Saturday, September 1, 2012

ဒီမိုကေရစီအတြက္ ရုန္းကန္ၾက - အမွတ္စဥ္ (၈) မ်ိဳးသန္႕


by Myo Thant on Saturday, September 1, 2012 at 5:24pm ·              

ကမၻာေပၚတြင္ စစ္ေအးေခတ္အတြင္းနဲ႕ ေႏွာင္းပိုင္းကာလေလာက္တြင္ အေရွ႕ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြ၊ လက္တင္အေမရိကရွိ လက်ၤာ၀ါဒီ စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြမွာ မ်ားစြာေသာ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို သူတို႕ျပည္သူေတြက ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ရုန္းကန္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကဒါေတြ႕ရ မွာပါ။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႕တြင္ စိန္႕ေခၚမႈမ်ားစြာရွိတယ္။ အေၾကာင္းက စနစ္ေဟာင္းက အက်င့္ စရိုက္ေဟာင္းေတြက အရိုးစဲြေနျခင္း၊ အစိုးရ၏ တာ၀န္မ်ားသည္ အရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကလို အာဏာရွင္နဲ႕ ၎တို႕အသိုင္း အ၀ိုင္းတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ကာကြယ္ရျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရျခင္းတို႕ျဖစ္တယ္။


လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ား မရွိေသးျခင္း၊ ထို႕အျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ေနာက္တခုက အရပ္သားလူ႕အဖဲြ႕အစည္း၊ သမဂၢမ်ား ခိုင္မာစြာ ဖဲြ႕စည္းထားမႈမ်ား မရွိေသးျခင္း၊ စသည့္ တို႕က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္႕ေခၚမႈေတြျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

စနစ္ေဟာင္းအတြင္းတြင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႕သည္ ၎တို႕အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအျဖစ္ ယူဆတတ္တယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲဆိုဒါ အာဏာရွင္စနစ္တုန္းကလိုမ်ိဳး လူတဦး၊ လူတစု၏ အက်ိဳးကိုသာ ရွိေနေစေရး မဟုတ္ေတာ့ပဲ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိအက်ိဳးလည္း အမ်ားအက်ိဳးထဲမွာပါေနတယ္ ဆိုဒါကို ေရွ႕ဦးစြာ သေဘာေပါက္ ယံုၾကည္လက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ႏုနယ္ၿပီး၊ မခိုင္မာေသးေသာ ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြင္းမွာ ျပသာနာအရပ္ရပ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလုပ္ႏိုင္ဘဲ။ အၾကမ္းဖက္အင္အားသံုးၿပီး၊ လက္နက္နည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပသာနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေနျခင္းသည္ လံုး၀ႆုံ တည္ၿငိမ္မႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို မသြားႏိုင္ေပ။

အဆံုးမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အစား ပံုစံတမ်ိဳးျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႕ ျပန္လည္းေရာက္ရွိခဲ့ဒါေတြ (ဒါမဟုတ္) အာဏာရွင္တပိုင္းစနစ္မ်ိဳး အျဖစ္သို႕ေရာက္သြားဒါေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။


  • တစ္ပါတီတည္းကသာ ႀကီးစိုးေနမႈ
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြဆီီမွ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားျဖင့္ အာဏာကိုလဲြေျပာင္းရယူၾကရပါတယ္။ အဲဒီလိုရယူၾကသည့္ေနရာတြင္ ပါတီတခုကသာ အၿမဲတမ္း ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ အစဥ္အႏိုင္ ရေနဒါမ်ိဳးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ပါတီစံုစနစ္ေအာက္မွာပင္ တစ္ပါတီတခုတည္းကသာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို အၿမဲတမ္း လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ ထားဒါေတြ ျဖစ္လာၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းမွာ အတုိက္အခံေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြ၏ လြတ္လပ္မႈနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးလာႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တယ္။

ဒီေန႕ရာမွာ အငိုက္ မမိရန္ အခ်က္တခုက အာဏာရွင္တပိုင္းစနစ္တြင္လည္း၊ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြေတြကို လူအမ်ားအႀကိဳက္ လိုက္လုပ္ေပးတတ္တယ္။ အတိုက္အခံေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ပါ၀င္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးၿပီး၊ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေစတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေတြတြင္မဲခိုးမဲလိမ္မႈႏွင့္အတူ အျခားေသာ မသမာမႈေတြျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေနတတ္တယ္။

ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံေတြကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားရွိေနၿပီး၊ ဖမ္းဆီးေႏွာက္ယွက္တတ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို အတိုင္းအတာတခုအတြင္းမွာဒါ ခဲြေ၀ေပးထားေပးၿပီး၊ အဓိကက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခန္႕ခဲြေရးအာဏာေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထား တတ္ၾကတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ိဳးကို လံုးလံုးလ်ားလ်ားမျဖစ္လာႏိုင္ေပ။

ဥပမာ-တရုတ္သမၼတႏိုင္ငံက ကြန္မင္တန္ပါတီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံက အာဖရိကန္အမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ (ေအအန္စီ)၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အိႏိၵယအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ (သို႕မဟုတ္) ကြန္ကရက္ (အိုင္) ပါတီေတြမ်ိဳးပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္မာေနေသာ (သို႕မဟုတ္) ဒီမိုကေရစီသို႕တကယ္ ဦးတည္ေနေသာ အေျခအေနေအာက္မွာ ဆိုလ်င္ ကိစၥမရွိေပမယ့္ ႏုနယ္ၿပီး၊ မခိုင္မာ မေသခ်ာေသာ ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ စိုးရိမ္စရာမ်ားစြာရွိေနတတ္တယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အိႏိၵယအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ပါတီအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သံုးေန၍ ကိစၥမရွိေပ။ ဒါေပမယ့္ ရုရွားႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုရုရွားပါတီမ်ိဳး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံက ျပည္ေထာင္စု မေလးအမ်ိဳးသားပါတီမ်ိဳးေတြေတာ့ ကိစၥရွိေနပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သင္ခန္းစာကို အရင္ၾကည့္ၾကရေအာင္
တရုတ္ျပည္၏ေနာက္ဆံုး မင္းဆက္ကေတာ့ ခ်င္မင္းဆက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီကာလက ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱာရယ္မ်ား ရွိေနခ်ိန္လည္းျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဧကရာဇ္စနစ္ကိုၾကားကန္ေပးထားေသာ ကြန္ျဖဴရွပ္၀ါဒကို ျပည္သူေတြက အႀကီးအက်ယ္ သံသယရွိေနခ်ိန္ ဆိုပါေတာ့။

(၁၉၁၁)ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့တဲ့ ဧကရာဇ္ စနစ္အား ေဒါက္တာ ဆြန္ယက္ဆင္ ဦးေဆာင္ေသာ ၀ူးခ်န္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲၿပီး ခ်င္မင္းဆက္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ (၁၉၁၂)ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ(၁)ေန႕မွာ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဒါက္တာ ဆြန္ယက္ဆင္ကို ယာယီသမၼတတင္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္ႀကီးကို ဒီမိုကေရစီစနစ္သံုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။

တရုတ္ျပည္၏ ဧကရာဇ္ဖူယီက နန္းစြန္႕ရန္ သေဘာတူၿပီၤး၊ ယြမ္ရွီခိုင္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္တရား၀င္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကတယ္။ သို႕ရာတြင္ ယြမ္ရွီခိုင္ အာဏာရရွိလာၿပီးေနာက္ အာဏာရ ကြန္မင္တန္ပါတီကို စတင္ၿဖိဳခဲြလာေသာအခါ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ပါ အားၿပိဳင္မႈ မ်ားျပင္းထန္လာေလတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လ်စ္လ်ဴရႈကာ မိမိကိုယ္မိမိ ဧကရာဇ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ေတာ့တယ္။ ယြမ္ရွီခိုင္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကပင္ ၄င္းကို စြန္႕ခြာလာၾကတယ္။ ျပည္နယ္မ်ားကလည္း လြတ္လြပ္ေရးေၾကညာၾကနဲ႕၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအျဖစ္ ခန္႕ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့ရတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႕တရုတ္ျပည္ႀကီးဟာ စစ္သူႀကီးမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာေတာ့တယ္။ တိုင္းျပည္အတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေနေသာအခ်ိန္၊ ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားအၾကား (၁၉၂၁)တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဆိုၿပီး ေပၚေပါက္ လာခဲ့တယ္။

ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္(၁၉၂၅)ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ ခ်န္ေကရွိတ္သည္ ကြန္မင္တန္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႕၏ အကူအညီျဖင့္ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ စစ္သူႀကီးေတြကို ေခ်မႈန္းကာ ကြန္မင္တန္ပါတီ၏ ေအာက္အတြင္း သြတ္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုေတာ့ အျပတ္ မရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ အဲဒီအခ်က္က ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ အင္အားႀကီးထြားလာႏိုင္ေရးရဲ႕ အစျဖစ္ခဲ့ေတာ့တယ္။

ခ်န္ေကရွိတ္ကလည္း တိုးပြားလာေသာ ကြန္ျမဴနစ္အင္းအားသည္ ၄င္းတို႕အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တရပ္အျဖစ္ နားလည္း ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္ပက ၿခိမ္းေျခာက္လာေနေသာ နယ္ခ်ဲ႕ဂ်ပန္တို႕ေလာက္ မႀကီးမားေသးဟုရႈ႕ျမင္ေနခဲ့တယ္။ခ်န္ေကရွိတ္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးအစိုးရအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မက်န္ေတာ့ေပ၊ ႏိုင္ငံအတြင္း မေရးရာ မေသခ်ာမႈေတြျဖင့္ (၁၉၃၇)ခုႏွစ္ ရွန္ဟိုင္းကိုပါ ဂ်ပန္က စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္လာေတာ့။ ခ်န္ေကရွိတ္အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားဂ်ပန္တို႕ကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္ေရးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္သမွ်အေရးႀကီးလာေလတယ္။ ႏိုင္ငံကို နယ္ခ်ဲ႕ဂ်ပန္တို႕၏ လက္ေအာက္မေရာက္ရွိေရးသည္ အဓိကျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္ထဲသို႕ မ၀င္မျဖစ္ ၀င္ေရာက္လာရေတာ့တယ္။

နယ္ေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဂ်ပန္ဆန္က်င္ေရးနဲ႕၊ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးပို႕စတာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကာ  ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသို႕ ခ်ီတက္ေနခဲ့ရာ ပိုမို၍ ျပည္သူအမ်ားအျပား သိရွိလာခဲ့တယ္။ စစ္ၿပီးေသာ (၁၉၄၅)ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္တပ္နီေတြဟာ ေလးေသာင္း (၄၀,၀၀၀)မွ တစ္သန္း (၁,၀၀၀,၀၀၀)အထိတိုးပြားလာ ခဲ့ေတာ့တယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ပန္းမႈ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ စသည့္ အေထြေထြျပႆနာမ်ား ႀကံဳေနရခ်ိန္ျဖစ္၍၊ ေမာ္စီတံုအတြက္ အခြင့္ေရးမ်ားပိုမိုရရွိလာၿပီး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပဲြကို ဆင္ႏႊဲရန္ေၾကညာေတာ့တယ္။

ကြန္ျမဴနစ္တပ္နီေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြကို တျဖည္းျဖည္းထိန္္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၿမိဳ႕မ်ားဆီသို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္တယ္။ ၿမိဳ႕မ်ားကို ၀ိုင္းရံပိတ္စို႕လာႏိုင္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမိအရသိမ္းပိုက္ရရွိလာေတာ့တယ္။ မန္ခ်ဴးမွေန၍ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္း၊ ဒီေနာက္မွာ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ဖက္ပိုင္း၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ အဆံုးမွာေတာ့ တရုတ္ျပည္မႀကီးတစ္ခုလံုးကိုပါ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေတာ့တယ္။

ေမာ္စီတံု၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ေအာင္ပဲြ ရရွိသြားၾက ေတာ့တယ္။ (၁၉၄၉)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ တရုတ္ျပည္ကို ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ ေမာ္စီတံုက ကမၻာသိေၾကညာခဲ့တယ္။ အဆံုးမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးတည္ေနရာမွ (၃၇)ႏွစ္အၾကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မထူေထာင္ႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ ကြန္ျမဴနစ္တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္သို႕ အာဏာရွင္ပံုစံသစ္ျဖင့္ ျပန္ေရာက္သြားေလေတာ့တယ္။


မေလးရွား၏ အေျခအေန
(၁၈)ရာစုေလာက္ကတည္းက မေလးရွားသည္ ဘုရင္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာ (၁၈၂၆) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က မလကၠာ၊ ပီနန္၊ စင္ကာပူတို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး၊ ၎ေရလက္ၾကားေဒသကို ကိုလိုနီ ထူေထာင္ၿပီး၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္၏ ေစာ္ဘြား နယ္ေျမမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးမွာ အေစာင့္အေရွာက္ခံနယ္ေျမအျဖစ္ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာထဲေရာက္လာခဲ့တယ္။ (၁၈၉၅) ခုႏွစ္တြင္ မေလးျပည္နယ္ ေလးခုကို ဖက္ဒရိတ္တက္ မေလးျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ စုစည္းလိုက္တယ္။

(၁၉၄၂) ခုႏွစ္မွ (၁၉၄၅) ခုႏွစ္အထိ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တယ္။ (၁၉၄၈) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ မေလးရွား နယ္ေျမမ်ားသည္ မေလးရွားဖက္ဒေရးရွင္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလုိက္ၿပီးေနာက္၊ (၁၉၅၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ေန႕တြင္ ၿဗိတိသွ်ေတြထံမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိ လာခဲ့ပါတယ္။ (၁၉၆၃) ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဆာဘား၊ ဆာရာဝပ္ႏွင့္  စကၤာပူ စသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီနယ္ပယ္မ်ားက မေလးရွား ဖက္ဒေရးရွင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ (၁၉၆၅)ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ (၁၆)ရက္တြင္ စကၤာပူက ဤႏိုင္ငံမွ ခဲြထြက္သြားေတာ့တယ္။ 

မေလးရွားႏိုင္ငံဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ လူဦးရည္အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမႈကို အေျခခံၿပီး၊ ႏိုင္ငံကို ဖဲြ႕စည္းထားဒါကို ေတြ႕ရွိရမွာပါ။ ေဒသခံ မေလးနဲ႕အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ တရုတ္၊ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာေတြကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳေပးထားဒါကိုေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ မေလးရွားသည္ ျပည္ေထာင္စု စည္းမ်ဥ္းခံႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ ဘုရင္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ အစိုးရစနစ္ကိုေတာ့၊ ၿဗိတိသွ်ပံုစံပါလီမန္စနစ္ျဖင့္ ပံုေဖၚထားဒါေတြ႕ရမွာပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာတစ္ခုက ျပည္ေထာင္စု မေလးအမ်ိဳးသားပါတီကသာ ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းမွစ၍ ယေန႕အထိ အာဏာရပါတီျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ပါ။ ပါလီမန္စနစ္ဆိုဒါ ပါတီတခုက အမတ္ဦးေရးအမ်ားစု (သို႕မဟုတ္) တျခားအႏိုင္ရပါတီေတြနဲ႕ ပါလီမန္ထဲတြင္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ႏိုင္လ်င္ အစိုးရကို ဖဲြ႕စည္းလို႕ရတယ္ ဆိုဒါ ႏိုင္ငံေရးကို ေလ့လာသူတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ မည္သည့္အခါမွ အတိုက္အခံ မျဖစ္ခဲ့ဒါကေတာ့ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ (၂၀၁၂) ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႕တြင္ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး၊ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ အစိုးရအားေတာင္းဆို ဆႏၵျပေနပံု။ http://malaysia-chronicle.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=32863:malaysia-braces-for-100000-strong-protest-as-najib-ponders-vote&Itemid=2

ႏိုင္ငံေရးရာေလ့လာသူေတြအစဥ္တစိုက္ေထာက္ျပေနဒါက အတိုက္အခံေတြ၏ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ႏိုင္ ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးက (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဘဲ ရွိႏိုင္ေအာင္လို႕ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္နဲ႕ အာဏာရပါတီ ျပည္ေထာင္စုမေလးအမ်ိဳးသားပါတီတို႕က အေျခခံဥပေဒကို (၁၉၆၂) ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္အခ်က္ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားထဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို ဖန္တီးသတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနတယ္။

အခ်က္ေနာက္တခုက ျပည္ေထာင္စု မေလးအမ်ိဳးသားပါတီကို ေထာက္ခံသူေတြကို ၎တို႕၏ အတိုက္အခံေတြကို ေထာက္ခံသူေတြ ထက္ပိုၿပီး၊ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးဆို္င္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈေတြကို ကန္႕သတ္ခံထားေနရတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စု မေလးအမ်ိဳးသားပါတီရဲ႕ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစု၏ လက္ထဲမွာသာ အာဏာကရွိေနတယ္။ ႏိုင္ငံတခုု၏ အစိုးရတရပ္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားထဲမွ တခုက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လူတေယာက္ထဲ (သို႕မဟုတ္) လူတစုထဲမွာသာ အာဏာက ၿမဲရွိေနေလေတာ့ အစိုးရအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႕ ထက္ မိမိအတိုက္အခံေတြကို အႏိုင္ယူႏိုင္ေရးေလာက္ျဖင့္သာ အလုပ္ရႈပ္ေနေတာ့တယ္ အာဏာရပါတီအတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႕ ဆိုဒါကလဲ အက်င့္ပ်က္ျခ စားမႈကို ႏိုင္နင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္ေလေတာ့။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုဒါ နံမည္ေလာက္ဘဲျဖစ္ေနေလတယ္။

ေနာက္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒက အာဏာႀကီး(၃)ရပ္အနက္ အုပ္ခ်ဳပ္အဖဲြ႕(အစိုးရ) လက္ထဲတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို လြန္က်ဴးေပးထားဒါကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီက မေလးျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ တရားေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းတခုျဖစ္လာရာ တရားေရး (ရံုးမ်ား)၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္နဲ႕၊ ႏိုင္ငံသားေတြ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးခြင့္ အာဏာကို မဟာသီရာမိုဟာမက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အေျခခံဥပေဒ၏ တရားစီရင္ခြင့္အာဏာတို႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အထိ အာဏာကိုတိုးခ်ဲ႕ေပးခဲ့ေလတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြက အာဏာရပါတီနဲ႕ ၎တို႕ကို ေထာက္ခံသူေတြေလာက္ဘဲ ခံစားခြင့္ ရွိလာေတာ့တယ္။ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးအက္ဥပေဒက အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည္ဟု မသကၤာလ်င္ မည္သူကို မဆို တရားရုံးအမိန္႕ မလိုအပ္ဘဲ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခြင့္ကိုပါ အစိုးရကိုေပးအပ္ထားျပန္တယ္။ တခ်က္လႊတ္အေရးေပၚဥပေဒ (တရား၀င္လွ်ိဳ႕၀ွက္ဥပေဒ)ေတြက အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ေတြ၏ အေၾကာင္းတို႕ကို ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားအား ပိတ္ပင္ထားၿပီး၊ အစိုးရက အၿမဲတမ္းစိစစ္ေနတယ္။ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဥပေဒကလည္း ႏိုင္ငံသားေတြ၏ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈေတြသည္ ရာဇာ၀တ္မႈ႕ေျမာက္ေနေစတယ္။

အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာအက္ဥပေဒေတြက ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းဖဲြ႕ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ေတြကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိေနတယ္။ ရဲ ေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒက လူအမ်ား စုေ၀းလိုလ်င္ ၁၄ရက္ႀကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းခံတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေပ။ တကၠသိုလ္ေကာ္လိပ္အက္ ဥပေဒက ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရကိုေထာက္ခံျခင္းမွလြဲ၍ တျခားေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရွိေစရဟု ျပဌာန္းထားတယ္။

မီဒီယာကိုလည္း အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ အဓိက က်ေသာ သတင္းစာေတြ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုဌာနမ်ားကိုလည္း အာဏာရပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္အက္ဥပေဒအရ မည္သည့္ ထုတ္ေ၀မႈမဆို အစိုးရထံ လိုင္စင္ယူၿပီးထုတ္ေ၀ႏိုင္ၿပီး၊၎ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လိုင္စင္ကို ႏွစ္စဥ္ အစိုးရထံ ျပန္ေလွ်ာက္ရတယ္။

ပည္သူေတြ၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဖၚထုတ္ဖြင့္ဟ ႏုိင္မႈတို႕ကို အစိုးရက ကန္႕သတ္ထားၿပီး၊ အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးအတြက္ကိုဘဲ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အာဏာရပါတီက ရဲႏွင့္ ၾကည္၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ားအပါအ၀င္ ပါလီမန္၏ အစိတ္ပိုင္းမ်ားစြာကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္ရန္ သံုးေနတယ္။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြက ေန႕ဒဓူ၀ ရွိေနၿပီး၊ အတိုက္ခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အသင္းအဖဲြ႕၀င္ေတြသည္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ရုိက္ႏွပ္ခံေနရတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ လဒ္ေပးလဒ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒက အတိုက္ခံအမတ္မ်ားကို ကန္႕သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ႕နဲ႕ အသက္အႏၱာရယ္ေရာက္ေစသည္ အထိ ရွိေနတယ္။ အာဏာရပါတီ၏ ေနာက္ထက္ လက္နက္ကိရိယာေနာက္တခုက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ျဖစ္တယ္။ ေဒသဆိုင္ရာ၊ျပည္နယ္ေတြႏွင့္ တျခားလုပ္ငန္းေတြကို အတိုက္အခံေတြ အားေကာင္းေသာေနရာေတြကို ေငြေၾကးျဖတ္ျခင္း အတိုက္အခံေတြ အားနည္းေအာင္္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ထားတယ္။

အာဏာရပါတီ၏ အႏုတ္လဏၡာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲေတြက မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ မေလးရွားျပည္သူေတြအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုေ၀းကြာေစရၿပီး၊ အစိုးရ၏ အာဏာကို အလဲြသံုးစားျပဳမႈေတြက မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေစေလတယ္။

ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီတည္တံ့ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲဆိုေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ေနသူမ်ားက ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံမႈ ေပၚမွာ တည္ရွိေနတယ္။ ျပည္သူေတြက အစဥ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည္ သာျဖစ္တယ္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာေပၚမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့ ဒါေတြရွိတယ္။ အစပိုင္းမွာသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ၾကခဲ့ၾကၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တျခားပံုစံ အာဏာရွင္စနစ္ (သို႕မဟုတ္) အာဏာရွင္တပိုင္းစနစ္ဆီကိုသာ ဦးတည္ေရာက္ရွိသြားခဲ့ဒါေတြရွိေၾကာင္းကို အထက္ေဖၚျပပါႏိုင္ငံေတြ၏ အေျခအေနေတြက ေဖၚျပေနေလတယ္။


ဆက္ရန္….. ေမွ်ာ္…

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...