာင္းသူမ်ား (ေခါင္းမာဂိုဏ္း အေပ်ာ့ဂိုဏ္း) ရွိေနတယ္ ဆုိတာ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းက အေနအထား ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ရဲ႕ အႀကီးအကဲ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ သမ္ၼတႀကီးက သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာအရ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
          တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ အတြင္းမွာလည္း သေဘာထား တင္းမာ သူမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား (ေခါင္းမာ ဂိုဏ္း၊ အေပ်ာ့ဂိုဏ္း) ဆုိၿပီး ရွိေနတာကို တျဖည္းျဖည္း ေပၚလြင္စြာ ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အမ်ား အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားတုိ႔ စပ္ယွဥ္တဲ့ ကိ္္္စၥရပ္ေတြမွာ ပိုမုိေပၚလြင္စြာ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕ မွာကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ အရ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ သေဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီပုဂိ္ၢဳလ္ေတြ ကိုယ္စား လွယ္ ျဖစ္လာမႈဟာ၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ အျဖစ္ကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံကို နားမေထာင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကိုလည္း ေရွးမ႐ႈ  ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ေရွ႕တန္းတင္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တကြ အေပါင္းပါ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ မေရာက္ေအာင္ ေနာက္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ဖို႔ ကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္  ျပည္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
(ျပည္သူ႔ေခတ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...