Thursday, September 27, 2012

ဦးပိုင္ၿပႆနာနွင္႔ Reformer


by Myo Set on Thursday, September 27, 2012 at 3:08pm ·

လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း။ ထုိစီမံကိန္းကား ယေန႔ ၿမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ရိုက္ခတ္ၿမည္ဟည္းေနေသာ အသံတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ထုိစီမံကိန္းတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ ယခင္႔ယခင္က လူထုတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေလ႔ရွိေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားက ေစ႔စပ္ေ၇းသမားမ်ားအသြင္ၿဖင္႔ေတြ႔ၿမင္ရသည္။ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေတာ႔ေကာင္းပါသည္။ 
လက္ပန္ေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို တတ္ႏိုင္သမွ် ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာရန္ၾကိဳးစားၾကည္႔ပါမည္။

ကနဦးအေနၿဖင္႔ ထုိေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွ အေမြကို ယခုအစိုးရက ဆက္ခံေနရၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်နားလည္ထားပါသည္။
ထုိၿဖစ္ရပ္မွာ ယခင္ အာဏာရွင္အစိုးရနွင္႔ သူ၏ တပည္႔ၾကီး ဦးပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမွ လက္ဝါးၾကီးအုပ္စီးပြားေရးပံုစံခ်ိဳးခဲ႔ရာမွ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ တရုတ္-ၿမန္မာစာခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ၿဖစ္ရာ ထုိစာခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္္႔ၿဖစ္ေနသည္။ ယခင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းၿဖိုးေကာင္စီဟာ ေခၚေဝၚၾကေသာ စစ္ေကာင္စီလက္ထက္ၿဖစ္သၿဖင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင႔္ဟု ၾကိဳက္သည္ၿဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ၿဖစ္ေစ သတ္မွတ္ရမည္သာၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာဖက္က မသတ္မွတ္လွ်င္လည္း တရုတ္ကေတာ႔ ဤသို႔သတ္မွတ္မည္သာၿဖစ္သည္။ ၿမစ္ဆံုကို ဆံုးရံႈးထားေသာ တရုတ္ေလာဘအုိးသည္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လြယ္လြယ္နွင္႔လက္လႊတ္ခံရန္မၿဖစ္ႏုိင္။

သို႔နွင္႔ တင္းမာမႈမ်ားၿဖစေ္ပၚလာသည္။ ထုိေနရာတြင္ေရွ႔တန္းမွ တပ္သားမ်ားမွာ ထံုးစံအတုိင္း နင္းၿပားမ်ားသာၿဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက လယ္ေၿမမ်ားပ်က္စီးနုိင္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ေရွ႔တန္းသို႔ထြက္လာသည္။ ထုိသူမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေ၇းသမားမ်ားက ဝန္းရံၾကပါသည္။ ဤသို႔ၿဖင္႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္အသြင္ ပီပီၿပင္ၿပင္ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ရႈၿမင္ပါသည္။

ဤတြင္ထူးၿခားမႈတစ္ခုကို စတင္ေတြ႔ၿမင္ရပါသည္။ ဤသည္မွာ အာဏာလြန္ဆြဲမႈ နွစ္ခုၿဖစ္သည္။ တစ္ခုမွာ ယခင္ နာမည္ဆုိးၿဖင္႔ေက်ာ္ၾကားေသာ ၿမန္မာအစိုးရ၏ ရဲမ်ားနွင္႔ ဆႏၵၿပသူမ်ားအၾကားပဋိပကၡၿဖစ္၍ ေနာက္တစ္ခုမွာ လူထုနွင္႔ ဦးပိုင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ပထမပဋိပကၡတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို အသြင္ေၿပာင္းကာလတြင္ၿဖစ္ေလ႔ရွိသည္႔အက်င္႔အတုိင္း အက်င္႔ေဟာင္းမ်ားၿပန္ေပၚကာ ဖမ္းဆီးၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ တြက္ဆထားသည္႔အတုိင္း ၿပန္လႊတ္ေပးရသည္။ ေယဘုယ်အားၿဖင္႔ဆုိရလွ်င္ ဗဟိုအစုိးရမွ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို သည္းညည္းခံမႈ (Tolerance) ၿမင္႔တက္လာၿပီဟု ေယဘုယ်ဆုိႏုိင္ပါမည္။
အစိုးရက သည္းခံေနၿခင္းသည္ အေကာင္းသည္းခံၿခင္းထက္ ႏုိင္ငံတကာစာမ်က္နွာတြင္ မ်က္နွာမပ်က္လိုၿခင္းေၾကာင္႔ ပိုၿဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကိုေတာ႔ သတိခ်ပ္ရမည္ၿဖစ္သည္။

အစိုးရဖက္ကၾကည္႔လွ်င္ ဦးပိုင္သည္ သူ႔အဖြဲ႔ၾကံ႔ခုိင္ေရးကို ေငြရွာေပးေနေသာအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ တရုတ္သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သူ၏ အားထားရာၿဖစ္ေနသည္။ သို႔အတြက္ မ်ားစြာ ခ်ိန္ဆရမည္ၿဖစ္သည္။ ယခု လူထု လႈပ္ရွားမႈကို ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာၾကည္႔ပါက

(၁) လယ္ေၿမနစ္နာမႈကို မၿဖစ္လိုေသာ နင္းၿပားေတာင္သူမ်ား
(၂) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုိလားသူမ်ား
(၃) တရုတ္၏ ႏုိင္ငံေရးနွင္႔စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႔မႈကို မၾကိဳက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား
(၄) National Interest အတြက္ မၾကိဳက္ေသာ လႈပ္ရွားသူမ်ား
ဟု အၾကမ္းဖ်င္းေလးမ်ိဳးထြက္လာႏုိင္သည္။

ထိုသူတုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ (Socio-political will) သည္ မတူေပ။ ထုိကိစၥကို ကိုင္တြယ္ရန္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈၿပႆနာၿဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားက လယ္ယာကိစၥနစ္နာသည္ဟုဆုိလွ်င္ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္းနွင္႔ ထုိလယ္သမားမ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းကို တုိက္ရုိက္ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးလွ်င္ ကိစၥၿငိမ္းနုိင္သည္။ ေဆြးေႏြးသည္ဆုိရာတြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးကိစၥၿဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားနွင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင္႔ပေရာဂ်က္မ်ား ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၿခင္းမွာ အစဥ္အလာၿဖစ္သည္။ ေငြရလုိလွ်င္ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ရင္းနွီးေပးဆပ္ရစၿမဲၿဖစ္သည္။ Sustainable Level အဆင္႔ေရာက္ေလာက္ေအာင္လဲ ၿမန္မာက နည္းပညာမရွိေသးေပ။ ထုိသူမ်ားလက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား..ဥပမာ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ် မည္မွ် စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းထြက္မည္၊ ထုိစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားနွင္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ တရုတ္နွင္႔ ၿမန္မာအစုိးရတို႔က မည္သုိ႔ၿပင္ဆင္ထားသည္ စသည္တုိ႔ကို တရားဝင္သတင္းထုတ္ၿပန္္ရန္လိုသည္။ ထုိသို႔ထုတ္ၿပန္နုိင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲတြက္ခ်က္မႈမ်ားလဲ လုိအပ္လာၿပန္သည္။ ထုိကိစၥအတြက္ ေငြေတာ႔လိုမည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ၏ေရရွည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ၿဖစ္သၿဖင္႔ အားေပးထုိက္သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ယခုဆုိခဲ႔သမွ် အထိသည္ အစုိးရအဖြဲ႔နွင္္႔ဦးပိုင္တုိ႔ ညွိနိႈင္းလ်က္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏုိင္နင္းလွ်င္ ကိစၥၿပတ္သည္။

နံပတ္ သံုးနွင္႔ ေလး အုပ္စုမ်ားမွာမူ တမူူထူးၿခားသည္ဟု ဆုိႏုိင္မည္။ တရုတ္သည္ ၿမန္မာကို စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႔ဗိုလ္က်ေနသည္မွာ ဆယ္စုနွစ္နွစ္စု စြန္းခဲ႔ၿပီၿဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ၿမန္မာလူထုအၾကားတြင္ Anti-Chinese Agenda သည္ ထူးထူးကဲကဲ ေပၚထြက္ေနသည္ကို ႏုိင္ငံေရးမုိးေလဝသ လကၡဏာမ်ားကို မီဒီယာမ်ား၊ ဆုိရွယ္နက္ေဝါ႔မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ဆႏၵၿပပြဲမ်ားတြင္ ေတြ႔ၿမင္ႏုိင္ေပသည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ ထုိအခ်က္ကိုကုိယ္စားၿပဳေသာ အုပ္စုနွစ္စုသည္ ယခု ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္းေပၚထြက္လာစရာရွိသည္။ တရုတ္၏ စီးပြားေရးေပၚလစီမ်ားကို တရုတ္အစုိးရၿပန္လွန္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္ေလာက္သည္အထိ ၿမန္မာအစိုးရအေပၚ ထုိအင္အားစုမ်ား ဖိအားေပးႏုိင္မည္ေလာ ဟူသည္ကေတာ႔ ေစာင္႔ၾကည္႔ရဦးမည္သာၿဖစ္သည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းသည္ ဦးပိုင္အတြက္သာၿဖစ္သည္။ ဦးပိုင္သည္ၾကံ႔ခုိင္ေ၇းနွင္႔ပတ္သက္ေနေသာအဖြဲ႔ၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ၿပင္ အာဏာရွင္ေခတ္သဘာဝအရ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္မည္မွ် ခံစားခြင႔္႔ရွိကာ ၿပည္သူမ်ား မည္မွ် အက်ိုဳးရမည္ဟူသည္ကို တိတိက်က် မည္သို႔မွ် မေၿပာႏုိင္။ ထုိ႔ၿပင္ ထုိအဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေနေသာ Independent Body တစ္ခုလဲ မရွိေသာေၾကာင္႔ ထင္တုိင္းၾကဲေနသည္ဟုဆုိရမည္။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ ဦးသိန္းစိန္ေၿပာခဲ႔သည္႔ Clean Government, Good Government ဟူသည္ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ၿဖစ္ေနသည္။ Transparency and Accountability မရွိၿခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ထုိကိစၥရပ္သည္ ၿမန္မာ႔အက်ိုဳးစီးပြားရႈေထာင္႔မွၾကည္႔လွ်င္ ၿပည္သူမ်ားမည္သို႔မွ် လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာမရွိေပ။ Corruption Index ကိုၾကည္႔လွ်င္လည္း ၿခစားမႈ ဆုိးဝါးေနေသာ ၿမန္မာၿပည္အတြက္ ၿပည္သူမ်ားစိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈမရွိၿခင္းမွာ ၿဖစ္ထုိက္သည္ဟုသာဆုိရမည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ နံပတ္ ၃ နွင္႔ ၄ အင္အားစုမ်ားအတြက္ ညွိနိႈင္းရန္သည္ အစိုးရအတြက္ မ်ားစြာ အခက္အခဲၿဖစ္ႏုိင္သည္။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ ္အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ဦးပိုင္+တရုတ္တုိ႔နွင္႔ပတ္သက္၍ အက်ိဳးတူစီးပြားဘက္မ်ား၏ အာဏာလြန္ဆြဲၿခင္းကို မုခ် ၿပဳလုပ္ရမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းတြင္ Hard and soft ဂိုဏ္းကြဲေနသည္ဟုသတင္းထြက္ေနသည္မွာၾကာၿပီ။ ဦးတင္ေအာင္ၿမင္႔ဦးနႈတ္ထြက္ၿခင္းသည္ ထုိအခ်က္ကို အတည္ၿပဳေပးသကဲ႔သို႔ၿဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ reformists မ်ားအသာရေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ယခု ဦးပိုင္နွင္႔ ထုိၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးသမားမ်ားထိပ္တုိက္ေတြ႔မည္ေလာဟု ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္ၿဖစ္သည္။ အေပၚ နံပါတ္ ၃ နွင္႔ ၄ အင္အားစုမ်ားနင္႔ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးသမားမ်ား ပူးေပါင္းမိလွ်င္ ဦးပိုင္ အရိႈက္ထိႏုိင္သည္။ ထုိအခ်က္ကို မိမိရရ အသံုးခ်သင္႔သည္ဟုၿမင္သည္။

ဥိးပိုင္သည္ ခရုိနီအုပ္စုၿဖစ္သည္။ ခရုိနီအုပ္စုသည္ အရင္းရွင္ေကာ္ပိုရိတ္အသြင္ၿဖစ္သည္။ အရင္းရွင္၏သေဘာမွာ မည္သည္႔အခါကမွ နင္းၿပားမ်ားကို သက္ညွာေလ႔မရွိ။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ ထုိေကာ္ပိုရိတ္ကို အုပ္စီးနုိင္ရန္ ဥပေဒၿဖင္႔ၿပန္လည္ခ်ဳပ္ကိုင္ၤရစၿမဲၿဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ သေဘာသဘာဝမ်ားကို ကြန္ၿမဴနစ္တေစၦေၿခာက္ခံရေသာ ကာလမ်ားအတြင္း အေနာက္ကမာၻ၏ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ား အတြင္းေတြ႔ၿမင္ႏုိင္သည္။ သို႔ၿဖစ္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အေနၿဖင္႔ ဦးပိုင္ကို Second Chance ေပးကာ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာအဆင္္႔ကိုေရာက္လွ်င္ ရွဥ္႔လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလဲစြဲသာ ၿဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္ပံုစံ ၿဖစ္ေနလွ်င္ေတာ႔ အၿပတ္ၿဖဳတ္မွသာ ယခုအစိုးရအသက္ဆက္ရန္ အားေကာင္းႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ ေခတ္ေၿပာင္းေနသည္ကို ဦးပိုင္အဖဲြ႔လိုက္မေၿပာင္းနို္င္လွ်င္ ေၿမလွန္ခံရမည္ဟူသည္႔ Signal ကိုအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေ၇းသမားမ်ားယံုၾကည္လက္ခံလာဖုိ႔ကလဲ အေရးၾကီးပါသည္။

ဦးပိုင္အဖြဲ႔သည္ ခရိုနီဂိုဏ္းဆန္ဆန္ၿဖစ္သည္။ ထုိ အဖြဲ႔သည္ စစ္အာဏာရွင္တစ္ေခတ္ကို ၿပသေနေသာ ၿပယုဂ္ၿဖစ္သည္။ ထုိအဖြဲ႔ကို ပညာေပးၿခင္းမၿပဳႏိုင္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္အေနနွင္႔ လက္ရွိ ေလွၾကီးကို ဆက္လက္ပဲ႔ကိုင္ႏုိင္ရန္မလြယ္ေပ။ သို႔ေသာ္လဲ လက္ထဲတြင္္ေငြေၾကးမ်ားစြာ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားေသာဦးပိုင္အဖြဲ႔မွ လူမ်ားကို ၿဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္လုပ္လွ်င္လဲ ရုတ္္တရက္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ရပ္တန္႔ကာ မတည္မၿငိမ္ၿဖစ္သြားမည္႔ အႏၱရာယ္ကိုလည္း ထည္႔တြက္ရဦးမည္။ ထုိသုိ႔ၿဖစ္ရာ ဦးပိုင္အဖြဲ႔နွင္႔ လူထု ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုမႈသည္ ဒီမုိကေရစီအခင္းအက်င္းသို႔ ေၿပာင္းလဲေနသည္ဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည္႔ၿမန္မာအစိုးရအတြက္ အားၿပိဳင္မႈ ၿပင္းထန္ဦးမည္ဟုသာ ခန္႔မွန္းရပါေတာ႔သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...